Klávesové zkratky na tomto webu - základní
Přejít přímo na obsah stránky

Vysoké Mýto

oficiální stránky města

Dnes je čtvrtek 4.6.2020

Usnesení RM č. 2015-24 ze dne 2.6.2015

08.06.15

Souhrn usnesení č. 24/15

 

z jednání Rady města Vysokého Mýta,  konané dne 2. 6. 2015

Bez osobních údajů

 

737/15

Rada města schvaluje

pořad schůze rady města konané dne 2. 6. 2015 dle předloženého návrhu.

                                                                                                                                                                                                        

738/15

Rada města schvaluje

návrh na koupi tří grafických listů výtvarníka Václava Macháně pro Městskou galerii Vysoké Mýto v hodnotě 6 000,- Kč. Pověřuje kurátorku MG Ivetu Danko vypracováním kupní smlouvy a následně koupí těchto obrazů: Krajina žena, suchá jehla 21x32, rok 2010; Krajina mé ženy, suchá jehla 32x23, rok 2010; Akt, suchá jehla 35x30, rok 2010.

Zodpovídá: Bc. Iveta Danko                                                                               

                                                                                                                                 

 

739/15

 

Rada města doporučuje

zastupitelstvu města přijmout tato usnesení:

Zastupitelstvo města schvaluje

Rozpočtové opatření č.1-2015.

Zodpovídá: vedoucí odboru finančního

Termín: 17.06.2015

                                                                                                                                 

740/15

 

Rada města schvaluje

 

návrh zadávací dokumentace na veřejnou zakázku malého rozsahu na stavební práce pro výběr zhotovitele na akci „MŠ Lidická – vzduchotechnika kuchyně“.

Zodpovídá: vedoucí odboru investic

Termín: 30.06.2015

741/15

Rada města schvaluje

seznam uchazečů ve složení:

-       CLIM - TECH s.r.o., Dlouhá Ves 116, 516 01 Rychnov nad Kněžnou, IČ: 25944614;

-       VZDUCHOTECHNIKA VESELÝ s.r.o., Horní Sloupnice 198, 565 53 Sloupnice, IČ: 25917056;

-       VZDUCHOTECHNIKA - ŠLAPAL, spol. s r.o., Horní Dobrouč 147, 56102 Dolní Dobrouč, IČ 25933400;

-       INTERKLIMA, spol. s r.o., Pardubice - Semtín čp. 92, 533 53 Pardubice, IČ: 13586556;

-       ŠTOREK s.r.o., Smetanovo nám. 29, 570 01 Litomyšl, IČ: 27514196;

-       VZDUCHOTECHNIKA ŠŤASTNÝ s.r.o., Bokova 275, 530 03 Pardubice, IČ: 27552659,

kteří budou vyzvání k podání cenových nabídek na veřejnou zakázku malého rozsahu na stavební práce pro výběr zhotovitele na akci: „MŠ Lidická – vzduchotechnika kuchyně“.

Zodpovídá: vedoucí odboru investic

Termín: 30.06.2015

                                                                                                                                

 

 

 

742/15

Rada města schvaluje

návrh zadávací dokumentace k zahájení zadávacího řízení na podlimitní veřejnou zakázku k výběru zhotovitele stavebních prací v souladu se zákonem č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, ve znění pozdějších předpisů, zadávanou formou zjednodušeného podlimitního řízení na akci „Obnova Choceňské věže – I. etapa“.

