Klávesové zkratky na tomto webu - základní
Přejít přímo na obsah stránky

Vysoké Mýto

oficiální stránky města

Dnes je pondělí 1.6.2020

Usnesení RM č. 2015-17 ze dne 14.4.2015

17.04.15

Souhrn usnesení č. 17/15

 

z jednání Rady města Vysokého Mýta,  konané dne 14. 4. 2015

 

 

 

426/15

Rada města schvaluje

pořad schůze rady města konané dne 14. 4. 2015 dle předloženého návrhu.

                                                          

427/15

Rada města souhlasí

s provedením stavebních úprav a údržbových prací objektu bývalého EMKA v areálu Technických služeb v ul. Průmyslová 168 dle předložené studie.  

     

Zodpovídá: Ing. Svatoš

Termín:  ihned

                                                                                                                     

428/15

Rada města souhlasí

s uzavřením nájemní smlouvy mezi Technickými  službami Vysoké  Mýto a Krajským ředitelstvím policie Pardubického kraje  za účelem zřízení kanceláří a garáží dálničního oddělení policie dle předloženého návrhu nájemní smlouvy.

Zodpovídá: Ing. Svatoš

Termín: ihned

                                                                                                                     

429/15

Rada města jmenuje

členy školské rady při Základní škole Vysoké Mýto, Javornického na následné tříleté období – MUDr. Jiřinu Šafrovou a Mgr. Blanku Kysilkovou.

Zodpovídá: vedoucí odboru vnitřních věcí a Mgr. Soňa Teplá, ředitelka

 

430/15

Rada města jmenuje

člena Školské rady při Základní škole Vysoké Mýto, Knířov na následné tříleté období -

Mgr. Stanislavu Burešovou.

Zodpovídá: vedoucí odboru vnitřních věcí a Mgr. Helena Mandíková, zastupující ředitelka

Termín: ihned

 

431/15                                                                                                          

Rada města schvaluje

uzavření Dohody číslo: 7700071019/10 o realizaci přeložky plynovodní přípojky a části odběrného plynového zařízení dle §70 zák. č. 458/2000 Sb., o podmínkách podnikání a o výkonu státní správy v energetických odvětvích a o změně některých zákonů (energetický zákon), ve znění pozdějších předpisů a o právu provést stavbu ve smyslu zákona č. 183/2006 Sb., mezi společností RWE GasNet, s.r.o., IČ 27295567, se sídlem Klíšská 940, 401 17 Ústí nad Labem zastoupenou na základě plné moci RWE Distribuční služby, s.r.o., IČ 27935311, se sídlem Plynárenská 499/1, 657 02 Brno jako stavebníkem a městem Vysoké Mýto jako vlastníkem pozemku parc. č. 2 v k.ú. a obci Vysoké Mýto.

Zodpovídá: vedoucí odboru investic

Termín: 31.05.2015

                                                                                                                     

432/15

Rada města schvaluje

uzavření Dohody číslo: 7700071019/11 o realizaci přeložky plynovodní přípojky a části odběrného plynového zařízení dle §70 zák. č. 458/2000 Sb., o podmínkách podnikání a o výkonu státní správy v energetických odvětvích a o změně některých zákonů (energetický zákon), ve znění pozdějších předpisů a o právu provést stavbu ve smyslu zákona č. 183/2006 Sb., mezi společností RWE GasNet, s.r.o., IČ 27295567, se sídlem Klíšská 940, 401 17 Ústí nad Labem zastoupenou na základě plné moci RWE Distribuční služby, s.r.o., IČ 27935311, se sídlem Plynárenská 499/1, 657 02 Brno jako stavebníkem a městem Vysoké Mýto jako vlastníkem pozemku parc. č. 1 v k.ú. a obci Vysoké Mýto.

