Klávesové zkratky na tomto webu - základní
Přejít přímo na obsah stránky

Vysoké Mýto

oficiální stránky města

Dnes je pondělí 1.6.2020

Usnesení RM č. 2014-38 ze dne 9.12.2014

16.12.14

Souhrn usnesení č. 38/14

 

z jednání Rady města Vysokého Mýta,  konané dne 9. 12. 2014

 

1323/14

Rada města schvaluje

pořad schůze rady města konané dne 9. 12. 2014 dle předloženého návrhu.

                                                                                                                                                                               

1324/14                                                                    

                                                                                 

Rada města schvaluje

 

odložení splatnosti závazku do 30. 6. 2015.

                                                                                                                     

1325/14

Rada města schvaluje

přidělení bytu č. 1 v DPS Javornického 432 pro pana Hladíka Miroslava, nar. 18.12.1935, bytem Domoradice 32, a uzavření nájemní smlouvy na 3 roky.

Zodpovídá: vedoucí odboru sociálních služeb

Termín: ihned                                                                                               

1326/14

Rada města schvaluje

 

Smlouvu o poskytnutí dotace Oblastnímu spolku ČČK dle pravidel rozpočtového provizoria pro rok 2015

Zodpovídá: vedoucí odboru sociálních služeb

Termín: ihned

1327/14

Rada města  schvaluje

 

Nájemní smlouvu mezi Městem Vysokým Mýtem a ČČK o nájmu osobního vozu Peugeot Partner

Zodpovídá: vedoucí odboru sociálních služeb

Termín: ihned                                                                                                     

     

 

1328/14

Rada města souhlasí

s tím, že p. Radka Hyksová, bude splácet měsíčně 500,- Kč z jejího dluhu vůči p. Petru Hyksovi v celkové výši 121.264,- Kč a splátka bude zasílána na účet p. Hyksy prostřednictvím Azylového domu v Chrudimi.

                                                          

Zodpovídá:  Mgr. Romana Vondřejcová, vedoucí OSZ

Termín:  ihned                                                                                            

 

 

 

1329/14

Rada města schvaluje

podání žádosti o příspěvek ze SFDI ČR na  akci „Cyklostezka Vysoké Mýto – Hrušová“.

Termín:           podat žádost do 9.1.2015 

Zodpovídá:      Referent dotačních projektů, vedoucí OIN                                                                     

1330/14

Rada města zrušuje

ke dni 31.12.2014 Vnitřní předpis číslo 22/2013 – Směrnici o vedení účetnictví města Vysokého Mýta ze dne 05.12.2015.

Zodpovídá: vedoucí odboru finančního

Termín: 31.12.2014                                                                                    

1331/14

Rada města schvaluje

Vnitřní předpis číslo 45/2014 – Směrnici o vedení účetnictví města Vysokého Mýta dle předloženého návrhu s účinností od 01.01.2015.

Zodpovídá: vedoucí odboru finančního

Termín: 01.01.2015                                                                                  

1332/14

Rada města zrušuje

ke dni 31.12.2014 Vnitřní předpis číslo 9/2012 – Směrnici o evidenci majetku města Vysokého Mýta ze dne 29.11.2012.

Zodpovídá: vedoucí odboru finančního

Termín: 31.12.2014                                                                                   

1333/14

Rada města schvaluje

Vnitřní předpis číslo 46/2014 – Směrnici o evidenci majetku města Vysokého Mýta dle předloženého návrhu s účinností od 01.01.2015.

Zodpovídá: vedoucí odboru finančního

Termín: 01.01.2015                                                                                   

1334/14

Rada města zrušuje

ke dni 31.12.2014 Vnitřní předpis číslo 13/2012 – Směrnici o inventarizaci města Vysokého Mýta ze dne 29.11.2012.

Zodpovídá: vedoucí odboru finančního

Termín: 31.12.2014                                                                                   

1335/14

Rada města schvaluje

Vnitřní předpis číslo 47/2014 – Směrnici o inventarizaci města Vysokého Mýta dle předloženého návrhu s účinností od 01.01.2015.

Zodpovídá: vedoucí odboru finančního

Termín: 01.01.2015                                                                                      

1336/14

Rada města zrušuje

 

ke dni 31.12.2014 Vnitřní předpis číslo 8/2012 – Směrnici k dani z přidané hodnoty města Vysokého Mýta ze dne 29.11.2012.

Zodpovídá: vedoucí odboru finančního

Termín: 31.12.2014                                                                                     

1337/14

Rada města schvaluje

 

Vnitřní předpis číslo 48/2014 – Směrnici k dani z přidané hodnoty města Vysokého Mýta, dle předloženého návrhu s účinností od 01.01.2015.

Zodpovídá: vedoucí odboru finančního

Termín: 01.01.2015                                                                                    

1338/14

Rada města zrušuje

ke dni 31.12.2014 Vnitřní předpis číslo 3/2014 – Směrnici o pokladní činnosti města Vysokého Mýta ze dne 10.04.2014.

