Klávesové zkratky na tomto webu - základní
Přejít přímo na obsah stránky

Vysoké Mýto

oficiální stránky města

Dnes je pondělí 1.6.2020

Usnesení RM č. 2015-33 ze dne 4.8.2015

05.08.15

Souhrn usnesení č. 33/15

 

z jednání Rady města Vysokého Mýta,  konané dne 4. 8. 2015

 

 

Bez osobních údajů

 

 

 

965/15

 

Rada města schvaluje

 

pořad schůze rady města konané dne 4. 8. 2015.

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        

966/15     

                                          

Rada města schvaluje

 

Změnu prostorového uspořádání lokality I/9a, Vysoké Mýto „Pole za pivovarem“ v předložené verzi a uzavření smlouvy o dílo se zhotovitelem Ing. arch Milanem Košařem, IČ 70165807 na přepracování územní studie za nabídkovou cenu 16 200Kč bez DPH

Zodpovídá:      vedoucí OSÚ

Termín:           ihned

                                                                                                                     

 

 

967/15

Rada města vyhlašuje

v souladu s vyhláškou ZM o provedení speciální ochranné deratizace na území města Vysokého Mýta č. 1/2001, termín speciální ochranné deratizace ve dnech 01.10.2015  – 16.11.2015, kterou pro město Vysoké Mýto provede  oprávněná osoba Ing. Jaroslav Drbálek, 675 03 Pozďatín 67,  IČ 45592888 v souladu se smlouvou o dílo.

Zodpovídá: vedoucí OSÚ

Termín:  ihned

                                                                                                         

 

 

968/15.

Rada města schvaluje

uzavření smlouvy o dílo na odchyt zdivočelých holubů ve městě Vysokém Mýtě s firmou Stanislav Menclík, Dobrovského 72, Pražské Předměstí, 566 01 Vysoké Mýto, IČ:72841214 za nabídkovou cenu 37.500 Kč.

Zodpovídá: vedoucí odboru stavebního úřadu a životního prostředí

Termín:  ihned

           

                                                                                                         

969/15

Rada města schvaluje

uzavření kupní smlouvy se společností AB plus CZ s.r.o., IČ: 25168860, se sídlem Za Elektrárnou 419/1b, 170 00 Praha 7 jako dodavatelem v rámci zakázky malého rozsahu „18 ks osobních počítačů“, za nabídkovou cenu, která bez DPH činí 237 420 Kč.

Zodpovídá: vedoucí oddělení IT

Termín: 31. 08. 2015

                       

                                                                                             

970/15

Rada města schvaluje

  1. uzavření příkazní smlouvy se společností Mgr. Petr Panýr advokátní kancelář, Vocelova 603/5, 120 00 Praha 2, IČO: 69288721, na komplexní administraci veřejné zakázky veřejné zakázky malého rozsahu s názvem: „Výběr pojistitele města Vysoké Mýto“.za nabídkovou cenu 30.000,-Kč + DPH
  2. uzavření Dodatku ke stávající Pojistné smlouvě č. 7720602820, kterým se smluvní vztah s pojišťovnou Kooperativa, a.s. Vienna Insurance Group, IČ: 47116617 prodlužuje do 31.12.2015.

Zodpovídá: vedoucí oddělení správy majetku

Termín: 31.08.2015

           

                                                                                                         

971/15

Rada města doporučuje

zastupitelstvu města přijmout toto usnesení:

Zastupitelstvo města schvaluje darování hmotných movitých věcí v celkové pořizovací hodnotě 94.340 Kč dle přílohy do vlastnictví SKP-CENTRUM, o.p.s., Jungmannova 2550, Pardubice, IČ: 27534804.

Zodpovídá: vedoucí OPM

Termín: 30.09.2015

                                                                                                         

972/15

 

Rada města doporučuje

 

zastupitelstvu města přijmout toto usnesení:

Zastupitelstvo města trvá na usnesení č. 26/15 ze dne 25.03.2015, tj. neschvaluje prodej pozemku parc. č. 3397/19 trvalý travní porost v k.ú. Vysoké Mýto.

Zodpovídá: vedoucí OPM

Termín: 16.09.2015

                                                                                                         

973/15

 

Rada města doporučuje

 

zastupitelstvu města přijmout toto usnesení:

Zastupitelstvo města neschvaluje přijetí daru - podílu ve výši 1/24 na pozemcích parc. č. 2906/4, 2906/5, 2907/1, 2907/2 a 2929/13 v k.ú. Vysoké Mýto od paní xx, trvale bytem xx, a to z důvodu nepotřebnosti těchto podílů pro město Vysoké Mýto.

Zodpovídá: vedoucí OPM

Termín: 16.09.2015

 

                                                                                                                     

974/15

                                  

Rada města doporučuje

 

zastupitelstvu města přijmout toto usnesení:

Zastupitelstvo města schvaluje

I. bezúplatné nabytí pozemku parc. č. 189/4 ostatní plocha - ostatní komunikace v obci Vysoké Mýto v k.ú. Vanice od ČR – Úřadu pro zastupování státu ve věcech majetkových,

II. uzavření SMLOUVY O BEZÚPLATNÉM PŘEVODU MAJETKU č.j. UZSVM/HUO/3949/2015-HUOM Sp 33/2010 Jir za účelem bezúplatného nabytí pozemku parc. č. 189/4 ostatní plocha - ostatní komunikace v obci Vysoké Mýto v k.ú. Vanice.

