Klávesové zkratky na tomto webu - základní
Přejít přímo na obsah stránky

Vysoké Mýto

oficiální stránky města

Dnes je sobota 30.5.2020

Usnesení RM č. 2015-04 ze dne 27.1.2015

03.02.15

Souhrn usnesení č. 4/15

 

z jednání Rady města Vysokého Mýta,  konané dne 27. 1. 2015

 

 

Bez osobních údajů

 

 

 

83/15                                                                                    

Rada města schvaluje

pořad schůze rady města konané dne 27. 1. 2015 dle předloženého návrhu.

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           

84/15

 

Rada města ve věci města Vysoké Mýto jako jediného společníka obchodní společnosti Městské lesy Vysoké Mýto, spol. s r.o. schvaluje

 

předložený program jednání.

                                                                                                   

85/15

 

Rada města ve věci města Vysoké Mýto jako jediného společníka obchodní společnosti Městské lesy Vysoké Mýto, spol. s r.o. bere na vědomí

předložený materiál „Lesy Města Vysoké Mýto“.

                                                                                                         

86/15

Rada města ve věci města Vysoké Mýto jako jediného společníka obchodní společnosti Městské lesy Vysoké Mýto, spol. s r.o. schvaluje

 

předložený plán činnosti a návrh rozpočtu na rok 2015.

 

                                                                                                                     

 

 

87/15

 

Rada města ve věci města Vysoké Mýto jako jediného společníka obchodní společnosti Městské lesy Vysoké Mýto, spol. s r.o. bere na vědomí

 

 zprávu o obnově LHP na roky 2015 - 2024

                                                                                                         

88/15

 

Rada města ve věci města Vysoké Mýto jako jediného společníka obchodní společnosti Městské lesy Vysoké Mýto, spol. s r.o. bere na vědomí

 

předběžnou zprávu o činnosti za rok 2014.

                                                                                                         

89/15

 

Rada města ve věci města Vysoké Mýto jako jediného společníka obchodní společnosti Městské lesy Vysoké Mýto, spol. s r.o. bere na vědomí

 

informaci o investicích.

 

                                                                                                         

 

90/15

Rada města schvaluje

 

Smlouvu o poskytnutí dotace Oblastnímu spolku ČČK na rok 2015 ve výši Kč Kč 166 666,-.

 V rámci rozpočtového provizoria  pro rok 2015, byla oblastnímu spolku odsouhlasena částka usnesením RM č. 1326/14 ze dne 9.12.2014 ve výši Kč 16 667,- v měsíci lednu a stejná částka v měsíci únoru. Celkem Kč 33 334,-.

                       

                                                                                             

91/15

Rada města doporučuje

 

zastupitelstvu města schválit

Smlouvu o poskytnutí dotace Oblastnímu spolku ČČK na rok 2015 ve výši Kč  166 666,-.

Zodpovídá: vedoucí odboru sociálních služeb

Termín: ihned

                                                                                                         

92/15

 

Rada města schvaluje

uzavření nájemní smlouvy na byt č. 13 v č.p. 124 v ulici Komenského ve Vysokém Mýtě s paní Rozálií Slavíkovou (nar. 1.4.1932), bytem Komenského 124, Vysoké Mýto na dobu určitou 1/4 roku tj. do 30.4.2015.

Zodpovídá: vedoucí odboru sociálních služeb

Termín: 31.01.2013                                                                                     

93/15

Rada města schvaluje

uzavření Dodatku č. 15 k pojistné smlouvě č. 7720602820 dle předloženého návrhu.

Zodpovídá: vedoucí oddělení správy majetku

Termín: 31.01.2015

                                                                                                         

94/15

Rada města schvaluje

uzavření nájemní smlouvy na byt č. 8 v č.p. 114 v ulici Jiřího z Poděbrad ve Vysokém Mýtě s paní Ilonou Husákovou (nar. 21.05.1953), bytem Jiřího z Poděbrad 114, Vysoké Mýto na dobu určitou do 30.06.2015.

