Klávesové zkratky na tomto webu - základní
Přejít přímo na obsah stránky

Vysoké Mýto

oficiální stránky města

Dnes je pondělí 1.6.2020

Usnesení RM č. 2015-32 ze dne 28.7.2015

04.08.15

Souhrn usnesení č. 32/15

 

z jednání Rady města Vysokého Mýta,  konané dne 28. 7. 2015

 

 

Bez osobních údajů

 

 

925/15

Rada města schvaluje

doplněný pořad schůze rady města konané dne 28. 7. 2015.

                                                                                                                                                                                                                                                       

926/15

                                                                      

Rada města schvaluje

Prodloužení nájemní smlouvy  paní Staré Věře, nar. 18.1.1946, bytem DPS Javornického 432, Vysoké Mýto a panu Urbaňskému  Miecyzslawovi, nar. 12.5.1965, oba bytem DPS Javornického 432, Vysoké Mýto a uzavření nájemní smlouvy na 3 měsíce do 31.10.2015.

Zodpovídá: vedoucí odboru sociálních služeb

Termín: ihned

                       

 

 

927/15

Rada města bere na vědomí

informace o výsledcích mimořádné inventury, konané ve dnech 04.05.2015 – 29.05.2015 v Městské galerii Vysoké Mýto. Současně bere na vědomí stanovené termíny, určené k odstranění zjištěných nedostatků.

Zodpovídá: předseda komise

Termín: ihned

                                                                                                         

928/15

Rada města ukládá

předsedkyni inventarizační komise pro mimořádnou inventarizaci uměleckých děl v Městské galerii Vysoké Mýto podat zprávu o odstranění nedostatků zjištěných při mimořádné inventarizaci Ústřední inventarizační komisi města Vysokého Mýta.

Zodpovídá: předseda komise

Termín: 31.10.2015

                                                                                                         

929/15

Rada města souhlasí

se změnou služby v Domově pro seniory Ledax Vysoké Mýto, o. p. s. spočívající ve využití dalších 25 lůžek (jedno patro zařízení) pro sociální službu domov se zvláštním režimem. Celkem se bude  od 01.01.2016 jednat o 50 lůžek výše uvedené služby.

                                                                      

Zodpovídá:  Mgr. Romana Vondřejcová, vedoucí OSZ

Termín:  ihned

                                                                                                                     

 

930/15

Rada města schvaluje

uzavření nájemní smlouvy na byt č. 1 v č.p. 156 v ulici Husova ve Vysokém Mýtě s paní Michaelou Ferkovou (nar. 12.03.1991) a panem Martinem Giňou (nar.15.02.1988), bytem Husova 156, Vysoké Mýto na dobu určitou od 01.08.2015 do 31.08.2015 za podmínky, že k 31.07.2015 byly uhrazeny všechny splatné závazky vůči Městskému bytovému podniku, spol. s r.o. a dodržen uzavřený splátkový kalendář vůči městu Vysokému Mýtu.

Zodpovídá: vedoucí oddělení správy majetku

Termín: 31.08.2015

                                                                                                         

931/15

Rada města schvaluje

uzavření nájemní smlouvy na byt č. 8 v č.p. 156 v ulici Husova ve Vysokém Mýtě s paní Darinou Husárovou (nar. 22.11.1987) a panem Jaroslavem Dadučem (nar.07.06.1986), bytem Husova 156, Vysoké Mýto na dobu určitou od 01.08.2015 do 31.08.2015 za podmínky, že k 31.07.2015 byly uhrazeny všechny splatné závazky vůči Městskému bytovému podniku, spol. s r.o. a dodržen uzavřený splátkový kalendář vůči městu Vysokému Mýtu.

Zodpovídá: vedoucí oddělení správy majetku

Termín: 31.08.2015

           

                                                                                             

932/15

Rada města schvaluje

uzavření nájemní smlouvy na byt č. 8 v č.p. 171 v ulici Čapkovská ve Vysokém Mýtě s paní Jitkou Petíkovou (nar. 01.05.1995), bytem 17.listopadu 679, Vysoké Mýto na dobu určitou od 01.08.2015 do 31.08.2015 za podmínky, že k 31.07.2015 byly uhrazeny všechny splatné závazky vůči Městskému bytovému podniku, spol. s r.o. a dodržen uzavřený splátkový kalendář vůči městu Vysokému Mýtu.