Zodpovídá: vedoucí odboru investic

Termín: 30.06.2015

                                                                                                                                 

743/15

Rada města schvaluje

seznam uchazečů ve složení:

-       František Ruprecht, Štefánikova 2963, 544 01 Dvůr Králové n/L, IČ: 66824338;

-       Zbyněk Nyč, Příkopy 1126, 547 01 Náchod, IČ: 14545110;

-       Vladimír Georgiadis, Zátor 13, 793 16 Zátor, IČ: 44734573;

-       Jaroslav Dvořák, Rožmitál 33, 550 01 Broumov, IČ: 16272625;

-       Břetislav Kocián, Kojatice 63, 675 32 Kojatice, IČ: 68594224.

kteří budou vyzvání k podání cenových nabídek na podlimitní veřejnou zakázku na stavební práce pro výběr zhotovitele zadávanou formou zjednodušeného podlimitního řízení na akci: „Obnova Choceňské věže – I. etapa“.

Zodpovídá: vedoucí odboru investic

Termín: 30.06.2015

                                                                                                                                 

744/15

Rada města jmenuje

 

komisi pro otevírání obálek, pro posouzení a vyhodnocení nabídek v rámci zadávacího řízení na veřejnou zakázku akce „Obnova Choceňské věže – I. etapa“, ve složení (v závorce jsou uvedeni náhradníci):

 

- Ing. Luboš Karmín – vedoucí OSÚŽP (Bc. Ondřej Halama – referent OSÚŽP);

- Ing. Roman Baťa – místostarosta (Bc. Helena Kejzlarová - místostarostka);

- JUDr. Libor Poláček – vedoucí OPM (JUDr. Ilona Kučíková – pověřená vedením OPP);

- Ing. Jaromír Andrle – vedoucí OIN (Ing. Pavel Kubeš – referent OIN);

- Ing. Miloš Kudrnovský - projektant (Mgr. Renata Veselá - projektantka);

Zodpovídá: vedoucí odboru investic

Termín: 30.06.2015

                                                                                                                                 

745/15

Rada města schvaluje

 

Dodatek č. 1 Smlouvy o dílo ze dne 14.04.2014 uzavřené se zhotovitelem Ing. Miloš Kudrnovský, Bílá Třemešná 33, 544 72 Bílá Třemešná, IČ: 74376586, v předloženém znění.

Zodpovídá: vedoucí odboru investic

Termín: 30.06.2015

                                                                                                                                 

 

 

746/15

Rada města schvaluje

návrh zadávací dokumentace na podlimitní veřejnou zakázku k výběru zhotovitele stavebních prací v souladu se zákonem č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, ve znění pozdějších předpisů, na akci „Cyklostezka Vysoké Mýto - Hrušová“.

Zodpovídá: vedoucí odboru investic

Termín: 30.06.2015

                                                                                                                     

747/15

Rada města jmenuje

 

komisi pro otevírání obálek, pro posouzení a vyhodnocení nabídek v rámci zadávacího řízení na veřejnou zakázku akce „Cyklostezka Vysoké Mýto - Hrušová“, ve složení (v závorce jsou uvedeni náhradníci):

 

- Jiří Kovařík – radní (Mgr. Jan Vlček – referent UTA);

- Ing. Roman Baťa – místostarosta (Bc. Helena Kejzlarová - místostarostka);

- JUDr. Libor Poláček – vedoucí OPM (JUDr. Ilona Kučíková – pověřená vedením OPP);

- Ing. Jaromír Andrle – vedoucí OIN (Ing. Pavel Kubeš – referent OIN);

- Ing. Zbyněk Neudert - projektant (Ing. Stanislav Netolický – projektant);

Zodpovídá: vedoucí odboru investic

Termín: 30.06.2015

                                                                                                                                 

748/15

Rada města schvaluje

odůvodnění veřejné zakázky zpracované v souladu s § 156 zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, ve znění pozdějších předpisů a vyhláškou č. 232/2012 Sb., o podrobnostech rozsahu odůvodnění účelnosti veřejné zakázky a odůvodnění veřejné zakázky, k výběru zhotovitele stavebních prací na akci „Cyklostezka Vysoké Mýto - Hrušová“.

