Klávesové zkratky na tomto webu - základní
Přejít přímo na obsah stránky

Vysoké Mýto

oficiální stránky města

Dnes je sobota 6.6.2020

Usnesení RM č. 2015-16 ze dne 7.4.2015

13.04.15

Souhrn usnesení č. 16/15

 

z jednání Rady města Vysokého Mýta,  konané dne 7. 4. 2015

 

Bez osobních údajů

 

 

397/15

 

Rada města schvaluje

 

pořad schůze rady města konané dne 7. 4. 2015 dle předloženého návrhu.

               

                                                                                          

398/15

 

Rada města schvaluje

 

rozpočet Technických služeb Vysoké Mýto na  rok 2015 dle předloženého návrhu.

Zodpovídá: Ing. Svatoš

Termín:  ihned

 

 

399/15

Rada města  schvaluje

limity pracovníků a mzdových prostředků Technických služeb Vysoké Mýto na  rok 2015 dle  předloženého návrhu.

Zodpovídá: Ing. Svatoš

Termín:  ihned

                                                                                                                     

 

400/15

Rada města schvaluje

limity pracovníků  a mzdových prostředků VPP  na  rok 2015 dle  předloženého návrhu.

Zodpovídá: Ing. Svatoš

Termín:  ihned

    

                                                                                                                 

401/15

 

Rada města  schvaluje

předložený odpisový  plán Technických služeb Vysoké Mýto na  rok 2015.

Zodpovídá: Ing. Svatoš

Termín:  ihned

                                                                                                         

 

402/15

Rada města schvaluje

přesun z bytu č. 207 do bytu č. 223  paní Dostálové Janě, nar. 1.6.1942, bytem Litomyšlská 50, a uzavření nájemní smlouvy na 3 roky do 30.4.2018.

Zodpovídá: vedoucí odboru sociálních služeb

Termín: ihned

                                                                                                                     

 

403/15

Rada města schvaluje

přidělení bytu č. 16 v DPS Javornického 432  paní Staré Věře, nar. 18.1.1946, bytem Českých bratří 745 spolu s panem Urbaňskim Miecyzslawem, nar. 12.5.1965, a uzavření nájemní smlouvy na 3 měsíce do 30.7.2015.

Zodpovídá: vedoucí odboru sociálních služeb

Termín: ihned

 

                                                                                                                     

 

 

404/15

Rada města schvaluje

přidělení bytu č. 13 v DPS Komenského 124  panu Kosačíku Františkovi, nar. 15.12.1947, bytem B. Smetany 92, Vysoké Mýto  a uzavření nájemní smlouvy na 3 měsíce  31.7.2015.            

Zodpovídá: vedoucí odboru sociálních služeb

Termín: ihned

 

                                                                                                         

 

 

 

405/15

 

Rada města schvaluje

rozpočet Fondu udržitelného rozvoje města Vysokého Mýta na rok 2015 dle předloženého návrhu.

Zodpovídá: vedoucí odboru finančního

Termín: ihned

                                                                                                                     

 

406/15

 

Rada města schvaluje

rozpočet Fondu obnovy vodohospodářského majetku města Vysokého Mýta na rok 2015 dle předloženého návrhu.

Zodpovídá: vedoucí odboru finančního

Termín: ihned

                                                                                                         

 

 

407/15

 

Rada města ukládá

 

na základě § 28 odst.4 písm. b) zákona o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů č. 250/2000Sb. v platném znění příspěvkové organizaci Technické služby Vysoké Mýto, Průmyslová 168, Vysoké Mýto-Pražské Předměstí, 566 01 Vysoké Mýto IČ: 708888671 odvod prostředků z fondu investic organizace ve výši 1.516.000,-Kč do rozpočtu zřizovatele města Vysokého Mýta. Uvedený odvod bude proveden převodem na běžný účet města ve 4 splátkách v následujících termínech a výši:

30.04.2015                 379.000,-Kč

30.06.2015                 379.000,-Kč

30.09.2015                 379.000,-Kč

31.12.2015                 379.000,-Kč.

