Klávesové zkratky na tomto webu - základní
Přejít přímo na obsah stránky

Vysoké Mýto

oficiální stránky města

Dnes je středa 27.5.2020

Usnesení RM č. 2014-36 ze dne 26.11.2014

01.12.14

Souhrn usnesení č. 36/14

 

z jednání Rady města Vysokého Mýta,  konané dne 26. 11. 2014

 

 

1279/14

Rada města schvaluje

pořad schůze rady města konané dne 26. 11. 2014 dle předloženého návrhu.

                                                                                                                     

1280/14

Rada města mění

 

usnesení č. 805/14 ze dne 9.7.2014 takto:

Rada města schvaluje

Správě školských zařízení – domovu mládeže a školní jídelně, Vysoké Mýto, příspěvkové organizaci upravený rozpočet a upravený odpisový plán na rok 2014 a účelové vázání rozpočtovaných prostředků na jednotlivé energie. 

Zodpovídá: pověřený ředitel PaedDr. Jiří Podroužek

Termín: ihned

                                                                                                         

1281/14

Rada města zrušuje

 

usnesení č. 806/14.

                                                                                                                     

1282/14

Rada města ukládá

 

na základě § 28, odst. 6, písm. b), zákona o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů        č. 250/2000 Sb., ve znění pozdějších předpisů, příspěvkové organizaci Správa školských zařízení – domov mládeže a školní jídelna, Vysoké Mýto, příspěvková organizace, IČ: 71294791, Gen. Závady 118, Litomyšlské Předměstí, 566 01 Vysoké Mýto odvod finančních prostředků z investičního fondu organizace ve výši 4.000 Kč do rozpočtu zřizovatele města Vysokého Mýta. Uvedený odvod bude proveden převodem na běžný účet města v 1 splátce    v následujícím termínu a výši:

15.12.2014      4.000 Kč

Zodpovídá: pověřený ředitel PaedDr. Jiří Podroužek

Termín: 15.12.2014

                                                                                                                     

1283/14

Rada města schvaluje

 

Smlouvu o poskytnutí účelové neinvestiční dotace v požární ochraně s dotací v částce     9 596 ,- Kč mezi Městem Vysokým Mýtem, B. Smetany 92, Vysoké Mýto a Pardubickým krajem, Komenského nám. 125, Pardubice.

Zodpovídá: vedoucí OVV

Termín: ihned

 

 

                                                                                                         

 

1284/14

Rada města doporučuje

zastupitelstvu města přijmout následující usnesení:

Zastupitelstvo města schvaluje Zásady města Vysokého Mýta pro poskytování finančních dotací z rozpočtu města v předloženém znění.

Zodpovídá: vedoucí OKT

Termín: prosinec 2014

                       

                                                                                 

 

1285/14

Rada města doporučuje

zastupitelstvu města přijmout následující usnesení:

Zastupitelstvo města vyhlašuje

v souladu se Zásadami města Vysokého Mýta pro poskytování finanční dotace z rozpočtu města grantová řízení na poskytnutí dotací z rozpočtu města pro rok 2015 na projekty v oblasti sportu, kultury, životního prostředí, na projekty škol, na projekty spolupráce s partnerskými městy, na sociální služby, zdravotnictví a podporu rodiny.

Zodpovídá: vedoucí OKT

Termín: prosinec 2015

                                                                                                         

1286/14

 

Rada města doporučuje

zastupitelstvu města přijmout toto usnesení:

Zastupitelstvo města schvaluje

uzavření smlouvy o dotaci se společností VYSOKOMÝTSKÁ KULTURNÍ, o. p. s., IČ: 28852150, na činnost a provoz v roce 2015 dle Pravidel rozpočtového provizoria na rok 2015.

Zodpovídá: vedoucí OKT

Termín:  prosinec 2014

                                                                                                         

1287/14

 

Rada města doporučuje

zastupitelstvu města přijmout toto usnesení:

Zastupitelstvo města schvaluje

uzavření smlouvy o dotaci se společností VYSOKOMÝTSKÁ KULTURNÍ, o. p. s. IČ: 28852150, na činnost a provoz Muzea českého karosářství, Městské galerie a Informačního centra v roce 2015 dle Pravidel rozpočtového provizoria na rok 2015.

Zodpovídá: vedoucí OKT

Termín:  prosinec 2014

                                                                                                                     

1288/14

 

Rada města mění

usnesení Rady města Vysokého Mýta č. 1148/14 ze dne 8. 10. 2014 tak, že usnesení zní:

Rada města schvaluje poskytnutí každoroční dotace společnosti VYSOKOMÝTSKÁ KULTURNÍ, o. p. s., IČ: 28852150 ve výši sjednaného nájemného za pronájem koncertního křídla č. ev. 494, počínaje rokem 2015.

