Klávesové zkratky na tomto webu - základní
Přejít přímo na obsah stránky

Vysoké Mýto

oficiální stránky města

Dnes je sobota 6.6.2020

Usnesení RM č. 2015-09 ze dne 3.3.2015

11.03.15

Souhrn usnesení č. 9/15

 

z jednání Rady města Vysokého Mýta,  konané dne 3. 3. 2015

 

209/15

 

Rada města schvaluje

 

pořad schůze rady města konané dne 3. 3. 2015 dle předloženého návrhu.

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            

210/15

 

Rada města schvaluje

 

žádost ředitele Správy školských zařízení – DM a ŠJ, Vysoké Mýto, příspěvkové organizace,  Litomyšlské Předměstí, Gen. Závady 118, 566 01 Vysoké Mýto, IČ: 71294791, PaedDr. Jiřího Podroužka o povolení odkladu měsíčních plateb nájemného za I. čtvrtletí roku 2015, a to do 15. 4. 2015.

 

Zodpovídá: PaedDr. Jiří Podroužek - ředitel

Termín: ihned

                                                                                                                     

 

211/15

 

Rada města schvaluje

 

výši nájemného v tělocvičně na ul. Husova ve výši 250,--Kč za hodinu, a to do 31. 8. 2015.

 

Zodpovídá: PaedDr. Jiří Podroužek

Termín: ihned

                   

                                                                                                  

212/15

 

Rada města zrušuje

 

usnesení č.146/15 ze dne 10.2.2015

 

Zodpovídá: vedoucí odboru vnitřních věcí

Termín: ihned

 

 

                                                                                                                     

213/15

 

Rada města projednala

 

žádost ředitelky Mateřské školy Slunečná, Vysoké Mýto, Pražské Předměstí, Slunečná 220, 566 01 Vysoké Mýto, IČ: 70998698, Mgr. Stanislavy Burešové, o udělení výjimky z nejvyššího počtu dětí ve třídách č. 1 a 3 - 9 a tuto výjimku schvaluje podle § 23 odst. 3 a 5 zákona č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon).

Město Vysoké Mýto povoluje výjimku z nejvyššího počtu dětí stanoveného prováděcím právním předpisem do počtu 2 nebo 3 dětí za předpokladu, že toto zvýšení počtu není na újmu kvalitě vzdělávací činnosti školy a jsou splněny podmínky bezpečnosti a ochrany zdraví.

 

Zodpovídá: vedoucí odboru vnitřních věcí

Termín: ihned

                                                                                                                     

 

214/15

 

Rada města bere na vědomí

 

nově navržené umístění válečných hrobů č. 6974 a 6794.

 

Zodpovídá:      ředitel TS

Termín:           27. 3. 2015

 

                                                                                                                     

 

 

215/15

 

Rada města neschvaluje

 

panu Filipu Kopeckému, bytem U Potoka 753, Vysoké Mýto,  udělení výjimky z podmínek Směrnice pro přidělování nájemních bytů ve vlastnictví města Vysokého Mýta.

 

Zodpovídá: vedoucí oddělení správy majetku

Termín: 31.03.2015

 

 

                                                                                                         

216/15

 

Rada města schvaluje

 

uzavření nájemní smlouvy na byt č. 2 v č.p. 858 v ulici Husova ve Vysokém Mýtě s paní Olgou Giňovou (nar. 01.11.1947), bytem Husova 858, Vysoké Mýto na dobu určitou v délce 1 měsíce, délka trvání nájmu se automaticky prodlouží vždy o dobu 1 měsíce v případě, že nájemce řádně uhradí sjednané nájemné a úhradu za služby s nájmem spojené v souladu s nájemní smlouvou, nájem však skončí nejpozději ke dni 30.06.2015, a to podle podmínek Směrnice pro přidělování nájemních bytů ve vlastnictví města Vysokého Mýta.

