Klávesové zkratky na tomto webu - základní
Přejít přímo na obsah stránky

Vysoké Mýto

oficiální stránky města

Dnes je neděle 9.8.2020

Usnesení RM č. 2006-11 ze dne 14.3.2006

23.03.06

 
 
 
 
Oprava chyby písemného vyhotovení usnesení RM č. 114/06 a 115/06
Chybou přepisu ze  zápisu z jednání RM č. 9/06 ze dne 28.2.2006 došlo v uvedených usneseních k následujícím chybám v psaní, kdy správný text zní:  
1) u usnesení č. 114/06 se původní text „Rada města schvaluje“ nahrazuje textem „ Rada města doporučuje ZM přijmout toto usnesení: ZM schvaluje“
 
2) u usnesení č. 115/06 se původní text „Rada města schvaluje“ nahrazuje textem „Rada města doporučuje ZM přijmout toto usnesení: ZM schvaluje“
 
 
Zapsala: Vítková
 
 
 
 
 
U s n e s e n í    č. 11/06
 
z jednání  Rady města Vysokého  Mýta,  konané dne 14.3.2006
 
 
 
Rada města schvaluje:
 
155/06
pořad schůze rady města konané dne 14.3.2006 dle předloženého návrhu.
 
 
156/06
prodloužení splatnosti kupní ceny vyplývající z  kupní smlouvy ze dne 5.11.2003 k datu 24.2.2006.
 
                                                                                     Z: p. Ing. M. Zima
                                                                                     T: ihned
 
 
 
 
157/06
finanční dotaci  ve výši 2.000,- Kč pro osadní výbor v Brtči.
 
                                                                                     Z: p. Felgr
                                                                                     T: ihned
 
 
158/06
finanční dotaci ve výši 3.000,- Kč pro občanské sdružení „Náš  domov“ Koclířov – Azylový dům pro matky s dětmi v nouzi  Koclířov
 
                                                                                     Z: p. Felgr
                                                                                     T: ihned
 
 
159/06
finanční dotaci  ve výši 1.500,- Kč pro občanské sdružení  Kontakt pro LINKU DÚVĚRY Ústí nad Orlicí
 
                                                                                    Z: p. Felgr
                                                                                     T: ihned
 
 
 
Rada města souhlasí:
 
160/06
s umístěním  UL vrtulníku na nám. Přem. Ot. II. ve Vysokém Mýtě  ve dnech 22.-26.4.2006 za účelem propagační činnosti boje proti šikaně a násilí mezi dětmi a mládeží na základních školách.
 
                                                                                     Z: p. Ing. Holubová
                                                                                     T: ihned
 
161/06
s uzavřením dodatku č. 2 ke smlouvě o výpůjčce uzavřené dne 25.8.1999 mezi Městem Vysoké Mýto a Regionálním Muzeem ve Vysokém Mýtě s platností od 1.5.2006.  Dodatkem  č. 2 bude ze smlouvy vyjmuta Litomyšlská věž stojící na
pozemku p.č. 102 v k.ú. Vysoké Mýto.
 
                                                                                     Z: p. Ing. Holubová
                                                                                     T: ihned
 
 
 
162/06
se zveřejněním záměru města Vysoké Mýto pronajmout nebo vypůjčit nebytové prostory v budově bez č.p. na pozemku p.č. 102 v k.ú. Vysoké Mýto – Litomyšlská věž.
 
                                                                                     Z: p. Ing. Holubová
                                                                                     T: ihned
 
 
163/06
se zveřejněním záměru pronajmout nebytové prostory o výměře 70,70 m2 v č.p. 116 v ulici Gen. Závady  ve Vysokém Mýtě za účelem provozování zdravotní péče.
 
                                                                                     Z: p. Ing. Holubová
                                                                                     T: ihned
 
 
164/06
s konáním zasedání RM dne 22.3.2006 ve 14.00 hod.
 
 
 
 
Rada města doporučuje:
 
165/06
ZM přijmout toto usnesení: 
ZM schvaluje prodej pozemku p.č. 1515/51, 1515/61 a budovy bez č.p. na pozemcích p.č. 1515/51 a 1515/61 v k.ú. Vysoké Mýto panu Jiřímu Balcarovi, Džbánov 64 za cenu dohodou ve výši 160 tis. Kč, v kupní ceně jsou započítány náklady města. 1/3 kupní ceny bude uhrazena do 7 dnů od podpisu kupní smlouvy a zbývající 2/3 kupní ceny do 30 dnů ode dne doručení kupní smlouvy s doložkou katastrálního úřadu o povolení vkladu vlastnického práva.
 
                                                                                     Z: p. Ing. Holubová
                                                                                     T: 22.3.2006
 
 
 
 
 
 
166/06
ZM zrušit ve vyhlášce č. 2/2005 ustanovení odst. 2 v čl. 5, ostatní ustanovení označená stanoviskem Ministerstva vnitra ČR ze dne 09.11.2005 jako protiprávní doporučuje ve vyhlášce ponechat.
 
