Klávesové zkratky na tomto webu - základní
Přejít přímo na obsah stránky

Vysoké Mýto

oficiální stránky města

Dnes je pondělí 1.6.2020

Usnesení RM č. 2015-12 ze dne 24.3.2015

01.04.15

Souhrn usnesení č. 12/15

 

z jednání Rady města Vysokého Mýta,  konané dne 24. 3. 2015

Bez osobních údajů

                                              

315/15

Rada města schvaluje

pořad schůze rady města konané dne 24. 3. 2015 dle předloženého návrhu.

           

                                                                                                                                            

316/15

Rada města schvaluje

pronájem nebytových prostorů č. 311, 312, 313, 318 a dále podíl ve výši ½ z nebytových prostorů č. 306, 307, 308 o celkové rozloze 69,25 m2 v budově č.p.116 stojící na p.č 1225/1 v ul. Gen. Závady ve Vysokém Mýtě MUDr. Lence Hamzové – plicní ambulance, IČ: 67439331 pro účely poskytování zdravotnických služeb. Měsíční nájemné je stanoveno ve výši  3.699Kč + záloha na služby 600Kč. K nájemnému bude připočteno platné DPH a nájemné bude každý rok zvýšeno o míru inflace vyhlášenou Českým statistickým úřadem.

Zodpovídá: vedoucí oddělení správy majetku

Termín: ihned

                                                                                                                     

317/15

Rada města schvaluje

pronájem nebytových prostorů č. 220, 221, 215 a 50% z nebytových prostorů č. 219, 222, 223, 224 o celkové rozloze 70,7m2 v budově č.p.116 stojící na p.č 1225/1 v ul. Gen. Závady ve Vysokém Mýtě PhDr. Denise Binarové, nar. xy - ambulance klinické psychologie, , pro účely poskytování zdravotnických služeb. Měsíční nájemné je stanoveno ve výši  3.076Kč + záloha na služby 600Kč.  K  nájemnému bude připočteno platné DPH a nájemné bude každý rok zvýšeno o míru inflace vyhlášenou Českým statistickým úřadem.

Zodpovídá: vedoucí oddělení správy majetku

Termín: ihned

 

                                                                                                                                                                                

318/15

                                                                                                                                            

Rada města ukládá

starostovi Ing. Františku Jiraskému jednat s Pardubickým krajem jako zřizovatelem Regionálního muzea ve Vysokém Mýtě, Regionálním muzeem ve Vysokém Mýtě a s Vysokomýtskou kulturní, o. p. s. o pravidlech spolupráce na provozování a odborné správě Muzea českého karosářství.

Zodpovídá: Ing. František Jiraský

Termín: ihned

                                                                                                                     

 

 

319/15

 

Rada města rozhodla

 

o výběru nejvhodnější nabídky a pořadí nabídek podaných v zadávacím řízení k zakázce malého rozsahu „Územní studie Lipová lokality  Z.8a, Z.8b, Z.8c Vysoké Mýto“.

1. Ing. arch. Milan Vojtěch, Nerudova 77, 533 04 Sezemice, IČ:48161594 nabídková cena 46 000,00 Kč bez DPH

                                                                                                                     

320/15

 

Rada města schvaluje

 

uzavření smlouvy o dílo s Ing. arch. Milanem Vojtěchem, IČ:48161594 jako zhotovitelem „Územní studie Lipová lokality Z.8a, Z.8b, Z.8c Vysoké Mýto“, za nabídkovou cenu která činí 46 000,00 Kč bez DPH a s DPH činí 55 660,00 Kč.

Termín:            ihned

Zodpovídá:      vedoucí OSU

 

                                                                                                                     

321/15

Rada města bere na vědomí

 

doporučení stavební komise, dopravní komise a ekologické komise k investičnímu záměru akce „Rozšíření parkovacích stání v ul. SNP čp. 606 – 609“.

