Klávesové zkratky na tomto webu - základní
Přejít přímo na obsah stránky

Vysoké Mýto

oficiální stránky města

Dnes je sobota 30.5.2020

Usnesení RM č. 2015-18 ze dne 21.4.2015

24.04.15

 

462/15 

Rada města schvaluje

pořad schůze rady města konané dne 14. 4. 2015 dle předloženého návrhu.

                                                                                                                     

      

463/15 

Rada města schvaluje

uzavření nájemní smlouvy na byt č. 13 v č.p. 124 v ulici Komenského ve Vysokém Mýtě s paní Rozálií Slavíkovou (nar. 1.4.1932), bytem Komenského 124, Vysoké Mýto na dobu určitou 1/4 roku tj. do 31.7.2015.

Zodpovídá: vedoucí odboru sociálních služeb

Termín: 30.04.2015

                                                                                                                                       

464/15 

Rada města bere na vědomí

návrhy jednotlivých poskytovatelů sociálních služeb na vznik, změnu nebo zachování kapacit jednotlivých druhů sociálních služeb ve Vysokém Mýtě.

Přílohy:

Potřeby služby

Dopis KÚ                 

Stanovisko člena komise, oslovení komise

Zodpovídá: vedoucí odboru sociálních služeb

Termín: 21.04.2015                                                                                            

 

 

465/15

Rada města schvaluje

smlouvu č. OSV/15/20878 o poskytnutí účelové dotace v dotačním řízení na podporu sociálních služeb poskytovaných v souladu se zákonem č. 108/2006 Sb., o sociálních službách

Zodpovídá: vedoucí odboru sociálních služeb

Termín: ihned

  

466/15                                                                                                               

Rada města ukládá

vedoucí odboru dopravy a silničního hospodářství, aby za Město Vysoké Mýto vydala k předložené přípravné dokumentaci, projekční kanceláří SB Projekt s.r.o., ke stavbě „Rekonstrukce SZZ v žst. Vysoké Mýto“ stanovisko, které bude obsahovat níže popsané body:

Město Vysoké Mýto, jako vlastník nemovitostí (dotčených pozemních komunikací) uvádí k předložené přípravné dokumentaci, stavby „Rekonstrukce SZZ v žst. Vysoké Mýto“ níže uvedené připomínky, které požaduje zapracovat do dokumentace a takto doplněnou projektovou dokumentaci opětovně předložit vlastníku dotčených pozemních komunikací k vyjádření.

Město Vysoké Mýto požaduje nalézt a zároveň zapracovat do předložené dokumentace řešení pro pěší v ul. Vraclavská, ul. Štefánikova a Gen. Svatoně. Město dále požaduje, u přejezdu v ul. Rokycanova zachování pěší trasy s přechodem přes trať na levé straně, ve směru od silnice I/35, u přejezdu Gen. Závady zřízení pěší trasy s přechodem přes železniční trať po obou stranách přejezdu.

Město nesouhlasí s prodloužením nástupiště ve směru k ulici Rokycanova, kterým by došlo ke zrušení místa přecházení pro pěší, které je souběžné s železničním přejezdem v km 8,570.

Město požaduje, aby součástí předložené dokumentace bylo i zastřešení nástupiště v zastávce Vysoké Mýto - město.

Město požaduje zapracovat do předložené dokumentace minimálně v ulici Prokopa Velikého, tzv. světelnou závoru, která je v ČR nainstalována např. na železničním přejezdu na trati Jindřichův Hradec-Obrataň, v obci Nová Včelnice. Toto řešení město Vysoké Mýto prosazuje a zcela upřednostňuje před mechanickými závorami.

Město zároveň požaduje, aby zeleň v okolí trati, zůstala zachována, a byla posílena v souvislé pásy živých plotů kolem dráhy, které budou vysazeny tak, že budou chodce navádět k oficiálním přechodům tratě pro pěší.

Město Vysoké Mýto dále požaduje, aby v rámci předložené dokumentace byl vyřešen železniční přejezd v ul. Riegrova.