Zodpovídá: vedoucí oddělení správy majetku

Termín: 31.08.2015

           

                                                                                                          

933/15

Rada města schvaluje

uzavření nájemní smlouvy na byt č. 10 v č.p. 156 v ulici Husova ve Vysokém Mýtě s paní Margaretou Giňovou (nar. 11.6.1990), bytem Husova 156, Vysoké Mýto a Matušem Giňou (nar. 10.6.1989), bytem Prešov na dobu určitou od 01.08.2015 do 31.08.2015 za podmínky, že k 31.07.2015 byly uhrazeny všechny splatné závazky vůči Městskému bytovému podniku, spol. s r.o. a dodržen uzavřený splátkový kalendář vůči městu Vysokému Mýtu.

Zodpovídá: vedoucí oddělení správy majetku

Termín: 31.08.2015

 

                                                                                                                     

 

 

 

934/15

Rada města schvaluje

uzavření dodatku ke Smlouvě č. 683 o nájmu nemovitostí uzavřené dne 23.3.2015 v předloženém znění.

Zodpovídá: vedoucí oddělení správy majetku

Termín: 31.08.2015

                       

                                                                                             

 

 

935/15

Rada města schvaluje

ukončení Smlouvy č. 1006 o nájmu části pozemků  ze dne 28.2.2005, kterým má město Vysoké Mýto pronajatou část pozemku p.č. 10674 v k.ú. Vysoké Mýto dohodou ke dni 31.8.2015, případně podání výpovědi z této smlouvy pokud by pronajímatel s dohodou na ukončení smlouvy nesouhlasil.

Zodpovídá: vedoucí oddělení správy majetku

Termín: ihned

                                                                                                                     

936/15

Rada města schvaluje

zveřejnění záměru pronájmu části pozemku p.č. 10675 v k.ú. Vysoké Mýto za účelem umístění reklamního zařízení.

Zodpovídá: vedoucí oddělení správy majetku

Termín: ihned

 

                                                                                                         

 

 

 

937/15

Rada města schvaluje

uzavření Smlouvy o zřízení věcného břemene č. IV-12-2011809/VB/1, Vysoké Mýto, Vrchlického, 253/2, Beneš, RD mezi městem Vysokým Mýtem a společností ČEZ Distribuce, a.s., IČ 24729035, se sídlem Děčín, Děčín IV-Podmokly, Teplická 874/8, PSČ 405 02 zastoupenou na základě udělené plné moci společností MATEX HK, s.r.o., se sídlem Kladská 181/55, 500 03 Hradec Králové, věcným břemenem - služebností bude dotčen pozemek parc. č. 4807 v obci a k.ú. Vysoké Mýto a to v rozsahu dle geometrického plánu č. 3902-2010/2014. Obsahem věcného břemene je právo strany Oprávněné zřídit, provozovat, opravovat a udržovat součást distribuční soustavy (kabelové vedení NN) na dotčených nemovitostech. Věcné břemeno se zřizuje úplatně, za jednorázovou finanční náhradu ve výši 750,- Kč + DPH.

Zodpovídá: vedoucí oddělení správy majetku

Termín: 31.08.2015

                                                                                                         

 

 

 

938/15

Rada města schvaluje

krátkodobý pronájem části pozemku p.č. 4279/12 v k.ú. Vysoké Mýto za účelem umístění zařízení staveniště – 3ks kontejnerů v rozsahu 54m2 a dále části pozemku p.č. 4280 pro průběžné skladování materiálu v rozsahu 175m2 pro stavbu kruhové křižovatky na silnici I/35 společnosti STRABAG a.s., IČ: 60838744. Nájemní smlouva bude uzavřen na dobu určitou od 1.8.2015 do 29.8.2015. Nájemné bude ve výši 8.170Kč + DPH.

Zodpovídá: vedoucí oddělení správy majetku

Termín: ihned

 

                                                                                                                     

 

 

 

 

 

939/15

 

Rada města schvaluje

Zveřejnění záměru pronájmu části pozemku p.č. 4279/12 v k.ú. Vysoké Mýto za účelem umístění zařízení staveniště – 3ks kontejnerů v rozsahu 54m2 a dále části pozemku p.č. 4280 pro průběžné skladování materiálu v rozsahu 175m2 pro stavbu kruhové křižovatky na silnici I/35 společnosti STRABAG a.s., IČ: 60838744.

