Klávesové zkratky na tomto webu - základní
Přejít přímo na obsah stránky

Vysoké Mýto

oficiální stránky města

Dnes je pátek 5.6.2020

Usnesení RM č. 2015-02 ze dne 13.1.2015

19.01.15

Souhrn usnesení č. 2/15

 

z jednání Rady města Vysokého Mýta,  konané dne 13. 1. 2015

42/15

Rada města schvaluje

pořad schůze rady města konané dne 13. 1. 2015 dle předloženého návrhu.

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           

43/15

Rada města bere na vědomí

 

informace ing. Dagmar Sabolčikové a ing. Petra Kováře.

Zodpovídá: Ing. Dagmar Sabolčiková

                                                                                                                     

44/15

 

Rada města ukládá

Mgr. Lněničkové předložit koncepci rozvoje Muzea českého karosářství, Městské galerie a Informačního centra na dobu udržitelnosti projektu „Muzeum českého karosářství – Rekonstrukce budov bývalé staré radnice (soudu) č.p. 96 na náměstí Přemysla Otakara II.

a vězení č.p. 165 ul. A.V. Šembery, Vysoké Mýto – Město“.

Zodpovídá: Mgr. Lněničková

Termín: 31. 1. 2015

                                                                                                                     

45/15

Rada města souhlasí

 

s přijetím finančního daru pro příspěvkovou organizaci Mateřská škola Pod Smrkem, Štefánikova 397, 566 01 Vysoké Mýto, IČ 00279773 ve výši 5.000 Kč od společnosti Konfin, s.r.o., Varšavská 1243/4, 120 00 Praha, IČ: 2507291 a s přijetím daru od firmy Tomil, s.r.o., Gen. Svatoně 149, 566 01 Vysoké Mýto, IČ: 25281470 ve výši 2.397 Kč.

 

Zodpovídá: vedoucí odboru vnitřních věcí

Termín: ihned

 

                                                                                                                     

 

 

46/15

                                                                                             

Rada města odkládá

 

Investiční záměr na akci „ Knířov – odvedení povrchových vod“.

 

Zodpovídá: vedoucí odboru investic

Termín: do 28. 2. 2015

 

                                                                                                         

 

 

47/15

Rada města schvaluje

 

uzavření smlouvy o právu umístit a provést stavbu s obcí Hrušová na akci „Cyklostezka Vysoké Mýto – Hrušová“.

Zodpovídá: vedoucí odboru investic

Termín: 30.04.2015

                                                                                                                     

 

 

48/15

 

Rada města odkládá

 

uzavření Dohody číslo: 7700071019/10 o realizaci přeložky plynovodní přípojky a části odběrného plynového zařízení dle §70 zák. č. 458/2000 Sb., o podmínkách podnikání a o výkonu státní správy v energetických odvětvích a o změně některých zákonů (energetický zákon), ve znění pozdějších předpisů a o právu provést stavbu ve smyslu zákona č. 183/2006 Sb., mezi společností RWE GasNet, s.r.o., IČ 27295567, se sídlem Klíšská 940, 401 17 Ústí nad Labem zastoupenou na základě plné moci RWE Distribuční služby, s.r.o., IČ 27935311, se sídlem Plynárenská 499/1, 657 02 Brno jako stavebníkem a městem Vysoké Mýto jako vlastníkem pozemku parc. č. 2 v k.ú. a obci Vysoké Mýto.

Zodpovídá: vedoucí odboru investic

Termín: 28.02.2015

                                                                                                                                                                                           

49/15

Rada města odkládá

 

uzavření Dohody číslo: 7700071019/11 o realizaci přeložky plynovodní přípojky a části odběrného plynového zařízení dle §70 zák. č. 458/2000 Sb., o podmínkách podnikání a o výkonu státní správy v energetických odvětvích a o změně některých zákonů (energetický zákon), ve znění pozdějších předpisů a o právu provést stavbu ve smyslu zákona č. 183/2006 Sb., mezi společností RWE GasNet, s.r.o., IČ 27295567, se sídlem Klíšská 940, 401 17 Ústí nad Labem zastoupenou na základě plné moci RWE Distribuční služby, s.r.o., IČ 27935311, se sídlem Plynárenská 499/1, 657 02 Brno jako stavebníkem a městem Vysoké Mýto jako vlastníkem pozemku parc. č. 1 v k.ú. a obci Vysoké Mýto.

Zodpovídá: vedoucí odboru investic

Termín: 28.02.2015

                                                                                                                                

50/15

Rada města odkládá

 

uzavření Dohody číslo: 7700071019/15 o realizaci přeložky plynovodní přípojky a části odběrného plynového zařízení dle §70 zák. č. 458/2000 Sb., o podmínkách podnikání a o výkonu státní správy v energetických odvětvích a o změně některých zákonů (energetický zákon), ve znění pozdějších předpisů a o právu provést stavbu ve smyslu zákona č. 183/2006 Sb., mezi společností RWE GasNet, s.r.o., IČ 27295567, se sídlem Klíšská 940, 401 17 Ústí nad Labem zastoupenou na základě plné moci RWE Distribuční služby, s.r.o., IČ 27935311, se sídlem Plynárenská 499/1, 657 02 Brno jako stavebníkem a městem Vysoké Mýto jako vlastníkem pozemku parc. č. 19 v k.ú. a obci Vysoké Mýto.

Zodpovídá: vedoucí odboru investic

Termín: 28.02.2015

                                                                                                                                                                                                                                          

 

51/15

Rada města schvaluje

 

Investiční záměr na akci „Rozšíření parkoviště na parc. č. 1306/2“.

Zodpovídá: vedoucí odboru investic

Termín: ihned

                                                                                                                                

 

 

52/15

 

Rada města zřizuje

 

tyto komise rady města:

komise bytová, komise stavební, komise pro regeneraci památek a památkových zón, komise sociálně zdravotní, komise kulturní, komise pro výchovu a vzdělávání, komise pro mládež a tělovýchovu, komise dopravní, komise sdružení pro občanské záležitosti, komise pro etnické menšiny, komise majetková, komise ekologická a komise zástupců podnikatelů.

 

                                                                                                                     

 

 

 

 

53/15

 

Rada města jmenuje

 

předsedy a členy komisí rady města dle přiloženého seznamu.

 

                                                                                                                     

54/15

Rada města bere na vědomí

informace starosty, místostarostů a členů rady města.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         

                                                                                                                                                                                                                                                                                         

                                                          

                                                                                             

Ing. František  J i r a s k ý

starosta

 

 

 

 

Ing. Roman  B a ť a                                                 Bc. Helena  K e j z l a r o v á

místostarosta                                                                      místostarostka