Zodpovídá: vedoucí odboru investic

Termín: 30.06.2015

                                                                                                                                 

749/15

Rada města schvaluje

uzavření smlouvy o dílo se společností VK CAD s.r.o., Vraclavská 285, 566 01 Vysoké Mýto, IČ: 26001187, na zpracování projektové dokumentace a výkon autorského dozoru projektanta na akci: „Přeložka plynovodu a návrhy přeložek ostatních sítí přístavby Krytého plaveckého bazénu Vysoké Mýto“, za nabídkovou cenu 145.000,00 Kč bez DPH.

Zodpovídá: vedoucí odboru investic

Termín: 30.06.2015

                                                                                                                     

 

 

 

 

750/15

Rada města schvaluje

uzavření příkazní smlouvy se společností Tender Consulting CZ s.r.o., Riegrova 46, 572 01 Polička, IČ: 03568644, na komplexní administraci zadávacího řízení veřejné zakázky malého rozsahu na stavební práce na akci „Realizace úspor energie ZŠ Knířov“, za nabídkovou cenu 12.500,00 Kč bez DPH.

Zodpovídá: vedoucí odboru investic

Termín: 30.06.2015

 

                                                                                                                     

 

 

751/15

Rada města doporučuje

zastupitelstvu města přijmout toto usnesení:

zastupitelstvo města mění usnesení č. 35/15 tak, že u akce „Věž Karaska (Choceňská brána)- městské opevnění na st.p.č.29 v obci a k.ú. Vysoké Mýto (r.č. 25944/6-4106/3) se částka „450.000Kč“ nahrazuje částkou „500.000Kč“ a u akce „Restaurování sgrafitové fasády č. p. 1 na st.p.č. 280 v obci a k. ú. Vysoké Mýto“(r.č. 22173/6-4113) se částka „400.000Kč“ se nahrazuje částkou „350.000Kč“.

Zodpovídá:      vedoucí OSÚ

Termín:           ihned

                                                                                                                     

 

 

752/15

Rada města doporučuje

zastupitelstvu města přijmout toto usnesení:

zastupitelstvo města mění usnesení č. 37/15 tak, že částka celkově uznatelné náklady

„750 000 Kč“ se nahrazuje částkou „428 340 Kč“ a finanční příspěvek města v částce „75 000 Kč“ se nahrazuje částkou „43 000 Kč“.

Zodpovídá:      vedoucí OSÚ

Termín:           ihned

 

                                                                                                                     

 

 

753/15

Rada města doporučuje

 

zastupitelstvu města přijmout toto usnesení

Zastupitelstvo města ověřuje soulad návrhu Regulačního plánu lokalita Z33 Vysoké Mýto – ul. Tisovská  s  aktualizovanou Politikou územního rozvoje ČR 2008, Zásadami územního rozvoje Pardubického kraje – aktualizace č.1 v souladu s ustanovením § 69 odst. 2) zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu ve znění pozdějších předpisů.

                                                                                                         

                 

754/15

Rada města doporučuje

 

zastupitelstvu města přijmout toto usnesení

Zastupitelstvo města rozhoduje o námitkách, v souladu s ustanovením § 172 odst. 5) zákona č. 500/2004 Sb., správní řád, ve znění pozdějších předpisů, tak jak je uvedeno v odůvodnění regulačního plánu.

                                                                                                         

                 

755/15

Rada města doporučuje

 

zastupitelstvu města přijmout toto usnesení

Zastupitelstvo města vydává formou opatření obecné povahy č.1/OSÚ /2015 Regulační plán lokality Z33  Vysoké Mýto – ul. Tisovská, jako příslušný orgán, ve smyslu § 6 odst. 5) písm. d) zákona č. 183/2006 Sb., stavebního zákona, v souladu s ustanovení § 171 až 174 zákona č. 500/2004 Sb., správní řád, ve znění pozdějších předpisů a ustanovení § 17 až § 20 odst. 4) a přílohy č. 6 vyhlášky č. 500/2006 Sb., o územně analytických podkladech, územně plánovací dokumentaci a způsobu evidence plánovací činnosti.