Zodpovídá: vedoucí odboru finančního

Termín: 31.12.2014                                                                                   

1339/14

Rada města schvaluje

Vnitřní předpis číslo 49/2014 – Směrnici o pokladní činnosti města Vysokého Mýta dle předloženého návrhu s účinností od 01.01.2015.

Zodpovídá: vedoucí odboru finančního

Termín: 01.01.2015                                                                                    

1340/14

Rada města zrušuje

 

ke dni 31.12.2014 Vnitřní předpis číslo 21/2014 – Směrnici stanovující postup při schvalování účetních závěrek města Vysokého Mýta a jeho příspěvkových organizací ze dne 05.12.2015.

Zodpovídá: vedoucí odboru finančního

Termín: 31.12.2014                                                                                      

1341/14

Rada města schvaluje

 

Vnitřní předpis číslo 50/2014 – Směrnici o schvalování účetních závěrek města Vysokého Mýta a jeho příspěvkových organizací dle předloženého návrhu s účinností od 01.01.2015.

Zodpovídá: vedoucí odboru finančního

Termín: 01.01.2015                                                                                      

1342/14

Rada města zrušuje

ke dni 31.12.2014 Vnitřní předpis číslo 12/2012 – Směrnici o reálné hodnotě majetku města Vysokého Mýta ze dne 29.11.2012.

Zodpovídá: vedoucí odboru finančního

Termín: 31.12.2014                                                                                     

1343/14

Rada města schvaluje

Vnitřní předpis číslo 51/2014 – Směrnici o reálné hodnotě majetku města Vysokého Mýta dle předloženého návrhu s účinností od 01.01.2015.

Zodpovídá: vedoucí odboru finančního

Termín: 01.01.2015                                                                                       

1344/14

Rada města doporučuje

zastupitelstvu města přijmout toto usnesení:

Zastupitelstvo města schvaluje rozpočtové opatření č.7-2014 ve znění doplňku č.1.

1345/14

Rada města schvaluje

uzavření Dodatku č. 1 k Nájemní smlouvě č. 674 ze dne 30.6.2014 uzavřené mezi městem Vysokým Mýtem a Správou školských zařízení – domov mládeže a školní jídelna, Vysoké Mýto, příspěvková organizace, IČ: 71294791 v předloženém znění.

Zodpovídá: vedoucí oddělení správy majetku

Termín: ihned                                                                                                       

1346/14

Rada města schvaluje

uzavření Dohody o umístění a provedení stavby mezi společností RWE GasNet, s.r.o., IČ 27295567, se sídlem Ústí nad Labem, Klíšská 940, PSČ 401 17 zastoupenou na základě plné moci RWE Distribuční služby, s.r.o., IČ 27935311, se sídlem Plynárenská 499/1, 657 02 Brno jako stavebníkem a městem Vysokým Mýtem jako vlastníkem pozemků parc. č. 1196/3 a 4875/6 v obci a  k.ú. Vysoké Mýto pro stavbu s názvem „Reko MS Vysoké Mýto – Gen. Závady + 1, 1. etapa“ dle projektové dokumentace, kterou vypracovala společnost VK CAD s.r.o., Vraclavská 285, Vysoké Mýto - změna stavby před jejím dokončením (nesoulad polohy NTL plynovodu se zákresem v evidenci vlastníka plynárenského zařízení). V uvedené dohodě výjimečně nebude ustanovení o neodvolatelném souhlasu stavebníka s výsadbou dřevin v ochranném pásmu, a to z důvodu plánovaného umístění plynovodu pod komunikací.

Zodpovídá: vedoucí oddělení správy majetku

Termín: 31.12.2014                                                                                               

1347/14

Rada města schvaluje

uzavření Smlouvy o budoucí smlouvě o zřízení věcného břemene mezi městem Vysokým Mýtem a společností RWE GasNet, s.r.o., IČ 27295567, se sídlem Ústí nad Labem, Klíšská 940, PSČ 401 17 zastoupenou na základě plné moci RWE Distribuční služby, s.r.o., IČ 27935311, se sídlem Plynárenská 499/1, 657 02 Brno, věcným břemenem – služebností budou dotčeny pozemky parc. č. 1196/3 a 4875/6  v obci a k.ú. Vysoké Mýto pro stavbu „Reko MS Vysoké Mýto – Gen. Závady +1, 1. etapa“ - změna stavby před jejím dokončením (nesoulad polohy NTL plynovodu se zákresem v evidenci vlastníka plynárenského zařízení).