                                                                                                                     

322/15

Rada města schvaluje

 

záměr provedení stavebních úprav na akci „Rozšíření parkovacích stání v ul. SNP čp. 606 – 609“ dle doporučení stavební komise.

Rozšíření bude provedeno zpevněním krytu povrchem dočasného charakteru (zatravňovací dlažba z polovegetačních tvárnic, vrstva ze štěrku částečně vyplněného cementovou maltou, apod.), tak aby umožňovala pojezd osobními automobily a údržbu v letním a zimním období.

Zodpovídá: vedoucí odboru investic

Termín: 30.10.2016

 

           

                                                                                             

323/15

Rada města bere na vědomí

 

aktuální stav projektové přípravy na akci „Obnova Choceňské věže“.

                                                                                                                     

324/15

Rada města schvaluje

 

přijetí podpory na základě Rozhodnutí o poskytnutí dotace ev.č. EDS/SMVS 115D222003943 a uzavření Smlouvy č. 14165443 o poskytnutí podpory ze Státního fondu životního prostředí ČR v rámci Operačního programu Životní prostředí na realizaci projektu „Realizace úspor energie – areál Vraclavská CZ.1.02/3.2.00/13.20125“, identifikační číslo EIS: reg.č. IS SFZP 14165443.

Zodpovídá: vedoucí odboru investic

Termín: 31.05.2015

 

                                                                                                                     

325/15

 

Rada města ukládá

 

vedoucímu OIN zajistit posouzení stavebně-technického stavu budov Vysokomýtské nemocnice Hradecká čp. 167, včetně propočtu nákladů na jejich případnou rekonstrukci.

Zodpovídá: vedoucí OIN

Termín: 15. 04. 2015

 

 

                                                                                                         

 

326/15

 

Rada města schvaluje

uzavření nájemní smlouvy na byt č. 14 v č.p. 156 v ulici Husova ve Vysokém Mýtě s panem Romanem Miko (nar.01.01.1992), bytem Husova 156, Vysoké Mýto na dobu určitou do 30.09.2015, a to podle podmínek Směrnice pro přidělování nájemních bytů ve vlastnictví města Vysokého Mýta.

Zodpovídá: vedoucí oddělení správy majetku

Termín: 30.04.2015

                                                                                             

327/15

Rada města schvaluje

uzavření nájemní smlouvy na byt č. 6 v č.p. 857 v ulici Husova ve Vysokém Mýtě s panem Andrejem Ferkem (nar.20.04.1972), bytem Husova 857, Vysoké Mýto na dobu určitou do 30.09.2015, a to podle podmínek Směrnice pro přidělování nájemních bytů ve vlastnictví města Vysokého Mýta.

Zodpovídá: vedoucí oddělení správy majetku

Termín: 30.04.2015

                                                                                                                     

328/15

Rada města schvaluje

uzavření nájemní smlouvy na byt č. 16 v č.p. 156 v ulici Husova ve Vysokém Mýtě s manželi Marií (nar. 26.06.1964) a Františkem (nar. 22.09.1961) Giňovými, oba bytem Husova 156, Vysoké Mýto na dobu určitou do 30.09.2015, a to podle podmínek Směrnice pro přidělování nájemních bytů ve vlastnictví města Vysokého Mýta.

Zodpovídá: vedoucí oddělení správy majetku

Termín: 30.04.2015

                                                                                                         

329/15

Rada města schvaluje

uzavření nájemní smlouvy na byt č. 3 v č.p. 156 v ulici Husova ve Vysokém Mýtě s paní Márií Fekovou (nar.15.06.1942), bytem Husova 156, Vysoké Mýto na dobu určitou do 30.09.2015, a to podle podmínek Směrnice pro přidělování nájemních bytů ve vlastnictví města Vysokého Mýta.

