Klávesové zkratky na tomto webu - základní
Přejít přímo na obsah stránky

Vysoké Mýto

oficiální stránky města

Dnes je sobota 30.5.2020

Usnesení RM č. 2015-14 ze dne 31.3.2015

07.04.15

Souhrn usnesení č. 14/15

 

z jednání Rady města Vysokého Mýta,  konané dne 31. 3. 2015

 

359/15

Rada města schvaluje

pořad schůze rady města konané dne 31. 3. 2015 dle předloženého návrhu.

                       

                                                                                                                                

360/15

Rada města

 

  1.               Schvaluje základní parametry k jednání o přípravě nového smluvního vztahu s AEROKLUBEM Vysoké Mýto dle návrhu.
  1.     Ukládá předložit návrh nájemní smlouvy s parametry dle bodu I. tohoto usnesení k připomínkování AEROKLUBU Vysoké Mýto, z.s.

Zodpovídá: vedoucí OSM

Termín: 7. dubna 2015

                                                                                                                     

 

 

361/15

Rada města bere na vědomí

informace o stavu Smlouvy o zajištění provozu parkovacích automatů a smlouvy nájemní

č. 55 uzavřené se společností Citymeter s.r.o.

Zodpovídá: vedoucí oddělení správy majetku

Termín: 30.04.2015

 

                                                                                                                     

 

 

362/15

Rada města ruší

 

Usnesení č. 185/2015 ze dne 24.02.2015.

Zodpovídá: vedoucí odboru investic

Termín: ihned

                                                                                                                     

363/15

 

Rada města schvaluje

uzavření smlouvy o dílo s firmou Petr Dufek ak. soch., Sluneční 942, 293 01 Mladá Boleslav, IČ: 48680729, jako zhotovitelem akce: „Restaurování sochy sv. Jana Nepomuckého ve Vysokém Mýtě“, za nabídkovou cenu, která činí 57.000,00 Kč bez DPH.

Zodpovídá: vedoucí odboru investic

Termín: 30.04.2015

 

                                                                                                         

 

 

364/15

 

Rada města schvaluje

uzavření příkazní smlouvy se společností Erste Grantika Advisory, a.s., Jánská 448/10, 602 00 Brno, IČ: 25597001, na komplexní administraci výběrového řízení zadávané formou zjednodušeného podlimitního řízení na stavební práce dle zákona č. 137/2006 Sb., ve znění pozdějších předpisů na akci „Obnova Choceňské věže“, za nabídkovou cenu 49.000,00 Kč bez DPH.

Zodpovídá: vedoucí odboru investic

Termín: 31.05.2015

 

                                                                                                         

 

 

365/15

 

Rada města schvaluje

 

záměr na akci: „Zpracování průkazů energetické náročnosti budov v majetku města Vysoké Mýto II“:

Zodpovídá: vedoucí odboru investic

Termín: ihned

 

                                                                                                                     

 

 

 

366/15

 

Rada města schvaluje

 

návrh zadávací dokumentace včetně příloh na veřejnou zakázku malého rozsahu na služby pro výběr zhotovitele na akci „Zpracování průkazů energetické náročnosti budov v majetku města Vysoké Mýto II.“.

Zodpovídá: vedoucí odboru investic

Termín: 31.05.2015                                                                                                 

367/15

Rada města schvaluje

seznam uchazečů ve složení:

-       Ing. Miroslav Čermák, Džbánov 30, 566 01 Vysoké Mýto, IČ 76465161;

-       IR INSPECTIONS s.r.o., Masarykovo nám 93, 549 54 Police nad Metují, IČ 27535509;

-       Ing. Josef Fabián, K Biřičce 1665, 50008 Hradec Králové, IČ 13564692;

-       Březina Zdeněk s.r.o., Husova 500/66, 370 05 České Budějovice, IČ 28130545;

-       qdq servises, s.r.o., Bílovecká 1132/167, 74706 Opava, IČ 26878313;

-       OPTIMA s.r.o., Žižkova 738/IV, 566 01 Vysoké Mýto, IČ 15030709;

kteří budou vyzvání k podání cenových nabídek na veřejnou zakázku malého rozsahu na služby na akci: „Zpracování průkazů energetické náročnosti budov v majetku města Vysoké Mýto II.“.