Zodpovídá: ředitel organizace

Termín: 31.12.2015

                                                                                                         

 

 

408/15

 

Rada města ukládá

starostovi města požádat Krajský úřad Pardubického kraje o přezkoumání hospodaření města Vysokého Mýta za rok 2015.

Zodpovídá:      starosta

Termín:           30.06.2015

                                                                                                                     

 

409/15

Rada města schvaluje

 

záměr na akci: „Městská knihovna – výměna světel“.

Zodpovídá: vedoucí odboru investic

Termín: ihned

                                              

410/15                                                           

 

Rada města schvaluje

 

uzavření smlouvy o dílo na realizaci akce: „Městská knihovna – výměna světel,“ se společností KBT elektronik, spol. s r.o., Svatopluka Čecha 46, 566 01 Vysoké Mýto, IČ 46509020, za nabídkovou cenu, která bez DPH činí 53.428,00 Kč.

Zodpovídá: vedoucí odboru investic

Termín: 31.05.2015

                                                                                                         

 

 

411/15

 

Rada města schvaluje

 

uzavření Dodatku č. 1 smlouvy o dílo ze dne 21.11.2014, na stavební práce akce „Realizace úspor energií – areál Vraclavská“, se společností AGILE spol. s r.o., Mírové náměstí 133, 56201 Ústí nad Orlicí, IČ: 15030741, v předloženém znění.

Zodpovídá: vedoucí odboru investic

Termín: 31.05.2015

 

                                                                                                                     

412/15

Rada města schvaluje

uzavření Dohody o umístění a provedení stavby mezi společností RWE GasNet, s.r.o., IČ 27295567, se sídlem Ústí nad Labem, Klíšská 940, PSČ 401 17 zastoupenou na základě plné moci společností RWE Distribuční služby, s.r.o., IČ 27935311, se sídlem Plynárenská 499/1, 657 02 Brno jako stavebníkem a městem Vysokým Mýtem jako vlastníkem pozemků parc. č. 4816, 4827, 4877, 274/1, 225 a 4826 v obci a  k.ú. Vysoké Mýto pro stavbu „Reko

MS Vysoké Mýto, Komenského STL“ dle projektové dokumentace, kterou vypracovala společnost Jafis, s.r.o. Moravská 786, Litomyšl.

Zodpovídá: vedoucí oddělení správy majetku

Termín: 30.04.2015

                                                                                                                     

413/15

Rada města schvaluje

uzavření Smlouvy o budoucí smlouvě o zřízení věcného břemene č. 7700072135_1/BVB mezi městem Vysokým Mýtem a společností RWE GasNet, s.r.o., IČ 27295567, se sídlem Ústí nad Labem, Klíšská 940, PSČ 401 17 zastoupenou na základě plné moci RWE Distribuční služby, s.r.o., IČ 27935311, se sídlem Plynárenská 499/1, 657 02 Brno, věcným břemenem – služebností budou dotčeny pozemky parc. č. 4816, 4827, 4877, 274/1, 225 a 4826 v obci a k.ú. Vysoké Mýto pro stavbu „Reko MS Vysoké Mýto, Komenského STL“. Obsahem věcného břemene bude právo strany Oprávněné zřídit a provozovat, vstupovat a vjíždět na budoucí služebné pozemky v souvislosti se zřizováním, stavebními úpravami, opravami, provozováním a odstraněním plynárenského zařízení. Věcné břemeno bude zřízeno úplatně, za jednorázovou finanční náhradu ve výši 100,- Kč za každý započatý metr délkový plynárenského zařízení uloženého v budoucím služebném pozemku. K uvedené sazbě bude připočtena DPH v zákonné výši dle platného právního předpisu.