Zodpovídá: vedoucí oddělení správy majetku

Termín: 30.04.2015

                                                                                                                     

330/15

Rada města schvaluje

uzavření nájemní smlouvy na byt č. 6 v č.p. 856 v ulici Husova ve Vysokém Mýtě s paní Andreou Novákovou (nar. 04.12.1972), bytem Husova 856, Vysoké Mýto na dobu určitou do 30.09.2015, a to podle podmínek Směrnice pro přidělování nájemních bytů ve vlastnictví města Vysokého Mýta.

Zodpovídá: vedoucí oddělení správy majetku

Termín: 30.04.2015

                                                                                                                     

331/15

Rada města schvaluje

uzavření nájemní smlouvy na byt č. 4 v č.p. 857 v ulici Husova ve Vysokém Mýtě s paní Žanetou Giňovou (nar. 03.05.1977), bytem Husova 857, Vysoké Mýto na dobu určitou do 30.09.2015, a to podle podmínek Směrnice pro přidělování nájemních bytů ve vlastnictví města Vysokého Mýta.

Zodpovídá: vedoucí oddělení správy majetku

Termín: 30.04.2015

                                                                                                                     

332/15

Rada města schvaluje

uzavření nájemní smlouvy na byt č. 23 v č.p. 156 v ulici Husova ve Vysokém Mýtě s paní Hedvikou Varadiovou (nar. 03.06.1972), bytem Husova 156, Vysoké Mýto na dobu určitou do 30.09.2015, a to podle podmínek Směrnice pro přidělování nájemních bytů ve vlastnictví města Vysokého Mýta.

Zodpovídá: vedoucí oddělení správy majetku

Termín: 30.04.2015

                                                                                                                     

333/15

 

Rada města schvaluje

uzavření nájemní smlouvy na byt č. 3 v č.p. 856 v ulici Husova ve Vysokém Mýtě s manželi Albínem (nar.10.04.1958) a Květou (nar.22.09.1958) Ferkovými, bytem Husova 856, Vysoké Mýto na dobu určitou do 30.09.2015, a to podle podmínek Směrnice pro přidělování nájemních bytů ve vlastnictví města Vysokého Mýta.

Zodpovídá: vedoucí oddělení správy majetku

Termín: 30.04.2015

                                                                                                         

334/15

Rada města schvaluje

uzavření nájemní smlouvy na byt č. 4 v č.p. 856 v ulici Husova ve Vysokém Mýtě s manželi Danielou (nar.28.03.1983) a Stanislavem (nar.23.06.1980) Godlovými, oba bytem Husova 856, Vysoké Mýto na dobu určitou do 30.09.2015, a to podle podmínek Směrnice pro přidělování nájemních bytů ve vlastnictví města Vysokého Mýta.

Zodpovídá: vedoucí oddělení správy majetku

Termín: 30.04.2015

                                                                                                         

335/15

Rada města schvaluje

uzavření nájemní smlouvy na byt č. 12 v č.p. 156 v ulici Husova ve Vysokém Mýtě s paní Natašou Bykarovou (nar. 11.11.1971), bytem Husova 156, Vysoké Mýto na dobu určitou do 30.09.2015, a to podle podmínek Směrnice pro přidělování nájemních bytů ve vlastnictví města Vysokého Mýta.

Zodpovídá: vedoucí oddělení správy majetku

Termín: 30.04.2015

                                                                                                         

336/15

Rada města schvaluje

uzavření nájemní smlouvy na byt č. 7 v č.p. 857 v ulici Husova ve Vysokém Mýtě s manželi Róbertem (nar.10.01.1969) a Ivetou (nar.01.06.1972) Duždovými, oba bytem Husova 857, Vysoké Mýto na dobu určitou do 30.09.2015, a to podle podmínek Směrnice pro přidělování nájemních bytů ve vlastnictví města Vysokého Mýta.

