Klávesové zkratky na tomto webu - základní
Přejít přímo na obsah stránky

Vysoké Mýto

oficiální stránky města

Dnes je čtvrtek 4.6.2020

Usnesení RM č. 2014-34 ze dne 5.11.2014

14.11.14

Souhrn usnesení č. 34/14

 

z jednání Rady města Vysokého Mýta,  konané dne 5. 11. 2014

 

1220/14

Rada města schvaluje

pořad schůze rady města konané dne 5. 11. 2014 dle předloženého návrhu.

                                                          

1221/14

Rada města schvaluje

 

zakoupení konvektomatu pro školní jídelnu Správy školských zařízení – DM a ŠJ, Vysoké Mýto, příspěvkové organizace dle předloženého návrhu.

Zodpovídá: PaedDr. Jiří Podroužek a vedoucí odboru vnitřních věcí

Termín: ihned

                                                                                                         

1222/14

 

Rada města doporučuje

ke schválení ZM  rozpočtové  změny TS  č.3/2014

                                                                                                         

1223/14

Rada města schvaluje

Rozpočtové opatření č. 6-2014.

Zodpovídá: vedoucí odboru finančního

Termín: 30.11.2014

                                                                                                         

1224/14

Rada města schvaluje

plán inventur na rok 2014.

Zodpovídá: tajemník

Termín: ihned

                                                                                                         

1225/14

Rada města jmenuje

členy inventarizačních komisí dle přílohy č. 1 plánu inventur na rok 2014.

Zodpovídá: tajemník

Termín: ihned

                                                                                             

1226/14

Rada města deleguje

na tajemníka Měú svoji pravomoc jmenovat případné další členy inventarizačních komisí, kteří budou následně doplněni do radou města schváleného Seznamu členů inventarizačních komisí pro inventarizaci majetku města Vysokého Mýta za rok 2014.

Zodpovídá: tajemník

Termín: průběžně

                                                                                                                     

1227/14

Rada města souhlasí

s uzavřením dodatku ke smlouvě o úvěru ze dne 25.09.2013.

                                                                                                                     

 

1228/14

Rada města souhlasí

s udělením státního občanství ČR  Bedrie Alisse Ali, nar. 13.12.1988, trvale bytem Vysoké Mýto, Litomyšlské Předměstí, nám. Naděje 772.

                                                                                                         

 

 

1229/14

Rada města schvaluje

darování použitých hmotných movitých věcí a to 5 ks stolků bez inventárního čísla do vlastnictví příspěvkové organizace Základní umělecká škola, Vysoké Mýto, IČ: 21551189.

Zodpovídá: vedoucí oddělení správy majetku

Termín: 31.12.2014

                                                                                                                     

1230/14

 

Rada města schvaluje

uzavření Dodatku č. 1 k Pachtovní smlouvě č. 01 uzavřené se společností Agrokiwi spol. s r.o., IČ: 60933950, kterým se předmět smlouvy doplní o pozemek p.č. 4597/63 v k.ú. Vysoké Mýto. Roční pachtovné bude zvýšeno o částku 1010Kč + DPH.

Zodpovídá: vedoucí oddělení správy majetku

Termín: 30.11.2014

           

                                                                                                         

1231/14

 

Rada města schvaluje

zveřejnění záměru uzavřít dodatek č. 1 ke Smlouvě o výpůjčce č. 2058 uzavřené se společností VYSOKOMÝTSKÁ KULTURNÍ o.p.s., IČ: 28852150, kterým se předmět výpůjčky zúží o nebytové prostory uvedené v bodě b) a c) článku II smlouvy (nebytové prostory v budově č.p.50 stojící na p.č. 1166/1 v k.ú. Vysoké Mýto v ul. Litomyšlská a nebytové prostory v budově č.p. 91 stojící na p.č. 2 v k.ú. Vysoké Mýto, nám. Přemysla Otakara II. – kancelář č. 254) a dále o věci movité inv.č. 5485 – piano Steingraiber, inv.č. 5566 – skříňka a inv.č. 5569 – psací stroj Consul.

Zodpovídá: vedoucí oddělení správy majetku

Termín: 30.11.2014

                                                                                                         

 

 

1232/14

 

Rada města schvaluje

uzavření Dodatku č. 14 k pojistné smlouvě č. 7720602820 dle předloženého návrhu.

Zodpovídá: vedoucí oddělení správy majetku

Termín: 30.11.2014

 

                                                                                                         

 

1233/14

Rada města doporučuje

zastupitelstvu města přijmout toto usnesení:

Zastupitelstvo města schvaluje koupi pozemku parc. č. 3271 lesní pozemek v obci a k.ú. Vysoké Mýto od společnosti Městské lesy Vysoké Mýto, spol. s r. o., IČ 25951378, Voštice 130, Litomyšlské Předměstí, Vysoké Mýto za celkovou kupní cenu ve výši 39.521,- Kč.

