Klávesové zkratky na tomto webu - základní
Přejít přímo na obsah stránky

Vysoké Mýto

oficiální stránky města

Dnes je sobota 30.5.2020

Usnesení RM č. 2015-05 ze dne 3.2.2015

09.02.15

Souhrn usnesení č. 5/15

 

z jednání Rady města Vysokého Mýta,  konané dne 3. 2. 2015

 

111/15

Rada města schvaluje

pořad schůze rady města konané dne 3. 2. 2015 dle předloženého návrhu.

                                                                                                                     

112/15

Rada města doporučuje

zastupitelstvu města přijmout toto usnesení:

Zastupitelstvo města schvaluje uzavření KUPNÍ SMLOUVY č.j. UZSVM/HUO/84/2015-HUOM Sp 45/2007 JIN na koupi pozemků, které tvoří areál ČOV Šnakov, tj. pozemků parc. č. 5503, 5504, 5505, 5506, 5508, 5509, 5510, 5511, 5512, 5513, 5514, 5515, 5516, 5517, 10742, 10743, 10744, 10745, 10746, 10747, 10748/1, 10749 a 10750 vše v obci a k.ú. Vysoké Mýto od ČR - Úřadu pro zastupování státu ve věcech majetkových za kupní cenu ve výši 4.500.000,- Kč.

Zodpovídá: vedoucí OPM

Termín: 25.02.2015

 

                                                                                                         

113/15

Rada města schvaluje

uzavření „Dohody o udělení souhlasu s umístěním stavby na pozemku ve vlastnictví města Vysokého Mýta“ mezi městem a Ing. Zedníčkem pro umístění nového kabelového pilíře na pozemku parc. č. 4668/7 v k.ú. Vysoké Mýto, v rámci akce „Vysoké Mýto, Pivovarská, Ing. Zedníček, garáž“.

Zodpovídá: vedoucí OPM

Termín: 28.02.2015

                                                                                                                     

114/15

 

Rada města souhlasí

s prodloužením smlouvy o poskytování služby k zajištění řádného a pravidelného provozu NZDM EMKO ve Vysokém Mýtě na dobu od 01.01.2015 na dobu neurčitou – dle přiložené smlouvy.

Zodpovídá: vedoucí odboru sociálních věcí a zdravotnictví

Termín: hned

                                                                                                                     

115/15

Rada města bere na vědomí

zprávu o dokumentu Bezpečnostní analýza města Vysokého Mýta pro rok 2015.

                                                                                                                     

116/15

Rada města souhlasí

 

s přijetím finančního sponzorského daru pro příspěvkovou organizaci Základní umělecká škola Vysoké Mýto, Jeronýmova 100, Litomyšlské Předměstí, 566 01 Vysoké Mýto, IČ: 21551189 ve výši    5 000 Kč od společnosti Proficar - autodíly s.r.o., Prokopa Velikého 693, Litomyšlské Předměstí, 566 01 Vysoké Mýto, IČ: 28811933.

 

Zodpovídá: vedoucí odboru vnitřních věcí

Termín: ihned

                                                                                                                     

117/15

 

Rada města schvaluje

 

zapojení města Vysokého Mýta do mezinárodní kampaně „Vlajka pro Tibet" na protest proti porušování lidských práv v Tibetu vyvěšením jejich vlajky na budovu Městského úřadu ve Vysokém Mýtě, B. Smetany 92, dne 10. 3. 2015.

Zodpovídá: vedoucí OVV

Termín:10. 3. 2015

                                                                                                                     

118/15

 

Rada města doporučuje

zastupitelstvu města přijmout toto usnesení:

Zastupitelstvo města schvaluje

volební řád pro udílení Výročních cen města Vysokého Mýta za rok 2014. 

Zodpovídá: vedoucí OKT

Termín: 25. 2. 2015

                                                                                                                    

119/15

 

Rada města doporučuje

zastupitelstvu města přijmout toto usnesení:

Zastupitelstvo města jmenuje

volební komisi pro udílení Výročních cen města za rok 2014 ve složení: Mgr. Marie Lněničková, Markéta Nádvorníková a JUDr. Libor Poláček.

Zodpovídá: vedoucí OKT

Termín: 25. 2. 2015

                                                                                                                     

 

 

120/15

 

Rada města stanovuje

výši finanční odměny pro držitele Výroční ceny města Vysokého Mýta za rok 2014 v kategorii  1 - 8 ve výši 3 000 Kč.

Zodpovídá: vedoucí OKT

Termín: 5. 3. 2015

                                  

                                                                                                                     

121/15

                                                                       

Rada města schvaluje

finanční dar pro držitele Výroční ceny města Vysokého Mýta za rok 2014 v kategorii 1 – 8 ve výši 3 000 Kč.