 

Zodpovídá: vedoucí oddělení správy majetku

Termín: 31.03.2015

                                                                                                         

 

217/15

 

Rada města schvaluje

 

uzavření nájemní smlouvy na byt č. 15 v č.p. 783 v ulici V Břízkách ve Vysokém Mýtě s panem Janem Mlejnkem (nar.02.03.1993) bytem Odbojářská 618, Vysoké Mýto. Nájemní smlouva bude uzavřena na dobu určitou 1 rok. Podmínkou přidělení bytu je předplacení ročního nájemného ve výši 30.000,-Kč. Pokud první vylosovaný byt odmítne, bude byt přidělen dalšímu vylosovanému žadateli:

2. Gabriela Fajfrová (nar.17.05.1981) bytem A.V.Šembery 134, Vysoké Mýto

3. Šárka Schlemmerová (nar.19.04.1992) bytem U Potoka 757, Vysoké Mýto

 

Zodpovídá: vedoucí oddělení správy majetku

Termín: 31.03.2015

           

 

                                                                                              

218/15

 

Rada města schvaluje

 

 

uzavření nájemní smlouvy na byt č. 4 v č.p. 795 v ulici Prokopa Velikého ve Vysokém Mýtě s paní Lenkou Černínovou (nar.02.11.1988) bytem Leština 7. Nájemní smlouva bude uzavřena na dobu určitou 1 rok. Podmínkou přidělení bytu je předplacení ročního nájemného ve výši 24.000,-Kč. Pokud první vylosovaný byt odmítne, bude byt přidělen dalšímu vylosovanému žadateli:

  1.     Jiří Jiruška (nar.01.03.1949) bytem Řetůvka 38

Zodpovídá: vedoucí oddělení správy majetku

Termín: 31.03.2015

                                                                                                                    

219/15

 

Rada města schvaluje

 

uzavření nájemní smlouvy na byt č. 12 v č.p. 114 v ulici Jiřího z Poděbrad ve Vysokém Mýtě s paní Jaroslavou Hurytovou (nar.21.05.1982) bytem Újezdec 48. Nájemní smlouva bude uzavřena na dobu určitou 1 rok. Podmínkou přidělení bytu je předplacení ročního nájemného ve výši 42.000,-Kč. Pokud první vylosovaný byt odmítne, bude byt přidělen dalšímu vylosovanému žadateli:

  1.    Lenka Kvapilová (nar.14.02.1984) bytem V Břízkách 782, Vysoké Mýto
  2.    Hana Bartolšicová (nar.25.03.1975) bytem  B.Smetany 92, Vysoké Mýto

Zodpovídá: vedoucí oddělení správy majetku

Termín: 31.03.2015

                                                                                                                     

220/15

 

Rada města schvaluje

 

uzavření dodatku k prodloužení nájemní smlouvy na byt č. 4 v č.p. 815 v ulici V Peklovcích ve Vysokém Mýtě s paní Lenkou Pokornou ( nar.01.01.1965), bytem V Peklovcích 815, Vysoké Mýto na dobu určitou 2 roky.

 

Zodpovídá: vedoucí oddělení správy majetku

Termín: 31.03.2015

                                                                                                         

221/15

 

Rada města schvaluje

 

uzavření dodatku k prodloužení nájemní smlouvy na byt č. 1 v č.p. 815 v ulici V Peklovcích ve Vysokém Mýtě s paní Kateřinou Brýdlovou ( nar.24.03.1985), bytem V Peklovcích 815, Vysoké Mýto na dobu určitou 1 rok.

Zodpovídá: vedoucí oddělení správy majetku

Termín: 31.03.2015

                                                                                                         

222/15

 

Rada města neschvaluje

 

uzavření nájemní smlouvy na byt č. 7 v č.p. 794 v ulici Prokopa Velikého ve Vysokém Mýtě s manželi Markem (nar. 21.11.1981) a Monikou (nar.26.06.1979) Faitovými, bytem Prokopa Velikého 794, Vysoké Mýto.