           

Zodpovídá: vedoucí oddělení správy majetku

Termín: 31.12.2014                                                                                              

1348/14

Rada města schvaluje

uzavření Dohody o podmínkách provedení stavby mezi Ředitelstvím silnic a dálnic ČR, se sídlem Na Pankráci 456/56, 140 00 Praha 4 – Nusle zastoupeným Ředitelstvím silnic a dálnic ČR – Správa Pardubice, Hlaváčova 902, 530 02 Pardubice a městem Vysokým Mýtem jako vlastníkem pozemků parc. č. 4866, 1022/3, 5155/1, 5120/20, 5120/3, 5120/4, 4549/4, 4276/8 a 4276/3 v obci a  k.ú. Vysoké Mýto pro stavbu s názvem „I/35 – Vysoké Mýto – Oprava mostu ev. č. 35-090“ dle projektové dokumentace, kterou vypracovala společnost MDS projekt, Försterova 175, Vysoké Mýto.

Zodpovídá: vedoucí oddělení správy majetku

Termín: 31.12.2014                                                                                                 

1349/14

 

Rada města odkládá     

 

uzavření Dodatku č. 2 ke smlouvě č. 2053 o výpůjčce nemovitostí uzavřené se Základní školou Vysoké Mýto, Javornického, IČ: 49317032, kterým se předmět výpůjčky doplní o byt určený pro školníka v budově č.p.2 v ul. Javornického. Byt bude moci ZŠ Javornického pronajímat svým zaměstnancům bez souhlasu vypůjčitele.

 

 

 

1350/14

 

Rada města odkládá     

 

vyjmutí bytu v budově č.p.2 v ul. Javornického ve Vysokém Mýtě ze Smlouvy mandátní (příkazní) uzavřené s Městským bytovým podnikem Vysoké Mýto s.r.o.

 

      

1351/14

Rada města schvaluje

uzavření Příkazní smlouvy o správě nemovitostí se společností STATING s.r.o., Pardubická 861/75a, 50004 Hradec Králové, IČ: 25963864, v předloženém znění.

Zodpovídá: vedoucí odboru investic

Termín: 31.12.2014                                                                                             

1352/14

Rada města souhlasí

s vyřazením inv. č. 482 horkovzd. napař. pec - konvektomat z evidence majetku střediska č.119 - Jídelna Gen. Závady.

Zodpovídá: vedoucí OPM

Termín: 31.12.2014 

                                                                                         

1353/14

Rada města souhlasí

s vyřazením inv. č. 5994 myčka na nádobí z evidence majetku střediska č. 342 - DPS Litomyšlská 50.

Zodpovídá: vedoucí OPM

Termín: 31.12.2014                                                                                           

1354/14

Rada města schvaluje

záměr prodat pozemek nově vzniklý geometrickým plánem č. 3857-191/2014 označený jako parc. č. 1515/219 ostatní plocha o výměře 149 m2 v katastrálním území Vysoké Mýto. Původní pozemek parc. č. 1515/1 je zapsán na listu vlastnictví č. 10001 pro obec a k.ú. Vysoké Mýto u Katastrálního úřadu pro Pardubický kraj, Katastrální pracoviště Ústí nad Orlicí.

Zodpovídá: vedoucí OPM

Termín: ihned                                                                                                   

 

 

 

1355/14

Rada města schvaluje

darování movité věci v celkové pořizovací hodnotě 5.489 Kč dle přílohy do vlastnictví VYSOKOMÝTSKÁ KULTURNÍ, o.p.s., Litomyšlská 72, Vysoké Mýto IČ: 28852150.

Zodpovídá: vedoucí OPM

Termín: 31.12.2014                                                                                              

 

 

 

1356/14

 

Rada města schvaluje

uzavření Dohody o změně smlouvy č. 9255910896 - D mezi městem Vysokým Mýtem a Státním fondem rozvoje bydlení, se sídlem Praha, Staré Město, Dlouhá 741/13, PSČ 110 00, předmětem dohody je změna vázací doby platnosti podmínek pro nakládání s byty postavenými s dotací.

Zodpovídá: vedoucí OPM

Termín: 31.12.2014                                                                                           

 

 

1357/14

 

Rada města schvaluje

Změnu Ceníku za užití místních komunikací či jejich částí vymezených v Nařízení města Vysokého Mýta č. 4/2012 o vymezení místních komunikací či jejich úseků ve městě Vysokém Mýtě, jichž lze užít ke stání silničního motorového vozidla za sjednanou cenu, ve znění pozdějších změn.

1358/14

Rada města schvaluje

 

přihlášení města Vysokého Mýta jako veřejnoprávní korporace jako účastníka řízení

depolymerizační linka Agile spol. s.r.o.

1359/14           

                       

Rada města bere na vědomí

informace starosty, místostarostů, tajemníka a členů rady města.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         

                                                          

                                                                                             

Ing. František  J i r a s k ý

starosta

 

 

 

 

Ing. Roman  B a ť a                                                 Bc. Helena  K e j z l a r o v á

místostarosta                                                                      místostarostka