Klávesové zkratky na tomto webu - základní
Přejít přímo na obsah stránky

Vysoké Mýto

oficiální stránky města

Dnes je sobota 6.6.2020

Usnesení RM č. 2015-08 ze dne 24.2.2015

03.03.15

Souhrn usnesení č. 8/15

 

z jednání Rady města Vysokého Mýta,  konané dne 24. 2. 2015

           

                                                                                  

174/15

 

Rada města schvaluje

 

pořad schůze rady města konané dne 24. 2. 2015 dle předloženého návrhu.

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 

175/15

 

Rada města doporučuje

 

zastupitelstvu města přijmout toto usnesení:

Zastupitelstvo města bere na vědomí Zápis ze schůze finančního výboru č.1-2015
ze dne 10. února 2015.

Zodpovídá: vedoucí odboru finančního

Termín: 25.03.2015

 

 

 

176/15

 

Rada města doporučuje

 

zastupitelstvu města přijmout toto usnesení:

Zastupitelstvo města schvaluje Rozpočet města Vysokého Mýta na rok 2015 dle předloženého návrhu. Pokrytí případného dočasného nedostatku peněžních prostředků bude zajištěno z Fondu udržitelného rozvoje města Vysokého Mýta v souladu s jeho statutem.

 

Zodpovídá: vedoucí odboru finančního

Termín: 25.03.2015

 

 

 

177/15

 

Rada města doporučuje

 

zastupitelstvu města přijmout toto usnesení:

Zastupitelstvo města schvaluje nedočerpání úvěru poskytnutého Komerční bankou a.s. na základě smlouvy ze dne 25.09.2013 dle předloženého návrhu.

 

Zodpovídá: vedoucí odboru finančního

Termín: 25.03.2015

 

 

 

178/15

 

Rada města doporučuje

 

zastupitelstvu města přijmout toto usnesení:

Zastupitelstvo města schvaluje Rozpočtový výhled města Vysokého Mýta sestavený na období 2016-2019 dle předloženého návrhu.

 

Zodpovídá: vedoucí odboru finančního

Termín: 25.03.2015

 

 

 

 

179/15

 

Rada města doporučuje

zastupitelstvu města přijmout toto usnesení:

Zastupitelstvo města trvá na postupu města stanoveném dle Obecně závazné vyhlášky č.8/2011 o zákazu provozování sázkových her, loterií a jiných podobných her na celém území města Vysokého Mýta s účinností vyhlášky dnem 1. 1. 2012.

Zodpovídá: vedoucí odboru finančního

Termín: 25.03.2015

 

 

180/15

Rada města schvaluje

přidělení bytu č. 1 v DPS Komenského 124  paní Dadučové Margitě, nar. 5.1.1962, bytem Husova 156, Vysoké Mýto , a uzavření nájemní smlouvy na 3 měsíce do 31. 5. 2015.    

Zodpovídá: vedoucí odboru sociálních služeb

Termín: ihned

                                                                                                                     

181/15

Rada města schvaluje

uzavření nájemní smlouvy na byt č. 101 v č.p. 50 v ulici Litomyšlská ve Vysokém Mýtě s paní Natašou Hilseovou, nar. 2.5.1939, bytem Litomyšlská 50, Vysoké Mýto  do 28.2.2018.

Zodpovídá: vedoucí odboru sociálních služeb

Termín: ihned

182/15

Rada města schvaluje

uzavření nájemní smlouvy na byt č. 112 v č.p. 50 v ulici Litomyšlská ve Vysokém Mýtě s panem Vladimírem Novotným, nar. 7.4.1938, bytem Litomyšlská 50, Vysoké Mýto  do 28.2.2018.

Zodpovídá: vedoucí odboru sociálních služeb

Termín: ihned

 

 

183/15

Rada města souhlasí

 

s udělením státního občanství ČR  Zdeně Maďarové, nar. 05.02.1963, bytem Vysoké Mýto, Svařeň 51.

 

 

184/15

 

Rada města schvaluje

 

uzavření Dodatku č. 1 ke Smlouvě o dílo se společností AGILE, spol. s r.o., Mírové náměstí 133, 562 01 Ústí nad Orlicí, IČ 15030741, zhotovitelem akce: „Výstavba stezky – Město Vysoké Mýto“, v předloženém znění.