Zodpovídá: vedoucí oddělení správy majetku

Termín: 28.02.2015

                                                                                                         

 

95/15

 

Rada města schvaluje

uzavření Smlouvy o zřízení věcného břemene - služebnosti č. IV-12-2011041/VB/1, Vysoké Mýto 663, RIDGWEL s.r.o. – knn mezi městem Vysokým Mýtem a společností ČEZ Distribuce, a.s., se sídlem Děčín, Děčín IV-Podmokly, Teplická 874/8, PSČ 405 02 zastoupenou na základě udělených plných mocí společností Geodézie Česká Třebová, s.r.o., se sídlem Palackého 297, 560 02 Česká Třebová. Věcným břemenem - služebností budou dotčeny pozemky parc. č. 4289/1 a 4419 v obci a k.ú. Vysoké Mýto a to v rozsahu dle geometrického plánu č. 3785-1/2014.

                                                                                             

Zodpovídá: vedoucí oddělení správy majetku

Termín: 28.02.2015

                                                                                                                     

 

96/15

 

Rada města ukládá

zaslat Aeroklubu Vysoké Mýto z.s. žádost o vyjádření k možnosti uzavření dodatku ke Smlouvě o výpůjčce, kterým by se ze smlouvy vyjmuly části pozemků, na kterých je dle předložené Studie proveditelnosti umístěna zkušební dráha Iveco.

                                                                                             

Zodpovídá: vedoucí oddělení správy majetku

Termín: 28.02.2015

                                                                                                         

97/15                                                                                                            

Rada města schvaluje

 

Investiční záměr na akci „Úprava komunikace do areálu společnosti TOMIL s.r.o. a Iveco Czech Republic, a. s.“.

Zodpovídá: vedoucí odboru investic

Termín: ihned

 

 

 

 

98/15

 

Rada města schvaluje

 

uzavření smlouvy o dílo s firmou OPTIMA spol. s r.o., Žižkova 738, 566 01 Vysoké Mýto, IČ: 15030709, jako zhotovitelem projektové dokumentace na akci: „Úprava komunikace do areálu společnosti TOMIL s.r.o. a Iveco Czech Republic, a. s.“, za nabídkovou cenu, která bez DPH činí 58.000,00 Kč.

Zodpovídá: vedoucí odboru investic

Termín: 31.03.2015

                                                                                                                     

99/15

Rada města rozhodla

 

o výběru nejvhodnější nabídky v zadávacím řízení ve veřejné zakázce malého rozsahu na služby zadávané mimo režim zákona č. 137/2006 Sb. o veřejných zakázkách, pro výběr koordinátora BOZP na akci: „Realizace úspor energií – areál Vraclavská Vysoké Mýto“:

-       Luděk Zeman, Sopotnice čp. 281, 561 15 Sopotnice, IČ 66281946

Zodpovídá: vedoucí odboru investic

Termín: 28.02.2015

                                                                                                                     

 

 

100/15

 

Rada města schvaluje

 

uzavření příkazní smlouvy na zajištění činnosti koordinátora BOZP na realizaci akce: „Realizace úspor energií – areál Vraclavská Vysoké Mýto“ s firmou Luděk Zeman, Sopotnice čp. 281, 561 15 Sopotnice, IČ 66281946, za nabídkovou cenu, která bez DPH činí 28.800,00 Kč.

Zodpovídá: vedoucí odboru investic

Termín: 28.02.2015

                                                                      

101/15

Rada města schvaluje

ukončení administrace projektu „Konsolidace IT infrastruktury ORP Vysoké Mýto“ v rámci etapy jeho hodnocení poskytovatelem dotace.

Termín:           ihned

Zodpovídá:      vedoucí oddělení IT a referent dotačních projektů

                                                                                                                                

102/15

Rada města schvaluje

 

finanční kompenzaci nájemného ve výši 30%, tedy 15.626,10Kč a kompenzaci materiálu /dlažby/ ve výši 6876,-Kč.

Zodpovídá: místostarosta

Termín: ihned

                                                                                                                     

103/15

Rada města schvaluje

záměr prodat pozemek nově vzniklý geometrickým plánem č. 3778-405/2013 označený jako parc. č. 4290/11 lesní pozemek o výměře 163 m2 v katastrálním území Vysoké Mýto. Původní pozemek parc. č. 4290/2 je zapsán na listu vlastnictví č. 10001 pro obec a k.ú. Vysoké Mýto u Katastrálního úřadu pro Pardubický kraj, Katastrální pracoviště Ústí nad Orlicí.