Zodpovídá: vedoucí odboru investic

Termín: 31.05.2015

                                                                                                                     

433/15

Rada města schvaluje

uzavření Dohody číslo: 7700071019/15 o realizaci přeložky plynovodní přípojky a části odběrného plynového zařízení dle §70 zák. č. 458/2000 Sb., o podmínkách podnikání a o výkonu státní správy v energetických odvětvích a o změně některých zákonů (energetický zákon), ve znění pozdějších předpisů a o právu provést stavbu ve smyslu zákona č. 183/2006 Sb., mezi společností RWE GasNet, s.r.o., IČ 27295567, se sídlem Klíšská 940, 401 17 Ústí nad Labem zastoupenou na základě plné moci RWE Distribuční služby, s.r.o., IČ 27935311, se sídlem Plynárenská 499/1, 657 02 Brno jako stavebníkem a městem Vysoké Mýto jako vlastníkem pozemku parc. č. 19 v k.ú. a obci Vysoké Mýto.

Zodpovídá: vedoucí odboru investic

Termín: 31.05.2015

           

434/15

Rada města schvaluje

uzavření Dodatku č. 1 Smlouvy o dílo ze dne 27.01.2015 se společností OPTIMA, spol. s.r.o., Žižkova 738/IV, 566 01 Vysoké Mýto, IČ 15030709, na zpracování projektové dokumentace akce: „Chodník k autobusové zastávce v Knířově“, v předloženém znění.

Zodpovídá: vedoucí odboru investic

Termín: 31.05.2015

                                                                                                         

 

435/15

Rada města schvaluje

uzavření Dodatku č. 1 Smlouvy o dílo ze dne 05.02.2015 se společností OPTIMA, spol. s.r.o., Žižkova 738/IV, 566 01 Vysoké Mýto, IČ 15030709, na zpracování projektové dokumentace akce: „Úprava komunikace do areálu společnosti TOMIL s.r.o. a Iveco Czech Republic, a. s.“, v předloženém znění.

Zodpovídá: vedoucí odboru investic

Termín: 31.05.2015

 

                                                                                                                     

 

436/15

Rada města zrušuje

usnesení Rady města Vysoké Mýto č. 312/15 ze dne 17.03.2015.

                                                                                                                     

437/15

Rada města ukládá

vedoucímu OIN předložit radě města možné varianty umístění „Fitpark nejen pro seniory“

v prostoru mezi objekty Ledaxu a Naděje.

Zodpovídá: vedoucí odboru investic

Termín: 15.05.2015 

                                                                                                         

 

438/15

Rada města zrušuje

usnesení Rady města Vysoké Mýto č. 325/15 ze dne 24.03.2015.

                                                                                                                     

439/15

Rada města ukládá

vedoucímu OIN zajistit posouzení stavebně-technického stavu budov Vysokomýtské nemocnice Hradecká čp. 167, včetně propočtu nákladů na jejich případnou rekonstrukci.

Zodpovídá: vedoucí odboru investic

Termín: 15.05.2015

                                                                                                                     

440/15

Rada města schvaluje

uzavření veřejnoprávní smlouvy se ZO ČSOP 52/07 Vysoké Mýto, Brteč 13, 566 01 Vysoké Mýto, IČ: 64772357, jako příjemcem dotace na projekt „Živá zahrada“ ve výši 1.900 Kč  v předloženém znění.

Termín:            ihned

Zodpovídá:      vedoucí OSU

 

                                                                                                                     

441/15

Rada města schvaluje

uzavření veřejnoprávní smlouvy se Speciální základní školou Vysoké Mýto, Rokycanova 761, 566 01 Vysoké Mýto, IČ: 70851867, jako příjemcem dotace na projekt  „Naše kouzelná zahrada“ ve výši 9.500 Kč  v předloženém znění.

Termín:            ihned

Zodpovídá:      vedoucí OSU

 

                                                                                                                     

442/15

Rada města schvaluje

uzavření veřejnoprávní smlouvy se Základní školou Vysoké Mýto, Knířov, 566 01 Vysoké Mýto – Knířov 11, IČ:70998671, jako příjemcem dotace na projekt „Žijeme v souladu s přírodou“  ve výši 4.875 Kč v předloženém znění.