Zodpovídá: vedoucí odboru investic

Termín: 15.04.2015

185/15

Rada města schvaluje

uzavření smlouvy o dílo s firmou Petr Dufek ak. soch., Sluneční 942, 293 01 Mladá Boleslav, IČ: 48680729, jako zhotovitelem akce: „Restaurování sochy sv. Jana Nepomuckého ve Vysokém Mýtě“, za nabídkovou cenu, která činí 68 970,00 Kč vč. 21% DPH.

Zodpovídá: vedoucí odboru investic

Termín: 31.03.2015

186/15

 

Rada města schvaluje

 

návrh zadávací dokumentace, včetně příloh na veřejnou zakázku malého rozsahu na stavební práce dle zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, ve znění pozdějších předpisů, na akci: „Oprava oken ZUŠ Vysoké Mýto“.

Zodpovídá: vedoucí odboru investic

Termín: 30.04.2015

 

187/15

 

Rada města schvaluje

seznam uchazečů ve složení:

-       Jiří Věneček, Jiráskova 10, Litomyšl, IČ 18428274;

-       Vít Fogl, DiS, Makov 61, 570 01 Litomyšl, IČ 73609692;

-       Radovan Šulc, Pardubice V, Zelené Předměstí, Teplého 1372, IČ 14547821

-       Roman Štech, Čechova 837, 538 21 Slatiňany, IČ 10477616

-       TRAKT, s.r.o., Opatovice nad Labem, Pohřebačka 124, IČ 25278649

kteří budou vyzváni k podání cenových nabídek na veřejnou zakázku v souvislosti s realizací akce „Oprava oken ZUŠ Vysoké Mýto“.

Zodpovídá: vedoucí odboru investic

Termín: 30.04.2015

 

188/15

 

Rada města schvaluje

 

Investiční záměr na akci „Rekonstrukce ul. Prokopa Velikého“.

Zodpovídá: vedoucí odboru investic

Termín: ihned

189/15

Rada města schvaluje

 

Záměr na akci „Oprava ul. Čermákova“.

Zodpovídá: vedoucí odboru investic

Termín: ihned

190/15

Rada města odkládá

 

uzavření smlouvy o dílo s firmou OPTIMA spol. s r.o., Žižkova 738, 566 01 Vysoké Mýto, IČ: 15030709, jako zhotovitelem projektové dokumentace na akci: „Rekonstrukce ul. Prokopa Velikého“, za nabídkovou cenu, která bez DPH činí 145.000,00 Kč.

Zodpovídá: vedoucí odboru investic

Termín: 30.06.2015

191/15

Rada města schvaluje

 

uzavření smlouvy o dílo s firmou OPTIMA spol. s r.o., Žižkova 738, 566 01 Vysoké Mýto, IČ: 15030709, jako zhotovitelem projektové dokumentace na akci: „Oprava ul. Čermákova“, za nabídkovou cenu, která bez DPH činí 42.000,00 Kč.

Zodpovídá: vedoucí odboru investic

Termín: 30.04.2015

192/15

Rada města schvaluje

 

uzavření smlouvy o dílo s firmou OPTIMA spol. s r.o., Žižkova 738, 566 01 Vysoké Mýto, IČ: 15030709, jako zhotovitelem projektové dokumentace na akci: „Chodník ul. Tisovská“, za nabídkovou cenu, která bez DPH činí 42.000,00 Kč.

Zodpovídá: vedoucí odboru investic

Termín: 30.04.2015

 

 

 

193/15

 

Rada města zrušuje

 

usnesení Rady města Vysoké Mýto č. 1038/13 ze dne 19.08.2013.

Zodpovídá: vedoucí odboru investic

Termín: ihned

194/15

Rada města jmenuje

komisi pro otevírání obálek a pro vyhodnocení nabídek v rámci výběrových řízení na odboru investic města Vysoké Mýto, na dodávky, služby a stavební práce malého rozsahu dle § 6 a § 12  zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, v platném znění, ve složení:

-       Jiřího Kovaříka - radní (Bc. Helena Kejzlarová - místostarostka);

-       JUDr. Libor Poláček - vedoucí OPM (Mgr. Lenka Knapová – vedoucí OPP);

-       Ing. Roman Baťa – místostarosta (Ing. Luboš Karmín - vedoucí OSUŽP);

-       Ing. Jaromír Andrle - vedoucí OIN (Ing. Pavel Kubeš – referent OIN);

-       Mgr. Jan Lipavský - zastupitel (JUDr. Ilona Kučíková - referentka OPP).

