Klávesové zkratky na tomto webu - základní
Přejít přímo na obsah stránky

Vysoké Mýto

oficiální stránky města

Dnes je sobota 30.5.2020

Usnesení RM č. 2015-26 ze dne 16.6.2015

22.06.15

Souhrn usnesení č. 26/15

 

z jednání Rady města Vysokého Mýta,  konané dne 16. 6. 2015

 

 

Bez osobních údajů

 

 

 

791/15

Rada města schvaluje

doplněný pořad schůze rady města konané dne 16. 6. 2015.

           

                                                                                                                                                                                           

792/15

 

Rada města neschvaluje

 

poskytnutí dotace města Vysokého Mýta Nadačnímu fondu Gaudeamus při Gymnáziu Cheb, IČO 25228633 na organizaci XXIV. ročníku středoškolské soutěže konané 26. listopadu 2015 v Chebu.

Zodpovídá: vedoucí OKT

Termín: ihned

                                                                                                                     

793/15

Rada města schvaluje

uzavření nájemní smlouvy na byt č. 5 v č.p. 782 v ulici V Břízkách ve Vysokém Mýtě s paní Ludmilou Křivkovou (nar. 25.05.1966), bytem Pěšice 5, Řepníky. Nájemní smlouva bude uzavřena na dobu určitou 1 rok. Podmínkou přidělení bytu je předplacení ročního nájemného ve výši 22.000,-Kč. Pokud první vylosovaný byt odmítne, bude byt přidělen dalšímu vylosovanému žadateli:

  1. Šárka Schlemmerová (nar. 19.04.1992), bytem U Potoka 757, Vysoké Mýto
  2. Matěj Krejza (nar. 30.07.1990), bytem Prokopa Velikého 715, Vysoké Mýto

Zodpovídá: vedoucí oddělení správy majetku

Termín: 30.06.2015

                                                                                                         

794/15

Rada města schvaluje

uzavření nájemní smlouvy na byt č. 8 v č.p. 447 v ulici V Peklovcích ve Vysokém Mýtě s paní Šárkou Schlemmerovou (nar.19.04.1992), bytem U Potoka 757, Vysoké Mýto. Nájemní smlouva bude uzavřena na dobu určitou 1 rok. Podmínkou přidělení bytu je předplacení ročního nájemného ve výši 24.000,-Kč. Pokud první vylosovaný byt odmítne, bude byt přidělen dalšímu vylosovanému žadateli:

  1. Katarína Bartošová (nar. 19.02.1992) bytem Rokycanova 695, Vysoké Mýto
  2. Ludmila Křivková (nar. 25.05.1966), bytem Pěšice 5, Řepníky

Zodpovídá: vedoucí oddělení správy majetku

Termín: 30.06.2015

           

                                                                                                                     

795/15

Rada města schvaluje

pronájem nebytového prostoru - garáže č. 3 v budově č.p. 815 v ul. V Peklovcích ve Vysokém Mýtě, která je součástí pozemku p.č 4664/103 v k.ú. Vysoké Mýto o výměře 15 m2 manželům Kheilovým Petře a Dušanovi, bytem Prokopa Velikého 796, vysoké Mýto. Roční nájemné bude7500,-Kč + platné DPH a každý rok bude zvýšeno o míru inflace vyhlášenou Českým statistickým úřadem. Nájemní smlouva bude uzavřena na dobu neurčitou s tří měsíční výpovědní lhůtou.

Zodpovídá: vedoucí oddělení správy majetku

Termín: ihned

                                                                                                                                

796/15

Rada města schvaluje

převod užívacích práv k bytu č. 15 v č.p. 775 náměstí Naděje ve Vysokém Mýtě na xx, bytem xxxxxxx.

Zodpovídá: vedoucí oddělení správy majetku

Termín: 30.06.2015

                                                                                                                     

797/15

Rada města schvaluje

převod užívacích práv k bytu č. 17 v č.p. 774 náměstí Naděje ve Vysokém Mýtě na xx, bytem xxxxxxx.

Zodpovídá: vedoucí oddělení správy majetku

Termín: 30.06.2015

                                                                                                         

798/15

 

Rada města souhlasí

 

s užíváním veřejného prostranství ve dne 18.7.2015 na náměstí Přemysla Otakara II., v místě dle předloženého zákresu, za účelem pořádání Blešího trhu.

Zodpovídá: vedoucí oddělení správy majetku

Termín: ihned

                                                                                                                                

799/15

 

Rada města neschvaluje

uzavření Smlouvy o umístění informačních tabulí se společností MOTÁK, spol. s r.o.

Zodpovídá: vedoucí oddělení správy majetku

Termín: ihned

           

800/15

Rada města schvaluje

zveřejnění záměru uzavření dodatku k Nájemní smlouvě č. 682, uzavřené mezi městem Vysokým Mýtem a společností Vodovody a kanalizace Vysoké Mýto, s.r.o., IČ: 25923099, kterým se smlouva doplní o pozemky uvedené v příloze usnesení. Roční nájemné bude zvýšeno o 94.125,-Kč+DPH.