Zodpovídá: vedoucí oddělení správy majetku

Termín: ihned

                                                                                                                     

 

940/15

Rada města schvaluje

pronájem části pozemku p.č. 4668/2 v k.ú. Vysoké Mýto o výměře 27,5 m2, v místě dle předloženého zákresu, paní xx, nar. xx, bytem xx. Nájemní smlouva bude uzavřená od 1.8.2015 na dobu neurčitou s tří měsíční výpovědní lhůtou. Roční nájemné bude ve výši 248Kč a bude každý rok zvýšeno o míru inflace vyhlášenou Českým statistickým úřadem.

Zodpovídá: vedoucí oddělení správy majetku

Termín: ihned

           

                                                                                                         

 

941/15

Rada města schvaluje

pronájem části pozemku p.č. 698/1 v k.ú. Vysoké Mýto o výměře 109 m2, v místě dle předloženého zákresu, paní xx, nar. xx, bytem xx. Nájemní smlouva bude uzavřená od 1.9.2015 na dobu neurčitou s tří měsíční výpovědní lhůtou. Roční nájemné bude ve výši 981Kč a bude každý rok zvýšeno o míru inflace vyhlášenou Českým statistickým úřadem.

Zodpovídá: vedoucí oddělení správy majetku

Termín: ihned

                       

                                                                                             

942/15

Rada města rozhoduje

 

o nepřijetí podané nabídky pana Horáčka na odkoupení movitých věcí technologického souboru fermentační stanice.

                                                                                                         

943/15

Rada města schvaluje

 

zveřejnění záměru pronájmu níže uvedených nemovitých a movitých věcí nacházejících se v areálu bývalé fermentační stanice

-           pozemek parc. č. 10740/2 - zastavěná plocha a nádvoří, jehož součástí je stavba bez čp/če, stavba technického vybavení (senážní žlab);

-           pozemek parc. č. 10740/3 - zastavěná plocha a nádvoří, jehož součástí je stavba bez čp/če, stavba technického vybavení (fermentor);

-           pozemek parc. č. 10740/4 - zastavěná plocha a nádvoří, jehož součástí je stavba bez čp/če, stavba technického vybavení (uskladňovací nádrž s plynojemem);

-           pozemek parc. č. 10740/8 - zastavěná plocha a nádvoří, na pozemku stojí stavba Pražské Předměstí čp. 527, stavba technického vybavení (bioplynová stanice);

-           pozemek parc. č. 10748/2 - zastavená plocha a nádvoří, na pozemku stojí stavba Pražské Předměstí čp. 527, stavba technického vybavení (bioplynová stanice);

-           pozemek parc. č. 10740/7 - ostatní plocha – jiná plocha;

-           pozemek parc. č. 10748/3  ostatní plocha - manipulační plocha;

včetně technologického souboru movitých a nemovitých věcí nezapisovaných do katastru nemovitostí, které jsou nezbytné k zajištění provozu Fermentační stanice a tvoří součást nebo příslušenství Fermentační stanice:

-           mostní váha postavená na pozemku parc. č. 10740/7

-           přístřešek na kal u severní strany budovy bioplynové stanice

-           opěrná zeď

-           komunikace a zpevněné plochy na pozemku parc. č. 10740/7

-           dešťová kanalizace

-           vodovod

-           veřejné osvětlení

-           oplocení

-           sloupová trafostanice postavená na pozemku parc. č. 10740/11

-           příjem suroviny k hygienizaci a hygienizace

-           příjem běžné suroviny

-           rozvody bioplynu

-           drtič

-           ohřev kalů

-           separace

-           rozvody a regulace tepla

-           vzduchotechnika

-           elektroinstalace nízkého napětí (technologie a přípojka)

-           měření a regulace

-          kogenerační jednotky

Zodpovídá: vedoucí oddělení správy majetku

Termín: ihned

                       

                                                                                 

944/15

Rada města schvaluje

 

zveřejnění záměru uzavřít Dodatek č. 1 k Nájemní smlouvě č. 19 N 10/50 ze dne 28.7.2010, kterým by došlo ke zvýšení ročního nájemného pro město Vysoké Mýto z částky 322Kč na částku 814Kč. Město Vysoké Mýto vlastní spoluvlastnický podíl ve výši 1/3 z pozemku p.č. 5213/2 v k.ú. Vysoké Mýto.

Zodpovídá: vedoucí oddělení správy majetku

Termín: ihned

                                                                                                                     

945/15

Rada města schvaluje

 

uzavření Dodatku č. 1 k nájemní smlouvě č. 252 N 10/50 ze dne 29.11.2010 v předloženém znění. 