 

Zodpovídá: vedoucí oddělení správy majetku

Termín: 31.03.2015

 

                                                                                                                     

223/15

 

Rada města schvaluje

 

uzavření nájemní smlouvy na byt č. 1 v č.p. 857 v ulici Husova ve Vysokém Mýtě s manželi Marcelou (nar. 14.11.1979) a Miroslavem (nar. 28.02.1974) Giňovými, oba bytem Husova 857, Vysoké Mýto na dobu určitou v délce 1 měsíce, délka trvání nájmu se automaticky prodlouží vždy o dobu 1 měsíce v případě, že nájemce řádně uhradí sjednané nájemné a úhradu za služby s nájmem spojené v souladu s nájemní smlouvou, nájem však skončí nejpozději ke dni 30.04.2015, a to podle podmínek Směrnice pro přidělování nájemních bytů ve vlastnictví města Vysokého Mýta a dále za podmínky dodržování splátkového kalendáře s minimální měsíční splátkou 5.000 Kč.

 

Zodpovídá: vedoucí oddělení správy majetku

Termín: 31.03.2015

                                                                                                                     

224/15

 

Rada města schvaluje

 

uzavření Smlouvy o zřízení věcného břemene č. 56057/1/VB-1 „Reko NTL Vysoké Mýto – Ležáků +1, k.ú. Vysoké Mýto“ mezi městem Vysokým Mýtem a společností RWE GasNet, s.r.o., IČ 27295567, se sídlem Ústí nad Labem, Klíšská 940, PSČ 401 17, věcným břemenem budou dotčeny pozemky parc. č. 1545/3, 4943/1, 4643/4, 4643/5, 4643/39, 4644/2, 4644/97, 4941, 4947/1 a 4643/11 v k.ú. Vysoké Mýto a to v rozsahu dle geometrického plánu č. 3882-189/2014. Obsahem věcného břemene je právo strany Oprávněné zřídit, provozovat plynárenské zařízení, vstupovat a vjíždět na dotčené pozemky v souvislosti se zřízením, stavebními úpravami, opravami, provozováním a odstraněním plynárenského zařízení. Věcné břemeno bude zřízeno za jednorázovou finanční náhradu ve výši 39.200,- Kč + DPH.

                                                                                             

Zodpovídá: vedoucí oddělení správy majetku

Termín: 31.03.2015

                                                                                                                     

225/15

 

Rada města schvaluje

 

uzavření Smlouvy o zřízení věcného břemene č. 43516/1/VB-1 „Reko NTL Vysoké Mýto – Jiráskova, k.ú. Vysoké Mýto“ mezi městem Vysokým Mýtem a společností RWE GasNet, s.r.o., IČ 27295567, se sídlem Ústí nad Labem, Klíšská 940, PSČ 401 17, věcným břemenem budou dotčeny pozemky parc. č. 1689, 1810/2, 4920/1, 4928, 4930/2, 4934, 4936, 4937/1 a 1811 v k.ú. Vysoké Mýto a to v rozsahu dle geometrického plánu č. 3883-194/2014. Obsahem věcného břemene je právo strany Oprávněné zřídit, provozovat plynárenské zařízení, vstupovat a vjíždět na dotčené pozemky v souvislosti se zřízením,

stavebními úpravami, opravami, provozováním a odstraněním plynárenského zařízení. Věcné břemeno bude zřízeno za jednorázovou finanční náhradu ve výši 61.900,- Kč + DPH.

                                                                                             

Zodpovídá: vedoucí oddělení správy majetku

Termín: 31.03.2015

 

 

 

 

226/15

 

Rada města schvaluje

 

uzavření Smlouvy o zřízení věcného břemene - služebnosti č. EP-12-2002250/VB/02 „Vysoké Mýto, Č. bratří, ŘSD – přeložka kvnn“ mezi městem Vysokým Mýtem a společností ČEZ Distribuce, a.s. IČ 24729035, se sídlem Děčín, Děčín IV-Podmokly, Teplická 874/8, PSČ 405 02 zastoupenou na základě udělené plné moci společností Enegromontáže Votroubek, s.r.o., se sídlem Jiráskova 318, 516 01 Rychnov nad Kněžnou, věcným břemenem - služebností budou dotčeny pozemky parc. č. 4279/12, 4850/5 a 4280 v obci a k.ú. Vysoké Mýto a to v rozsahu dle geometrického plánu č. 3867-823/2014. Obsahem věcného břemene je právo strany Oprávněné zřídit, provozovat, opravovat a udržovat součást distribuční soustavy (podzemní vedení NN, kabel AYKY 4x50) na dotčených nemovitostech. Věcné břemeno se zřizuje za jednorázovou finanční náhradu ve výši 1.140,- Kč vč. DPH.

