Klávesové zkratky na tomto webu - základní
Přejít přímo na obsah stránky

Vysoké Mýto

oficiální stránky města

Dnes je středa 5.8.2020

Usnesení RM č. 2006-10 ze dne 7. 3. 2006

23.03.06

 
U s n e s e n í    č. 10/06
 
z jednání  Rady města Vysokého  Mýta,  konané dne 7. 3. 2006
 
 
 
Rada města schvaluje:
 
135/06
 
pořad schůze rady města konané dne 7. 3. 2006 dle předloženého návrhu.
 
136/06
 
návrh odboru sociálních služeb, promítnout náklady dle předloženého návrhu do nájemného všem obyvatelům DPS Litomyšlská 50
                                                                            Z: pí Ing. Iveta Fajglová
                                                                            T: ihned
137/06
 
změnu cen za úkon pečovatelské služby dle předloženého návrhu, příloha č. 1 k usnesení.
                                                                            Z: pí Ing. Iveta Fajglová
                                                                            T: ihned
138/06
 
návrh odboru sociálních služeb uhradit náklady spojené s pronájmem                                       nebytových prostor v DPS  Litomyšlská 50 Svazu tělesně postižených.
 
                                                                            Z: pí Ing. Iveta Fajglová
                                                                            T: ihned
 
 
Rada města souhlasí:
 
139/06
 
se zveřejněním záměru prodeje obálkovou metodou bytu č. 3 v č.p. 540 v ulici Jeronýmova ve Vysokém Mýtě, včetně podílu ve výši 124/1000 na společných částech domu a na pozemcích p.č. 1058 a 1059 v k.ú. Vysoké Mýto. Cena dle znaleckého posudku je ve výši 577.000,--Kč. Kupní cena bude povýšena o náklady  města ve výši 3.785,--Kč. V kupní smlouvě bude uvedeno předkupní právo pro město Vysoké Mýto po dobu 5-ti let od uzavření kupní smlouvy za cenu uvedenou v kupní smlouvě. Město Vysoké Mýto si vyhrazuje právo na odstoupení od všech podaných nabídek
                                                                            Z: pí Ing. Jana Holubová
                                                                            T: ihned
140/06
 
se zveřejněním záměru prodeje bytu č. 2 v č.p. 89 ul. Sv. Čecha, Vysoké Mýto, včetně podílu ve výši 249/10000 na společných částech domu a na pozemcích p.č. 346/1, 346/2, 346/3 v k.ú. Vysoké Mýto. Cena dle ZP je ve výši 302.000,--Kč. Kupní cena bude povýšena o náklady města ve výši 3.785,--Kč. V kupní smlouvě bude uvedeno předkupní právo pro město Vysoké Mýto po dobu 5-ti let od uzavření kupní smlouvy za cenu uvedenou v kupní smlouvě.
Město Vysoké Mýto si vyhrazuje právo na odstoupení od všech podaných nabídek.
                                                                            Z: pí Ing. Jana Holubová
                                                                            T: ihned
 
141/06
 
s uzavřením podnájemních smluv v nebytových prostorách, které má na základě smlouvy č.55 o nájmu nebytových prostor a pozemků v pronájmu Společnost KPK Logistik spol.s.r.o. s platností ode dne vzniku nájemní smlouvy. Souhlas se vydává pro společnosti CS Expres a.s. Slatiňany, Městský bytový podnik Vysoké Mýto s.r.o. a GŘ Cel České Republiky – Ministerstvo financí. 
 
                                                                            Z: pí Ing. Jana Holubová
                                                                            T: ihned
Rada města neschvaluje:
 
142/06
 
zřízení stránky města Vysokého Mýta na teletextu TV NOVA                                  podle předložených podmínek.
                                                                            Z: p. Aleš Felgr
                                                                            T: ihned
Rada města bere na vědomí:
 
143/06
 
určení tržní ceny nebytových prostor v č.p. 188 na nám. Přem. Ot. II. ve Vysokém Mýtě.
 