Zodpovídá: vedoucí oddělení správy majetku

Termín: 30.04.2015

           

                                                                                                         

337/15

Rada města schvaluje

uzavření nájemní smlouvy na byt č. 9 v č.p. 156 v ulici Husova ve Vysokém Mýtě s paní Annou Giňovou (03.05.1979), bytem Husova 156, Vysoké Mýto na dobu určitou do 30.09.2015, a to podle podmínek Směrnice pro přidělování nájemních bytů ve vlastnictví města Vysokého Mýta.

Zodpovídá: vedoucí oddělení správy majetku

Termín: 30.04.2015

                                                                                                                     

338/15

 

Rada města schvaluje

uzavření nájemní smlouvy na byt č. 1 v č.p. 858 v ulici Husova ve Vysokém Mýtě s paní Petrou Bykarovou (nar.04.01.1983), bytem Husova 858, Vysoké Mýto na dobu určitou do 30.09.2015, a to podle podmínek Směrnice pro přidělování nájemních bytů ve vlastnictví města Vysokého Mýta.

Zodpovídá: vedoucí oddělení správy majetku

Termín: 30.04.2015

                                                                                                                     

339/15

Rada města schvaluje

uzavření nájemní smlouvy na byt č. 2 v č.p. 857 v ulici Husova ve Vysokém Mýtě s panem Deziderem Husarem (nar. 05.03.1992) a paní Janou Balážovou (nar. 10.08.1995), bytem Husova 857, Vysoké Mýto na dobu určitou do 30.09.2015, a to podle podmínek Směrnice pro přidělování nájemních bytů ve vlastnictví města Vysokého Mýta.

Zodpovídá: vedoucí oddělení správy majetku

Termín: 30.04.2015

                                                                                                                     

340/15

 

Rada města schvaluje

uzavření nájemní smlouvy na byt č. 5 v č.p. 856 v ulici Husova ve Vysokém Mýtě s manželi Annou (nar. 28.09.1964) a Deziderem (nar. 30.12.1960) Ferkovými, oba bytem Husova 856, Vysoké Mýto na dobu určitou do 30.09.2015, a to podle podmínek Směrnice pro přidělování nájemních bytů ve vlastnictví města Vysokého Mýta.

Zodpovídá: vedoucí oddělení správy majetku

Termín: 30.04.2015

                                                                                                                     

341/15

 

Rada města schvaluje

uzavření nájemní smlouvy na byt č. 15 v č.p. 156 v ulici Husova ve Vysokém Mýtě s paní Helenou Kramčaninovou ( nar.08.09.1971), bytem Husova 156, Vysoké Mýto na dobu určitou do 30.09.2015, a to podle podmínek Směrnice pro přidělování nájemních bytů ve vlastnictví města Vysokého Mýta.

Zodpovídá: vedoucí oddělení správy majetku

Termín: 30.04.2015

                                                                                                                     

342/15

Rada města schvaluje

uzavření nájemní smlouvy na byt č. 6 v č.p. 858 v ulici Husova ve Vysokém Mýtě s paní Emou Giňovou (nar. 03.06.1972), bytem Husova 858, Vysoké Mýto na dobu určitou do 30.09.2015, a to podle podmínek Směrnice pro přidělování nájemních bytů ve vlastnictví města Vysokého Mýta.

Zodpovídá: vedoucí oddělení správy majetku

Termín: 30.04.2015

                                                                                                                     

343/15

Rada města schvaluje

uzavření nájemní smlouvy na byt č. 3 v č.p. 857 v ulici Husova ve Vysokém Mýtě s manželi Renatou (nar. 21.11.1975) a Petrem (nar.28.06.1975) Ferkovými, oba bytem Husova 857, Vysoké Mýto na dobu určitou do 30.09.2015, a to podle podmínek Směrnice pro přidělování nájemních bytů ve vlastnictví města Vysokého Mýta.