Zodpovídá: vedoucí OKT

Termín:  ihned

                                                                                                         

 

1289/14

Rada města doporučuje

zastupitelstvu města přijmout toto usnesení:

Zastupitelstvo města schvaluje rozbor hospodaření sestavený k 30.09.2014.

Zodpovídá: vedoucí odboru finančního

Termín: 10.12.2014

                                                                                                                     

1290/14

Rada města doporučuje

zastupitelstvu města přijmout toto usnesení:

Zastupitelstvo města schvaluje rozpočtové opatření č.7-2014.

Zodpovídá: vedoucí odboru finančního

Termín: 10.12.2014

                                                                                                         

1291/14

Rada města doporučuje

zastupitelstvu města přijmout toto usnesení:

Zastupitelstvo města bere na vědomí Zápis z dílčího přezkoumání hospodaření města Vysoké Mýto ze dne 7.11.2014.

                                                                                                         

1292/14

Rada města doporučuje

zastupitelstvu města přijmout toto usnesení:

Zastupitelstvo města schvaluje Pravidla rozpočtového provizoria města Vysokého Mýta na rok 2015.

Zodpovídá: vedoucí odboru finančního

Termín: 10.12.2014

                                                                                                         

1293/14

Rada města doporučuje

zastupitelstvu města přijmout toto usnesení:

Zastupitelstvo města stanovuje

do odvolání rozsah kompetencí k provádění jednotlivých rozpočtových opatření radou města dle předloženého návrhu.

Zodpovídá: vedoucí odboru finančního

Termín: 10.12.2014

                                                                                             

1294/14

Rada města schvaluje

 

poskytnutí daru po 1 ks parkovací známky města Vysokého Mýta na rok 2015 v hodnotě 3.000,-Kč městům Žamberk, Česká Třebová, Litomyšl, Ústí nad Orlicí a Choceň a dále Senior dopravě ČČK Ústí nad Orlicí.

Zodpovídá: vedoucí odboru finančního

Termín: 31.12.2014

                                                                                                         

 

 

1295/14

Rada města rozhodla

 

o výběru nejvhodnější nabídky a pořadí nabídek podaných v zadávacím řízení ve veřejné zakázce pro výběr dodavatele na akci: „Oprava střechy objektu čp. 526“:

-        KAVOSTAV s.r.o., Komenského 160, 566 01 Vysoké Mýto, IČ 28791193,  

 nabídková cena 298 829,00 Kč bez DPH

-        SAREKO s.r.o., Husova 187/II, 566 01 Vysoké Mýto, IČ 45539197, nabídková 

 cena 341 499,40 Kč bez DPH

Zodpovídá: vedoucí odboru investic

Termín: 31.12.2014

 

                                                                                                                     

 

 

1296/14

 

Rada města schvaluje

uzavření smlouvy o dílo se společností KAVOSTAV s.r.o., Komenského 160, 566 01 Vysoké Mýto, IČ 28791193, za nabídkovou cenu 298 829,00 Kč bez DPH.

 

Zodpovídá: vedoucí odboru investic

Termín: 31.12.2014

                                                                                                                     

1297/14

Rada města schvaluje

 

přijetí dotace na základě  Rozhodnutí o poskytnutí dotace ze dne 18.11.2014, identifikační číslo EDS 115D132000290 na akci: „CZ.1.02/7.1.00/14.23012  Regenerace přírodních zahrad mateřských školek ve Vysokém Mýtě“, identifikační číslo EIS: IS SFZP 14182317.

Zodpovídá: vedoucí odboru investic

Termín: 31.12.2014

                                                                                             

1298/14

 

Rada města doporučuje

zastupitelstvu města přijmout toto usnesení:

Zastupitelstvo města schvaluje

prodloužení termínu pro splacení půjčky Mikroregionem Vysokomýtsko (schválena usnesením zastupitelstva města číslo 129/13 ze dne 18.09.2013) ze dne 31.12.2014

na den 30.06.2015.