Termín:      ihned

Zodpovídá:      vedoucí OSU

                                                                                                                                 

 

 

756/15

 

Rada města schvaluje

Dodatek č. 1 ke smlouvě o dílo uzavřené dne 17. 12. 2013 na zpracování lesních hospodářských osnov pro zařizovací obvod obce s rozšířenou působností Vysoké Mýto s názvem „LHO Vysoké Mýto I“ s firmou Lesní taxační společnost, s.r.o., IČO: 25251040, Bezručova 1501, 500 02 Hradec Králové

Zodpovídá:      vedoucí OSÚ

Termín:           ihned

                                                                                                         

 

 

757/15

Rada města schvaluje

Smlouvu č. SML-20150082 – HK o předání dat z IDC ÚHUL uzavřenou s Ústavem pro hospodářskou úpravu lesů Brandýs n. Labem, organizační složka státu, Nábřežní 1326, 250 01 Brandýs nad Labem – Stará Boleslav.

Zodpovídá:      vedoucí OSÚ

Termín:           ihned

                                                                                                                                 

758/15

Rada města schvaluje

užívání veřejného prostranství za účelem pořádání akce MONSTER TRUCK SHOW na Masarykově náměstí ve Vysokém Mýtě ve dne 18.6.2015 a 19.6.2015 v místě dle přílohy v rozsahu max 500m2.

Zodpovídá: vedoucí oddělení správy majetku

Termín: ihned

                                                                                                                                 

759/15

Rada města bere na vědomí

podanou výpověď z nájemní smlouvy na pronájem budovy bez č.p. – garáže, která je součástí pozemku p.č 1225/6 v k.ú. Vysoké Mýto.

                                                                                                                                 

760/15

Rada města schvaluje

 

zveřejnění informace o záměru pronajmout budovu bez č.p. – garáž, která je součástí pozemku p.č 1225/6 v k.ú. Vysoké Mýto o výměře 15 m2 v ulici Gen Závady ve dvoře u č.p. 116 ve Vysokém Mýtě. Cena ročního nájemného je stanovena ve výši 500,-Kč/m2/rok + platné DPH. Roční nájemné bude každý rok zvýšeno o míru inflace vyhlášenou Českým statistickým úřadem. Nemovitá věc je zapsaná na LV 10001 pro katastrální území Vysoké Mýto u Katastrálního úřadu pro Pardubický kraj, Katastrální pracoviště Ústí nad Orlicí.

Zodpovídá: vedoucí oddělení správy majetku

Termín: ihned

                                                                                                                                 

 

 

761/15

Rada města schvaluje

 

zveřejnění informace o záměru pronajmout část pozemku p.č. 4668/2 v k.ú. Vysoké Mýto v místě dle předloženého zákresu v rozsahu 27,5 m2 za účelem zřízení zahrádky u bytového domu. Nemovitá věc je zapsaná na LV 10001 pro katastrální území Vysoké Mýto u Katastrálního úřadu pro Pardubický kraj, Katastrální pracoviště Ústí nad Orlicí.

Zodpovídá: vedoucí oddělení správy majetku

Termín: ihned

                                                                                                                                 

 

 

762/15

Rada města schvaluje

 

společnosti KAVOSTAV s.r.o., IČ: 28791193 užívání veřejného prostranství v ul. Pražská u domu č.p. 48  na pozemku p.č.4808/4 v k.ú. Vysoké Mýto za účelem umístění restaurační předzahrádky v rozsahu 35 m2 v místě dle předložené žádosti. 

Zodpovídá: vedoucí oddělení správy majetku

Termín: ihned

 

                                                                                                                                 

 

 

763/15

Rada města schvaluje

uhrazení částky za užívání pozemku p.č.229 o výměře 787 m2 v obci a k.ú. Vysoké Mýto v ul. Komenského manželům Ing. Josefu a Marii Týrovým, oba bytem Stavovská 866/5 102 00 Praha 15 za období od 1.1.2015 do 31.12.2015 ve výši  9,- Kč/m2/rok což činí celkem 7083,- Kč.