Zodpovídá: vedoucí OPM

Termín: 31.01.2015

                                                                                             

1234/14

Rada města doporučuje

zastupitelstvu města přijmout toto usnesení:

Zastupitelstvo města schvaluje prodej pozemků parc. č. 3397/12 a 3397/19 vše trvalý travní porost v obci a k.ú. Vysoké Mýto paní Markétě Hraničkové, bytem Vinice 70, Vysoké Mýto za celkovou kupní cenu ve výši 26.850,- Kč. Poplatníkem daně z nabytí nemovitých věcí je nabyvatel, tj. kupující.

Zodpovídá: vedoucí OPM

Termín: 31.01.2015

1235/14

Rada města souhlasí

s odložením vyřízení žádosti o prodej části pozemku parc. č. 4289/1 v obci a k.ú. Vysoké Mýto podanou společností JMB Aircraft s.r.o. do doby vyřešení budoucího využití celé plochy letiště.

Zodpovídá: vedoucí OPM

                                                                                                                     

1236/14

Rada města souhlasí

s odložením vyřízení žádosti o prodej části pozemku parc. č. 4289/1 v obci a k.ú. Vysoké Mýto podanou manž. Vávrovými do doby vyřešení budoucího využití celé plochy letiště.

Zodpovídá: vedoucí OPM

                                                                                                                     

1237/14

Rada města odmítá

žádost BAK stavební společnost, a.s. o zaplacení náhrady škody dle dopisu ze dne 21.10.2014.

                                                                                                                     

1238/14

 

Rada města bere na vědomí

vyjádření BAK stavební společnost, a.s. k náhradám škody týkajících se poškození majetku třetích osob v souvislosti se stavbou Muzea českého karosářství.

Zodpovídá: vedoucí OPM

                                                                                                         

1239/14

Rada města schvaluje

 

poskytnutí dotace města Vysokého Mýta Plaveckému klubu Vysoké Mýto, IČO 15030458, ve výši 4 000 Kč na pořádání plaveckých závodů o Vánoční cenu Vysokého Mýta.

Zodpovídá: vedoucí OKT

Termín:  ihned

                       

           

                                                                                 

1240/14

Rada města schvaluje

 

poskytnutí finanční dotace ve výši 34 000 Kč VYSOKOMÝTSKÉ KULTURNÍ, o. p. s., IČ: 28852150 pro pokrytí finančního rozdílu mezi obdrženou dotací a zakázkou města Vysokého Mýta pro Výroční večer pro výbory ZM a komise RM - děkovací večer za činnost ve prospěch města Vysokého Mýta.   

Zodpovídá: vedoucí OKT

Termín:  ihned

 

 

 

 

1241/14

Rada města schvaluje

 

záměr na akci „Oprava hasičské zbrojnice Svařeň“.

Zodpovídá: vedoucí odboru investic

Termín: ihned

                                                                                                                     

1242/14

Rada města schvaluje

 

uzavření smlouvy o dílo s firmou Projekce CZ, s r.o., Tovární 290, 537 01 Chrudim, IČ: 27558860, jako zhotovitelem projektové dokumentace na akci: „Oprava hasičské zbrojnice Svařeň“, za nabídkovou cenu, která bez DPH činí 145 605,00 Kč.

Zodpovídá: vedoucí odboru investic

Termín: 31.12.2014

                                                                                                                     

1243/14

Rada města odkládá

projednání bodu č. 2 - Oprava chodníků ul. Prokopa Velikého na jednání RM dne 19. 11. 2014.  

 

 

 

 

 

1244/14

 

Rada města ukládá

 

řediteli Městského bytového podniku Vysoké Mýto zjistit příčinu nadměrné vlhkosti v bytě č. 2 v čp. 4 v ul. Sportovní ve Vysokém Mýtě, přijmout opatření k nápravě nevyhovujícího stavu a informovat o provedených opatřeních radu města.

Zodpovídá: pan Ropek, ředitel MěBP

Termín: 5. 12. 2014

 

                                                                                                                     

 

 

1245/14

 

Rada města bere na vědomí

 

zadání zpracování odborného posudku starostou města firmě STATING s.r.o. ve věci nadměrné vlhkosti a nízké kvality opravy bytu č. 2 v čp. 4 v ul. Sportovní ve Vysokém Mýtě.

 

                                                                                                                     

 

 

 

 

1246/14

 

Rada města schvaluje

úpravu platu ředitele Technických služeb Vysoké Mýto dle předloženého návrhu.

Zodpovídá: starosta města

Termín: ihned

                       

                                                                                             

1247/14

 

Rada města bere na vědomí

informace starosty, místostarosty, tajemníka a Ing. Pešiny.

                                                                                                                                                        

                                                                                                                                                                                                                                                                                         

Ing. Miloslav  S o u š e k

starosta

                                                                                                         

                                                                                             

Ing. František  J i r a s k ý

místostarosta