Klávesové zkratky na tomto webu - základní
Přejít přímo na obsah stránky

Vysoké Mýto

oficiální stránky města

Dnes je sobota 30.5.2020

Usnesení RM č. 2015-10 ze dne 10.3.2015

13.03.15

Souhrn usnesení č. 10/15

 

z jednání Rady města Vysokého Mýta,  konané dne 10. 3. 2015

Bez osobních údajů

 

 

 

240/15

Rada města schvaluje

pořad schůze rady města konané dne 10. 3. 2015 dle předloženého návrhu.

                                                                                                                                                                                                                                                                             

241/15

 

Rada města doporučuje

zastupitelstvu města přijmout toto usnesení:

I.zastupitelstvo města schvaluje přidělení finančních prostředků  pro o. p. s. Berenika Vysoké Mýto, IČ 26668149 na dofinancování provozních nákladů Berenika – Vysoké Mýto, o.p.s. – v souladu s přiloženou žádostí, ve výši 180 tis Kč (jedno sto osmdesát tisíc korun). Dotace bude poskytnuta mimo dotační titul města Vysokého Mýta na rok 2015 na sociální služby, zdravotnictví a podporu rodiny.

II. uzavření veřejnoprávní smlouvy dle bodu I. tohoto usnesení.

Zodpovídá: vedoucí odboru sociálních věcí a zdravotnictví, zastoupená lic. Tomášem Saláškem

Termín: ihned

 

                                                                                                                     

 

242/15

 

Rada města odkládá

 

přidělení finanční dotace pro spolek Naděje Vysoké Mýto k pokrytí nákladů spojených s poskytovanou službou v domově pro seniory.

Zodpovídá: vedoucí odboru sociálních věcí a zdravotnictví, zastoupená lic. Tomášem Saláškem

Termín: 31.5.2015

                                                                                                         

 

243/15

 

Rada města doporučuje

 

zastupitelstvu města přijmout toto usnesení:

I.zastupitelstvo města schvaluje přidělení finanční dotace pro Vysokomýtskou nemocnici ve výši  118 tis. Kč na stavební úpravy v přízemí budovy nemocnice na ulici Žižkova 271, VysokéMýto, na parcele č. 1700, zapsané v KN vedené KÚ pro Pradubický kraj – Katastrální pracoviště Ústí nad Orlicí na LV č. 10001. Provedené stavební budou provedeny v souladu s úpravami uvedenými v žádosti vysokomýtské nemocnice, která je uvedena v příloze.

II. uzavření veřejnoprávní smlouvy dle bodu I. tohoto usnesení.

Zodpovídá: vedoucí odboru sociálních věcí a zdravotnictví, zastoupená lic. Tomášem Saláškem

Termín: ihned

                                                                                                         

 

244/15

 

Rada města schvaluje

uzavření splátkového kalendáře pro paní Marii Křemeňákovou (nar.03.03.1963), bytem Prokopa Velikého 717, Vysoké Mýto, na úhradu dlužného nájemného, úhrad za služby poskytované v souvislosti s užíváním bytu včetně úroku z prodlení v celkové výši 60.069 Kč v 15 měsíčních splátkách: 14 x 4.000Kč, 1 x 4.069 Kč. Splátky budou splatné vždy k poslednímu dni v měsíci, první splátka bude splatná do 31. 3. 2015. V případě prodlení s úhradou i jen jediné splátky se stává ihned splatným celý zůstatek dluhu a další splátkový kalendář s dlužníkem již uzavřen nebude. Vedle pravidelných měsíčních splátek dluhu je povinnost řádně a včas hradit za užívání nájemního bytu částky odpovídající nájemnému a záloh na služby spojené s užíváním bytu.

Podmínkou uzavření splátkového kalendáře je uzavření nájemní smlouvy na užívání bytu č. 22 v č.p. 717 v ul. Prokopa Velikého ve Vysokém Mýtě na dobu určitou do 31.3.2015.