                                                                                             

Zodpovídá: vedoucí oddělení správy majetku

Termín: 31.03.2015

    

 

 

                                                                                                                 

227/15

 

Rada města schvaluje

 

pro účely provozování restauračních služeb pronájem níže uvedených nemovitých a movitých věcí.

a)         nebytové prostory o celkové výměře 241,8m2 v budově č.p.179, tvořící součást pozemku p.č. 1690/3 v k.ú. Vysoké Mýto:

č. 110 – restaurace, výčep o podlahové ploše 62,90m2

č. 111 – jídelna o podlahové ploše 36,60m2 ,

č. 112 – chodba o podlahové ploše 4,40m2,

č. 113 – WC ženy o podlahové ploše 5,40m2,

č. 114 – WC muži o podlahové ploše 9,80m2,

č. 115 – sklad lihovin o podlahové ploše 1,60m2,

č. 116 – úklidová komora o podlahové ploše 1,60m2,

č. 117 – chodba o podlahové ploše 3,90m2,

č. 118 – umývárna stol. nádobí o podlahové ploše 5,40m2,

č. 119 – kuchyň o podlahové ploše 39,70m2,

č. 120 – chodba o podlahové  ploše 8,60m2,

č. 121 – sklad balených potravin o podlahové ploše 8,10m2,

č. 122 – sklad o podlahové ploše 3,10m2,

č. 123 – šatna o podlahové ploše 4,00m2,

č. 124 – umývárna, WC o podlahové ploše 3,70m2,

č. 125 – umývárna, WC o podlahové ploše 3,30m2,

č. 126 – šatna o podlahové ploše 6,20m2,

č. 127 – hrubá příprava zeleniny o podlahové ploše 4,00m2,

č. 128 – sklad zeleniny o podlahové ploše 3,20m2,

č. 129 – sklad obalů o podlahové ploše 3,20m2,

č. 130 – chodba o podlahové ploše 5,80m2

č. 131 – sklad prádla o podlahové ploše 2,00m2

č. 132 – sklad lihovin o podlahové ploše 15,30m2

b)         část pozemku označeného jako p.č. 1689 ostatní plocha – jiná plocha o výměře 70 m2 v k.ú. Vysoké Mýto – předzahrádka k restauraci včetně jejího zařízení.

c)         věci movité uvedené v příloze tohoto usnesení + další vybavení provozovny.

Nemovité věci jsou zapsané na listu vlastnictví č.10001 u Katastrálního úřadu pro Pardubický kraj, Katastrální pracoviště Ústí nad Orlicí.

Nájemní smlouva bude uzavřena s Jaromírem Lebedou a Josefem Fenclem od 1.5.2015 na dobu neurčitou s tří měsíční výpovědní lhůtou.

Cena ročního nájemného je stanovena ve výši 168.000,--Kč + DPH. Vedle nájemného je povinnost platit každý měsíc zálohy na služby poskytované v souvislosti s užíváním nebytových prostor ve výši 12.000Kč. Roční nájemné bude každý rok zvýšeno o míru inflace vyhlášenou Českým statistickým úřadem.

 

Zodpovídá: vedoucí oddělení správy majetku

Termín: 31.3.2015

               

                                                                                                      

228/15

 

Rada města bere na vědomí

 

předložený odborný posudek č.4/15, vypracovaný Mgr. Zdeňkem Jirouškem, na zjištění příčiny nadměrné vlhkosti v bytě č. 12 v čp. 753 v ul. U Potoka ve Vysokém Mýtě. 

 

Zodpovídá: pan Ropek, ředitel MěBP

Termín: 24.02.2015

 

 

                                                                                                                     

229/15

 

Rada města nesouhlasí

 

s výměnou bytu, neboť vlhkost v bytě č. 12 v čp. 753 v ul. U Potoka ve Vysokém Mýtě je způsobena dle odborného posudku špatným užíváním bytu.

