Klávesové zkratky na tomto webu - základní
Přejít přímo na obsah stránky

Vysoké Mýto

oficiální stránky města

Dnes je čtvrtek 4.6.2020

Usnesení RM č. 2015-27 ze dne 23. 6. 2015

29.06.15

Souhrn usnesení č. 27/15

 

z jednání Rady města Vysokého Mýta,  konané dne 23. 6. 2015

 

 

 

819/15

Rada města schvaluje 

pořad schůze rady města konané dne 23. 6. 2015.

                                                                                                                                            

 820/15

Rada města ve věci města Vysokého Mýta jako jediného společníka obchodní společnosti Sportcentrum Vysoké Mýto s.r.o. souhlasí

s navrženým programem jednání

                                                                                                             

821/15

Rada města ve věci města Vysokého Mýta jako jediného společníka obchodní společnosti Sportcentrum Vysoké Mýto s.r.o. bere na vědomí

informace o zasedání dozorčí rady Sportcentra Vysoké Mýto s.r.o. konané dne 3.6.2015

 

822/15

Rada města ve věci města Vysokého Mýta jako jediného společníka obchodní společnosti Sportcentrum Vysoké Mýto s.r.o. bere na vědomí a schvaluje

výroční zprávu Sportcentra Vysoké Mýto s.r.o. za rok 2014 včetně účetní uzávěrky společnosti Sportcentrum Vysoké Mýto s.r.o. za rok 2014 dle předloženého návrhu. Projednání a schválení hospodářského výsledku za rok 2014. Hospodářský výsledek za rok 2014 - tento bude použit na krytí ztrát z minulých let.

 

823/15

Rada města ve věci města Vysokého Mýta jako jediného společníka obchodní společnosti Sportcentrum Vysoké Mýto schvaluje

Zprávu o vztazích mezi propojenými osobami dle předloženého návrhu

 

824/15

Rada města ve věci města Vysokého Mýta jako jediného společníka obchodní společnosti Sportcentrum Vysoké Mýto s.r.o. bere na vědomí

informace o činnosti Sportcentra Vysoké Mýto s.r.o.

 

825/15

Rada města schvaluje

zveřejnění záměru pronajmout část pozemku p.č. 698/1 v k.ú. Lhůta u Vysokého Mýta o výměře 109 m2 v místě vyznačeném v přiložené mapě.

Zodpovídá: vedoucí oddělení správy majetku

Termín: ihned

                                                                                                                      

                                                                                                                          

826/15

Rada města schvaluje

podání žádosti o povolení kácení stromů v ul. Rokycanova dle předloženého projektu, vyhotoveném společností Zahradní architektura Pardubice s.r.o., z důvodu rekonstrukce zeleně v dané části ulice.

Zodpovídá: vedoucí oddělení správy majetku

Termín: ihned

                                                                                                                 

827/15

Rada města schvaluje

uzavření Dodatku č. 2 k Pachtovní smlouvě č. 01 uzavřené se společností Agrokiwi spol. s r.o., IČ: 60933950 s účinností od 1.10.2015. Dodatkem dojde k rozšíření předmětu smlouvy o níže uvedené pozemky o celkové výměře 458481 m2 v k.ú. Vysoké Mýto a k navýšení ročního nájemného o částku 114.620Kč + DPH.

Číslo parcely Výměra Druh pozemku
  m2  
3121 75 343 trvalý travní porost
3148 63 260 trvalý travní porost
3182 100 247 trvalý travní porost
3226/1 65 646 trvalý travní porost
3231/1 116 886 trvalý travní porost
3231/2 2 249 trvalý travní porost
3246 5 263 trvalý travní porost
3249 11 909 trvalý travní porost
3250 17 678 trvalý travní porost

Zodpovídá: vedoucí oddělení správy majetku

Termín: ihned

 

828/15

Rada města schvaluje

uzavření dodatku č. 3 ke Smlouvě o dílo ze dne 08.07.2014 se společností PROPLAST, spol. s r.o., Hřbitovní 218, 562 01 Ústí nad Orlicí, IČ: 60935987, jako zhotovitelem akce: „Výměna oken v M-klubu“, v předloženém znění.

Zodpovídá: vedoucí odboru investic

Termín: do 31.07.2015

 

829/15

Rada města schvaluje

uzavření Smlouvy o dílo se společností KAVOSTAV s.r.o. Komenského 160, 566 01 Vysoké Mýto, IČ: 28791193, jako zhotovitelem akce: „MŠ Pod Smrkem - úprava třídy“, za nabídkovou cenu, která bez DPH činí 82.122,32 Kč.

Zodpovídá: vedoucí odboru investic

Termín: do 31.07.2015

 

830/15

Rada města schvaluje

uzavření Smlouvy o dílo se společností RENOSPORT profi s.r.o., Batelovská 1206/3, 140 00 Praha 4, IČ: 01939971, jako zhotovitelem akce: „Opravy podlahy ve sportovní hale“, za nabídkovou cenu, která bez DPH činí 147.997,00 Kč.

