Klávesové zkratky na tomto webu - základní
Přejít přímo na obsah stránky

Vysoké Mýto

oficiální stránky města

Dnes je čtvrtek 4.6.2020

Usnesení RM č. 2015-06 ze dne 10.2.2015

13.02.15

Souhrn usnesení č. 6/15

 

z jednání Rady města Vysokého Mýta,  konané dne 10. 2. 2015

 

140/15

Rada města schvaluje

pořad schůze rady města konané dne 10. 2. 2015 dle předloženého návrhu.

                                                                                                                                                        

                                                          

141/15

Rada města schvaluje

uzavření nájemní smlouvy na byt č. 6 v č.p. 858 v ulici Husova ve Vysokém Mýtě s paní Emou Giňovou (nar. 03.06.1972), bytem Husova 858, Vysoké Mýto na dobu určitou v délce 1 měsíce, délka trvání nájmu se automaticky prodlouží vždy o dobu 1 měsíce v případě, že nájemce řádně uhradí sjednané nájemné a úhradu za služby s nájmem spojené v souladu s nájemní smlouvou, nájem však skončí nejpozději ke dni 31.03.2015, a to podle podmínek Směrnice pro přidělování nájemních bytů ve vlastnictví města Vysokého Mýta.

Zodpovídá: vedoucí oddělení správy majetku

Termín: 28.02.2015

                                                                                                                     

142/15

Rada města schvaluje

uzavření nájemní smlouvy na byt č. 3 v č.p. 858 v ulici Husova ve Vysokém Mýtě s manželi Deziderem (nar. 05.05.1964) a Olgou (nar.11.12.1965) Husárovými, bytem Husova 858, Vysoké Mýto na dobu určitou v délce 1 měsíce, délka trvání nájmu se automaticky prodlouží vždy o dobu 1 měsíce v případě, že nájemce řádně uhradí sjednané nájemné a úhradu za služby s nájmem spojené v souladu s nájemní smlouvou, nájem však skončí nejpozději ke dni 31.03.2015, a to podle podmínek Směrnice pro přidělování nájemních bytů ve vlastnictví města Vysokého Mýta.

Zodpovídá: vedoucí oddělení správy majetku

Termín: 28.02.2015

                                                                                                                                 

143/15

Rada města schvaluje

uzavření Smlouvy o uzavření budoucí smlouvy o zřízení věcného břemene - služebnosti a smlouvy o právu provést stavbu č. IE-12-2005107/VB/01, název stavby Vanice u V. Mýta výv. z TS 330 mezi městem Vysokým Mýtem a společností ČEZ Distribuce, a.s., IČ 24729035, se sídlem Děčín, Děčín IV-Podmokly, Teplická 874/8, PSČ 405 02, zastoupenou na základě jí udělené plné moci společností ELEKTRO-COMP spol. s r.o., Maloskalická 68, 552 03 Česká Skalice; věcným břemenem budou dotčeny pozemky parc. č. 428/1 a 428/16 v k.ú. Vanice.    

Zodpovídá: vedoucí oddělení správy majetku

Termín: 31.03.2015

                                                                                                                                 

 

 

144/15

Rada města neschvaluje

uzavření splátkového kalendáře pro paní Marii Křemeňákovou (nar.03.03.1963), bytem Prokopa Velikého 717, Vysoké Mýto, na úhradu dlužného nájemného, úhrad za služby poskytované v souvislosti s užíváním bytu včetně úroku z prodlení v celkové výši 60.069 Kč v 15 měsíčních splátkách.

                                                                                                                     

145/15

Rada města ukládá

Městskému bytovému podniku Vysoké Mýto s.r.o. podat výpověď  z nájmu bytu č.22 v č.p.717 v ulici Prokopa Velikého ve Vysokém Mýtě z důvodu dluhu, který vznikl neplacením nájemného a úhrad za plnění poskytovaná s užíváním bytu.

Zodpovídá: vedoucí oddělení správy majetku

Termín: 28.02.2015

 

                                                                                                                     

146/15

Rada města projednala

 

žádost ředitelky Mateřské školy Slunečná, Vysoké Mýto, Pražské Předměstí, Slunečná 220, 566 01 Vysoké Mýto, IČ: 70998698, Mgr. Stanislavy Burešové, o udělení výjimky z nejvyššího počtu dětí ve třídách č. 1 - 9 a tuto výjimku schvaluje podle § 23 odst. 3 a 5 zákona č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon).