Zodpovídá: vedoucí oddělení správy majetku

Termín: ihned

801/15

 

Rada města doporučuje

 

zastupitelstvu města přijmout tato usnesení:

Zastupitelstvo města schvaluje

Rozpočtové opatření č.1-2015 ve znění doplňku č.1.

Zodpovídá: vedoucí odboru finančního

Termín: 17.06.2015

                                                                                                                     

802/15

Rada města schvaluje

vyřazení dlouhodobého, neupotřebitelného majetku s inventárním číslem DHM251 -„3COM SuperStack Switch 48 port“ v celkové pořizovací hodnotě 86 864,-- Kč.

Zodpovídá: vedoucí oddělení IT

Termín: 30. 6. 2015

 

                                                                                                         

803/15

Rada města schvaluje

Uzavření kupní smlouvy se společností Xanadu a.s., IČ: 14498138, se sídlem Žirovnická 2389, 106 00 Praha 6, jako dodavatelem v rámci zakázky malého rozsahu „Pásková archivační jednotka“, za nabídkovou cenu, která bez DPH činí 101 966 Kč.

Zodpovídá: vedoucí oddělení IT

Termín: 30. 06. 2015

804/15

Rada města schvaluje

Uzavření kupní smlouvy se společností Xanadu a.s., IČ: 14498138, se sídlem Žirovnická 2389, 106 00 Praha 6, jako dodavatelem v rámci zakázky malého rozsahu „Server a operační systém“, za nabídkovou cenu, která bez DPH činí 279 201 Kč.

Zodpovídá: vedoucí oddělení IT

Termín: 30. 06. 2015

                       

                                                                                             

805/15

Rada města přijímá

dotaci na akci CZ.1.02/7.1.00/15.29199 Revitalizace školní zahrady MŠ Lidická, identifikační č. EDS/SMVS: 115D132000623, evidenční č. IS SFŽP: 15244327, určenou registračním listem č. j.: 115D132000623 ze dne 05.06.2015.

Zodpovídá: vedoucí odboru investic

Termín: ihned

                                                                                                         

806/15

Rada města schvaluje

návrh výzvy k podání nabídky a prokázání kvalifikace na veřejnou zakázku k výběru dodavatele stavebních prací a služeb v souladu se zákonem č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, ve znění pozdějších předpisů, zadávanou formou zjednodušeného podlimitního řízení na akci „Revitalizace školní zahrady MŠ Lidická“.

Zodpovídá: vedoucí odboru investic

Termín: 31.07.2015

 

                                                                                                                                

 

 

807/15

 

Rada města schvaluje

seznam uchazečů ve složení:

- 8D o.s., Rybkova 23, Kraví hora areál VUT obj. 30, 602 00 Brno, IČ 27047156;

- TR Antoš, s.r.o., Na Perchtě 1631, 511 01 Turnov, IČ 48152587;

- DŘEVOARTIKL, spol. s r.o.,Brněnská 3794/27, 669 02 Znojmo, IČ 26306921;

- BEB, s.r.o., Malá Tyršovka 379/1, 143 00 Praha 4 – Modřany, IČ 45313814;

- Bonita Group Service s.r.o., Koráb 131, 666 01 Tišnov, IČ 27738795;

kteří budou vyzvání k podání cenových nabídek na podlimitní veřejnou zakázku k výběru dodavatele stavebních prací a služeb na akci: „Revitalizace školní zahrady MŠ Lidická“.

Zodpovídá: vedoucí odboru investic

Termín: 31.07.2015

 

                                                                                                                     

 

 

808/15

 

Rada města jmenuje

 

komisi pro otevírání obálek, pro posouzení a vyhodnocení nabídek v rámci zadávacího řízení na veřejnou zakázku akce „Revitalizace školní zahrady MŠ Lidická“, ve složení (v závorce jsou uvedeni náhradníci):

 

- Jiří Kovařík – radní (Mgr. Jan Vlček – referent UTA);

- Ing. Roman Baťa – místostarosta (Bc. Helena Kejzlarová - místostarostka);

- JUDr. Libor Poláček – vedoucí OPM (JUDr. Ilona Kučíková – pověř. vedením OPP);

- Ing. Jaromír Andrle – vedoucí OIN (Ing. Pavel Kubeš – referent OIN);

- Ing. Renata Břeňová - projektantka (Ing. Alena Rabasová – projektantka).

Zodpovídá: vedoucí odboru investic

Termín: 31.07.2015

 

                                                                                                                     

809/15

Rada města zrušuje

 

usnesení Rady města Vysoké Mýto č. 799/14 ze dne 25.06.2014 a č. 745/15 ze dne 02.06.2015.