Zodpovídá: vedoucí oddělení správy majetku

Termín: ihned

245/15

 

Rada města svěřuje

na základě §102, odst.2 písm m) zákona č. 128/2000 Sb. ve znění pozdějších předpisů, vedoucí oddělení správy majetku města působnost rozhodovat o uzavření nájemní smlouvy na byt č. 22 v č.p. 717 v ul. Prokopa Velikého ve Vysokém Mýtě s manželi Křemenákovými Jaroslavem (nar. 5.4.1961) a Marií (nar. 3.3.1963) na dobu určitou vždy na 1 měsíc; podmínkou prodloužení nájmu vždy o jeden měsíc je skutečnost, že nájemci nebudou mít vůči městu Vysokému Mýtu dluh po lhůtě splatnosti.

Zodpovídá: vedoucí oddělení správy majetku

Termín: ihned

                                                                                                         

 

 

 

 

246/15

 

Rada města doporučuje

 

zastupitelstvu města přijmout toto usnesení:

Zastupitelstvo města schvaluje směnu pozemků nově vzniklých geometrickým plánem č. 3886-283/2015 označených jako díl „f“ oddělený z pozemku parc. č. 444/4, díl „a“ oddělený z pozemku parc. č. 444/4 a díl „b“ oddělený z pozemku parc. č. 4842 ve vlastnictví města Vysokého Mýta za pozemky označené jako díly „e+g“ oddělené z pozemku parc. č. 443/3, díl „c“ oddělený z pozemku parc. č. 444/2 a díl „d“ oddělený z pozemku parc. č. 444/5 ve vlastnictví manž. xy, nar. xxxx a xy, nar. xxxx, oba trvale bytem xx, vše v obci a k.ú. Vysoké Mýto s doplatkem kupní ceny ve výši 2.000,- Kč, který jsou povinni uhradit městu Vysokému Mýtu manž. xx.

Zodpovídá: vedoucí OPM

Termín: 25.03.2015

                                                                                                                     

 

247/15

 

Rada města doporučuje

 

zastupitelstvu města přijmout toto usnesení:

Zastupitelstvo města schvaluje:

  1.               zrušení usnesení č. 141/14 ze dne 17.09.2014,
  1.     koupi pozemků nově vzniklých geometrickým plánem č. 3899-12/2015 označených jako parc. č. 5156/20 ostatní plocha, parc. č. 2142/6 zahrada a pozemku nově vzniklého geometrickým plánem č. 3899-12/2015 označeného jako parc. č. 2142/7 zastavěná plocha, jehož součástí je stavba - budova bez čp/če - jiná stavba vše v obci a k.ú. Vysoké Mýto od společnosti Vodovody a kanalizace Vysoké Mýto, s.r.o., Čelakovského 6, Pražské Předměstí, Vysoké Mýto za celkovou kupní cenu ve výši 206.305,- Kč.

Zodpovídá: vedoucí OPM

Termín: 25.03.2015

 

                                                                                                                     

 

248/15

 

Rada města doporučuje

 

zastupitelstvu města přijmout toto usnesení:

Zastupitelstvo města neschvaluje prodej pozemku parc. č. 3397/19 trvalý travní porost v obci a k.ú. Vysoké Mýto.

Zodpovídá: vedoucí OPM

Termín: 25.03.2015

                                                                                                                     

249/15

 

Rada města doporučuje

 

zastupitelstvu města přijmout toto usnesení:

Zastupitelstvo města schvaluje prodej pozemku parc. č. 3397/12 trvalý travní porost v obci a k.ú. Vysoké Mýto paní Markétě Hraničkové, nar. 31.5.1990, trvale bytem Vinice 70, Vysoké Mýto za celkovou kupní cenu ve výši 13.500,- Kč. Poplatníkem daně z nabytí nemovitých věcí je nabyvatel, tj. kupující.

Zodpovídá: vedoucí OPM

Termín: 25.03.2015

                                                                                                                     

 

250/15

 

Rada města schvaluje

uzavření Smlouvy o zřízení služebnosti inženýrské sítě mezi městem Vysokým Mýtem jako osobou povinnou a společností Vodovody a kanalizace Vysoké Mýto, s.r.o., IČ 25923099, se sídlem Čelakovského 6/II, Vysoké Mýto jako osobou oprávněnou, pro uložení kanalizační stoky PVC 300 mm v pozemcích parc. č. 3397/8 a 3397/19 v obci a k.ú. Vysoké Mýto. Obsahem služebnosti je právo osoby oprávněné zřídit a provozovat na služebném pozemku kanalizační stoku, vstupovat a vjíždět na služebný pozemek v souvislosti se zřizováním, stavebními úpravami, opravami a provozováním kanalizační stoky. Služebnost bude zřízena za jednorázovou finanční náhradu ve výši 2.700,- Kč + DPH.