 

Zodpovídá: vedoucí odboru dopravy a silničního hospodářství

Termín: ihned                                                                                                                                                             

 

467/15

Rada města schvaluje

I. poskytnutí dotace města Vysokého Mýta z rozpočtu města na rok 2015 dle přílohy – Tabulka Dotace města Vysokého Mýta na sport v roce 2015 do 50 000 Kč

II. uzavření veřejnoprávních smluv se sportovními kluby

Zodpovídá: vedoucí odboru vnitřních věcí

Termín: ihned                                                                                                

 

468/15 

Rada města schvaluje

I. poskytnutí dotace města Vysokého Mýta z rozpočtu města na rok 2015 dle přílohy – Tabulka Dotace města Vysokého Mýta na projekty škol v roce 2015

II. uzavření veřejnoprávních smluv s příjemci dotací

Zodpovídá: vedoucí odboru vnitřních věcí

Termín:ihned                                                                                                             

 

 

469/15

Rada města schvaluje

Základní škole Vysoké Mýto, Javornického rozpočet na rok 2015, odpisový plán na rok 2015             a účelové vázání rozpočtových prostředků na jednotlivé energie.

Zodpovídá: ředitelka Mgr. Soňa Teplá

Termín: ihned       

 

470/15                                                                                                  

Rada města ukládá

na základě § 28, odst. 6, písm. b), zákona o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů č. 250/2000 Sb., ve znění pozdějších předpisů, příspěvkové organizaci Základní škola Vysoké Mýto Javornického, IČ: 49317032, Javornického 2, Litomyšlské Předměstí, 566 01 Vysoké Mýto, odvod prostředků z fondu investic organizace ve výši 2.000 Kč do rozpočtu zřizovatele města Vysokého Mýta. Uvedený odvod bude proveden převodem na běžný účet města v 1 splátce v následujícím termínu a výši:

30.11.2015                 2.000 Kč

 

Zodpovídá: ředitelka Mgr. Soňa Teplá

Termín: 30.11.2015                                                                                              

 

471/15

Rada města schvaluje

Základní škole Vysoké Mýto, Jiráskova rozpočet na rok 2015, odpisový plán na rok 2015   a účelové vázání rozpočtových prostředků na jednotlivé energie.

Zodpovídá: ředitelka Mgr. Mirka Pátková

Termín: ihned                                                                                                             

Návrh na usnesení:

 

472/15

Rada města ukládá

na základě § 28, odst. 6, písm. b), zákona o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů č. 250/2000 Sb., ve znění pozdějších předpisů, příspěvkové organizaci Základní škola Vysoké Mýto Jiráskova, IČ: 00856878, Jiráskova 317, Litomyšlské Předměstí, 566 01 Vysoké Mýto, odvod prostředků z fondu investic organizace ve výši 60.000 Kč do rozpočtu zřizovatele města Vysokého Mýta. Uvedený odvod bude proveden převodem na běžný účet města v 1 splátce v následujícím termínu a výši:

30.11.2015                 60.000 Kč

 

Zodpovídá: ředitelka Mgr. Mirka Pátková

Termín: 30.11.2015                                                                                                    

 

 

473/15

Rada města schvaluje

Základní škole Vysoké Mýto, Knířov rozpočet na rok 2015, odpisový plán na rok 2015 a účelové vázání rozpočtových prostředků na jednotlivé energie.

Zodpovídá: ředitelka Mgr. Helena Mandíková

Termín: ihned    

 

 

474/15                                                                                                      

Rada města schvaluje

Základní umělecké škole Vysoké Mýto, rozpočet na rok 2015 a odpisový plán na rok 2015.

Zodpovídá: ředitelka Mgr. Iva Vrátilová

Termín: ihned  

                                                                                                

475/15

Rada města schvaluje

Mateřské škole Pod Smrkem, Vysoké Mýto rozpočet na rok 2015, odpisový plán na rok 2015  a účelové vázání rozpočtových prostředků na jednotlivé energie.