Zodpovídá: vedoucí oddělení správy majetku

Termín: ihned

 

                                                                                                                     

 

 

946/15

Rada města schvaluje

 

pořádání cyklistických závodů dne 6.9.2015 na pozemcích ve vlastnictví města Vysokého Mýta p.č. 3474, 5049/1, 3353, 3355, 3356, 5049/4, 3366, 5048, 3387, 5047/2, 3461 v k.ú. Vysoké Mýto za podmínky, že nedojde k poškození pozemků, porostů na nich rostoucích, komunikací, nebude zasahováno těžbou do lesních porostů – pokud se pořadatel nedohodne s Městskými lesy Vysoké Mýto s.r.o. jinak,  nebudou prováděny žádné terénní úpravy soutěžních tratí, a po skončení akce budou pozemky uklizené a uvedené do původního stavu - nejpozději do 14.9.2015.

Zodpovídá: vedoucí oddělení správy majetku

Termín: ihned

 

                                                                                                                     

 

 

 

947/15

Rada města schvaluje

uzavření dodatku ke Smlouvě mandátní (příkazní) uzavřené s Městským bytovým podnikem Vysoké Mýto s.r.o., na základě kterého se ze smlouvy vyjme byt č. 1 v budově č.p.2 v ul. Javornického ve Vysokém Mýtě. 

Zodpovídá: vedoucí oddělení správy majetku

Termín: ihned

 

                                                                                                                     

 

 

 

948/15

 

Rada města schvaluje

uzavření Dodatku č. 2 ke smlouvě č. 2053 o výpůjčce nemovitostí uzavřené se Základní školou Vysoké Mýto, Javornického, IČ: 49317032, kterým se článek 5 doplní o následující:

Vypůjčitel bude v bytě č. 1 v budově č.p. 2 v ul. Javornického ve Vysokém Mýtě provádět na své náklady správcovství tohoto bytu a udržovat tento byt ve stavu způsobilém k užívání v souladu s obecně platnými právními předpisy. Vypůjčitel je povinen byt č. 1 v budově č.p. 2 v ul. Javornického ve Vysokém Mýtě pronajímat pouze svým zaměstnancům. K takovému to pronájmu není potřeba souhlasu vypůjčitele.

Zodpovídá: vedoucí oddělení správy majetku

Termín: ihned

                                                                                                                     

 

 

949/15

Rada města souhlasí

s pozastavením žaloby na výpověď z bytu č. 22 v č.p. 717 v ul. Prokopa Velikého ve Vysokém Mýtě pro manžele Křemenákovi Marii (nar.03.03.1963) a Jaroslava (nar. 05.04.1961)

Zodpovídá: vedoucí oddělení správy majetku

Termín: ihned

 

                                                                                                         

 

 

950/15

 

Rada města schvaluje

 

záměr prodat pozemek nově vzniklý geometrickým plánem č. 3844-155/2014 označený jako parc. č. 1515/218 ostatní plocha – manipulační plocha o výměře 357 m2 v katastrálním území Vysoké Mýto. Původní pozemek parc. č. 1515/148 je zapsán na listu vlastnictví č. 10001 pro obec a k.ú. Vysoké Mýto u Katastrálního úřadu pro Pardubický kraj, Katastrální pracoviště Ústí nad Orlicí.

Zodpovídá: vedoucí OPM

Termín: ihned

                                                                                                                     

 

 

                       

951/15

 

Rada města doporučuje

 

zastupitelstvu města přijmout toto usnesení:

Zastupitelstvo města schvaluje

 

koupi pozemků parc. č. 3077/2 zastavěná plocha a nádvoří, parc. č. 3077/3 zastavěná plocha a nádvoří a pozemku nově vzniklého geometrickým plánem č. 3933-110/2015 označeného jako parc. č. 3077/5 trvalý travní porost vše v obci a k.ú. Vysoké Mýto od vlastníků za celkovou kupní cenu ve výši  223.500,- Kč. Kupující uhradí částku odpovídající bezesmluvnímu užívání pozemků za 2 roky zpětně ve výši 43.320,- Kč. Na pozemcích parc. č. 3077/5 a 3078/6 bude zřízena služebnost cesty k sousednímu pozemku parc. č. 3077/1, vše v k.ú. Vysoké Mýto, ve vlastnictví prodávajících.