Zodpovídá: vedoucí OPM

Termín: 16.09.2015

 

                                                                                                         

975/15

 

Rada města doporučuje

 

zastupitelstvu města přijmout toto usnesení:

Zastupitelstvo města schvaluje prodej pozemku nově vzniklého geometrickým plánem č. 3844-155/2014 označeného jako parc. č. 1515/218 ostatní plocha – manipulační plocha v obci  k.ú. Vysoké Mýto společnosti ECOTEX s. r. o., IČ 63216141, se sídlem Dráby 785, Vysoké Mýto za celkovou kupní cenu ve výši 167.220,- Kč. Poplatníkem daně z nabytí nemovitých věcí bude nabyvatel, tj. kupující. Spol. ECOTEX s.r.o. uhradí náklady na vypracování geometrického plánu ve výši 5.867,- Kč.

Zodpovídá: vedoucí OPM

Termín: 16.09.2015

 

                                                                                                                     

976/15

Rada města schvaluje

  1. Výzvu k podání nabídek veřejné zakázky „Dynamický nákupní systém - Sdružené služby dodávky elektrické energie pro město Vysoké Mýto 2015 - 2018“ v předložené podobě.
  2. Seznam zařazených dodavatelů do „Dynamického nákupního systému - Sdružené služby dodávky elektrické energie pro město Vysoké Mýto 2015 - 2018“ dle předloženého seznamu

Zodpovídá: vedoucí OPM

Termín: ihned

                                                                                                                     

977/15

Rada města schvaluje

  1. Výzvu k podání nabídek veřejné zakázky „Dynamický nákupní systém - Sdružené služby dodávky zemního plynu pro město Vysoké Mýto 2015 - 2018“ v předložené podobě.
  2. Seznam zařazených dodavatelů do „Dynamického nákupního systému - Sdružené služby dodávky zemního plynu pro město Vysoké Mýto 2015 - 2018“ dle předloženého seznamu

Zodpovídá: vedoucí OPM

Termín: ihned

                                                                                                         

 

978/15

 

Rada města schvaluje

uzavření příkazní smlouvy s firmou JUDr. Zdenek Pokorný, Křivenická 412, 181 00 Praha 8, IČ: 45781397, na komplexní administraci zadávacího řízení na veřejnou zakázku „Realizace úspor energií – areál Vraclavská Vysoké Mýto - dodatečné stavební práce“ zadávanou formou jednacího řízení bez uveřejnění v souladu s podmínkami zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, ve znění pozdějších předpisů, za nabídkovou cenu 20.000,00 Kč bez DPH.

Zodpovídá: vedoucí odboru investic

Termín: 30.09.2015

                                                                                                                     

979/15

Rada města schvaluje

návrh výzvy k  jednání na zajištění jednacího řízení bez uveřejnění na dodatečné stavební práce na akci „Realizace úspor energií – areál Vraclavská Vysoké Mýto - dodatečné stavební práce“.

Zodpovídá: vedoucí odboru investic

Termín: 30.09.2015

                                                                                                                     

980/15

Rada města jmenuje

 

komisi pro otevírání obálek s nabídkami a pro posouzení nabídek, na veřejnou zakázku zadanou v jednacím řízení bez uveřejnění na akci „Realizace úspor energií – areál Vraclavská Vysoké Mýto - dodatečné stavební práce“, ve složení (v závorce jsou uvedeni náhradníci):

 

- Ing. Roman Baťa – místostarosta (Bc. Helena Kejzlarová - místostarostka);

- Jiří Kovařík – radní (Ing. Luboš Karmín - vedoucí OSUŽP);

- JUDr. Libor Poláček – vedoucí OPM (JUDr. Ilona Kučíková – pověřena vedením OPP);

- Ing. Jaromír Andrle - vedoucí OIN (Ing. Pavel Kubeš – referent OIN);

- Ing. Petr Fencl – kontrolní výbor ZM (Ing. Rudolf Křížek – kontrolní výbor ZM).

Zodpovídá: vedoucí odboru investic

Termín: ihned

                                                                                                                     

 

 

 

981/15

Rada města zrušuje

 

Usnesení Rady města Vysoké Mýto č. 831/15 ze dne 23.06.2015.

                                                                                                                     

 

982/15

 

Rada města schvaluje

 

uzavření Smlouvy o dílo se společností VTZ s.r.o., Dobrovského 67, 566 01 Vysoké Mýto, IČ: 46504095, jako zhotovitelem akce: „Úpravy TUV ve sportovní hale“, za nabídkovou cenu, která bez DPH činí 115.649,00 Kč.

Zodpovídá: vedoucí odboru investic

Termín: do 30.09.2015

                                                                                                                     

 

 

983/15

Rada města schvaluje

 

uzavření Smlouvy o dílo s firmou Jaroslav Páša, Jeronýmova 313, 566 01 Vysoké Mýto, IČ: 11147938, jako zhotovitelem akce: „Speciální ZŠ – oprava WC“, za nabídkovou cenu, která bez DPH činí 59.202,58 Kč.

Zodpovídá: vedoucí odboru investic

Termín: do 30.09.2015

                                                                                                                     

 

 

984/15

 

Rada města schvaluje

 

uplatnění připomínky k Programu zlepšování kvality ovzduší zóna CZ05 – Severovýchod s návrhem na zařazení města Vysokého Mýta mezi lokality, v nichž jsou stanoveny imisní stropy a pro které jsou v programu navržena opatření směřující k dosažení hodnot těchto stanovených stropů.

Zodpovídá: Ing. Milan Zeman - referent strategického plánování

Termín: 18.08.2015

                                                                                                                     

 

985/15

Rada města bere na vědomí

informace starosty, místostarostky a členů rady města.

                                                                                                                     

                                  

                                                                                              

                                                                                                         

Ing. František  J i r a s k ý                                                  Bc. Helena  K e j z l a r o v á

starosta                                                                                místostarostka