Zodpovídá: vedoucí odboru investic

Termín: 31.05.2015

                                                                                                                     

368/15

Rada města rozhodla

o výběru nejvhodnější nabídky a pořadí nabídek pro veřejnou zakázku malého rozsahu na stavební práce pro výběr dodavatele akce: „Oprava oken ZUŠ Vysoké Mýto“:

- ODYSEA ŠVEC, s.r.o., IČ: 25947893, Chotovice 73, 570 01 Litomyšl za nabídkovou cenu 390.000,00 Kč bez DPH.

- Truhlářství Roman Štech, IČ: 10477616, Čechova 837, 538 21 Slatiňany za nabídkovou cenu 482.237,20 Kč bez DPH

Zodpovídá: vedoucí odboru investic

Termín: ihned

                                                                                                         

369/15

Rada města schvaluje

uzavření smlouvy o dílo se společností ODYSEA ŠVEC, s.r.o., IČ: 25947893, Chotovice 73, 570 01 Litomyšl, jako zhotovitelem akce: „Oprava oken ZUŠ Vysoké Mýto“, za nabídkovou cenu 390.000,00 Kč bez DPH.

Zodpovídá: vedoucí odboru investic

Termín: 30.04.2015

                                                                                                         

370/15

Rada města schvaluje

 

Investiční záměr na akci: „MŠ Lidická – vzduchotechnika kuchyně“:

Zodpovídá: vedoucí odboru investic

Termín: ihned

                                                                                             

371/15

Rada města schvaluje

uzavření smlouvy o dílo se společností Jiří Svoboda, Jezbořice 88, 530 02 Pardubice, IČ 69853525, na zpracování projektové dokumentace pro provedení stavby a výkon autorského dozoru projektanta na akci: “MŠ Lidická – vzduchotechnika kuchyně“, za nabídkovou cenu 35.720,00 Kč bez DPH.

 

Zodpovídá: vedoucí odboru investic

Termín: 31.05.2015

                                                                                                         

372/15

Rada města bere na vědomí

vedení kroniky Města Vysokého Mýta a povinných příloh za rok 2014.

 

                                                                                                                     

 

373/15

 

Rada města schvaluje

I. poskytnutí dotace města Vysokého Mýta oblastní pobočce Konfederaci politických vězňů v Ústí nad Orlicí ve výši 2 000 Kč na činnost.

II. uzavření veřejnoprávní smlouvy dle bodu I. tohoto usnesení.

Zodpovídá: vedoucí OKT

Termín: ihned

 

 

 

 

374/15

                                                                      

Rada města schvaluje

I. poskytnutí dotace města Vysokého Mýta Regionu Orlicko – Třebovsko,  IČO 709 396 59 ve výši 3 000 Kč na akci CYKLO GLACENSIS 2015.

II. uzavření veřejnoprávní smlouvy dle bodu I. tohoto usnesení.

Zodpovídá: vedoucí OKT

Termín: ihned

                                                                                                                     

 

 

375/15

 

Rada města schvaluje

I. poskytnutí dotace města Vysokého Mýta nadačnímu fondu S námi je tu lépe ve výši

5 000 Kč na pořízení endoskopické věže pro ORL v Orlickoústecké nemocnici.

II. uzavření veřejnoprávní smlouvy dle bodu I. tohoto usnesení.

Zodpovídá: vedoucí OKT

Termín: ihned

           

                                                                                             

 

376/15

 

Rada města schvaluje

I. poskytnutí finančního daru města Vysokého Mýta Gymnáziu Vysoké Mýto, IČO 49314645, ve výši 15 000 Kč na částečné uhrazení nákladů spojených s účastí 3 studentů na mezinárodní soutěži Robo Rave v USA v Novém Mexiku, která se uskuteční 26. 4. - 4. 5. 2015.