Zodpovídá: vedoucí OPM

Termín: 16.09.2015

                                                                                                                     

 

 

 

952/15

Rada města schvaluje

zastupování města Vysokého Mýta prostřednictvím KVB advokátní kanceláře s.r.o., IČ: 01460412 ve věci žádosti  podané JUDr. Denisem Mitrovićem - advokátem ze dne 21.07.2015, jejímž obsahem je požadavek bývalého tajemníka JUDr. Nádvorníka vůči městu Vysokému Mýtu na vyplacení částky ve výši 3 mil. Kč za údajnou újmu na jeho právech způsobenou údajným ponížením jeho lidské důstojnosti, vážnosti a profesní odbornosti.

Zodpovídá: vedoucí OPM

Termín: ihned

                                                                                                         

 

 

 

953/15

 

Rada města schvaluje

 

návrh zadávací dokumentace na veřejnou zakázku malého rozsahu na stavební práce pro výběr zhotovitele na akci „ZŠ Javornického - zateplení školní družiny čp. 350“.

Zodpovídá: vedoucí odboru investic

Termín: 30.09.2015

                                                                                                         

954/15

Rada města schvaluje

seznam uchazečů ve složení:

-       ACG-Real s.r.o., Radimova 622/38, 16900 Praha, IČ: 27094359;

-       AGILE spol. s r.o., Mírové náměstí 133, 56201 Ústí nad Orlicí, IČ: 15030741;

-       BOSS spol. s r.o., Pražská 58, 56601 Vysoké Mýto, IČ: 45539120;

-       ELESTAV s.r.o., Vraclavská 237, 566 01 Vysoké Mýto, IČ: 25993046;

-       ISOTEP s.r.o., Královéhradecká 1089, 56201 Ústí nad Orlicí, IČ: 25263498;

-       KAVOSTAV s.r.o., Komenského 160, 566 01 Vysoké Mýto, IČ: 28791193;

-       KPV SYSTÉM s.r.o., Lázeňská 354, 56201 Ústí nad Orlicí, IČ: 27546756;

-       KVARTA spol. s r.o., Dolní 222, 565 01 Choceň, IČ: 13582747;

-       MIKOSTAV s.r.o., Klešice 96, 53803 Klešice, IČ: 27464300;

-       První Vysokomýtská stavební společnost s r.o., Hradecká 364, 566 01 Vysoké Mýto, IČ: 15029956;

-       STAVITELSTVÍ - TRUNEC s.r.o., Zimní 823, 566 01 Vysoké Mýto, IČ: 27528545;

-       STAVORECYKLA s.r.o., Vrbová 655, 56201 Ústí nad Orlicí, IČ: 28776411;

-       STAREDO s.r.o., Maršovská 1358, 59231 Nové Město na Moravě, IČ: 28270495;

kteří budou vyzvání k podání cenových nabídek na veřejnou zakázku malého rozsahu na stavební práce pro výběr zhotovitele na akci: „ZŠ Javornického - zateplení školní družiny čp. 350“.

Zodpovídá: vedoucí odboru investic

Termín: 30.09.2015

                                                                                                         

955/15

 

Rada města schvaluje

 

návrh zadávací dokumentace na veřejnou zakázku malého rozsahu na stavební práce pro výběr zhotovitele na akce „Mikádo - opravy objektu čp. 190 - oprava střechy“ a „Nátěry střechy sportovní haly ul. Generála Závady čp. 118“.

Zodpovídá: vedoucí odboru investic

Termín: 30.09.2015

                                                                                                         

956/15

Rada města schvaluje

seznam uchazečů ve složení:

-       Miroslav Doležal, J. Štyrsy 829, 562 01 Ústí nad Orlicí, IČ: 13216309;

-       Tomáš Doutnáč, Polská 730, 562 01 Ústí nad Orlicí, IČ: 15007243;

-       Petr Pražák, Dolní Libchavy 120, 561 16 Libchavy, IČ: 66280435;

-       KAVOSTAV s.r.o., Komenského 160, 566 01 Vysoké Mýto, IČ: 28791193;

-       SAREKO s.r.o., Husova 187, 566 01 Vysoké Mýto, IČ: 45539197;

kteří budou vyzvání k podání cenových nabídek na veřejnou zakázku malého rozsahu na stavební práce pro výběr zhotovitele na akce: „Mikádo - opravy objektu čp. 190 - oprava střechy“ a „Nátěry střechy sportovní haly ul. Generála Závady čp. 118“.