                                                                                                         

Zodpovídá: vedoucí OPM

Termín: 30.04.2015

 

                                                                                                                     

 

 

 

251/15

Rada města doporučuje

 

zastupitelstvu města přijmout toto usnesení:

Zastupitelstvo města schvaluje:

  1.               bezúplatné nabytí pozemku parc. č. 5121/7 ostatní plocha – ostatní komunikace v obci a k.ú. Vysoké Mýto od ČR – Úřadu pro zastupování státu ve věcech majetkových,
  1.     uzavření SMLOUVY O BEZÚPLATNÉM PŘEVODU MAJETKU č.j. UZSVM/HUO/1594/2015-HUOM-9432-Za za účelem bezúplatného nabytí pozemku parc. č. 5121/7 ostatní plocha – ostatní komunikace v obci a k.ú. Vysoké Mýto.

Zodpovídá: vedoucí OPM

Termín: 25.03.2015

 

                                                                                                         

 

 

 

252/15

 

Rada města schvaluje

 

záměr směnit, s vlastníkem pozemku parc. č. 4666/231, pozemky nově vzniklé geometrickým plánem č. 3706-23/2013 označené jako parc. č. 4666/390 o výměře 454 m2, parc. č. 4666/416 o výměře 67 m2 a parc. č. 4666/413 o výměře 84 m2 vše v obci a k.ú. Vysoké Mýto. Původní pozemky parc. č. 4666/236, 4666/281 a 4666/235  jsou zapsány na listu vlastnictví č. 10001 pro obec a k.ú. Vysoké Mýto u Katastrálního úřadu pro Pardubický kraj, Katastrální pracoviště Ústí nad Orlicí.

Zodpovídá: vedoucí OPM

Termín: ihned

                                                                                                                     

 

 

253/15

Rada města doporučuje

 

zastupitelstvu města přijmout toto usnesení:

Zastupitelstvo města neschvaluje prodej Fermentační stanice Vysoké Mýto společnosti TORO VM, a.s., Hradecká 251, Vysoké Mýto.

Zodpovídá: vedoucí OPM

Termín: 25.03.2015

                                                                                                                     

254/15

Rada města doporučuje

 

zastupitelstvu města přijmout toto usnesení:

Zastupitelstvo města neschvaluje prodej Fermentační stanice Vysoké Mýto společnosti KSK METAL družstvo, Lazaretní 1/7, Zábrdovice, Brno.

Zodpovídá: vedoucí OPM

Termín: 25.03.2015

                                                                                                         

255/15

Rada města doporučuje

 

zastupitelstvu města přijmout toto usnesení:

Zastupitelstvo města schvaluje prodej pozemku nově vzniklého geometrickým plánem č. 3778-405/2013 označeného jako parc. č. 4290/11 lesní pozemek v obci a k.ú. Vysoké Mýto panu Lukáši Kulhavému, nar. 15.1.1982, trvale bytem Grohova 49, Brno za celkovou kupní cenu ve výši 25.250,- Kč. Nabyvatel dodá kupní smlouvu. Poplatníkem daně z nabytí nemovitých věcí je nabyvatel, tj. kupující.

Zodpovídá: vedoucí OPM

Termín: 25.03.2015

 

                                                                                                         

 

 

256/15

 

Rada města ukládá

 

vedoucímu odboru právního a majetkového připravit do jednání RM návrhy variant nové nájemní smlouvy s AEROKLUBEM Vysoké Mýto z.s. na pozemky v areálu Vysokomýtského letiště.