           

Zodpovídá: vedoucí oddělení správy majetku

Termín: 30.04.2015

                                                                                                                     

 

414/15

Rada města schvaluje

 

uzavření Dohody o umístění a provedení stavby mezi společností RWE GasNet, s.r.o., IČ 27295567, se sídlem Ústí nad Labem, Klíšská 940, PSČ 401 17 zastoupenou na základě plné moci společností RWE Distribuční služby, s.r.o., IČ 27935311, se sídlem Plynárenská 499/1, 657 02 Brno jako stavebníkem a městem Vysokým Mýtem jako vlastníkem pozemku parc. č. 4816 v obci a  k.ú. Vysoké Mýto pro stavbu „Reko MS Vysoké Mýto, Komenského +1“ dle projektové dokumentace, kterou vypracovala společnost Jafis, s.r.o. Moravská 786, Litomyšl.

Zodpovídá: vedoucí oddělení správy majetku

Termín: 30.04.2015

                                                                                                         

415/15

Rada města schvaluje

uzavření Smlouvy o budoucí smlouvě o zřízení věcného břemene mezi městem Vysokým Mýtem a společností RWE GasNet, s.r.o., IČ 27295567, se sídlem Ústí nad Labem, Klíšská 940, PSČ 401 17 zastoupenou na základě plné moci RWE Distribuční služby, s.r.o., IČ 27935311, se sídlem Plynárenská 499/1, 657 02 Brno, věcným břemenem – služebností bude dotčen pozemek parc. č. 4816 v obci a k.ú. Vysoké Mýto pro stavbu „Reko MS Vysoké Mýto, Komenského +1“. Obsahem věcného břemene bude právo strany Oprávněné zřídit a provozovat, vstupovat a vjíždět na budoucí služebné pozemky v souvislosti se zřizováním, stavebními úpravami, opravami, provozováním a odstraněním plynárenského zařízení. Věcné břemeno bude zřízeno úplatně, za jednorázovou finanční náhradu ve výši 100,- Kč za každý započatý metr délkový plynárenského zařízení uloženého v budoucím služebném pozemku. K uvedené sazbě bude připočtena DPH v zákonné výši dle platného právního předpisu.

           

Zodpovídá: vedoucí oddělení správy majetku

Termín: 30.04.2015

                                                                                                                     

416/15

Rada města schvaluje

uzavření nájemní smlouvy na byt č. 10 v č.p. 795 v ulici Prokopa Velikého ve Vysokém Mýtě s paní Ing. Irenou Lavickou (nar.17.05.1957), bytem Jeronýmova 5, České Budějovice na dobu určitou 1 rok s možností prodloužení vždy o 1 rok, bude-li paní Ing.Irena Lavická plnit podmínky nájemní smlouvy a bude-li nadále zaměstnána v Domově pro seniory ve Vysoké Mýtě.

Zodpovídá: vedoucí oddělení správy majetku

Termín: 30.04.2015

                                                                                                                     

 

417/15

 

Rada města schvaluje

uzavření Dodatku č. 1 ke Smlouvě o umístění a provedení stavby mezi Autoklubem Karosa, klubem v AČR, IČ 00485802, se sídlem Dráby 45, 566 01 Vysoké jako stavebníkem a městem Vysokým Mýtem jako vlastníkem pozemku parc. č. 4282/5 v obci a  k.ú. Vysoké Mýto pro stavbu s názvem „AUTODROM – MODERNIZACE“ dle projektové dokumentace, kterou vypracovala společnost Optima spol. s r. o., Žižkova 738, 566 01 Vysoké Mýto, zak. číslo 3838-14-3, datum 02/2015.

Zodpovídá: vedoucí OPM

Termín: 30.04.2015

                                                                                                                     

418/15

Rada města schvaluje

uzavření DOHODY o realizaci přeložky plynovodní přípojky a části odběrného plynového zařízení a o právu provést stavbu č. 7700071794/07 pro odběrné místo Komenského 281, Pražské Předměstí, Vysoké Mýto mezi městem Vysokým Mýtem, vlastníkem objektu, a společností RWE GasNet, s.r.o., Klíšská 940, 401 17 Ústí nad Labem, IČ 27295567 zastoupenou na základě plné moci společností RWE Distribuční služby, s.r.o., Plynárenská 499/1, 657 02 Brno, IČ 27935311.

