Klávesové zkratky na tomto webu - základní
Přejít přímo na obsah stránky

Vysoké Mýto

oficiální stránky města

Dnes je sobota 6.6.2020

Usnesení RM č. 2014-39 ze dne 16.12.2014

19.12.14

Souhrn usnesení č. 39/14

 

z jednání Rady města Vysokého Mýta,  konané dne 16. 12. 2014

Bez osobních údajů

 

1360/14

Rada města schvaluje

pořad schůze rady města konané dne 16. 12. 2014 dle předloženého návrhu.

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   

1361/14                                                                                

Rada města schvaluje

 

poskytnutí dotace města Vysokého Mýta ve výši 5 000 Kč Orlickému sportovnímu sdružení okresu Ústí nad Orlicí, IČO 004 35 821, na 46. ročník ankety O nejúspěšnějšího sportovce, trenéry, cvičitele, rozhodčí a kolektivy regionu Ústí nad Orlicí za rok 2014.

Zodpovídá:      vedoucí OKT

Termín:            prosinec 2014

                                                                                                                     

1362/14

Rada města schvaluje

 

poskytnutí dotace města Vysokého Mýta ve výši 15 000 Kč Integrované střední školy technické Vysoké Mýto, IČO 150 28 585, na uspořádání Her bez hranic, 22. 2. – 28. 2. 2015.

Zodpovídá:      vedoucí OKT

Termín:            prosinec 2014

                                                                                                         

1363/14

 

Rada města schvaluje

náhradu nákladů řízení společnosti TORO VM a.s. ve výši 10.164 Kč do tří dnů od právní moci usnesení Okresního soudu v Ústí nad Orlicí ze dne 01.12.2014, č. j. 5C 108/2014-30, a to k rukám právního zástupce společnosti TORO VM a.s. JUDr. Petra Nuckollse, advokáta, se sídlem v Ústí nad Orlicí, Barcalova 2.

Zodpovídá: vedoucí oddělení přestupků a pohledávek

Termín: ihned

                                                                                                                     

 

1364/14                                                                                                                               

 

Rada města ukládá

 

tajemníkovi JUDr. Nádvorníkovi řádně a včas zajistit vymáhání náhrady škody vyplývající z usnesení Okresního soudu v Ústí nad Orlicí ze dne 01.12.2014, č. j. 5C 108/2014-30, týkající se povinnosti uhradit náklady soudního řízení  právnímu zástupci společnosti TORO VM a.s. JUDr. Petru Nuckollsovi, advokátovi, se sídlem v Ústí nad Orlicí, Barcalova 2. A to na základě znění § 38 odst. 6 zákona 128/2000 Sb. o obcích ve znění pozdějších předpisů.

 

Zodpovídá: JUDr. Nádvorník

Termín: ihned

                                                                                                                                

 

 

 

1365/14

Rada města schvaluje

 

Investiční záměr na akci „Chodník k autobusové zastávce v Knířově“.

Zodpovídá: vedoucí odboru investic

Termín: ihned

                                                                                                                     

1366/14

Rada města schvaluje

 

uzavření smlouvy o dílo s firmou OPTIMA spol. s r.o., Žižkova 738, 566 01 Vysoké Mýto, IČ: 15030709, jako zhotovitelem projektové dokumentace na akci: „Chodník k autobusové zastávce v Knířově“, za nabídkovou cenu, která bez DPH činí 40.000,00 Kč.

Zodpovídá: vedoucí odboru investic

Termín: 31.01.2015

                                                                                                                     

 

 

1367/14

Rada města schvaluje

 

Investiční záměr na akci „Parkovací stání v bloku ulic Ležáků-Odbojářská-Štefánikova-U Staré zastávky“.

Zodpovídá: vedoucí odboru investic

Termín: ihned

                                                                                                                     

1368/14

Rada města schvaluje

 

Záměr zadání poptávky na vypracování projektové dokumentace pro územní řízení, stavební povolení a provedení stavby, dle předložené situace studie na akci „Parkovací stání v bloku ulic Ležáků-Odbojářská-Štefánikova-U Staré zastávky“.

Zodpovídá: vedoucí odboru investic

Termín: 28.02.2014

 

                                                                                                                     

 

 

 

1369/14

Rada města schvaluje

 

Investiční záměr na akci „Rozšíření parkovacích stání v ul. Pivovarská čp. 401, 402“.

Zodpovídá: vedoucí odboru investic

Termín: ihned

                                                                                                                                

1370/14

Rada města schvaluje

 

Záměr zadání poptávky na vypracování projektové dokumentace pro územní řízení, stavební povolení a provedení stavby, dle předložené situace studie na akci „Rozšíření parkovacích stání v ul. Pivovarská čp. 401, 402“.

Zodpovídá: vedoucí odboru investic

Termín: 28.02.2015

 

                                                                                                                                

 

 

 

1371/14

Rada města schvaluje

 

Investiční záměr na akci „Chodník ul. Tisovská“.

Zodpovídá: vedoucí odboru investic

Termín: ihned

                                                                                                                                

1372/14

Rada města schvaluje

 

Záměr zadání poptávky na vypracování projektové dokumentace pro územní řízení, stavební povolení a provedení stavby, dle předložené situace studie na akci „Chodník ul. Tisovská„.