Zodpovídá: ředitelka Bc. Edita Lipavská

Termín: ihned   

 

476/15                                                                                                    

Rada města ukládá

na základě § 28, odst. 6, písm. b), zákona o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů č. 250/2000 Sb., ve znění pozdějších předpisů, příspěvkové organizaci Mateřská škola Pod Smrkem, IČ: 70998710, Štefánikova 397, Litomyšlské Předměstí, 566 01 Vysoké Mýto, odvod prostředků z fondu investic organizace ve výši 11.500 Kč do rozpočtu zřizovatele města Vysokého Mýta. Uvedený odvod bude proveden převodem na běžný účet města v 1 splátce v následujícím termínu a výši:

30.11.2015                 11.500 Kč

Zodpovídá: ředitelka Bc. Edita Lipavská

Termín: 30.11.2015   

 

477/15

Rada města schvaluje

Mateřské škole Slunečná, Vysoké Mýto rozpočet na rok 2015, odpisový plán na rok 2015 a účelové vázání rozpočtovaných prostředků na jednotlivé energie.

Zodpovídá: ředitelka Mgr. Stanislava Burešová   

Termín: ihned                                                                                                       

 

 

478/15

Rada města ukládá

Na základě § 28, odst. 6, písm. b), zákona o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů                  č. 250/2000 Sb., ve znění pozdějších předpisů, příspěvkové organizaci Mateřská škola Slunečná, Vysoké Mýto, IČ: 70998698, Slunečná 220, Pražské Předměstí, 566 01 Vysoké Mýto, odvod finančních prostředků z fondu investic organizace ve výši 20.000 Kč do rozpočtu zřizovatele města Vysokého Mýta. Uvedený odvod bude proveden převodem na běžný účet města v 1 splátce v následujícím termínu a výši:

30.11.2015       20.000 Kč

Zodpovídá: ředitelka Mgr. Stanislava Burešová   

Termín: 30. 11. 2015                                                                                                       

 

479/15

Rada města schvaluje

Mateřské škole Lidická, Vysoké Mýto rozpočet na rok 2015, odpisový plán na rok 2015 a účelové vázání rozpočtových prostředků na jednotlivé energie.

Zodpovídá: ředitelka Mgr. Martina Wichová

Termín: ihned    

 

480/15                                                                                                          (

Rada města ukládá

na základě § 28, odst. 6, písm. b), zákona o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů č. 250/2000 Sb., ve znění pozdějších předpisů, příspěvkové organizaci Mateřská škola Lidická, Vysoké Mýto, IČ: 70998680, Lidická 688, Litomyšlské Předměstí, 566 01 Vysoké Mýto, odvod finančních prostředků      z fondu investic organizace ve výši 19.000 Kč do rozpočtu zřizovatele města Vysokého Mýta. Uvedený odvod bude proveden převodem na běžný účet města v 1splátce v následujícím termínu     a výši:

30.11.2015                 19.000 Kč

 

Zodpovídá: ředitelka Mgr. Martina Wichová

Termín: 30.11.2015    

 

481/15                                                                                             

Rada města schvaluje

Mateřské škole Kamarádi, Vysoké Mýto rozpočet na rok 2015, odpisový plán na rok 2015 a účelové vázání rozpočtových prostředků na jednotlivé energie.

Zodpovídá: ředitelka Mgr. Hana Štindlová

Termín: ihned   

 

482/15                                                                                                     

Rada města ukládá

Na základě § 28, odst. 6, písm. b), zákona o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů                  č. 250/2000 Sb., ve znění pozdějších předpisů, příspěvkové organizaci Mateřská škola Kamarádi, Vysoké Mýto, IČ: 70998701, Žerotínova 60, Litomyšlské Předměstí, 566 01 Vysoké Mýto, odvod finančních prostředků z fondu investic organizace ve výši 35.000 Kč do rozpočtu zřizovatele města Vysokého Mýta. Uvedený odvod bude proveden převodem na běžný účet města v 1 splátce v následujícím termínu a výši:

30.11.2015        35.000 Kč

Zodpovídá: ředitelka Mgr. Hana Štindlová

Termín: 30.11.2015                                                                                                  

 

483/15

Rada města ukládá

na základě § 28, odst. 6, písm. b), zákona o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů č. 250/2000 Sb., ve znění pozdějších předpisů, příspěvkové organizaci Mikádo – středisko volného času, Vysoké Mýto, IČ: 72087013, Choceňská 190, Choceňské Předměstí, 566 01 Vysoké Mýto, odvod finančních prostředků z fondu investic organizace ve výši 12.000 Kč do rozpočtu zřizovatele města Vysokého Mýta. Uvedený odvod bude proveden převodem na běžný účet města v 1 splátce v následujícím termínu a výši:

30.11.2015                 12.000 Kč

 

Zodpovídá: ředitelka Bc. Helena Kejzlarová

Termín: 30.11.2015    

 

 

484/15

Rada města schvaluje

Mikádu – středisku volného času, Vysoké Mýto rozpočet na rok 2015, odpisový plán na rok 2015        a účelové vázání rozpočtových prostředků na jednotlivé energie.