 
144/06
 
pracovní verzi  stanovení volebních okrsků.
 
145/06
 
informace pp. starosty, tajemnice, Ledajakse a Tomáškové. 
 
 
 
Rada města doporučuje:
 
146/06
 
zastupitelstvu města přijmout toto usnesení:                                 
a) zastupitelstvo města zrušuje usnesení č. 206/04 ze dne 15.12.2004 a usnesení č. 202/02 ze dne 30.10.2002
 
b) zastupitelstvo města schvaluje bezúplatný, případně maximálně za cenu dle znaleckého posudku převod pozemků p.č.4111/91, 4111/92, 4014/22, 4014/23 v k.ú. Vysoké Mýto od vlastníka pozemků.
                                                                            Z: pí Ing. Jana Holubová
                                                                            T: 22. 3. 2006
147/06
 
zastupitelstvu města přijmout toto usnesení:                               
zastupitelstvo města schvaluje provedení demolice budovy bývalé hasičské zbrojnice č.p. 126 na pozemku p.č. 2982 v k.ú. Vysoké Mýto.
 
                                                                            Z: pí Ing. Jana Holubová
                                                                            T: 22. 3. 2006
148/06
 
zastupitelstvu města přijmout toto usnesení:
zastupitelstvo města schvaluje prodej budovy bez č.p. na pozemku p. č. 1176 v k.ú. Vysoké Mýto manželům Ing. Stanislavu a Ludmile Brunclíkovým, Sruby č.p.1 za cenu ve výši 231.550,--Kč.
                                                                            Z: pí Ing. Jana Holubová
                                                                            T: 22. 3. 2006
 
149/06
 
zastupitelstvu města přijmout toto usnesení:                    
zastupitelstvo města neschvaluje koupi objektu č.p. 1219 na st.p.č. 1784 v k.ú. Choceň.  
                                                                            Z: pí Ing. Jana Holubová
                                                                            T: 22. 3. 2006
 
150/06
 
zastupitelstvu města přijmout toto usnesení:                                 
zastupitelstvo města neschvaluje prodej, nebo směnu pozemku p.č. 4269/39 v k.ú. Vysoké Mýto.
                                                                            Z: pí Ing. Jana Holubová
                                                                            T: 22. 3. 2006
151/06
 
zastupitelstvu města  přijmout toto usnesení:
ZM schvaluje finanční dotaci Regionálnímu muzeu ve Vysokém Mýtě ve výši 100.000,- Kč na aktivity se zaměřením na Vysoké Mýto. 
 
                                                                            Z: p. Aleš Felgr
                                                                            T: 22. 3. 2006
152/06
 
Zastupitelstvu města přijmout toto usnesení:
Zastupitelstvo města stanovuje měsíční odměnu pro neuvolněné členy zastupitelstva města za výkon funkce člena rady města ve výši Kč 1.550,-- s platností od 1. 1. 2006.
                                                                            Z: pí Ladislava Pohorská
                                                                            T: 22. 3. 2006
153/06
 
Zastupitelstvu města přijmout toto usnesení:
Zastupitelstvo města stanovuje měsíční odměnu pro neuvolněné členy zastupitelstva města za výkon funkce člena předsedy výboru a komisí rady  odměnu za měsíc, ve kterém prokázali činnost, ve výši Kč 1.250,-- s platností od 1. 1. 2006.
                                                                            Z: pí Ladislava Pohorská
                                                                            T: 22. 3. 2006
 
 
 
 
 
 
Rada města odkládá:
 
154/06
 
projednání žádosti Římskokatolické farnosti Vraclav o finanční příspěvek na realizaci opravy chrámu Nanebevzetí Panny Marie na zasedání ZM dne 22. 3. 2006. Žádost bude zaslána všem zastupitelům společně s dalšími materiály.
 
                                                                            Z: p. Aleš Felgr
                                                                            T: 22. 3. 2006
 
 
 
 
 
 
 
 
Bohuslav  F e n c l
starosta
 
 
 
 
 
Ing. Martin  K r e j z a
místostarosta