 

Zodpovídá: vedoucí OPM

Termín: 31.03.2015

 

                                                                                                                     

 

 

257/15

 

Rada města doporučuje

 

zastupitelstvu města přijmout toto usnesení:

Zastupitelstvo města deleguje:

starostu Ing. Františka Jiraského a v případě jeho nepřítomnosti místostarostu Ing. Romana Baťu na valné hromady  popř. členské schůze následujících společností:

- Vodovody a kanalizace Vysoké Mýto, s.r.o., IČ: 25923099

- Ekola České Libchavy s.r.o., IČ: 49813862

- Agrostav, akciová společnost Ústí nad Orlicí, IČ: 47452943

- IVECO Czech Republic a.s., IČ: 48171131

- Česká spořitelna a.s., IČ: 45244782

- ČSAD Ústí nad Orlicí, a.s., IČ: 60108851

- Družstvo MVMB DOMUS, IČ: 25921908

- Stavební bytové družstvo Horizont, IČ: 25952617

Zodpovídá: JUDr. Poláček

Termín: 25.03.2015

                                                                                                                     

258/15

Rada města doporučuje

 

zastupitelstvu města přijmout toto usnesení

Zastupitelstvo města navrhuje odvolání Ing. Miloslava Souška z funkce člena dozorčí rady společnosti Vodovody a kanalizace Vysoké Mýto, s.r.o., IČ: 25923099

Zodpovídá: JUDr. Poláček

Termín: 25.03.2015

                                                                                                                     

 

 

259/15

 

Rada města doporučuje

 

zastupitelstvu města přijmout toto usnesení

Zastupitelstvo města navrhuje Ing. Romana Baťu do funkce člena dozorčí rady společnosti Městské lesy Vysoké Mýto, s r.o., IČ:

 

                                                                                                                     

 

 

 

260/15

Rada města schvaluje

 

Investiční záměr na akci „ZŠ Jiráskova - rekonstrukce sociálních zařízení“.

Zodpovídá: vedoucí odboru investic

Termín: ihned

                                                                                                                     

261/15

Rada města schvaluje

 

uzavření smlouvy o dílo s firmou OPTIMA spol. s r.o., Žižkova 738, 566 01 Vysoké Mýto, IČ: 15030709, na zhotovení projektové dokumentace pro provedení stavby a výkon autorského dozoru projektanta na akci: „ZŠ Jiráskova - rekonstrukce sociálních zařízení“, za nabídkovou cenu, která bez DPH činí 42.000,00 Kč.

Zodpovídá: vedoucí odboru investic

Termín: 30.04.2015

                                                                                                                     

262/15

 

Rada města schvaluje

 

Investiční záměr na akci „Realizace úspor energie - ZŠ Knířov“.

Zodpovídá: vedoucí odboru investic

Termín: ihned

                                                                                                                     

263/15

Rada města schvaluje

 

uzavření smlouvy o dílo s firmou OPTIMA spol. s r.o., Žižkova 738, 566 01 Vysoké Mýto, IČ: 15030709, na zhotovení energetického auditu, projektové dokumentace pro provedení stavby a výkon autorského dozoru projektanta na akci: „Realizace úspor energie - ZŠ Knířov“, za celkovou nabídkovou cenu, která bez DPH činí 56.000,00 Kč.

Zodpovídá: vedoucí odboru investic

Termín: 30.04.2015

                                                                                                         

264/15

Rada města schvaluje

 

Investiční záměr na akci „Revitalizace školní zahrady MŠ Lidická“.

Zodpovídá: vedoucí odboru investic

Termín: ihned

                                                                                                                     

265/15

Rada města schvaluje

 

uzavření smlouvy o dílo s firmou Ing. Renata Břeňová, Dolní Újezd 118, 569 61 Dolní Újezd, IČ 65688015, na vypracování projektové dokumentace a výkon autorského dozoru projektanta na akci: „Revitalizace školní zahrady MŠ Lidická“, za celkovou nabídkovou cenu, která bez DPH činí 55.762,00 Kč.

Zodpovídá: vedoucí odboru investic

Termín: 30.04.2015

                                                                                                                     

266/15

Rada města schvaluje

 

Investiční záměr na akci „Přístavba WC u skladu hasičů Lhůta“.