II. uzavření veřejnoprávní smlouvy dle bodu I. tohoto usnesení.

Zodpovídá: vedoucí OKT

Termín:  ihned

                                                                                                                     

 

 

377/15

Rada města schvaluje

uzavření nájemní smlouvy na byt č. 11 v č.p. 450 v ulici V Peklovcích ve Vysokém Mýtě s panem Tomášem Zitou (nar. 26.10.1990) bytem Prokopa Velikého 716, Vysoké Mýto. Nájemní smlouva bude uzavřena na dobu určitou 1 rok. Podmínkou přidělení bytu je předplacení ročního nájemného ve výši 24.000,-Kč. Pokud první vylosovaný byt odmítne, bude byt přidělen dalšímu vylosovanému žadateli:

2. Ludmila Křivková (nar. 25.05.1966) bytem Pěšice 5, Řepníky

Zodpovídá: vedoucí oddělení správy majetku

Termín: 30.04.2015

                                                                                                                     

 

 

 

378/15

Rada města schvaluje

uzavření nájemní smlouvy na byt č. 7 v č.p. 156 v ulici Husova ve Vysokém Mýtě s  manželi Janem (nar.11.01.1985)  a Žanetou (nar.20.12.1979) Žigovými, bytem Husova 156, Vysoké Mýto na dobu určitou do 30.09.2015 a to podle podmínek Směrnice pro přidělování nájemních bytů ve vlastnictví města Vysokého Mýta a dále za podmínky úhrady všech splatných závazků za nájemné a služby za minulé období vůči Městskému bytovému podniku, spol. s r.o..

Zodpovídá: vedoucí oddělení správy majetku

Termín: 30.04.2015

                                                                                                                     

379/15

Rada města schvaluje

uzavření nájemní smlouvy na byt č. 34 v č.p. 156 v ulici Husova ve Vysokém Mýtě s paní Margitou Mikovou (nar.12.11.1962), bytem Husova 156, Vysoké Mýto na dobu určitou do 30.09.2015 a to podle podmínek Směrnice pro přidělování nájemních bytů ve vlastnictví města Vysokého Mýta a dále za podmínky úhrady všech splatných závazků za nájemné a služby za minulé období vůči Městskému bytovému podniku, spol. s r.o..

Zodpovídá: vedoucí oddělení správy majetku

Termín: 30.04.2015

                                                                                                         

380/15

Rada města schvaluje

uzavření nájemní smlouvy na byt č. 5 v č.p. 858 v ulici Husova ve Vysokém Mýtě s paní Simonou Bykarovou (nar. 25.01.1984), bytem Husova 858, Vysoké Mýto na dobu určitou do 30.09.2015 a to podle podmínek Směrnice pro přidělování nájemních bytů ve vlastnictví města Vysokého Mýta a dále za podmínky úhrady všech splatných závazků za nájemné a služby za minulé období vůči Městskému bytovému podniku, spol. s r.o..

Zodpovídá: vedoucí oddělení správy majetku

Termín: 30.04.2015

 

                                                                                                                     

 

 

381/15

 

Rada města schvaluje

uzavření nájemní smlouvy na byt č. 2 v č.p. 856 v ulici Husova ve Vysokém Mýtě s manželi Pavlem (nar.20.11.1964) a Natašou (nar.10.04.1967) Ferkovými, bytem Husova 856, Vysoké Mýto na dobu určitou do 30.09.2015 a to podle podmínek Směrnice pro přidělování nájemních bytů ve vlastnictví města Vysokého Mýta a dále za podmínky úhrady všech splatných závazků za nájemné a služby za minulé období vůči Městskému bytovému podniku, spol. s r.o..

Zodpovídá: vedoucí oddělení správy majetku

Termín: 30.04.2015

                                                                                                                     

 

 

382/15

 

Rada města schvaluje

uzavření nájemní smlouvy na byt č. 9 v č.p. 857 v ulici Husova ve Vysokém Mýtě s manželi Ivetou (nar. 04.03.1972) a Josefem (nar. 29.01.1962) Dudovými, bytem Husova 857, Vysoké Mýto na dobu určitou do 30.09.2015 a to podle podmínek Směrnice pro přidělování nájemních bytů ve vlastnictví města Vysokého Mýta.