Zodpovídá: ředitelka Bc. Helena Kejzlarová

Termín: ihned  

 

485/15                                                                                                           

Rada města schvaluje

Správě školských zařízení – DM a ŠJ, Vysoké Mýto, p. o. rozpočet na rok 2015, odpisový plán na rok 2015 a účelové vázání rozpočtových prostředků na jednotlivé energie.

Zodpovídá: ředitel PaedDr. Jiří Podroužek

Termín: ihned                                                                                                     

 

486/15

Rada města ukládá

na základě § 28, odst. 6, písm. b), zákona o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů č. 250/2000 Sb., ve znění pozdějších předpisů, příspěvkové organizaci Správa školských zařízení – DM a ŠJ, Vysoké Mýto, p. o. IČ: 71294791, Gen. Závady 118, Litomyšlské Předměstí, 566 01 Vysoké Mýto, odvod prostředků z fondu investic organizace ve výši 38.000 Kč do rozpočtu zřizovatele města Vysokého Mýta. Uvedený odvod bude proveden převodem na běžný účet města v 1 splátce v následujícím termínu a výši:

30.11.2015                 38.000 Kč

 

Zodpovídá: ředitel PaedDr. Jiří Podroužek

Termín: 30.11.2015 

                                                                                              

487/15

Rada města schvaluje

záměr prodat hmotné movité věci technologické části a vnitřního vybavení Fermentační stanice a to za podmínek dle předloženého návrhu.

Zodpovídá: vedoucí OPM

Termín: ihned                                                                                                             

 

488/15

Rada města schvaluje

záměr prodat bytovou jednotku č. 89/8 vymezenou v budově Vysoké Mýto-Město, čp. 87, 88, 89 na parcelách č. 346/1, 346/2, 346/3 zastavěná plocha a nádvoří a parc. č. 347 zahrada, s podílem 256/10000 na společných částech domu a na pozemcích, vše v obci a k.ú. Vysoké Mýto obálkovou metodou se stanovením nejnižší kupní ceny ve výši 695.000,- Kč. Nemovité věci jsou zapsány na listu vlastnictví č. 6576 pro obec a k.ú. Vysoké Mýto u Katastrálního úřadu pro Pardubický kraj, Katastrální pracoviště Ústí nad Orlicí.

Zodpovídá: vedoucí OPM

Termín: ihned   

 

489/15                                                                                                       

Rada města schvaluje rozdělení dotací města Vysokého Mýta na podporu sociálních služeb, zdravotnictví a rodiny na rok 2015 dle upraveného návrhu.

                                                                                 

Zodpovídá:  vedoucí odboru sociálních věcí a zdravotnictví

Termín:  15.05.2015                                                                                                                                                                                                                   

 

 

490/15

Rada města souhlasí

s uzavřením dodatku č. 1 ke smlouvě o poskytování služby ze dne 03.02.2015 mezi městem Vysokým Mýte a organizací SKP-CENTRUM, o. p. s. Pardubice, Jungmannova 2550, Pardubice, IČ 275 34 804 – v přiloženém znění.

 

491/15                                                                                                                          

Rada města vyjadřuje

podporu se záměrem PhDr. Denisy Binarové k záměru zřízení klinické psychologie a psychoterapie ve Vysokém Mýtě.