Zodpovídá: vedoucí odboru investic

Termín: ihned

                                                                                                                     

267/15

Rada města schvaluje

 

podání nové žádost o připojení lokality k distribuční soustavě z napěťové hladiny nn u provozovatele distribuční soustavy ČEZ Distribuce, a.s., Teplická 874/8, 405 02 Děčín, IČ: 24729035, na investiční akci: „Bytová výstavba Za Pivovarem“.

Zodpovídá: vedoucí odboru investic

Termín: 30.04.2015

                                                                                             

268/15

Rada města schvaluje

 

podání žádosti o převod podílu na oprávněných nákladech spojených s připojením a se zajištěním požadovaného příkonu ve výši 325.000,00 Kč z původní žádosti č. 4120879759 z roku 2013, u provozovatele distribuční soustavy ČEZ Distribuce, a.s., Teplická 874/8, 405 02 Děčín, IČ: 24729035, na investiční akci: „Bytová výstavba Za Pivovarem“.

Zodpovídá: vedoucí odboru investic

Termín: 30.04.2015

                                                                                                         

269/15

Rada města schvaluje

 

podání žádosti o vrácení podílu na oprávněných nákladech spojených s připojením a se zajištěním požadovaného příkonu ve výši 50.000,00 Kč z původní žádosti č. 4120879759 z roku 2013, u provozovatele distribuční soustavy ČEZ Distribuce, a.s., Teplická 874/8, 405 02 Děčín, IČ: 24729035, na investiční akci: „Bytová výstavba Za Pivovarem“.

Zodpovídá: vedoucí odboru investic

Termín: 30.04.2015

                                                                                                         

270/15

Rada města schvaluje

využití státní finanční podpory z Programu regenerace MPR (městských památkových rezervací) a MPZ (městských památkových zón) na rok 2015, která je poskytnuta v celkové výši 1 270 000 Kč takto:

-       finanční prostředky ve výši 450 000,- Kč na akci „Věž Karaska (Choceňská brána)-městské opevnění na st.p.č.29 v obci a k.ú. Vysoké Mýto“, která je vedené jako nemovitá kulturní památka pod r.č. 25944/6-4106/3 a je vedená v Anketním dotazníku k programu regenerace městských památkových rezervací a městských památkových zón na rok 2015 pod pořadovým číslem 3.

-       finanční prostředky ve výši 420 000,- Kč na akci „Restaurování vitráží na chrámu sv. Vavřince na st.p.č.200 v obci a k.ú. Vysoké Mýto“, která je vedená v Anketním dotazníku k programu regenerace městských památkových rezervací a městských památkových zón na rok 2015 pod pořadovým číslem 12. Objekt je veden jako kulturní památka pod rejstříkovým číslem 14570/6-4109.

-       finanční prostředky ve výši 400 tis. Kč na akci „Restaurování sgrafitové fasády střelnice  č. p. 1 na pozemku parc. č. 280 v obci a k. ú. Vysoké Mýto“, která je vedená v Anketním dotazníku k programu regenerace městských památkových rezervací a městských památkových zón na rok 2015 pod pořadovým číslem 9. Objekt je veden jako kulturní památka pod rejstříkovým číslem 22173/6-4113.

Zodpovídá:      vedoucí OSÚ

Termín:           ihned

                       

                                                                      

271/15

Rada města doporučuje

 

zastupitelstvu města přijmout toto usnesení

Zastupitelstvo města schvaluje finanční příspěvek města ve výši 61 000 Kč (10% z celkově uznatelných nákladů tj. z částky 603 tis. Kč) na opravu vitráží v chrámu sv. Vavřince v rámci programu regenerace městských památkových rezervací a městských památkových zón vlastníkovi stavby.

    

Zodpovídá:      vedoucí OSÚ

Termín:           ihned

272/15

Rada města doporučuje

 

zastupitelstvu města přijmout toto usnesení

Zastupitelstvo města schvaluje finanční příspěvek města ve výši 75 000 Kč (10% z celkově uznatelných nákladů tj. z částky 750 tis. Kč) na opravu sgrafitové fasády objektu střelnice  č. p. 1 ul. Pražská v obci a k.ú. Vysoké Mýto v rámci programu regenerace městských památkových rezervací a městských památkových zón vlastníkovi stavby.