Zodpovídá: vedoucí oddělení správy majetku

Termín: 30.04.2015

                                                                                                                     

344/15

Rada města schvaluje

uzavření nájemní smlouvy na byt č. 5 v č.p. 857 v ulici Husova ve Vysokém Mýtě s panem Nikolasem Ferkem (nar. 28.08.1993), bytem Husova 857, Vysoké Mýto na dobu určitou do 30.09.2015, a to podle podmínek Směrnice pro přidělování nájemních bytů ve vlastnictví města Vysokého Mýta.

Zodpovídá: vedoucí oddělení správy majetku

Termín: 30.04.2015

                                                                                                                     

345/15

Rada města schvaluje

uzavření nájemní smlouvy na byt č. 24 v č.p. 156 v ulici Husova ve Vysokém Mýtě s paní Hanou Borskou (nar. 09.07.1984), bytem Husova 156, Vysoké Mýto na dobu určitou do 30.09.2015, a to podle podmínek Směrnice pro přidělování nájemních bytů ve vlastnictví města Vysokého Mýta.

Zodpovídá: vedoucí oddělení správy majetku

Termín: 30.04.2015

346/15

Rada města schvaluje

uzavření nájemní smlouvy na byt č. 3 v č.p. 858 v ulici Husova ve Vysokém Mýtě s manželi Deziderem (nar. 05.05.1964) a Olgou (nar.11.12.1965) Husárovými, bytem Husova 858, Vysoké Mýto na dobu určitou do 30.09.2015, a to podle podmínek Směrnice pro přidělování nájemních bytů ve vlastnictví města Vysokého Mýta.

Zodpovídá: vedoucí oddělení správy majetku

Termín: 30.04.2015

                                                                                                                     

347/15

Rada města schvaluje

uzavření nájemní smlouvy na byt č. 4 v č.p. 858 v ulici Husova ve Vysokém Mýtě s manželi Sandrou (nar.13.10.1993) a Štefanem (nar.04.06.1993) Godlovými, oba bytem Husova 858, Vysoké Mýto na dobu určitou do 30.09.2015, a to podle podmínek Směrnice pro přidělování nájemních bytů ve vlastnictví města Vysokého Mýta.

Zodpovídá: vedoucí oddělení správy majetku

Termín: 30.04.2015

                                                                                                                     

 

 

348/15

Rada města schvaluje

uzavření nájemní smlouvy na byt č. 13 v č.p. 156 v ulici Husova ve Vysokém Mýtě s panem Filipem Giňou (nar.10.11.1988) a  Marcelou Bykárovou (nar.28.10.1988), bytem Husova 156, Vysoké Mýto na dobu určitou do 30.09.2015, a to podle podmínek Směrnice pro přidělování nájemních bytů ve vlastnictví města Vysokého Mýta a dále za podmínky řádného placení nájemného a dodržování splátkového kalendáře s minimální měsíční splátkou ve výši 1.000 Kč.

Zodpovídá: vedoucí oddělení správy majetku

Termín: 30.04.2015

                                                                                                                     

349/15

Rada města schvaluje

uzavření nájemní smlouvy na byt č. 7 v č.p. 171 v ulici Čapkovská ve Vysokém Mýtě s panem Františkem Tříškou (nar. 16.04.1964), bytem Čapkovská 171, Vysoké Mýto na dobu určitou do 30.09.2015, a to podle podmínek Směrnice pro přidělování nájemních bytů ve vlastnictví města Vysokého Mýta a dále za podmínky řádného placení nájemného a dodržování splátkového kalendáře s minimální měsíční splátkou ve výši 500 Kč.

Zodpovídá: vedoucí oddělení správy majetku

Termín: 30.04.2015

                                                                                                                     

350/15

Rada města schvaluje

uzavření nájemní smlouvy na byt č. 1 v č.p. 856 v ulici Husova ve Vysokém Mýtě s manželi Magdalenou (nar. 09.10.1981) a Jiřím (nar. 12.09.1980) Burianovými, oba bytem Husova 856, Vysoké Mýto na dobu určitou do 30.06.2015, a to podle podmínek Směrnice pro přidělování nájemních bytů ve vlastnictví města Vysokého Mýta a dále za podmínky uhrazení všech závazků za nájemné a služby za minulé období vůči Městskému bytovému podniku, spol. s.r.o. nejpozději do 31.3.2015.