Zodpovídá: vedoucí odboru investic

Termín: ihned

195/15

 

Rada města bere na vědomí

 

Informaci o stavu přípravných prací na vyhotovení zadání a realizaci poptávky na vypracování projektové dokumentace pro územní řízení, stavební povolení a provedení stavby, dle situací vyhotovených firmou Optima, spol. s.r.o., Žižkova 738/IV, Vysoké Mýto na akce: „Parkovací stání v bloku ulic Ležáků-Odbojářská-Štefánikova-U Staré zastávky“; „Rozšíření parkovacích stání v ul. Pivovarská čp. 401, 402“; „Rozšíření parkování v ul. SNP“.

196/15

Rada města bere na vědomí

 

Informace a důvody nerealizování akce „ Knířov – odvedení povrchových vod“.

 

 

 

197/15

 

Rada města doporučuje

 

Zastupitelstvu města přijmout toto usnesení

 

Zastupitelstvo města nesouhlasí

s úhradou nákladů pro Vysokomýtskou nemocnici spojených se zajištěním provozuschopného stavu nebytových prostor města Vysoké Mýto ve výši 407.115,- Kč. Konkrétně 3. NP, prostory bývalé kuchyně v 1. NP v budově nemocnice na ulici Hradecká 167, parcela 1985/3 zapsané v katastru nemovitostí vedeném Katastrálním úřadem pro Pardubický kraj – Katastrální pracoviště Ústí nad Orlicí na LV č. 10001.

Zodpovídá: vedoucí odboru sociálních věcí a zdravotnictví, zastoupená lic. Tomášem Saláškem

Termín: ihned

 

 

198/15

Rada města schvaluje

uzavření Smlouvy o uzavření budoucí smlouvy o zřízení věcného břemene a smlouvy o právu provést stavbu č. IV-12-2012934, název stavby „Vysoké Mýto, 173, TORO VM a.s. zemní kabel“ mezi městem Vysokým Mýtem a společností ČEZ Distribuce, a.s., IČ 24729035, se sídlem Děčín, Děčín IV-Podmokly, Teplická 874/8, PSČ 405 02, zastoupenou na základě jí udělené plné moci společností Enegromontáže Votroubek, s.r.o., se sídlem Jiráskova 318, 516 01 Rychnov nad Kněžnou; věcným břemenem budou dotčeny pozemky parc. č. 4901/1, 2441/5, 2431/3, 4900/2, 2431/4 v k.ú. Vysoké Mýto. Obsahem věcného břemene bude právo strany Oprávněné zřídit, provozovat, opravovat a udržovat součást distribuční soustavy na dotčených pozemcích. Věcné břemeno bude zřizeno za jednorázovou finanční náhradu ve výši 5.090Kč + DPH.

           

Zodpovídá: vedoucí oddělení správy majetku

Termín: 31.03.2015

 

 

 

199/15

Rada města schvaluje

uzavření Smlouvy o zřízení věcného břemene č. 41839/1/VB-1 „Reko NTL Vysoké Mýto – Roháčova, k.ú. Vysoké Mýto“ mezi městem Vysokým Mýtem a společností RWE GasNet, s.r.o., IČ 27295567, se sídlem Ústí nad Labem, Klíšská 940, PSČ 401 17, věcným břemenem budou dotčeny pozemky parc. č. 4128/26, 4849, 4851, 4853 a 5113/1 v k.ú. Vysoké Mýto a to v rozsahu dle geometrického plánu č. 3884-193/2014. Obsahem věcného břemene bude právo strany Oprávněné zřídit, provozovat plynárenské zařízení, vstupovat a vjíždět na dotčené pozemky v souvislosti se zřízením, stavebními úpravami, opravami, provozováním a odstraněním plynárenského zařízení. Věcné břemeno bude zřízeno za jednorázovou finanční náhradu ve výši 41.000Kč + DPH.

