Klávesové zkratky na tomto webu - základní
Přejít přímo na obsah stránky

Vysoké Mýto

oficiální stránky města

Dnes je pondělí 1.6.2020

Usnesení RM č. 2014-40 ze dne 23.12.2014

02.01.15

Souhrn usnesení č. 40/14

 

z jednání Rady města Vysokého Mýta,  konané dne 23. 12. 2014

1383/14

Rada města schvaluje

pořad schůze rady města konané dne 23. 12. 2014 dle předloženého návrhu.

                                                                                                                                            

                                                                                                                                

1384/14                                                         

 

Rada města schvaluje

Vnitřní předpis č. 53/2014 – Kontrolní řád města Vysokého Mýta, dle předloženého návrhu s účinností od 1.1. 2015.

 

Zodpovídá: Interní auditor

Termín: 31. 12. 2014                                                                                                                                                                          

                                                                                                                      

 

 

 

1385/14

 

Rada města bere na vědomí

Zprávu o činnosti interního auditu za rok 2014.

 

Zodpovídá: Interní auditor

Termín: 31. 12. 2014                                                                                          

 

 

 

1386/14

Rada města  schvaluje

nové limity pracovníků a mzdových prostředků VPP v rámci rozpočtu TS na  rok 2014 dle  předloženého návrhu.

Zodpovídá: Ing. Svatoš

Termín:  ihned                                                                                                      

1387/14

 

Rada města schvaluje

 

Smlouvu o výpůjčce mezi Městem Vysokým Mýtem, B. Smetany 92, Vysoké Mýto -  Město, Vysoké Mýto 566 32 a HZS Pardubického kraje, Teplého 1526, Pardubice 530 02

                                                                                             

Zodpovídá: vedoucí OVV

Termín: ihned                                                                                                     

                                                                      

1388/14

Rada města souhlasí

 

s použitím znaku města Vysokého Mýta v bakalářské práci Petra Houzara za předpokladu, že bude tato práce městu Vysokému Mýtu bezplatně poskytnuta.

Zodpovídá: vedoucí OKT

Termín: ihned                                                                                                      

1389/14

 

Rada města schvaluje

Rozpočtové opatření č.8-2014.

Zodpovídá: vedoucí odboru finančního

Termín: 31.12.2014                                                                                            

1390/14

Rada města schvaluje

 

Investiční záměr na akci „Rozšíření parkovacích stání v ul. SNP čp. 606 - 609“.

Zodpovídá: vedoucí odboru investic

Termín: ihned                                                                                                     

1391/14

Rada města schvaluje

 

Záměr zadání poptávky na vypracování projektové dokumentace pro územní řízení, stavební povolení a provedení stavby, dle předložené situace studie na akci „Rozšíření parkovacích stání v ul. SNP čp. 606 - 609“.

Zodpovídá: vedoucí odboru investic

Termín: 28.02.2015                                                                                            

 

 

 

 

 

1392/14

Rada města zrušuje

 

usnesení Rady města Vysoké Mýto č. 1102/14 ze dne 24.09.2014.                                  

1393/14

Rada města ukládá

vedoucímu odboru investic prověřit možnosti a podmínky realizace akcí „Plynofikace obce Vysoké Mýto, části obce Brteč a Lhůta“ a „Plynofikace obce Vysoké Mýto, části obce Vinice“ z vlastních zdrojů.

Zodpovídá: vedoucí odboru investic

Termín: 30.04.2015                                                                                                    

1394/14

Rada města schvaluje

zveřejnění záměru pronajmout níže uvedené nemovité věci Vysokomýtské nemocnici, příspěvkové organizaci Pardubického kraje, IČ: 71207856.                           

 

 

 

 

 

 

                                                                                          

 

ul. Hradecká

   

 ((                                                  p.č.

výměra

druh pozemku

stavba součástí pozemku

1981/6

132

zast.plocha a nádvoří

-

1985/2

195

zast.plocha a nádvoří

bez č.p./jiná stavba

1985/3

4868

zast.plocha a nádvoří

č.p.167

1986

272

zast.plocha a nádvoří

bez č.p./stavba obč. vybavení

1988/1

7447

ostatní plocha

-

1988/2

74

zast.plocha a nádvoří

bez č.p./ stavba techn. vybavení

1988/3

42

zast.plocha a nádvoří

bez č.p./jiná stavba

       

ul. Žižkova

   

p.č.

výměra

druh pozemku

stavba součástí pozemku

1700

1648

zast.plocha a nádvoří

č.p.271

1699/4

482

ostatní plocha

-

1699/7

17

zast.plocha a nádvoří

bez č.p./ stavba techn. vybavení

Nemovité věci jsou zapsané na LV 10001 pro katastrální území Vysoké Mýto u Katastrálního úřadu pro Pardubický kraj, Katastrální pracoviště Ústí nad Orlicí.

Z nájemní smlouvy budou vyjmuty nebytové prostory, na které jsou uzavřeny smlouvy s jinými subjekty:

  1.     nebytové prostory v budově č.p. 271, v ul. Žižkova  v tomto rozsahu: 

      místnosti v 1. N.P. budovy č. 105, 106, 107, 108, 109, 110, 111, 113, 114, 115, 116, 117, 118, 119 – o výměře 147,3 m2, dále  společně využívané prostory nájemcem označené jako č. 101, 104, 112, 120, 135, 146, 148 v podílu 25% ze 166 m2 a  v 1. P.P. budovy společně využívané prostory  nájemcem označené jako č. 1, 2, 3, 4 v podílu 4/65 z 88,9 m2. Přepočtená podlahová plocha nebytových prostor činí celkem  194,3 m2.

  1.     nebytové prostory v budově č.p. 167 v ul. Hradecká v tomto rozsahu:

místnosti označené dle projektové dokumentace jako č. 371 o výměře 12 m2, č. 347 o výměře 1,4 m2, č. 353 o výměře 5,6 m2 a část č. 355 o výměře 11 m2.  Celková podlahová plocha  činí celkem  30 m2.

                                                                                                                         

Zodpovídá: vedoucí oddělení správy majetku

Termín:  ihned                                                                                                            

 

 

 

 

 

 

1395/14

 

Rada města bere na vědomí

informace starosty, místostarostů a členů rady města.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        

                                                                                                                                                         

                       

                                                                                             

Ing. František  J i r a s k ý

starosta

 

 

 

 

Ing. Roman  B a ť a                                                 Bc. Helena  K e j z l a r o v á

místostarosta                                                                      místostarostka