Zodpovídá: vedoucí odboru investic

Termín: 30.09.2015

                                                                                                                     

 

 

 

957/15

Rada města schvaluje

návrh výzvy k podání nabídky a prokázání kvalifikace na veřejnou zakázku malého rozsahu na dodávky na akci „Domácí kompostéry pro Vysoké Mýto“.

Zodpovídá: vedoucí odboru investic

Termín: 30.09.2015

 

                                                                                                         

 

 

958/15

 

Rada města schvaluje

seznam uchazečů ve složení:

-       ELKOPLAST CZ, s.r.o., Štefánikova 2664, 760 01 Zlín, IČ: 25347942;

-       JELÍNEK - TRADING spol. s r.o., Zarámí 4432, 760 01 Zlín, IČ: 42339723;

-       JRK BioWaste Management s.r.o., Na Zámecké 1518/9, 140 00 Praha, IČ: 24853640;

-       MEVA-TEC s.r.o., Chelčického 1228, 413 01 Roudnice nad Labem, IČ: 62742051;

-       SSI Schäfer s.r.o., Tovární 325, 753 01 Hranice, IČ: 61060755;

kteří budou vyzvání k podání cenových nabídek na veřejnou zakázku malého rozsahu na dodávky na akci: „Domácí kompostéry pro Vysoké Mýto“.

Zodpovídá: vedoucí odboru investic

Termín: 30.09.2015

 

                                                                                                         

 

 

 

959/15

Rada města schvaluje

návrh výzvy k podání nabídky a prokázání kvalifikace na veřejnou zakázku malého rozsahu na dodávky na akci „Dovybavení kompostárny Vysoké Mýto“.

Zodpovídá: vedoucí odboru investic

Termín: 30.09.2015

 

                                                                                                                     

 

 

960/15

 

Rada města schvaluje

seznam uchazečů ve složení:

-       AGROTEC a.s., Brněnská 12/74, 693 01 Hustopeče, IČ: 00544957;

-       AGROINTEG s.r.o., Zemědělská 1665/1, 613 00 Brno, IČ: 46966790;

-       MALCOM CZ s.r.o., Mostníkovská 304/1, 266 01 Beroun, IČ: 01745841;

-       SOME Jindřichův Hradec s.r.o., Jarošovská 1267/II, 37701 Jindřichův Hradec, IČ: 62508831;

-       VOSTING, spol. s r.o., Smetanova 993/8a, 602 00 Brno, IČ: 29189390;

kteří budou vyzvání k podání cenových nabídek na veřejnou zakázku malého rozsahu na dodávky na akci: „Dovybavení kompostárny Vysoké Mýto“.

Zodpovídá: vedoucí odboru investic

Termín: 30.09.2015

 

                                                                                                                     

961/15

Rada města souhlasí

s přijetím nadačního příspěvku 50 000 Kč od Nadačního fondu Tesco pro příspěvkovou organizaci Základní škola Vysoké Mýto, Knířov, Knířov 11, 566 01  Vysoké Mýto, IČ 70998671.

Zodpovídá: vedoucí odboru vnitřních věcí a zastupující ředitelka Mgr. Mandíková

Termín: ihned

 

                                                                                                         

 

 

962/15

Rada města bere na vědomí

 

vzdání se funkce vedoucí odboru sociálních věcí a zdravotnictví Mgr. Romany Vondřejcové k 30.09.2015.

Zodpovídá: zastupující tajemník

Termín: 30.09.2015

 

                                                                                                                     

 

 

963/15

 

Rada města doporučuje

 

zastupitelstvu města přijmout následující usnesení:

Zastupitelstvo města schvaluje

poskytnutí mimořádného členského příspěvku dobrovolnému svazku obcí Mikroregion Vysokomýtsko ve výši 33 550 Kč na úhradu spoluúčasti na restaurování sochy sv. Jana Nepomuckého ve Vysokém Mýtě.

Zodpovídá: vedoucí OKT

Termín: září 2015

                                                                                                         

 

964/15

Rada města bere na vědomí

informace starosty, místostarostky, místostarosty a členů rady města.

                                                                                                         

                                                                                                                                                                                                                                                                                                     

           

                                                                                                                                

Ing. František  J i r a s k ý

starosta

                                                                                                         

                                                          

 

 

 

Ing. Roman  B a ť a                                                 Bc. Helena  K e j z l a r o v á

místostarosta                                                                      místostarostka