Zodpovídá: vedoucí odboru sociálních věcí a zdravotnictví

Termín: ihned 

 

492/15                                                                                                       

Rada města schvaluje

uzavření Smlouvy o zřízení věcného břemene č. 41841/1/VB-3 „Reko NTL Vysoké Mýto – Kpt. Poplera, k.ú. Vysoké Mýto“ mezi městem Vysokým Mýtem a společností RWE GasNet, s.r.o., IČ 27295567, se sídlem Ústí nad Labem, Klíšská 940, PSČ 401 17, věcným břemenem budou dotčeny pozemky parc. č. 4844/14, 4844/15, 4844/16, 4845/1 a 4847 v k.ú. Vysoké Mýto a to v rozsahu dle geometrického plánu č. 3869-169/2014. Obsahem věcného břemene je právo strany Oprávněné zřídit, provozovat plynárenské zařízení, vstupovat a vjíždět na dotčené pozemky v souvislosti se zřízením, stavebními úpravami, opravami, provozováním a odstraněním plynárenského zařízení. Věcné břemeno bude zřízeno úplatně, za jednorázovou finanční náhradu ve výši 68.700,- Kč + DPH.

                                                                                             

Zodpovídá: vedoucí oddělení správy majetku

Termín: 31.05.2015    

                                                                                         

493/15

Rada města schvaluje

uzavření Smlouvy o zřízení služebnosti č. 11010-050556 CHEC4C_E_PA_PUYJA_OK mezi městem Vysokým Mýtem a společností O2 Czech Republic a.s., IČ 60193336, se sídlem Praha 4, Michle, Za Brumlovkou 266/2, PSČ 140 22; služebností inženýrské sítě je dotčen pozemek parc. č. 515/1 v k.ú. Týnišťko a to v rozsahu dle geometrického plánu č. 114-24/2015. Obsahem služebnosti je právo Oprávněného zřídit, provozovat, udržovat a opravovat podzemní komunikační vedení. Služebnost se zřizuje úplatně, za jednorázovou finanční náhradu ve výši 750,- Kč + DPH.

                                                                                             

Zodpovídá: vedoucí oddělení správy majetku

Termín: 31.05.2015                                                                                            

 

494/15

Rada města schvaluje

uzavření Smlouvy o uzavření budoucí smlouvy o zřízení věcného břemene - služebnosti a smlouvy o právu provést stavbu č. IE-12-2005512/VB/1, název stavby „V. Mýto, Č. Bratří, 1023/8, snesení na PB“ mezi městem Vysokým Mýtem a společností ČEZ Distribuce, a.s., IČ 24729035, se sídlem Děčín, Děčín IV-Podmokly, Teplická 874/8, PSČ 405 02, zastoupenou na základě jí udělené plné moci společností GTT a.s., se sídlem Praha 8, Horňátecká 1772/19, PSČ 182 00; věcným břemenem - služebností bude dotčen pozemek parc. č. 1023/1 v k.ú. Vysoké Mýto. Obsahem věcného břemene bude právo strany Oprávněné umístit, zřídit, provozovat, opravovat, činit údržbu, úpravu, obnovu a výměnu součásti distribuční soustavy  na dotčeném pozemku. Věcné břemeno bude zřízeno úplatně, za jednorázovou finanční náhradu ve výši 2.250,- Kč + DPH.

           

Zodpovídá: vedoucí oddělení správy majetku

Termín: 31.05.2015                                                                                             

 

495/15

Rada města schvaluje

uzavření Dohody o umístění a provedení stavby mezi společností RWE GasNet, s.r.o., IČ 27295567, se sídlem Ústí nad Labem, Klíšská 940, PSČ 401 17 zastoupenou na základě plné moci společností RWE Distribuční služby, s.r.o., IČ 27935311, se sídlem Plynárenská 499/1, 657 02 Brno jako stavebníkem a městem Vysokým Mýtem jako vlastníkem pozemků parc. č. 1261/2, 1263/1, 1306/2, 4815, 4816 a 4817 v obci a  k.ú. Vysoké Mýto pro stavbu „Reko MS Vysoké Mýto – Čermákova +1“ dle projektové dokumentace, kterou vypracovala společnost Jafis, s.r.o. Moravská 786, Litomyšl.