Zodpovídá:      vedoucí OSÚ

Termín:           ihned

273/15

 

Rada města doporučuje

zastupitelstvu města přijmout toto usnesení:

Zastupitelstvo města schvaluje

I. poskytnutí dotace města Vysokého Mýta z rozpočtu města na rok 2015 dle přílohy č. 01 – Tabulka Dotace města Vysokého Mýta na sport v roce 2015 nad 50 000 Kč

II. uzavření veřejnoprávních smluv se sportovními kluby

Zodpovídá: vedoucí odboru vnitřních věcí

Termín: ihned

                                                                                                                     

274/15

 

Rada města doporučuje

zastupitelstvu města přijmout toto usnesení:

Zastupitelstvo města schvaluje

I. poskytnutí dotace města Vysokého Mýta z rozpočtu města na rok 2015 Regionálnímu muzeu ve Vysokém Mýtě, IČO 372331, ve výši 150 000 Kč na výstavy a  akce pro veřejnost pořádané v roce 2015.

II. uzavření veřejnoprávní smlouvy dle bodu I. tohoto usnesení.

Zodpovídá: vedoucí OKT

Termín: 25. 3. 2015

                                                                                                                     

                                                                                                                     

275/15

                                                                                                                     

Rada města doporučuje

zastupitelstvu města přijmout toto usnesení:

Zastupitelstvo města schvaluje

I. poskytnutí dotace města Vysokého Mýta VYSOKOMÝTSKÉ KULTURNÍ, o. p. s., IČO 28852150 ve výši 8 961 000 Kč na provoz a činnost VYSOKOMÝTSKÉ KULTURNÍ, o. p. s. v roce 2015.

II. uzavření veřejnoprávní smlouvy dle bodu I. tohoto usnesení.

Zodpovídá: vedoucí OKT

Termín: 25. 3. 2015

                                                                                                                     

 

276/15

 

Rada města doporučuje

zastupitelstvu města přijmout toto usnesení:

Zastupitelstvo města schvaluje

I. poskytnutí dotace města Vysokého Mýta VYSOKOMÝTSKÉ KULTURNÍ, o. p. s., IČO 28852150 ve výši 6 050 000 Kč na provoz a činnost Muzea českého karosářství, Městské galerie a Informačního centra v roce 2015.

II. uzavření veřejnoprávní smlouvy dle bodu I. tohoto usnesení.

Zodpovídá: vedoucí OKT

Termín: 25. 3. 2015

                                                                                                                     

 

 

277/15

 

Rada města doporučuje

zastupitelstvu města přijmout toto usnesení:

Zastupitelstvo města schvaluje

I. poskytnutí dotace města Vysokého Mýta VYSOKOMÝTSKÉ KULTURNÍ, o. p. s., IČO 28852150 ve výši 1 200 000 Kč na kulturní akce města Vysokého Mýto v roce 2015.

II. uzavření veřejnoprávní smlouvu dle bodu I. tohoto usnesení.

Zodpovídá: vedoucí OKT

Termín: 25. 3. 2015

                                                                                                                     

 

 

278/15

 

Rada města doporučuje

zastupitelstvu města přijmout toto usnesení:

Zastupitelstvo města schvaluje

I. poskytnutí dotace města Vysokého Mýta VYSOKOMÝTSKÉ KULTURNÍ, o. p. s., IČO 28852150 ve výši 279 000 Kč na pořízení dlouhodobého majetku - 100 ks židlí do konferenčního sálu budovy MČK.

II. uzavření veřejnoprávní smlouvy dle bodu I. tohoto usnesení.

Zodpovídá: vedoucí OKT

Termín: 25. 3. 2015

 

 

 

 

 

279/15                                                                                                                                                                    

Rada města bere na vědomí

informace starosty, místostarostů a členů rady města.      

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      

                                                                                                                                                                                                                  

Ing. František  J i r a s k ý

starosta

 

 

 

 

Ing. Roman  B a ť a                                                 Bc. Helena  K e j z l a r o v á

místostarosta                                                                      místostarostka