                                                                                                                                

810/15

Rada města schvaluje

 

Dodatek č. 1 Smlouvy o dílo ze dne 14.04.2014 uzavřené se zhotovitelem Ing. Miloš Kudrnovský, Bílá Třemešná 33, 544 72 Bílá Třemešná, IČ: 74376586, v předloženém znění.

Zodpovídá: vedoucí odboru investic

Termín: 31.07.2015

                                                                                                         

811/15

 

Rada města rozhodla

o výběru nejvhodnější nabídky a pořadí nabídek pro veřejnou zakázku malého rozsahu na stavební práce pro výběr dodavatele akce: „ZŠ Javornického čp. 2 - oprava střešních oken“ a „Oprava střešních oken MěÚ Jiráskova čp. 179“:

- Zdeněk Kratochvíl, U studánky 240/11, 674 01 Třebíč, IČ: 14680114,

   za celkovou nabídkovou cenu 534.761,00 Kč bez DPH.

- ELESTAV s.r.o., Vraclavská 237, 566 01 Vysoké Mýto, IČ: 25993046,

  za celkovou nabídkovou cenu 590.852,00 Kč bez DPH;

- PROMONT střešní okna s.r.o., Kokořínská 204/28, 182 00 Praha, IČ: 49023683,

  za celkovou nabídkovou cenu 634.756,30 Kč bez DPH.

Zodpovídá: vedoucí odboru investic

Termín: ihned

                       

                                                                                 

812/15

Rada města schvaluje

uzavření smlouvy o dílo s firmou Zdeněk Kratochvíl, U studánky 240/11, 674 01 Třebíč, IČ: 14680114, jako zhotovitelem akce: „ZŠ Javornického čp. 2 - oprava střešních oken“ a „Oprava střešních oken MěÚ Jiráskova čp. 179“, za celkovou nabídkovou cenu 534.761,00 Kč bez DPH.

Zodpovídá: vedoucí odboru investic

Termín: 31.07.2015

                                                                                                                     

813/15

 

Rada města zrušuje

 

usnesení Rady města Vysoké Mýto č. 194/15 ze dne 24.02.2015.

                                                                                                         

814/15

Rada města jmenuje

komisi pro otevírání obálek a pro vyhodnocení nabídek v rámci výběrových řízení na odboru investic města Vysoké Mýto, na dodávky, služby a stavební práce malého rozsahu dle § 6 a § 12 zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, v platném znění, ve složení (v závorce jsou uvedeni náhradníci):

-       Ing. Roman Baťa – místostarosta (Bc. Helena Kejzlarová - místostarostka);

-       Jiří Kovařík – radní (Ing. Luboš Karmín - vedoucí OSUŽP);

-          JUDr. Libor Poláček – vedoucí OPM (JUDr. Ilona Kučíková – pověřena vedením OPP);

-       Ing. Jaromír Andrle - vedoucí OIN (Ing. Pavel Kubeš – referent OIN);

-       Ing. Petr Fencl – kontrolní výbor ZM (Ing. Rudolf Křížek – kontrolní výbor ZM).

Zodpovídá: vedoucí odboru investic

Termín: ihned

                       

                                                                                             

                                                                                                                                

815/15

Rada města doporučuje

Zastupitelstvu města přijmout následující usnesení

Zastupitelstvo města schvaluje

uzavření Dodatku č. 4 ke Smlouvě o poskytnutí dotace č. PU/0876/S ze dne 22.12.2011, k projektu „Muzeum českého karosářství – rekonstrukce komplexu budov staré radnice (soudu) a vězení“, který je vedený v Regionálním operačním programu NUTS II Severovýchod pod registračním číslem CZ.1.13/3.1.00/14.00876., podle předloženého návrhu.

Zodpovídá: vedoucí odboru investic

Termín: 31.07.2015

816/15

 

Rada města zrušuje

 

usnesení Rady města Vysoké Mýto č. 108/15 ze dne 27.1.2015 a č. 503/15 ze dne 21.04.2015.

 

 

                                                                                                                                             

817/15                                   

Rada města souhlasí

 

s přijetím finančního daru pro příspěvkovou organizaci Mateřská škola Pod Smrkem, Štefánikova 397, 566 01 Vysoké Mýto, IČ 00279773 ve výši 3.265 Kč od společnosti Konfin, s.r.o., Varšavská 1243/4, 120 00 Praha, IČ: 2507291.

 

Zodpovídá: vedoucí odboru vnitřních věcí

Termín: ihned

 

                                                                                                                     

818/15

Rada města bere na vědomí

informace starosty a členů rady města.

                                                                                                                                                                                                                              

           

                                                                                                                                 

Ing. František  J i r a s k ý

starosta

                                                                                                         

                                                          

 

 

 

Jiří  K o v a ř í k

člen rady města