                       

Zodpovídá: vedoucí oddělení správy majetku

Termín: 30.04.2015

                                                                                                         

 

 

 

419/15

Rada města schvaluje

převod užívacích práv k bytu č. 13 v č.p. 775 náměstí Naděje ve Vysokém Mýtě na xy, bytem xx, xxxx.

Zodpovídá: vedoucí oddělení správy majetku

Termín: 30.04.2015

                                                                                                                     

 

420/15

Rada města schvaluje

užívání veřejného prostranství – náměstí Přemysla Otakara II.  v sobotu 2.5.2015 v rozsahu 2x3m za účelem akce testování elektrokol s možností projížďky, porovnání různých typů elektromotorů s odborným výkladem a servisem pro Miroslava Doskočila - Donocykl, Pražská 32, Vysoké Mýto. Poplatek za užívání veřejného prostranství bude vyměřen dle Obecně závazné vyhlášky.

Zodpovídá: vedoucí oddělení správy majetku

Termín: 30.04.2015

 

                                                                                             

 

421/15

Rada města schvaluje

 

uzavření pachtovní smlouvy s Josefem Michalcem, IČ: 03580032, bytem Podrážek 3, 565 01 Choceň na pozemky p.č. 3353, 3356 a 3366 v k.ú. Vysoké Mýto. Pachtovní smlouva bude uzavřená na dobu neurčitou s šestiměsíční výpovědní lhůtou. Roční pachtovné bude ve výši 2.505,-Kč. K této částce v souladu s platnými právními předpisy bude přičtena aktuální základní sazba DPH. Pachtovné bude každý rok zvýšeno o míru inflace vyhlášenou českým statistickým úřadem.

Zodpovídá: vedoucí oddělení správy majetku

Termín: 30.4.2015

                                                                                                                     

 

 

422/15

 

Rada města schvaluje

měsíční odměnu ve výši 2 499 Kč pro osobu, která vede kroniku města Vysokého Mýta, s účinností od dubna 2015.

Zodpovídá: vedoucí OKT

Termín: ihned

 

 

 

 

423/15

Rada města schvaluje

 

udělení souhlasu s umístěním stavby roubeného domu na pozemku parc. č. 1358 v katastrálním území Tisová u Vysokého Mýta formou dohody o udělení souhlasu s podmínkou, že vlastníci uvedeného pozemku uzavřou s městem Vysokým Mýtem zároveň dohodu o vzdání se práva na náhradu škody na pozemku jako věcného práva dle § 2897 obč. zák. v budoucnu event. způsobené z lesního pozemku parc.č. 1331 v k.ú. Tisová u Vysokého Mýta ve vlastnictví města Vysokého Mýta. V případě neuzavření této dohody město Vysoké Mýto nesouhlasí se stavbou na pozemku parc. č. 1358 v katastrálním území Tisová u Vysokého Mýta.

Zodpovídá: vedoucí OPM

Termín: 30.04.2015

 

                                                                                                                     

 

 

424/15

 

Rada města mění

 

usnesení rady města č. 40/15 tak,  že slova „března 2015“ se nahrazují slovy „září 2015“.

 

Zodpovídá: starosta

Termín: do 30.09.2015

                                                                                                         

 

 

 

425/15

                                                                      

Rada města bere na vědomí

 

informace starosty, místostarostky, místostarosty a členů rady města.    

                                                                                                                     

                                                                                                         

                                                                                                                     

           

                                                                                                                                                                                                                  

Ing. František  J i r a s k ý

starosta

 

 

 

 

Ing. Roman  B a ť a                                                 Bc. Helena  K e j z l a r o v á

místostarosta                                                                      místostarostka