Zodpovídá: vedoucí oddělení správy majetku

Termín: ihned

                                                                                                                     

 

 

764/15

Rada města schvaluje

uzavření Smlouvy o zřízení věcného břemene č. 43515/1/VB-1/Rá „Reko NTL Vysoké Mýto – Lidická +1, k.ú. Vysoké Mýto“ mezi městem Vysokým Mýtem a společností RWE GasNet, s.r.o., IČ 27295567, se sídlem Ústí nad Labem, Klíšská 940, PSČ 401 17, věcným břemenem budou dotčeny pozemky parc. č. 4644/53, 4644/78, 4644/82, 4644/88, 4664/90 a 4644/95 v k.ú. Vysoké Mýto a to v rozsahu dle geometrického plánu č. 3889-335/2014. Obsahem věcného břemene je právo strany Oprávněné zřídit, provozovat plynárenské zařízení, vstupovat a vjíždět na dotčené pozemky v souvislosti se zřízením, stavebními úpravami, opravami, provozováním a odstraněním plynárenského zařízení. Věcné břemeno bude zřízeno úplatně, za jednorázovou finanční náhradu ve výši 39.800,- Kč + DPH.

                                                                                             

Zodpovídá: vedoucí oddělení správy majetku

Termín: 30.06.2015

                                                                                                                                 

 

 

765/15

 

Rada města schvaluje

uzavření Smlouvy o zřízení věcného břemene č. 43519/1/VB-1/Rá „Reko NTL Vysoké Mýto – Odbojářská, k.ú. Vysoké Mýto“ mezi městem Vysokým Mýtem a společností RWE GasNet, s.r.o., IČ 27295567, se sídlem Ústí nad Labem, Klíšská 940, PSČ 401 17, věcným břemenem budou dotčeny pozemky parc. č. 1556/1, 1556/13, 1557/1, 1557/6, 1557/7, 1561/1, 1561/2, 4643/4, 4644/2, 4644/89, 4644/249, 4644/250, 4664/90, 4939/1, 4939/2 a 4939/3 v k.ú. Vysoké Mýto a to v rozsahu dle geometrického plánu č. 3853-223/2014. Obsahem věcného břemene je právo strany Oprávněné zřídit, provozovat plynárenské zařízení, vstupovat a vjíždět na dotčené pozemky v souvislosti se zřízením, stavebními úpravami, opravami, provozováním a odstraněním plynárenského zařízení. Věcné břemeno bude zřízeno úplatně, za jednorázovou finanční náhradu ve výši 72.000,- Kč + DPH.

                                                                                             

Zodpovídá: vedoucí oddělení správy majetku

Termín: 30.06.2015

                                                                                                                                 

 

 

 

766/15

           

Rada města schvaluje

uzavření Dodatku č. 4 ke Smlouvě o sdružených službách dodávky elektřiny na hladině nízkého napětí č. 8230000007, Dodatku č. 1 ke Smlouvě o sdružených službách dodávky elektřiny na hladině vysokého napětí č. 8230000030 a Dodatku č. 1 ke Smlouvě o sdružených službách dodávky plynu č. 8130000001 mezi městem Vysokým Mýtem a společností SYNERGY SOLUTION s.r.o., IČ: 28622740 v předloženém znění.