                                                                                     Z: p. JUDr. Poláček
                                                                                     T: 22.3.2006
 
 
 
167/06
ZM vydat obecně závaznou vyhlášku č. 1/2006, kterou se mění vyhláška č. 2/2005 k zabezpečení místních záležitostí veřejného pořádku a k zajištění udržování čistoty ulic a jiných veřejných prostranství, k ochraně životního prostředí, veřejné zeleně a k užívání zařízení obce sloužících potřebám veřejnosti ve Vysokém Mýtě (vyhláška o veřejném pořádku a zeleni).
 
                                                                                     Z: p. JUDr. Poláček
                                                                                     T: 22.3.2006
 
 
168/06
ZM vydat obecně závaznou vyhlášku č. 2/2006, kterou se mění vyhláška č. 4/2003, o místním poplatku za užívání veřejného prostranství ve znění vyhlášky č. 3/2004 a vyhlášky č. 4/2005.
 
                                                                                     Z: p. JUDr. Poláček
                                                                                     T: 22.3.2006
 
 
 
169/06
ZM přijmout toto usnesení:
ZM ukládá kontrolnímu výboru prověřit využití finančních prostředků přidělených školám a školským zařízením formou grantů Města Vysokého Mýta.
 
                                                                                     Z: p. Pohorská
                                                                                     T: 22.3.2006
 
                                                                                    
170/06
ZM přijmout toto usnesení:
ZM ukládá kontrolnímu výboru prověřit účelnost využití  finančních prostředků určených na investiční a neinvestiční náklady u základních škol.
 
                                                                                     Z: p. Pohorská
                                                                                     T: 22.3.2006
 
 
 
Rada města bere na vědomí:
 
171/06
předložené záměry firem Mikroelektronika s.r.o. Vysoké Mýto a JN TRANS s.r.o. Nořín související s koupí nemovitostí v ulici V Kasárnách.
 
 
172/06
projednání stížností Mgr.Mandíkové a ing.Svatoše.
 
 
173/06
informace starosty města.
 
 
174/06
informaci p. Kovaříka, týkající se možného členství Dr. Andrleho v KMTV. Na základě zápisu z této komise ze dne 30.1.2006 nepovažuje RM za nutné v současné době měnit složení této komise.
 
 
 
 
Rada města odkládá:
 
175/06
doporučení na  prodej pozemku p.č. 1515/151, 1515/152, 4560/2, 4560/3, budovy bez č.p. na pozemku p.č. 4560/3 a přístřešku na pozemku p.č. 4560/2 vše v k.ú. Vysoké Mýto.
 
                                                                                     Z: p. Ing. Holubová
 
 
 
 
Rada města nesouhlasí:
 
176/06
s prodloužením doby splatnosti odvodu části výtěžku z provozu výherních hracích přístrojů  s .r.o. Vallota Plus Olomouc IČ:25878689 k 30.6.2005.
 
                                                                                     Z: p. Ing. M. Zima
                                                                                     T: ihned
 
 
 
 
Rada města vylučuje:
 
177/06
vedoucího OVV MěÚ p.  Aleše  Felgra z dalšího jednání o případných stížnostech Mgr.Mandíkové a ing.Svatoše z důvodu podjatosti   
 
 
 
 
 
Rada města ukládá:
 
178/06
starostovi města požádat Krajský úřad Pardubického kraje o přezkoumání hospodaření města Vysokého Mýta za rok 2006.
 
                                                                                     Z: p. Fencl
                                                                                     T: ihned
 
 
179/06
použít část výtěžku z provozu VHP pro veřejně prospěšné účely tj. na sociální, zdravotní, sportovní, ekologické, kulturní nebo jinak veřejně prospěšné účely.
 
                                                                                     Z: p. Ing. M. Zima
                                                                                     T: ihned
 
 
 
 
180/06
ředitelce ZŠ Vysoké Mýto – Knířov postupovat při řešení zjištěných projevů šikany  ve spolupráci s Policií ČR
 
                                                                                     Z: p. Mgr. Mandíková
                                                                                     T: průběžně
 
 
181/06
vedoucímu OVV doplnit plán kontrolní činnosti OVV o provedení kontrol na základních školách  ve VM (dodržování ustanovení zřizovacích listin).
 
                                                                                     Z: p. Felgr
                                                                                     T: ihned
 
 
182/06
tajemnici MěÚ předložit návrh na auditorské firmy,  které by provedly audit u organizací s majetkovou účastí města.
 
                                                                                     Z: p. Pohorská
                                                                                     T: ihned
 
 
 
 
Bohuslav  F e n c l
starosta
 
 
 
 
Mgr. Josef  V o n d r á č e k
člen RM