Zodpovídá: vedoucí odboru investic

Termín: do 31.07.2015

                                                                                                                      

831/15

Rada města schvaluje

uzavření Smlouvy o dílo se společností VTZ s.r.o., Dobrovského 67, 566 01 Vysoké Mýto, IČ: 46504095, jako zhotovitelem akce: „Úpravy TUV ve sportovní hale“, za nabídkovou cenu, která bez DPH činí 117.616,50 Kč.

Zodpovídá: vedoucí odboru investic

Termín: do 31.07.2015

                                                                                                                   

832/15

Rada města souhlasí

s potvrzením změny pracovního poměru jmenovaných ředitelů škol a školských zařízení dle čl. II bodu 9 zákona č. 82/2015 Sb.

Zodpovídá: vedoucí odboru vnitřních věcí

Termín: ihned

             

833/15

Rada města souhlasí

s přijetím finančního daru pro příspěvkovou organizaci Mateřská škola Slunečná, Slunečná 220, 566 01 Vysoké Mýto, IČ 70998698 ve výši 1.000 Kč od firmy  Metallkohen s.r.o., Gen. Svatoně 784, 566 01 Vysoké Mýto.

 

Zodpovídá: vedoucí odboru vnitřních věcí

Termín: ihned

 

 

834/15

Rada města ve věci města Vysoké Mýto jako jediného společníka obchodní

společnosti Městské lesy Vysoké Mýto, spol. s r.o. schvaluje

předložený program jednání

                                                                                                        

835/15

Rada města ve věci města Vysoké Mýto jako jediného společníka obchodní společnosti Městské lesy Vysoké Mýto, spol. s r.o. schvaluje

předloženou zprávu o činnosti společnosti a stavu jejího majetku za rok 2014

 

836/15

Rada města ve věci města Vysoké Mýto jako jediného společníka obchodní společnosti Městské lesy Vysoké Mýto, spol. s r.o. schvaluje

-          Účetní závěrku za rok 2014 s výsledkem hospodaření v zisku po započtení daně z příjmů právnických osob ve výši 5.384 Kč  bez výhrad

-          rozdělení zisku za rok 2014 po zdanění ve výši 5.834 Kč takto :

- do sociálního fondu společnosti 5.834 Kč

    -    zprávu o vztazích mezi propojenými osobami

 

 

837/15

Rada města ve věci města Vysoké Mýto jako jediného společníka obchodní společnosti Městské lesy Vysoké Mýto, spol. s r.o. schvaluje

hospodaření sociálního fondu společnosti Městské lesy Vysoké Mýto, spol. s r.o. za rok 2014.

 

                                                                                                          

838/15

Rada města ve věci města Vysoké Mýto jako jediného společníka obchodní společnosti Městské lesy Vysoké Mýto, spol. s r.o. bere na vědomí

-          zprávu o činnosti společnosti v roce 2015 k 31. 5. 2015.

                                                                                                         

839/15

Rada města ve věci města Vysoké Mýto jako jediného společníka obchodní společnosti Městské lesy Vysoké Mýto, spol. s r.o. bere na vědomí

výsledky činnosti městských lesů za období minulého LHP a informace o novém LHP

 

                                                                                              

                                                                                                       

840/15

Rada města ve věci města Vysoké Mýto jako jediného společníka obchodní společnosti Městské lesy Vysoké Mýto, spol. s r.o. bere na vědomí

zprávu o uvedení společnosti do souladu

 

841/15

Rada města ve věci města Vysoké Mýto jako jediného společníka obchodní společnosti Městské lesy Vysoké Mýto, spol. s r.o. bere na vědomí

personální stav společnosti

                                                                                                 

842/15

Rada města ve věci města Vysoké Mýto jako jediného společníka obchodní společnosti Městské lesy Vysoké Mýto, spol. s r.o. bere na vědomí

-         odměňování jednatele a ředitele společnosti p. Bohumíra Machaty

-         schvaluje :  roční prémii řediteli společnosti v navržené výši

 

                                                                                                

843/15

Rada města ve věci města Vysoké Mýto jako jediného společníka obchodní společnosti Městské lesy Vysoké Mýto, spol. s r.o. stanovuje

tyto prémiové ukazatele řediteli společnosti na rok 2015 včetně jejich % váhy

  1. - vytvoření zisku  (40%)
  2.  - snížení objemu pohledávek po splatnosti      o 10% k 31. 12.2015 v porovnání s předchozím rokem (20%) s      přihlédnutím k aktuálnímu stavu v době projednávání těchto      ukazatelů
  3. - neexistence závazku společnosti      po lhůtě splatnosti k 31. 12. 2015 (20%)
  4. - podíl listnáčů v prvním      zalesnění roku 2015 minimálně 40% (20%)

                                                                                                       

844/15

Rada města bere na vědomí

informace starosty, místostarosty, místostarostky a členů rady města.

                                                                                                                                

                                                                                                                     

                                                                                                         

Ing. František  J i r a s k ý

starosta

                                                                      

 

 

 

Ing. Roman  B a ť a                                                 Bc. Helena  K e j z l a r o v á

místostarosta                                                                      místostarostka