Zodpovídá: vedoucí OKT

Termín: 5. 3. 2015

                                                                                                         

122/15

Rada města schvaluje

převedení užívacích práv k bytu č. 19 v č.p. 773 náměstí Naděje ve Vysokém Mýtě na paní Terezu Ptáčkovou (nar. 19.02.1989), bytem V Břízkách 776, Vysoké Mýto.

Zodpovídá: vedoucí oddělení správy majetku

Termín: 28.02.2015

                                                          

123/15                                               

Rada města schvaluje

převedení užívacích práv k bytu č. 20 v č.p. 773 náměstí Naděje ve Vysokém Mýtě na pana Pavla Sedláka (nar. 21.04.1982), bytem Větrná 714, Vysoké Mýto.

Zodpovídá: vedoucí oddělení správy majetku

Termín: 28.02.2015

                                                                                                                     

124/15

Rada města schvaluje

převedení užívacích práv k bytu č. 14 v č.p. 773 náměstí Naděje ve Vysokém Mýtě na pana Štefana Fodora (nar.18.06.1990), bytem Svratouch 26 a paní Adélu Halámkovou (nar.05.08.1994), bytem Komenského 369, Svratka.

Zodpovídá: vedoucí oddělení správy majetku

Termín: 28.02.2015

                                                                                                                     

125/15

Rada města schvaluje

uzavření nájemní smlouvy na byt č. 22 v č.p. 171 v ulici Čapkovská ve Vysokém Mýtě s panem Karlem Benešem (nar.07.06.1949), bytem Čapkovská 171, Vysoké Mýto na dobu určitou v délce 1 měsíce, délka trvání nájmu se automaticky prodlouží vždy o dobu 1 měsíce v případě, že nájemce řádně uhradí sjednané nájemné a úhradu za služby s nájmem spojené v souladu s nájemní smlouvou, nájem však skončí nejpozději ke dni 31.03.2015, a to podle podmínek Směrnice pro přidělování nájemních bytů ve vlastnictví města Vysokého Mýta.

Zodpovídá: vedoucí oddělení správy majetku

Termín: 28.02.2015

                                                                                                         

126/15

Rada města schvaluje

uzavření Smlouvy o uzavření budoucí smlouvy o zřízení věcného břemene - služebnosti a smlouvy o právu provést stavbu č. IE-12-2005295/VB/01, název stavby Vysoké Mýto – Jiřího z Poděbrad – rek. nn mezi městem Vysokým Mýtem a společností ČEZ Distribuce, a.s., IČ 24729035, se sídlem Děčín, Děčín IV-Podmokly, Teplická 874/8, PSČ 405 02, zastoupenou na základě jí udělené plné moci společností ELEKTRO-COMP spol. s r.o., Maloskalická 68, 552 03 Česká Skalice; věcným břemenem budou dotčeny pozemky parc. č. 1263/1, 4815, 4816, 4817 a 1250 v k.ú. Vysoké Mýto.

Zodpovídá: vedoucí oddělení správy majetku

Termín: 31.03.2015

                                                                                                                     

127/15

Rada města odkládá

uzavření Smlouvy o uzavření budoucí smlouvy o zřízení věcného břemene - služebnosti a smlouvy o právu provést stavbu č. IE-12-2005107/VB/01, název stavby Vanice u V. Mýta výv. z TS 330 mezi městem Vysokým Mýtem a společností ČEZ Distribuce, a.s., IČ 24729035, se sídlem Děčín, Děčín IV-Podmokly, Teplická 874/8, PSČ 405 02, zastoupenou na základě jí udělené plné moci společností ELEKTRO-COMP spol. s r.o., Maloskalická 68, 552 03 Česká Skalice; věcným břemenem budou dotčeny pozemky parc. č. 428/1 a 428/16 v k.ú. Vanice.    

Zodpovídá: vedoucí oddělení správy majetku

Termín: 28.02.2015

                                                                                                                     

128/15

Rada města schvaluje

uzavření Smlouvy o uzavření budoucí smlouvy o zřízení věcného břemene - služebnosti a smlouvy o právu provést stavbu č. IV-12-2012896/vb/1, název stavby Vysoké Mýto, Odbojářská, p.č. 4644/20, Ing. Urešová – knn  mezi městem Vysokým Mýtem a společností ČEZ Distribuce, a.s., IČ 24729035, se sídlem Děčín, Děčín IV-Podmokly, Teplická 874/8, PSČ 405 02, zastoupenou na základě jí udělené plné moci společností MONTPROJEKT a.s., Arnošta z Pardubic 2082, 531 17 Pardubice; věcným břemenem bude dotčen pozemek parc. č. 4644/2 v k.ú. Vysoké Mýto.