Termín:            ihned

Zodpovídá:      vedoucí OSU

 

                                                                                                                     

443/15

Rada města schvaluje

uzavření veřejnoprávní smlouvy se spolkem variace vm o.s., 566 01 Vysoké Mýto - Lhůta 25, IČ:           22712411 jako příjemcem dotace na projekt „Stánina vyhlídka“ ve výši 16.750 Kč v předloženém znění.

Termín:            ihned

Zodpovídá:      vedoucí OSU

 

                                                                                                                     

444/15

Rada města schvaluje

uzavření veřejnoprávní smlouvy se Základní školou Vysoké Mýto, Javornického, Javornického 2, Litomyšlské Předměstí, 566 01 Vysoké Mýto, IČ:49317032, jako příjemcem dotace na projekt „Když se odpad mění v poklad“ ve výši 8.000 Kč v předloženém znění.

Termín:            ihned

Zodpovídá:      vedoucí OSU

                                                                                                                     

445/15

Rada města schvaluje

uzavření veřejnoprávní smlouvy s Mikádem Střediskem volného času, Choceňská 190, 566 01 Vysoké Mýto, IČ: 72087013, jako příjemcem dotace na projekt „Hmyzí domeček“ ve výši 9.000 Kč v předloženém znění.

Termín:            ihned

Zodpovídá:      vedoucí OSU

 

 

*

 

 

447/15

Rada města schvaluje

převod užívacích práv k bytu č. 11 v čp. 805 v ulici Plk. B. Kohouta ve Vysokém Mýtě z paní Dany Teichmannové na paní Hanu Škopovou, trvale bytem Mlýnská 570, Vysoké Mýto.

Zodpovídá: vedoucí oddělení správy majetku

Termín: 30.04.2015

                                                                                             

448/15

Rada města doporučuje

zastupitelstvu města přijmout toto usnesení:

Zastupitelstvo města mění usnesení č. 110/06 ze dne 13.09.2006 tak, že se text pod písm. k) tohoto usnesení mění na:

k)

805/11

  23/500

Hana   Škopová

Mlýnská   570, Vysoké Mýto

 412.124,-

Zodpovídá: vedoucí OPM

Termín: 17.06.2015

                                                                                                                     

 

449/15

Rada města doporučuje

zastupitelstvu města přijmout toto usnesení:

Zastupitelstvo města neschvaluje prodej pozemku parc. č. 2982 zastavěná plocha, jehož součástí je stavba: Choceňské Předměstí čp. 126, stavba občanského vybavení vše v obci a k.ú. Vysoké Mýto.

Zodpovídá: vedoucí OPM

Termín: 17.06.2015

 

                                                                                                                     

 

450/15

Rada města schvaluje

záměr prodat pozemky nově vzniklé geometrickým plánem č. 3874-402/2014 označené jako parc. č. 4666/194 zastavěná plocha o výměře 7 m2, parc. č. 4666/123 orná půda o výměře 28 m2 a parc. č. 4666/441 ostatní plocha – jiná plocha o výměře 13 m2 vše v obci a k.ú. Vysoké Mýto. Původní pozemky parc. č. 4666/194, 4666/122, 4666/123 a 4930/2 jsou zapsány na listu vlastnictví č. 10001 pro obec a k.ú. Vysoké Mýto u Katastrálního úřadu pro Pardubický kraj, Katastrální pracoviště Ústí nad Orlicí.

Zodpovídá: vedoucí OPM

Termín: ihned

                                                                                                                     

 

451/15

Rada města schvaluje

záměr prodat pozemky nově vzniklé geometrickým plánem č. 125-243/2014 označené jako parc. č. 263/8 ostatní plocha – jiná plocha o výměře 6 m2, parc. č. 263/9  ostatní plocha – jiná plocha o výměře 24 m2 a st. 281 zastavěná plocha o výměře 2 m2 vše v k.ú. Domoradice. Původní pozemek parc. č. 263/1 je zapsán na listu vlastnictví č. 10001 pro obec Vysoké Mýto  katastrální území Domoradice u Katastrálního úřadu pro Pardubický kraj, Katastrální pracoviště Ústí nad Orlicí.