Zodpovídá: vedoucí oddělení správy majetku

Termín: ihned

351/15                                                                                                          

Rada města souhlasí

s vyřazením Inv.č.3715 (74 ks), Inv.č.3716 (136ks), Inv.č.3781(65ks), Inv.č.3782 (57 ks), Inv.č.3783 (38ks), Inv.č.3784, Inv.č.3785, Inv.č.3786(5ks) z evidence majetku střediska č.741 ISNSB fermentační st..

Zodpovídá: vedoucí oddělení správy majetku

Termín: 30.04.2015

 

                                                                                                         

 

 

352/15

Rada města souhlasí

se zveřejněním informace záměru zavřít novou nájemní smlouvu na pronájem STL plynovodu v ul. Kpt. Poplera, Vysoké Mýto, na který bylo vydáno kolaudační rozhodnutí č.j. 11/02/332/7/Ma s nabytím právní moci 11.2.2002, mezi městem Vysokým Mýtem, jako pronajímatelem a společností RWE GasNet, s.r.o., IČ: 27295567 jako nájemcem.

Zodpovídá: vedoucí oddělení správy majetku

Termín: ihned

353/15

 

Rada města souhlasí

se zveřejněním informace záměru zavřít novou nájemní smlouvu na pronájem STL plynovodu pro letiště, Vysoké Mýto, na který bylo vydáno kolaudační rozhodnutí č.j. 243/03/332/7/Bo s nabytím právní moci 9.4.2003, mezi městem Vysokým Mýtem, jako pronajímatelem a společností RWE GasNet, s.r.o., IČ: 27295567 jako nájemcem.

Zodpovídá: vedoucí oddělení správy majetku

Termín: ihned

                                                                                                                     

354/15

Rada města souhlasí

se zveřejněním informace uzavřít novou nájemní smlouvu na pronájem STL plynovodu Domov důchodců, ul. Žižkova, vysoké Mýto, na který bylo vydáno kolaudační rozhodnutí č.j. 26267/2010/OSÚ/VB-5 s nabytím právní moci 18.8.2010, mezi městem Vysokým Mýtem, jako pronajímatelem a společností RWE GasNet, s.r.o., IČ: 27295567 jako nájemcem.

Zodpovídá: vedoucí oddělení správy majetku

Termín: ihned

                                                                                                                     

 

355/15

Rada města schvaluje

užívání veřejného prostranství za účelem pořádání nevýdělečné kulturní akce Sboru Církve bratrské ve Vysokém Mýtě a to Celonárodního čtení Bible na náměstí Přemysla Otakara II. ve Vysokém Mýtě ve dne 3.5.2015 od 15 do 16:30 hod. Vzhledem k charakteru akce nebude vyměřován poplatek za užívání veřejného prostranství.

Zodpovídá: vedoucí oddělení správy majetku

Termín: ihned

                                                                                                         

 

 

356/15

Rada města schvaluje

užívání veřejného prostranství za účelem pořádání reklamní akce společnosti Svitap J.H.J. spol. s r.o. , IČ: 46509755 na náměstí Přemysla Otakara II. ve Vysokém Mýtě  dne 31.3.2015 od 10 do 17hod v rozsahu záboru max 20m2.

Zodpovídá: vedoucí oddělení správy majetku

Termín: ihned

                                                                                                                     

357/15                                                                                  

 

Rada města bere na vědomí

informace starosty, místostarostky, tajemníka a členů rady města.          

                                                                                                                     

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           

                                                                                                                                                                                                                  

Ing. František  J i r a s k ý

starosta

 

 

 

 

 

Ing. Roman  B a ť a

místostarosta