Zodpovídá: vedoucí oddělení správy majetku

Termín: 30.04.2015

                                                                                                                     

 

 

383/15

Rada města schvaluje

uzavření nájemní smlouvy na byt č. 4 v č.p. 756 v ulici U Potoka ve Vysokém Mýtě s paní Romanou Bláhovou (nar. 22.01.1976), bytem U Potoka 756, Vysoké Mýto na dobu určitou do 30.06.2015.

Zodpovídá: vedoucí oddělení správy majetku

Termín: 30.04.2015

                                                                                                                     

384/15

Rada města schvaluje

uzavření nájemní smlouvy na byt č. 9 v č.p. 753 v ulici U Potoka ve Vysokém Mýtě s manželi Romanou (nar. 22.08.1978) a Milanem (nar.10.01.1976) Giňovými, bytem U Potoka 753, Vysoké Mýto na dobu určitou do 30.06.2015 a dále za podmínky úhrady všech splatných závazků za nájemné a služby za minulé období vůči Městskému bytovému podniku, spol. s r.o..

Zodpovídá: vedoucí oddělení správy majetku

Termín: 30.04.2015

 

                                                                                                                    

 

 

385/15

 

Rada města schvaluje

 

uzavření dodatku k prodloužení nájemní smlouvy na byt č. 12 v č.p. 815 v ulici V Peklovcích ve Vysokém Mýtě s paní Petrou Verovou (nar.30.05.1989), bytem V Peklovcích 815, Vysoké Mýto na dobu určitou 2 roky.

Zodpovídá: vedoucí oddělení správy majetku

Termín: 30.04.2015

                                                                                                                     

386/15

Rada města schvaluje

uzavření splátkového kalendáře pro paní Věru Dostálovou (nar.08.04.1967), bytem Prokopa Velikého 718, Vysoké Mýto, na úhradu dlužného nájemného, úhrad za služby poskytované v souvislosti s užíváním bytu včetně úroku z prodlení v celkové výši 9.950 Kč v 5 měsíčních splátkách: 4 x 2.000 Kč, 1 x 1.950 Kč. Splátky budou splatné vždy k poslednímu dni v měsíci, první splátka bude splatná do 30.04.2015. V případě prodlení s úhradou i jen jediné splátky se stává ihned splatným celý zůstatek dluhu a další splátkový kalendář s dlužníkem již uzavřen nebude. Vedle pravidelných měsíčních splátek dluhu je povinnost řádně a včas hradit za užívání nájemního bytu částky odpovídající nájemnému a záloh na služby spojené s užíváním bytu.

Zodpovídá: vedoucí oddělení správy majetku

Termín: 30.04.2015

                                                                                                                     

 

 

387/15

Rada města neschvaluje

uzavření splátkového kalendáře pro paní Hanu Fikejzovou (nar.15.02.1965), bytem Prokopa Velikého 718, Vysoké Mýto.

Zodpovídá: vedoucí oddělení správy majetku

Termín: 30.04.2015

                                                                                                                     

 

 

388/15

Rada města schvaluje

uzavření DOHODY o instalaci/výměně regulátoru tlaku plynu a právu provést stavbu ve smyslu zák. č. 183/2006 Sb. číslo 7700072249/06 pro odběrné místo Jiřího z Poděbrad 112, Pražské Předměstí, Vysoké Mýto mezi městem Vysokým Mýtem, vlastníkem objektu, a společností RWE GasNet, s.r.o., Klíšská 940, 401 17 Ústí nad Labem, IČ 27295567 zastoupenou na základě plné moci společností RWE Distribuční služby, s.r.o., Plynárenská 499/1, 657 02 Brno, IČ 27935311.