Zodpovídá:      Ing. Milan Zeman

Termín:           08.12.2014

 

 

                                                                                                         

 

1299/14

Rada města doporučuje

 

zastupitelstvu města přijmout toto usnesení

Zastupitelstvo města schvaluje Program regenerace městské památkové zóny Vysoké Mýto na období 2014-2023 – aktualizace říjen 2014

Termín:           ihned

Zodpovídá:      vedoucí OSÚ

                                                                                                         

1300/14

Rada města doporučuje

 

zastupitelstvu města přijmout toto usnesení:

Zastupitelstvo města schvaluje místostarostu ing. Romana Baťu pro spolupráci na pořízení Změny č. 2 a č.3 ÚP Vysoké Mýto

                                                                                                         

1301/14

Rada města schvaluje

 

„Případovou studii Vysoké Mýto“, která je součástí projektu Plánování odpadového hospodářství na municipální úrovni (TD020304), zpracovanou společností Ing. Pavel Novák s.r.o., Osadní 799/26, 170 00 Praha 7, IČ 28418794, v předloženém znění.

Zodpovídá: vedoucí odboru stavebního úřadu a životního prostředí

Termín:  ihned

                                                                                             

 

 

1302/14

Rada města schvaluje

uzavření nájemní smlouvy na byt č. 5 v č.p. 450 v ulici V Peklovcích ve Vysokém Mýtě s manželi Bohdanem Prodanem (nar. 17.04.1960) bytem Tisová 126 a Oksanou Prodanovou (nar.01.09.1962) bytem Visockoho 14, Ukrajina. Nájemní smlouva bude uzavřena na dobu určitou 1 rok. Podmínkou přidělení bytu je předplacení ročního nájemného ve výši 24.000,-Kč.

Zodpovídá: vedoucí oddělení správy majetku

Termín: 31.12.2014

           

                                                                                             

1303/14

Rada města schvaluje

uzavření nájemní smlouvy na byt č. 12 v č.p. 114 v ulici Jiřího z Poděbrad ve Vysokém Mýtě s paní Dagmar Bílkovou (nar.20.07.1971) bytem Försterova 158, Vysoké Mýto. Nájemní smlouva bude uzavřena na dobu určitou 1 rok. Podmínkou přidělení bytu je předplacení ročního nájemného ve výši 42.000,-Kč.

Zodpovídá: vedoucí oddělení správy majetku

Termín: 31.12.2014

                                  

           

                                                                      

1304/14

Rada města schvaluje

uzavření nájemní smlouvy na byt č. 9 v č.p. 780 v ulici V Břízkách ve Vysokém Mýtě s paní Denisou Labovou (nar.01.10.1986), bytem Erbenova 285, Vysoké Mýto. Nájemní smlouva bude uzavřena na dobu určitou 1 rok. Podmínkou přidělení bytu je předplacení ročního nájemného ve výši 30.000,-Kč. Pokud první vylosovaný byt odmítne, bude byt přidělen dalšímu vylosovanému žadateli:

2. Radek Možiešík (nar.04.09.1975) bytem V Břízkách 782, Vysoké Mýto

3. Bohdan Prodan (nar.17.04.1960), bytem Tisová 126

Zodpovídá: vedoucí oddělení správy majetku

Termín: 31.12.2014

1305/14

Rada města schvaluje

uzavření smlouvy o krátkodobé výpůjčce se společností Městské lesy, Vysoké Mýto, spol. s.r.o., IČ: 25951378, na vypůjčení části pozemku p.č. 1690/1 v k.ú. Vysoké Mýto,  Masarykovo náměstí o rozloze 300 m2 dle zákresu v přiložené mapě, za účelem prodeje vánočních stromků ve dnech 10.12.2014 a 11.12.2014,

                                                                                             

Zodpovídá: vedoucí oddělení správy majetku

Termín: ihned

                                                                                                                     

 

 

 

1306/14

Rada města schvaluje

výši místního poplatku za odpady v částce 520,-- Kč.

                       

                       

                                                                      

1307/14

 

Rada města doporučuje

zastupitelstvu města přijmout toto usnesení:

Zastupitelstvo města vydává obecně závaznou vyhlášku č. 4/2014, kterou se mění vyhláška č. 5/2012, o místním poplatku za provoz systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů, ve znění obecně závazné vyhlášky 3/2013.

Zodpovídá: vedoucí OPM

Termín: 10.12.2014                                      

                                                                                                         

 

 

 

 

1308/14

 

Rada města schvaluje

odměnu řediteli Technických služeb Vysoké Mýto dle předloženého návrhu.

 

 

1309/14

Rada města bere na vědomí

informace starosty a tajemníka.  

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               

                                                                                                                                 

                                                                                             

Ing. František  J i r a s k ý

Starosta

 

 

 

 

 

Ing. Roman  B a ť a                                                 Bc. Helena  K e j z l a r o v á

místostarosta                                                                      místostarostka