Zodpovídá: vedoucí OPM

Termín: ihned

                                                                      

 

 

452/15

Rada města doporučuje

zastupitelstvu města přijmout toto usnesení:

Zastupitelstvo města schvaluje:

I.bezúplatné nabytí pozemku parc. č. 4919/3 ostatní plocha – ostatní komunikace v obci a k.ú. Vysoké Mýto od ČR – Úřadu pro zastupování státu ve věcech majetkových,

II.uzavření SMLOUVY O BEZÚPLATNÉM PŘEVODU MAJETKU č.j. UZSVM/HUO/1449/2015-HUOM-9475-Za za účelem bezúplatného nabytí pozemku parc. č. 4949/3 ostatní plocha – ostatní komunikace v obci a k.ú. Vysoké Mýto.

Zodpovídá: vedoucí OPM

Termín: 17.06.2015

 

                                                                                                                  

 

453/15

Rada města schvaluje

záměr směnit, s vlastníkem pozemku parc. č. 4666/274, pozemky nově vzniklé geometrickým plánem č. 3706-23/2013 označené jako parc. č. 4666/379 o výměře 361 m2, parc. č. 4666/384 o výměře 93 m2 a 4666/385 o výměře 97 m2 vše v obci a k.ú. Vysoké Mýto. Původní pozemky parc. č. 4666/273 a 4666/275 jsou zapsány na listu vlastnictví č. 10001 pro obec a k.ú. Vysoké Mýto u Katastrálního úřadu pro Pardubický kraj, Katastrální pracoviště Ústí nad Orlicí.

Zodpovídá: vedoucí OPM

Termín: ihned

                                                                                                                     

 

454/15

Rada města doporučuje

 

zastupitelstvu města přijmout toto usnesení:

Zastupitelstvo města neschvaluje prodej části pozemku parc. č. 4276/3 zahrada v obci a k.ú. Vysoké Mýto.

Zodpovídá: vedoucí OPM

 

455/15

Rada města doporučuje

 

zastupitelstvu města přijmout toto usnesení:

Zastupitelstvo města neschvaluje prodej pozemku parc. č. 4643/38 ostatní plocha – jiná plocha v obci a k.ú. Vysoké Mýto.

Zodpovídá: vedoucí OPM

Termín: 17.06.2015                                                                                                            

 

 

456/15

Rada města doporučuje

 

zastupitelstvu města přijmout toto usnesení:

Zastupitelstvo města neschvaluje prodej podílu na pozemku parc. č. 3214/2 trvalý travní porost v obci a k.ú. Vysoké Mýto.

Zodpovídá: vedoucí OPM

Termín: 17.06.2015

 

                                                                                                                     

 

457/15

Rada města schvaluje

uzavření Smlouvy o uzavření budoucí smlouvy o zřízení věcného břemene - služebnosti a smlouvy o právu provést stavbu č. IE-12-2005311/001, název stavby Vysoké Mýto, Denisova, část ulice - knn mezi městem Vysokým Mýtem a společností ČEZ Distribuce, a.s., IČ 24729035, se sídlem Děčín, Děčín IV-Podmokly, Teplická 874/8, PSČ 405 02, zastoupenou na základě jí udělené plné moci společností SB projekt s.r.o., Kasárenská 4063/4, 695 01 Hodonín; věcným břemenem budou dotčeny pozemky parc. č. 4932/1, 1733/1, 4929, 1812, 4933,  4930/2 v k.ú. Vysoké Mýto. Obsahem věcného břemene je právo Budoucí oprávněné na dotčených nemovitostech umístit, zřídit, provozovat, opravovat, činit údržbu, úpravu, obnovu a výměnu součásti distribuční soustavy na dotčených nemovitostech. Věcné břemeno se zřizuje úplatně za jednorázovou finanční náhradu ve výši 30.750,- Kč. K uvedené sazbě bude připočtena DPH v zákonné výši dle platného právního předpisu.