                                                                                             

Zodpovídá: vedoucí oddělení správy majetku

Termín: 31.03.2015

 

 

200/15

Rada města schvaluje

uzavření smlouvy na poskytování bezpečnostní služby v budovách uvedených v příloze tohoto usnesení se společností ČIMBORA servis s.r.o., IČ: 25943995. Cena za služby bude sjednána fixní částkou ve výši 5.600,-Kč + DPH za každý započatý měsíc ostrahy. K této částce bude připočítávána částka dle poplachů ve výši 150,-Kč+DPH/1výjezd.

Zodpovídá: vedoucí oddělení správy majetku

Termín: ihned

 

201/15

Rada města souhlasí

s provedením stavebních úprav v budově č.p. 271 v ul. Žižkova ve Vysokém Mýtě v prostorách bývalé kuchyně v rozsahu dle předložené žádosti s podmínkou, že v případě ukončení užívacího vztahu nebude uživatel požadovat po městu Vysokém Mýtu prostředky vynaložené na stavební úpravy.

Zodpovídá: vedoucí oddělení správy majetku

Termín: ihned

 

 

 

202/15

Rada města souhlasí

s provedením stavebních úprav v budově č.p. 167 v ul. Hradecká ve Vysokém Mýtě, spočívajících ve výměně dveří u devíti pokojů a koupelny v prostorách Oddělené následné péče s podmínkou, že v případě ukončení užívacího vztahu nebude uživatel požadovat po městu Vysokém Mýtu prostředky vynaložené na stavební úpravy.

Zodpovídá: vedoucí oddělení správy majetku

Termín: ihned

 

 

203/15

Rada města schvaluje

 

ukončení nájemní smlouvy na pronájem garáže č. 1 v č.p. 815 v ul. V Peklovcích, uzavřené s panem Pavlem Zelenkou, dohodou k 31.3.2015.

Zodpovídá: vedoucí oddělení správy majetku

Termín: ihned

204/15

 

Rada města schvaluje

 

zveřejnění informace o záměru pronajmout nebytový prostor – garáž č.1 v budově č.p. 815 v ul. V Peklovcích ve Vysokém Mýtě, která je součástí pozemku p.č 4664/103 v k.ú. Vysoké Mýto o výměře 15 m2. Cena ročního nájemného je stanovena ve výši 500,-Kč/m2/rok + platné DPH. Roční nájemné bude každý rok zvýšeno o míru inflace vyhlášenou Českým statistickým úřadem.

Zodpovídá: vedoucí oddělení správy majetku

Termín: ihned

 

 

 

 

205/15

 

Rada města schvaluje

 

zveřejnění informace o záměru pronajmout nebytový prostor – garáž č.3 v budově č.p. 815 v ul. V Peklovcích ve Vysokém Mýtě, která je součástí pozemku p.č 4664/103 v k.ú. Vysoké Mýto o výměře 15 m2. Cena ročního nájemného je stanovena ve výši 500,-Kč/m2/rok + platné DPH. Roční nájemné bude každý rok zvýšeno o míru inflace vyhlášenou Českým statistickým úřadem.

Zodpovídá: vedoucí oddělení správy majetku

Termín: ihned

 

 

206/15

Rada města schvaluje

podnájem nebytového prostoru v budově č.p.116 v ulici Gen. Závady ve Vysokém Mýtě, který užívá na základě nájemní smlouvy MUDr. Bohuslava Němečková, coby podnikající fyzická osoba, pro právnickou osobu Ordinace Praktického lékaře Vysoké Mýto, s.r.o., se sídlem Vysoké Mýto na dobu určitou do 31.12.2015.

                                                                                             

Zodpovídá: vedoucí oddělení správy majetku

Termín: ihned

 

 

 

 

207/15

 

Rada města schvaluje

 

výroční zprávu města Vysokého Mýta o poskytování informací za rok 2014 podle zákona 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů.

Zodpovídá:     vedoucí OKT

Termín:           28. 2. 2015

 

208/15

Rada města bere na vědomí

informace starosty a tajemníka.       

                                                                                                                                

                                                                                                                                                                    

                                                                                 

                                                                                                                                            

                                                          

Ing. František  J i r a s k ý                                      Bc. Helena  K e j z l a r o v á

 

           starosta                                                                  místostarostka