 

Zodpovídá: vedoucí oddělení správy majetku

Termín: ihned

                        

 

                                                                                             

230/15

 

Rada města schvaluje

 

zveřejnění záměru uzavřít Pachtovní smlouvu na užívání pozemků p.č. 3353 – zahrada o výměře 4473 m2, p.č. 3356 – zahrada o výměře 3945 m2 a p.č. 3366 – trvalý travní porost o výměře 1602 m2 v k.ú. Vysoké Mýto.

 

Zodpovídá: vedoucí oddělení správy majetku

Termín: 24.02.2015

             

 

                                                                                            

231/15

 

Rada města schvaluje

 

Dodatek č. 1 ke Smlouvě o podmínkách provedení stavby uzavřené dne 8.1.2014 mezi městem Vysokým Mýtem a Ředitelstvím silnic a dálnic ČR v předloženém znění.

 

Zodpovídá: vedoucí oddělení správy majetku

Termín: ihned

           

 

                                                                                              

232/15

 

Rada města doporučuje

 

Zastupitelstvu města přijmout následující usnesení

Zastupitelstvo města schvaluje

uzavření Dodatku č. 3 ke Smlouvě o poskytnutí dotace č. PU/0876/S ze dne 22.12.2011, k projektu „Muzeum českého karosářství – rekonstrukce komplexu budov staré radnice (soudu) a vězení“, který je vedený v Regionálním operačním programu NUTS II Severovýchod pod registračním číslem CZ.1.13/3.1.00/14.00876., podle předloženého návrhu.

 

Zodpovídá: vedoucí odboru investic

Termín: 27.03.2015

                                                                                                         

 

233/15

 

Rada města odkládá

 

řešení smluvního vztahu mezi městem Vysokým Mýtem a AEROKLUBEM Vysoké Mýto z.s.

 

Zodpovídá: vedoucí OPM

Termín: 10. 3. 2015

                                                                                                                     

 

 

 

234/15

 

Rada města ukládá

 

starostovi města projednat případný záměr města darovat nemovité věci užívané Vysokomýtskou nemocnicí za účelem posílení její ekonomické stability Pardubickému kraji. Podmínkou převodu by byl závazek Pardubického kraje užívat tyto nemovitosti výlučně pro provoz Vysokomýtské nemocnice, a v případě ukončení činnosti Vysokomýtské nemocnice či jejího přestěhování z těchto nemovitých věcí, závazek Pardubického kraje vrátit předmět daru zpět městu Vysokému Mýtu.

 

Zodpovídá: starosta

Termín: ihned

           

                                                                                             

 

 

235/15

 

Rada města schvaluje

 

uzavření smlouvy se společností  eCENTRE, a.s., IČ: 27149862 na zajištění zadavatelské činnosti při zadávání veřejných zakázek na Sdružené služby dodávky elektřiny a zemního plynu s využitím zvláštního postupu v zadávacím řízení, a sice dynamického nákupního systému.

 

Zodpovídá: vedoucí OPM

Termín: ihned

                       

                                                                                             

236/15

 

Rada města schvaluje

 

uzavření smluv o společném postupu zadavatelů při centralizovaném zadávání mezi městem Vysokým Mýtem a účastníky podle seznamu v předloženém znění.   

 

Zodpovídá: vedoucí OPM

Termín: ihned

                                                                                                         

 

237/15

 

Rada města schvaluje

 

pořízení právní analýzy textu smlouvy schváleného usnesením rady města č. 1167/14, a to u KVB advokátní kanceláře s.r.o., IČ: 01460412.

 

Zodpovídá: vedoucí OPM

Termín: ihned

                                                                                                                     

 

 

 

 

238/15

 

Rada města schvaluje

 

udělení diplomu za dlouholetou trenérskou a sportovní činnost Eduardu Jílkovi a Josefu Ledajaksovi.

 

Zodpovídá: vedoucí OKT

Termín: 5. 3. 2015

                            

 

                                                                                         

239/15

 

Rada města bere na vědomí

 

informace starosty, místostarostů, tajemníka a členů rady města.            

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                

                                                                                                                                 

Ing. František  J i r a s k ý

starosta

 

 

 

 

Ing. Roman  B a ť a                                                 Bc. Helena  K e j z l a r o v á

místostarosta                                                                      místostarostka