Zodpovídá: vedoucí OPM

Termín: ihned

 

 

                                                                                                         

 

104/15

Rada města doporučuje

zastupitelstvu města přijmout toto usnesení:

Zastupitelstvo města schvaluje prodej pozemku nově vzniklého geometrickým plánem č. 3857-191/2014 označeného jako parc. č. 1515/219 ostatní plocha v obci a k.ú. Vysoké Mýto panu Milanu Horáčkovi, bytem U Dvou srpů 3146/9, Smíchov, Praha 5 za celkovou kupní cenu ve výši 165.099,- Kč za podmínky, že nabyvatel bere na vědomí existenci veřejně přístupné účelové komunikace na tomto pozemku a zároveň na tomto pozemku zřídí věcné

břemeno práva chůze a jízdy pro vlastníka sousedního pozemku, tj. pro vlastníka pozemku parc. č. 1515/156 v k.ú. Vysoké Mýto. Poplatníkem daně z nabytí nemovitých věcí je nabyvatel, tj. kupující.

Zodpovídá: vedoucí OPM

Termín: 18.03.2015

                                                                                                         

 

105/15

 

Rada města doporučuje

zastupitelstvu města přijmout toto usnesení:

Zastupitelstvo města schvaluje prodej pozemku nově vzniklého geometrickým plánem č. 96-135/2014 označeného jako parc. č. 428/7 ostatní plocha v obci  Vysoké Mýto v k.ú. Vanice panu xxxxx xxxxxx, bytem xxxxxx xx, xxxxxx xxxx za celkovou kupní cenu ve výši 31.300,- Kč. Poplatníkem daně z nabytí nemovitých věcí je nabyvatel, tj. kupující.

Zodpovídá: vedoucí OPM

Termín: 18.03.2015

106/15

Rada města odkládá

rozhodnutí o podnětu manž. Vávrových do doby vydání rozhodnutí zastupitelstva města o vydání Změny č. 3 Územního plánu Vysoké Mýto.

Zodpovídá: vedoucí OPM

Termín: do 15 dní od vydání Změny č. 3 Územního plánu Vysoké Mýto

                                                                                                                     

107/15

Rada města schvaluje

  1.               Nemovitosti, jež jsou součástí Fermentační stanice Vysoké Mýto, zůstanou z důvodu ochrany současných i budoucích zájmů města Vysokého Mýta v jeho vlastnictví a nebudou nabízeny k prodeji.
  2.             Technologické části a další vnitřní vybavení Fermentační stanice Vysoké Mýto nejsou pro město Vysoké Mýto potřebné a budou nabídnuty k prodeji.

Zodpovídá: vedoucí OPM

Termín: ihned

108/15

Rada města schvaluje

podání výzvy k vyplacení části bankovní záruky č. 1402853029 jelikož BAK stavební společnost, a.s., IČ: 28402758, neplní v záruční době své povinnosti ze Smlouvy o dílo ze dne 15.06.2012 tím, že neposkytla vlastníkům nemovitých věcí náhradu škody způsobenou provozní činností při provádění díla dle uvedené smlouvy o dílo; výši požadované části bankovní záruky určí vedoucí OIN; vyplacená bankovní záruka bude poskytnuta poškozeným vlastníkům zálohově do doby řádného vyplacení náhrady škody ze strany škůdce.

Zodpovídá: Ing. Andrle, JUDr. Poláček

Termín: ihned

109/15

Rada města schvaluje

 

uspořádání festivalu Týden hudby ve dnech 24. 8. – 28. 8. 2015 na náměstí Přemysla Otakara II.

Zodpovídá: vedoucí OKT

Termín: ihned

110/15

Rada města bere na vědomí

informace starosty, místostarostů a členů rady města.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    

                                                                                                                                                                                                                                                                              

                                                          

                                                                                             

Ing. František  J i r a s k ý

starosta

 

 

 

 

Ing. Roman  B a ť a                                                 Bc. Helena  K e j z l a r o v á

místostarosta                                                                      místostarostka