                       

Zodpovídá: vedoucí oddělení správy majetku

Termín: 30.04.2015

                                                                                                                     

389/15

Rada města schvaluje

uzavření DOHODY o realizaci přeložky plynovodní přípojky a části odběrného plynového zařízení a o právu provést stavbu č. 7700072249/18 pro odběrné místo Jiřího z Poděbrad 526 Pražské Předměstí, Vysoké Mýto mezi městem Vysokým Mýtem, vlastníkem objektu, a společností RWE GasNet, s.r.o., Klíšská 940, 401 17 Ústí nad Labem, IČ 27295567 zastoupenou na základě plné moci společností RWE Distribuční služby, s.r.o., Plynárenská 499/1, 657 02 Brno, IČ 27935311.

                       

Zodpovídá: vedoucí oddělení správy majetku

Termín: 30.04.2015

                                                                                                                     

 

390/15

Rada města schvaluje

užívání veřejného prostranství – Jungmannovy sady za účelem pořádání akce s názvem „ Z pohádky do pohádky“ společností  MOJA Pro s.r.o., IČ: 03688798 v Jungmanových sadech ve Vysokém Mýtě ve dne 18. 4. 2015 od 9 do 16hod. V případě umístění prodejních zařízení příp. atrakcí, u kterých je vybírán poplatek za vstup, bude poplatek za užívání veřejného prostranství vyměřen dle Obecně závazné vyhlášky.

Zodpovídá: vedoucí oddělení správy majetku

Termín: 30.04.2015

                                                                                                                     

 

391/15

Rada města schvaluje

užívání veřejného prostranství – náměstí Přemysla Otakara II. za účelem pořádání akce s názvem „ Kujebácké rotování“  Regionálním muzeem ve Vysokém Mýtě , IČ: 372331 ve dne 2. 5. 2015 od 6:30 do 17hod. V případě umístění prodejních zařízení příp. atrakcí, u kterých je vybírán poplatek za vstup, bude poplatek za užívání veřejného prostranství vyměřen dle Obecně závazné vyhlášky.

Zodpovídá: vedoucí oddělení správy majetku

Termín: 30.04.2015

392/15

 

Rada města schvaluje

užívání veřejného prostranství – náměstí Přemysla Otakara II.  za účelem pořádání akce s názvem „ festival Sodomkovo Vysoké Mýto“  Regionálním muzeem ve Vysokém Mýtě , IČ: 372331 ve dne 6.6.2015 od 6:30 do 17:30hod. V případě umístění prodejních zařízení příp. atrakcí, u kterých je vybírán poplatek za vstup,  bude poplatek za užívání veřejného prostranství vyměřen dle Obecně závazné vyhlášky.

Zodpovídá: vedoucí oddělení správy majetku

Termín: 30.04.2015

                                                                                                                     

 

 

 

393/15

Rada města schvaluje

zveřejnění informace o záměru pronájmu části pozemku p.č. 4289/1 v k.ú. Vysoké Mýto o výměře 400 m2. Pozemek je zapsán na listu vlastnictví 10001 u Katastrálního úřadu pro Pardubický kraj, Katastrální pracoviště Ústí nad Orlicí. Předmětná část pozemku je vyznačena v přiložené mapě. 

Zodpovídá: vedoucí oddělení správy majetku

Termín: ihned

                                                                                                         

394/15

Rada města schvaluje

zveřejnění informace o záměru vyjmutí části pozemku p.č. 4289/1 v k.ú. Vysoké Mýto o výměře 400 m2 ze smlouvy o výpůjčce uzavřené mezi městem Vysokým Mýtem a AEROKLUBEM Vysoké Mýto, IČ: 00428230. Předmětná část pozemku je vyznačena v přiložené mapě. 

Zodpovídá: vedoucí oddělení správy majetku

Termín: ihned

Zodpovídá: vedoucí oddělení správy majetku

Termín: 30.04.2015

 

                                                                                                                     

 

 

 

 

 

 

395/15

                                                                                             

Rada města bere na vědomí

informace starosty, místostarosty, místostarostky a členů rady města.    

                                                                                                                     

                                                                                                                                 

                                              

                                                                                                                                                                                                                  

Ing. František  J i r a s k ý

starosta

 

 

 

 

Ing. Roman  B a ť a                                                 Bc. Helena  K e j z l a r o v á

místostarosta                                                                      místostarostka