Zodpovídá: vedoucí oddělení správy majetku

Termín: 31.05.2015  

 

496/15                                                                                              

Rada města schvaluje

uzavření Smlouvy o budoucí smlouvě o zřízení věcného břemene č. 7700072249_1/BVB mezi městem Vysokým Mýtem a společností RWE GasNet, s.r.o., IČ 27295567, se sídlem Ústí nad Labem, Klíšská 940, PSČ 401 17 zastoupenou na základě plné moci RWE Distribuční služby, s.r.o., IČ 27935311, se sídlem Plynárenská 499/1, 657 02 Brno, věcným břemenem – služebností budou dotčeny pozemky parc. č. 1261/2, 1263/1, 1306/2, 4815, 4816 a 4817 v obci a k.ú. Vysoké Mýto pro stavbu „Reko MS Vysoké Mýto – Čermákova +1“. Obsahem věcného břemene bude právo strany Oprávněné zřídit a provozovat, vstupovat a vjíždět na budoucí služebné pozemky v souvislosti se zřizováním, stavebními úpravami, opravami, provozováním a odstraněním plynárenského zařízení. Věcné břemeno bude zřízeno úplatně, za jednorázovou finanční náhradu ve výši 100,- Kč za každý započatý metr délkový plynárenského zařízení uloženého v budoucím služebném pozemku. K uvedené sazbě bude připočtena DPH v zákonné výši dle platného právního předpisu.

           

Zodpovídá: vedoucí oddělení správy majetku

Termín: 31.05.2015                                                                                               

 

  1. 497/15

Rada města schvaluje

uzavření nájemní smlouvy na byt č. 3 v č.p. 776 v ulici V Břízkách ve Vysokém Mýtě s xxx ve xxxx na dobu určitou 3 let.

Zodpovídá: vedoucí oddělení správy majetku

Termín: 30.04.2015                                                                                                     

 

498/15

Rada města souhlasí

s pořádáním akce „Setkání vozů Škoda 110R Coupé“ ve Vysokém Mýtě na nám. Přemysla Otakara II. ve dne 24.8.2015 od 11 do 16 hod v rozsahu dle přiložené žádosti. Vzhledem k charakteru akce nebude vyměřován poplatek za zvláštní užívání veřejného prostranství.

Zodpovídá: vedoucí oddělení správy majetku

Termín: ihned                                                                                                      

 

499/15

Rada města schvaluje

 

zveřejnění záměru uzavřít Pachtovní smlouvu na užívání pozemků

v k.ú. Vysoké Mýto.

Zodpovídá: vedoucí oddělení správy majetku

Termín: ihned                                                                                                      

 

500/15

Rada města bere na vědomí

 

informaci o situaci ubytovny vs nájem

                                                                                                                             

 

  1. 501/15

Rada města bere na vědomí

povolené zábory v centru města pro rok 2015 ke dni 17.4.2015.

Zodpovídá: vedoucí oddělení správy majetku

Termín: ihned    

 

502/15                                                                                                   (

Rada města schvaluje

 

uzavření Smlouvy o uzavření budoucích smluv o připojení odběrných elektrických zařízení k distribuční soustavě do napěťové hladiny 0,4 kV (NN) číslo: 15_SOBS01_4121087541, s provozovatelem distribuční soustavy ČEZ Distribuce, a.s., Teplická 874/8, 405 02 Děčín, IČ: 24729035, na akci: „Bytová výstavba Za Pivovarem“, v předloženém znění.

Zodpovídá: vedoucí odboru investic

Termín: 31.05.2015    

 

503/15                                                                                     

Rada města schvaluje

výši požadované části bankovní záruky od BAK stavební společnost, a.s., Vodní 177, 541 01 Trutnov, IČ: 28402758, ve výši 201.975,00 Kč, na poskytnutí zálohy na náhrady škody vlastníkům nemovitostí čp. 97 a čp. 179 způsobenou stavební činností při provádění díla dle Smlouvy o dílo ze dne 15.06.2012 (číslo smlouvy zhotovitele 600/12/2016) na provedení stavby „Muzeum českého karosářství – Rekonstrukce budov bývalé staré radnice (soudu) č.p. 96 na náměstí Přemysla Otakara II. a vězení č.p. 165 ul. A.V. Šembery, Vysoké Mýto – Město“ a následných Dodatků Smlouvy o dílo č. 1 až č. 13.

Zodpovídá: vedoucí odboru investic

Termín: 31.05.2015    

 

504/15                                                                                      (

Rada bere na vědomí

informace starosty a členů rady města.