Zodpovídá: vedoucí oddělení správy majetku

Termín: 31.03.2015

                                                                                                                     

129/15

Rada města ukládá

 

řediteli Městského bytového podniku Vysoké Mýto zjistit příčinu nadměrné vlhkosti v bytě č. 12 v čp. 753 v ul. U Potoka ve Vysokém Mýtě, přijmout opatření k nápravě nevyhovujícího stavu bytu a informovat o provedených opatřeních radu města.

Zodpovídá: pan Ropek, ředitel MěBP

Termín: 24.02.2015

130/15

                                                                                                         

Rada města schvaluje

 

odkoupení od paní Libuše Bečičkové, nar. 23.3.1956, bytem Zámrsk 138, 56543 zařízení předzahrádky u restaurace Městský dům spočívající v úpravě pozemku ve vlastnictví města Vysokého Mýta dle předložené nabídky za cenu 40.000Kč a dále 6ks zahradního stolu za celkovou cenu 1.500Kč a 24ks zahradní židle za celkovou cenu  8.400Kč.

Zodpovídá: vedoucí oddělení správy majetku

Termín: 28.02.2015

                                                                                                                     

131/15

Rada města schvaluje

 

zveřejnění záměru pronajmout restauraci Městský dům v budově č.p. 179 v ul. Jiráskova ve Vysokém Mýtě dle předloženého návrhu.

Zodpovídá: vedoucí oddělení správy majetku

Termín: 05.02.2015

132/15

Rada města odkládá

uzavření splátkového kalendáře pro paní Marii Křemeňákovou (nar.03.03.1963), bytem Prokopa Velikého 717, Vysoké Mýto, na úhradu dlužného nájemného, úhrad za služby poskytované v souvislosti s užíváním bytu včetně úroku z prodlení v celkové výši 60.069 Kč v 15 měsíčních splátkách: 14 x 4.000Kč, 1 x 4.069 Kč. Splátky budou splatné vždy k poslednímu dni v měsíci, první splátka bude splatná do 28.2.2015. V případě prodlení s úhradou i jen jediné splátky se stává ihned splatným celý zůstatek dluhu a další splátkový kalendář s dlužníkem již uzavřen nebude. Vedle pravidelných měsíčních splátek dluhu je povinnost řádně a včas hradit za užívání nájemního bytu částky odpovídající nájemnému a záloh na služby spojené s užíváním bytu.

Podmínkou uzavření splátkového kalendáře je uzavření dodatku k nájemní smlouvě, jehož předmětem bude zkrácení doby nájmu do  31.8.2015.

Zodpovídá: vedoucí oddělení správy majetku

Termín: 28.02.2015

                                                                                             

133/15

Rada města schvaluje

 

uzavření Dodatku č. 1 Smlouvy o dílo ze dne 03.04.2013 se společností BKN, spol. s r.o., Vladislavova 29/I, 566 01 Vysoké Mýto, IČ 15028909, na zpracování projektové dokumentace a zajištění výkonu autorského dozoru projektanta na akci: „Realizace úspor energií – areál Vraclavská Vysoké Mýto“, v předloženém znění.

Zodpovídá: vedoucí odboru investic

Termín: 31.03.2015

                                                                                                         

134/15

Rada města schvaluje

uzavření dodatku č.1 ke smlouvě o umístění a provozování kontejnerů se společností TextilEco a.s., IČ: 28101766 se sídlem: Za Mototechnou 1114/4, 155 00 Praha 5 Stodůlky v předloženém znění.

Termín:            ihned

Zodpovídá:      vedoucí OSU

                                                                                                                     

135/15

Rada města schvaluje

uzavření smlouvy č. OS20130003304 o výpůjčce na sběrné nádoby se společností EKO-KOM,a.s., IČ 25134701 se sídlem Na Pankráci 1685/17, Praha 4 v předloženém znění

Termín:            ihned

Zodpovídá:      vedoucí OSU

                                                                                                                     

 

136/15

Rada města schvaluje

záměr pořízení územní studie zastavitelné plochy Z.8c a Z 8b Vysoké Mýto, Choceňské předměstí v souladu s platným Územním plánem Vysokého Mýta.

Termín:            ihned

Zodpovídá:      vedoucí OSU

                                                                                                         

137/15

Rada města bere na vědomí

rezignaci pana Kamila Škrabala na funkci člena ekologické komise.

138/15

 

Rada města schvaluje

programové prohlášení pro volební období 2014 – 2018.

Zodpovídá: Ing. Jiraský

Termín: ihned

                                                                                                                     

139/15

Rada města bere na vědomí

informace starosty, místostarostů, tajemníka a členů rady města.            

                                                                                                                     

                                                                                                                                            

                                                          

                                                                                             

Ing. František  J i r a s k ý

starosta

 

 

 

 

Ing. Roman  B a ť a                                                 Bc. Helena  K e j z l a r o v á

místostarosta                                                                      místostarostka