Zodpovídá: vedoucí odboru investic

Termín: 28.02.2015

 

                                                                                                                                

 

 

 

1373/14

 

Rada města schvaluje

 

objednání zabezpečovacích prací na  objektu čp. 383 v ul. Gen. Závady, Vysoké Mýto společností Kavostav s.r.o., Komenského 160, Vysoké Mýto za nabídkovou cenu 145.602.55,-- Kč bez DPH.

 

Zodpovídá: vedoucí odboru investic

Termín: ihned

 

 

                                                                                                                     

 

 

1374/14

 

Rada města pověřuje

 

tyto členy zastupitelstva města jako další oddávající:

MUDr. Jiřinu Šafrovou, Mgr. Blanku Kysilkovou, Mgr. Helenu Mandíkovou, Ivanu Zemkovou, Ing. Miloslava Souška, Ing. Martina Krejzu, Mgr. Jiřího Junka a Jiřího Kovaříka.

                                                                                                                                

1375/14

Rada města stanoví

že při obřadech uzavírání manželství mohou pověření členové zastupitelstva města MUDr. Jiřina Šafrová, Mgr. Blanka Kysilková, Mgr. Helena Mandíková, Ivana Zemková, Ing. Miloslav Soušek, Ing. Martina Krejzu, Mgr. Jiřího Junka a Jiřího Kovaříka užívat závěsný odznak.

                                                                                             

Zodpovídá: vedoucí oddělení občanských agend

Termín: ihned

                                                                                                                                

 

 

 

 

 

 

1376/14

 

Rada města pověřuje

 

starostu města Ing. Františka Jiraského k předání osvědčení o nastoupení do funkce člena Zastupitelstva města Vysokého Mýta.

                                                                                             

Zodpovídá: vedoucí oddělení občanských agend

Termín: ihned

                                                                                                                                

1377/14

Rada města odkládá

uzavření dodatku č. 1 ke Smlouvě o výpůjčce č. 2058 uzavřené se společností VYSOKOMÝTSKÁ KULTURNÍ o.p.s., IČ: 28852150, kterým se předmět výpůjčky zúží o nebytové prostory uvedené v bodě b) a c) článku II smlouvy (nebytové prostory v budově č.p.50 stojící na p.č. 1166/1 v k.ú. Vysoké Mýto v ul. Litomyšlská a nebytové prostory v budově č.p. 91 stojící na p.č. 2 v k.ú. Vysoké Mýto, nám. Přemysla Otakara II. – kancelář č. 254) a dále o věci movité inv.č. 5485 – piano Steingraiber, inv.č. 5566 – skříňka a inv.č. 5569 – psací stroj Consul.

Zodpovídá: vedoucí oddělení správy majetku

Termín: do 31. 1. 2015

 

                                                                                                                     

 

1378/14

Rada města schvaluje

uzavření nájemní smlouvy na byt č. 2 v č.p. 449 v ulici V Peklovcích ve Vysokém Mýtě s paní xy (nar. xxxx), bytem xxx, xxxx na dobu určitou 3 roky z důvodu zvláštního zřetele.

Zodpovídá: vedoucí oddělení správy majetku

Termín: ihned

           

                                                                                                                     

1379/14

Rada města schvaluje

pronájem budovy bez č.p. – garáže stojící na p.č. 1225/7 o výměře 16 m2 v katastrálním území Vysoké Mýto ve dvoře u č.p.116 v ulici Gen. Závady ve Vysokém Mýtě paní Vladimíře Fránerové (nar. 2.1.1975), bytem Sportovní 4, Vysoké Mýto. Roční nájemné bude ve výši 8000,-Kč + DPH a každý rok bude zvýšeno o míru inflace vyhlášenou Českým statistickým úřadem. Nájemní smlouva bude uzavřena na dobu neurčitou s tří měsíční výpovědní lhůtou.

Zodpovídá: vedoucí oddělení správy majetku

Termín: ihned

                                                                                                                     

 

1380/14

 

Rada města schvaluje

ukončení nájemní smlouvy č. 600 uzavřené se společností Vodovody a kanalizace Vysoké Mýto s.r.o., IČ: 25923099, dohodou ke dni 17.12.2014 dle předloženého znění.

Zodpovídá: vedoucí oddělení správy majetku

Termín: ihned

                                                                                                                                

1381/14

 

Rada města schvaluje

uzavření nájemní smlouvy č. 682  se společností Vodovody a kanalizace Vysoké Mýto s.r.o., IČ: 25923099 na pronájem nemovitých věcí uvedených v příloze usnesení. Roční nájemné je stanoveno ve výši 2.745.834Kč včetně DPH a bude každý rok zvýšeno o míru inflace vyhlášenou Českým statistickým úřadem. Nájem bude uzavřen od 18.12.2014 na dobu neurčitou s roční výpovědní lhůtou.

Zodpovídá: vedoucí oddělení správy majetku

Termín: ihned

                                                                                                                     

 

 

1382/14

 

Rada města bere na vědomí

informace starosty, místostarostů, tajemníka a členů rady města.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        

                                                          

                                                                                             

Ing. František  J i r a s k ý

starosta

 

 

 

 

Ing. Roman  B a ť a                                                 Bc. Helena  K e j z l a r o v á

místostarosta                                                                      místostarostka