                                                                                             

Zodpovídá: vedoucí oddělení správy majetku

Termín: 30.06.2015

 

                                                                                                                                 

767/15

 

Rada města doporučuje

 

zastupitelstvu města přijmout toto usnesení:

Zastupitelstvo města schvaluje směnu pozemku nově vzniklého geometrickým plánem č. 3918-61/2015 označeného jako parc. č. 10002/4 orná půda ve vlastnictví města Vysokého Mýta za pozemek označený, na základě uvedeného geometrického plánu, jako parc. č. 10001/4 trvalý travní porost ve vlastnictví pana Ivana Ševčuka, nar. 23.07.1949, trvale bytem Vraclavská 155, Vysoké Mýto, vše v obci a k.ú. Vysoké Mýto, s doplatkem kupní ceny ve výši 62.000,- Kč, který je povinen p. Ševčuk uhradit městu Vysokému Mýtu.

Zodpovídá: vedoucí OPM

Termín: 17.06.2015

 

                                                                                                         

 

 

768/15

Rada města doporučuje

zastupitelstvu města přijmout toto usnesení:

Zastupitelstvo města schvaluje prodej bytové jednotky č. 89/8 vymezené v budově Vysoké Mýto-Město, čp. 87, 88, 89 v obci a k.ú. Vysoké Mýto paní xy, nar. xxxx, trvale bytem xx, xx za celkovou kupní cenu ve výši 741.500,- Kč. Poplatníkem daně z nabytí nemovitých věcí je nabyvatel, tj. kupující.

Zodpovídá: vedoucí OPM

Termín: 17.06.2015

                                                                                                                     

 

 

 

769/15

 

Rada města zrušuje

 

usnesení č. 730/15 ze dne 26.05.2015.

                                                                                                                    

770/15

 

Rada města doporučuje

 

zastupitelstvu města přijmout toto usnesení:

Zastupitelstvo města schvaluje koupi pozemku parc. č. 2903/2 orná půda v obci a k.ú. Vysoké Mýto od spoluvlastníků za celkovou kupní cenu ve výši 151.440,- Kč. Koupě může být uskutečněna kupními smlouvami na jednotlivé podíly. Poplatníkem daně z nabytí nemovitých věcí bude nabyvatel, tj. kupující.

Zodpovídá: vedoucí OPM

Termín: 17.06.2015

 

 

                                                                                                                     

 

771/15

Rada města jmenuje

hodnotící komisi pro Veřejnou zakázku „Dynamický nákupní systém - Sdružené služby dodávky elektrické energie pro město Vysoké Mýto 2015 - 2018“

ve složení:

1. člen: MUDr. Jiřina Šafrová, 2. člen: Jiří Kovařík, 3. člen: JUDr. Libor Poláček, 4. člen: Ivona Štefková, 5. člen: Michal Štefek, 1. náhradník: Mojmír Urbánek, 2. náhradník: JUDr. Tomáš Panáček, 3. náhradník: Jiří Grygar, 4. náhradník: Ing. Jana Holubová, 5. náhradník: Dagmar Šedová.

Zodpovídá: vedoucí OPM

Termín: ihned

                                                                                                                     

772/15

Rada města jmenuje

hodnotící komisi pro Veřejnou zakázku „Dynamický nákupní systém - Sdružené služby dodávky zemního plynu energie pro město Vysoké Mýto 2015 - 2018“

ve složení:

1. člen: MUDr. Jiřina Šafrová, 2. člen: Jiří Kovařík, 3. člen: JUDr. Libor Poláček, 4. člen: Ivona Štefková, 5. člen: Michal Štefek, 1. náhradník: Mojmír Urbánek, 2. náhradník: JUDr. Tomáš Panáček, 3. náhradník: Jiří Grygar, 4. náhradník: Ing. Jana Holubová, 5. náhradník: Dagmar Šedová.

Zodpovídá: vedoucí OPM

Termín: ihned

                                                                                                         

                                                                                                                     

 

 

 

773/15

 

Rada města doporučuje

 

zastupitelstvu města přijmout následující usnesení:

Zastupitelstvo města bere na vědomí

Zastupitelstvo města bere na vědomí zprávu o činnosti, závěrečný účet a zprávu o výsledcích přezkoumání hospodaření svazku obcí Královská věnná města za rok 2014.