Město Vysoké Mýto povoluje výjimku z nejvyššího počtu dětí stanoveného prováděcím právním předpisem do počtu 1 dítěte nebo 2 dětí za předpokladu, že toto zvýšení počtu není na újmu kvalitě vzdělávací činnosti školy a jsou splněny podmínky bezpečnosti a ochrany zdraví.

Zodpovídá: vedoucí odboru vnitřních věcí

Termín: ihned

                                                                                                                                 

147/15

Rada města ukládá

provést kontroly u těchto žadatelů a příjemců dotací z rozpočtu města za rok 2014:

Vysokomýtská kulturní o. p. s. –  provoz a činnost 2014

VOŠ a SŠ stavební Vysoké Mýto – nákup tabletů pro výuku volitelných předmětů

Bc. Vojtěch Sedláček – 4. bubenický festival Vysoké Mýto

Plavecký klub Vysoké Mýto – reprezentanti a mistři ČR 2014

SK Vysoké Mýto o. s. – sportovní aktivity

ZŠ Javornického – podpora školství

ZŠ Jiráskova – podpora školství

FOD Praha – podpora sociálních služeb

SKP Centrum – podpora sociálních služeb 

 

Zodpovídá: Interní auditor

Termín: 31. 07. 2015

 

                                                                                                                                 

 

 

148/15

 

 

Rada města zrušuje

 

usnesení č. 1287/13  ze dne 13.11.2013.

 

                                                                                                                     

 

 

 

149/15

 

Rada města souhlasí

 

s eventuálním prodejem pozemku parc. č. 4290/11 lesní pozemek, který vznikl oddělením z pozemku parc. č. 4290/2 na základě geometrického plánu č. 3778-405/2013 v obci a k.ú. Vysoké Mýto za cenu ve výši 150,- Kč/m2 + náklady města.

Zodpovídá: vedoucí OPM

Termín: ihned

 

                                                                                                                     

 

 

150/15

 

Rada města doporučuje

 

zastupitelstvu města přijmout toto usnesení:

Zastupitelstvo města schvaluje koupi pozemků parc. č. 5121/1 a 5121/2 vše ostatní plocha – ostatní komunikace v obci a k.ú. Vysoké Mýto od vlastníka za celkovou kupní cenu ve výši 123.760,- Kč.

Zodpovídá: vedoucí OPM

Termín: 18.3.2015

 

                                                                                                                     

 

 

 

151/15

 

Rada města schvaluje

 

záměr směnit, s vlastníkem pozemků parc. č. 444/2, 444/5 a 443/3, pozemky nově vzniklé geometrickým plánem č. 3886-283/2015 označené jako díl „f“ oddělený z pozemku parc. č. 444/4 o výměře 1 m2, díl „a“ oddělený z pozemku parc. č. 444/4 o výměře 0,38 m2 a díl „b“ oddělený z pozemku parc. č. 4842 o výměře 6 m2 vše v obci a k.ú. Vysoké Mýto. Pozemky parc. č. 444/4 a 4842  jsou zapsány na listu vlastnictví č. 10001 pro obec a k.ú. Vysoké Mýto u Katastrálního úřadu pro Pardubický kraj, Katastrální pracoviště Ústí nad Orlicí.

Zodpovídá: vedoucí OPM

Termín: ihned

 

                                                                                                                     

 

 

 

152/15

Rada města zrušuje

 

usnesení č. 112/15  ze dne 3.2.2015.

 

 

           

                                                                                                         

 

153/15

 

Rada města doporučuje

zastupitelstvu města přijmout toto usnesení:

Zastupitelstvo města schvaluje uzavření KUPNÍ SMLOUVY č.j. UZSVM/HUO/84/2015-HUOM Sp 45/2007 JIN na koupi pozemků, které tvoří areál ČOV Šnakov, tj. pozemků parc. č. 5503, 5504, 5505, 5506, 5508, 5509, 5510, 5511, 5512, 5513, 5514, 5515, 5516, 5517, 10742, 10743, 10744, 10745, 10746, 10747, 10748/1, 10749 a 10750 vše v obci a k.ú. Vysoké Mýto od ČR - Úřadu pro zastupování státu ve věcech majetkových za kupní cenu ve výši 4.500.000,- Kč.

Zodpovídá: vedoucí OPM

Termín: 25.02.2015

 

 

                                                                                                                     

 

 

154/15

Rada města bere na vědomí

informace starosty, místostarostů a členů rady města.      

                                                                                                                                                                                                                                           

                                                                                                                                             

                                                          

                                                                                             

Ing. František  J i r a s k ý

starosta

 

 

 

 

Ing. Roman  B a ť a                                                 Bc. Helena  K e j z l a r o v á

místostarosta                                                                      místostarostka