Zodpovídá: vedoucí oddělení správy majetku

Termín: 30.04.2015

                                                                                                                     

458/15

Rada města schvaluje

 

udělení souhlasu s umístěním a provedením staveb na pozemku parc. č. 444/4 v obci a k.ú. Vysoké Mýto ve vlastnictví města, a to s umístěním vjezdu a oplocení vč. pilíře elektřiny, budovaných v rámci stavby „Rodinný dům Vysoké Mýto, ulice Choceňská/ulice Kpt. Poplera, parc. č. 444/5, 443/3, 444/2, k.ú. Vysoké Mýto“, a to formou písemné dohody se žadateli. Stavby budou provedeny dle požadavku a odsouhlasení městského architekta pod smluvní sankcí 100.000,- Kč.

Zodpovídá: vedoucí OPM

Termín: 30.04.2015

 

                                                                      

459/15

Rada města schvaluje

uzavření Dohody o umístění a provedení stavby mezi společností RWE GasNet, s.r.o., IČ 27295567, se sídlem Ústí nad Labem, Klíšská 940, PSČ 401 17 zastoupenou na základě plné moci společností RWE Distribuční služby, s.r.o., IČ 27935311, se sídlem Plynárenská 499/1, 657 02 Brno jako stavebníkem a městem Vysokým Mýtem jako vlastníkem pozemků parc. č. 4785, 4787 a 4799 v obci a  k.ú. Vysoké Mýto pro stavbu „Reko MS Vysoké Mýto, náměstí Přemysla Otakara I. etapa“ dle projektové dokumentace, kterou vypracovala společnost VK CAD s.r.o., Vraclavská 285, Vysoké Mýto.

Zodpovídá: vedoucí oddělení správy majetku

Termín: 30.04.2015

                                                                                                         

460/15

Rada města schvaluje

uzavření Smlouvy o budoucí smlouvě o zřízení věcného břemene mezi městem Vysokým Mýtem a společností RWE GasNet, s.r.o., IČ 27295567, se sídlem Ústí nad Labem, Klíšská 940, PSČ 401 17 zastoupenou na základě plné moci RWE Distribuční služby, s.r.o., IČ 27935311, se sídlem Plynárenská 499/1, 657 02 Brno, věcným břemenem – služebností budou dotčeny pozemky parc. č. 4785, 4787 a 4799  v obci a k.ú. Vysoké Mýto pro stavbu „Reko MS Vysoké Mýto, náměstí Přemysla Otakara I. etapa“. Obsahem věcného břemene bude právo strany Oprávněné zřídit a provozovat, vstupovat a vjíždět na budoucí služebné pozemky v souvislosti se zřizováním, stavebními úpravami, opravami, provozováním a odstraněním plynárenského zařízení. Věcné břemeno bude zřízeno úplatně, za jednorázovou finanční náhradu ve výši 100,- Kč za každý započatý metr délkový plynárenského zařízení uloženého v budoucím služebném pozemku. K uvedené sazbě bude připočtena DPH v zákonné výši dle platného právního předpisu.

           

Zodpovídá: vedoucí oddělení správy majetku

Termín: 30.04.2015

 

 

461/15

                                                                      

Rada města bere na vědomí

informace starosty a členů rady města.                                                                                         

  

 

*administrativní chybou bylo zveřejněno usnesení 446/15, které nebylo radou města přijato

 

 

 

                      

Ing. František  J i r a s k ý

starosta

 

 

 

 

Ing. Roman  B a ť a                                                 Bc. Helena  K e j z l a r o v á

místostarosta                                                                      místostarostka