Zodpovídá: vedoucí OKT

Termín: červen 2015

 

                                                                                                                     

 

 

774/15

 

Rada města doporučuje

 

zastupitelstvu města přijmout následující usnesení:

Zastupitelstvo města schvaluje

poskytnutí mimořádného členského příspěvku svazku obcí Českomoravské pomezí ve výši 40 000 Kč, který bude použit na financování projektu „Cyklobusem Českomoravským pomezím“ v roce 2015 a to na zajištění provozu cyklobusu a propagaci projektu.

Zodpovídá: vedoucí OKT

Termín: červen 2015

 

                                                                                                                     

 

 

775/15

 

Rada města doporučuje

 

zastupitelstvu města přijmout následující usnesení:

Zastupitelstvo města schvaluje změnu stanov dobrovolného svazku obcí Královská věnná města podle předloženého návrhu.

Zodpovídá: vedoucí OKT

Termín: červen 2015

 

                                                                                                         

 

 

776/15

Rada města schvaluje

 

odměny vedení mateřských škol, základních škol a školských zařízení za I. pololetí roku 2015 dle upraveného návrhu.

Zodpovídá: vedoucí odboru vnitřních věcí

Termín: ihned

                                                                                                                                 

 

 

777/15

Rada města schvaluje

 

návrh zadávací dokumentace včetně příloh na veřejnou zakázku pro projekt Technické zhodnocení CAS 32 T815 RZ UO 91-10

Zodpovídá: vedoucí OVV

Termín: ihned

 

                                                                                                                                 

778/15

Rada města schvaluje

 

Komisi pro otvírání obálek a hodnotící komisi   pro projekt Technické zhodnocení CAS 32 T815 RZ UO 91-10 ve složení:

Ing. František Jiraský – starosta (Mgr. Jan Vlček -  referent dotačních projektů)

Ing. Roman Baťa – místostarosta (Ing. Luboš Karmín – vedoucí OSUŽP)

Petr Motl – velitel SDH V.M. ( Bc. Milan Vincenc – velitel územního odboru HZS Vysoké Mýto)

Ladislav Jelen – hasič (Jaroslav Kraus – hasič)

Lukáš Vágner – referent OVV ( Aleš Felgr – vedoucí OVV)

Zodpovídá: vedoucí OVV

Termín: ihned

 

                                                                                                                                 

 

 

 

779/15

Rada města schvaluje

 

Seznam oslovených firem, kteří budou vyzvání k podání cenových nabídek pro projekt Technické zhodnocení CAS 32 T815 RZ UO 91-10

Požární technika KOMET s.r.o. Petra Bezruče 1031, 289 11 PEČKY,IČO: 18623255

TALOSA s.r.o.,Štefánikova 1163,742 21 Kopřivnice,IČO: 61946354

THT Polička s.r.o.,Starohradská 316,572 01 Polička,IČO: 46508147

Jan Soukup - Hasičská technika a zařízení ,El. Krásnohorské 26 ,323 00 Plzeň,IČO: 63542579

PAŠEK Autoservis s.r.o.,Rybnice 165,331 51 Rybnice,IČO: 27963781

Zodpovídá: vedoucí OVV

Termín: ihned

 

                                                                                                                     

780/15

Rada města schvaluje

řediteli Technických služeb Vysoké Mýto odměnu za I. pololetí 2015 dle předloženého návrhu.

                                                                                                                     

 

 

 

 

 

 

 

781/15

 

Rada města bere na vědomí

informace starosty, místostarosty, místostarostky a členů rady města.

                                                                                                                                 

                                                                                                                     

                                                                                                         

Ing. František  J i r a s k ý

starosta

                                                                      

 

 

 

Ing. Roman  B a ť a                                                 Bc. Helena  K e j z l a r o v á

místostarosta                                                                      místostarostka