Klávesové zkratky na tomto webu - základní
Přejít přímo na obsah stránky

Vysoké Mýto

oficiální stránky města

Dnes je sobota 30.5.2020

Usnesení RM č. 2014-32 ze dne 22.10.2014

24.10.14

Souhrn usnesení č. 32/14

 

z jednání Rady města Vysokého Mýta,  konané dne 22. 10. 2014

 

 

1169/14

 

Rada města schvaluje

pořad schůze rady města konané dne 22. 10. 2014 dle předloženého návrhu.

                                                                                                                                                                                                       

1170/14

Rada města schvaluje

prodloužení nájemní smlouvy k bytu č. 13 v DPS Komenského 124 pro paní Slavíkovou Rozálii, nar 1.4.1932 na 0,5 roku.

Zodpovídá: vedoucí odboru sociálních služeb

Termín: ihned

                                                                                                                     

1171/14

 

Rada města schvaluje

prodloužení nájemní smlouvy u pana Hyksy Petra, nar. 22.9.1976, bytem DPS Komenského 124 na 1 rok.

Zodpovídá: vedoucí odboru sociálních služeb

Termín: ihned

1172/14

Rada města schvaluje

 

přijetí nepeněžního daru v hodnotě Kč 395,- od společnosti TOMIL s.r.o., Gen. Svatoně 149, Vysoké Mýto, určeného na odměny do tomboly na akce pořádané odborem sociálních služeb.

Zodpovídá: vedoucí odboru sociálních služeb

Termín: ihned

                                                                                                         

1173/14

Rada města bere na vědomí

 

záměr odboru sociálních služeb zřídit pracovní místo na dobu určitou 1 rok v rámci dotovaných míst úřadem práce, a to společensky účelné pracovní místo.

Zodpovídá: vedoucí odboru sociálních služeb

Termín: ihned

                                                                                                                     

1174/14

Rada města schvaluje

přidělení bytu č. 205 v DPS Litomyšlská  paní Filipiové Martě, nar 20.6.1933, bytem Českých bratří 525/IV a  uzavření nájemní smlouvy na 3 roky.

Zodpovídá: vedoucí odboru sociálních služeb

Termín: ihned

                                                                                                         

1175/14

 

Rada města schvaluje

operační plán zimní údržby místních komunikací a chodníků pro město Vysoké Mýto pro zimní období  2014/2015

Zodpovídá: Ing. Svatoš

Termín:  ihned

                                                                                                                     

1176/14

Rada města schvaluje

 

poskytnutí finančního daru města Vysokého Mýta sdružení Babybox pro odložené děti – STATIM, IČO 27006891, na výměnu starého babyboxu v Orlickoústecké nemocnici ve výši 5 000 Kč.

Zodpovídá: vedoucí OKT

Termín:  ihned

                                                                                                                     

1177/14

Rada města schvaluje

 

darování poukázky v hodnotě 4 000 Kč na nákup zboží v partnerské prodejně T-Mobile, Tůmova 258, Vysoké Mýto vylosovanému výherci ekologické soutěže „Nový mobil“ na podporu třídění vysloužilého elektrozařízení.

Zodpovídá: vedoucí odboru stavebního úřadu a životního prostředí

Termín:  ihned

                                                                                                         

 

1178/14

 

Rada města schvaluje

 

přijetí finančního daru ve výši 20 000 Kč na výsadbu 4 ks stromů ve Vysokém Mýtě od společnosti Iveco Czech Republic, a.s., se sídlem Vysoké Mýto, Dobrovského 74, Pražské předměstí, PSČ 566 01.

Zodpovídá: vedoucí odboru stavebního úřadu a životního prostředí

Termín:  ihned

                                                                                             

 

1179/14

 

Rada města schvaluje

zrušení veřejné zakázky v souladu s ustanovením § 84 odst. 1 písm. e) zákona č. 137/2006 Sb. o veřejných zakázkách, ve znění pozdějších předpisů, na akci: „Vysoké Mýto - dovybavení sběrného dvora ul. Průmyslová“.

Zodpovídá: vedoucí odboru investic

Termín: 31.10.2014

                                                                                             

 

1180/14

 

Rada města schvaluje

 

zahájení nového zadávacího řízení z důvodu zrušení předešlého zadávacího řízení dle zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, ve znění pozdějších předpisů na akci: „Vysoké Mýto – dovybavení sběrného dvora ul. Průmyslová“.

Zodpovídá: vedoucí odboru investic

Termín: 30.11.2014

                                                                                                         

1181/14

Rada města schvaluje

 

seznam uchazečů ve složení:

- MEVA-TEC s.r.o., Chelčického 1228, 413 01 Roudnice nad Labem, IČ: 62742051;

- ELKOPLAST CZ, s.r.o., Štefánikova 2664, 760 01 Zlín, IČ: 25347942;

- CHLEBIŠ s.r.o.,  Hrnčířská 266/14, 748 01 Hlučín,IČ:27848361;

- ZD Sloupnice, Dolní Sloupnice 134, 565 53 Sloupnice, IČ 00131024;

- AGROCAR, Na Vápenkách 381/16, 742 21 Kopřivnice, IČ 64616134;

- LUX-PTZ s.r.o., Mlýnská 701, 561 64 Jablonné nad Orlicí, IČ 62065351;

- Garfen.cz, s.r.o., 696 49 Kelčany 67, IČ 26283948;

- TRANSTECHNIK CS spol. s r.o., Průběžná 80b,100 00 Praha 10 – Strašnice,   

  IČ 45275718;

- SOME Jindřichův Hradec s.r.o., Jarošovská 1267/II,377 01 Jindřichův Hradec

  IČ 62508831.

 

                                                                                                         

 

 

1182/14

 

Rada města schvaluje

 

komisi pro otevírání obálek s nabídkami, posouzení a hodnocení nabídek, na veřejnou zakázku vyhlášenou v souladu se zákonem č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, ve znění pozdějších předpisů, na akci: „ Vysoké Mýto – dovybavení sběrného dvora ul. Průmyslová“, ve složení:

- Ing. Miloslav Soušek – starosta (Ing. František Jiraský – místostarosta);

- JUDr. Libor Poláček – vedoucí OPM (Mgr. Lenka Knapová – vedoucí OPP);

- Ing. Jaromír Andrle – vedoucí OIN (Ing. Jana Králíková – referentka OIN);

- Ing. Ludvík Blažek - INGENIRING KRKKONOŠE a.s. (Helga Poláková –

   INGENIRING KRKKONOŠE a.s);

- Ing. Jindřich Svatoš – ředitel TS (Pavel Dvořák – vedoucí provozu TS).

Zodpovídá: vedoucí odboru investic

Termín: 30.11.2014

                                                                                             

1183/14

Rada města schvaluje

uzavření Dodatku č. 1 k příkazní smlouvě ze dne 30. 09. 2014 s firmou Ingeniring Krkonoše a.s., Pražská 135, 545 01 Trutnov na administraci veřejné zakázky na akci „Vysoké Mýto – dovybavení sběrného dvora ul. Průmyslová“ ve výši 3.950,00 Kč bez DPH.

Zodpovídá: vedoucí odboru investic

Termín: 30.11.2014

                                                                                                         

1184/14

Rada města schvaluje

 

uzavření Dodatku č.1 ke Smlouvě o dílo se společností SAPA-LPJ, spol. s r.o., Dráby 850, 566 01 Vysoké Mýto, IČ 62063634 se zhotovitelem akce: „Kompostárna Vysoké Mýt - stavební část - dodatečné práce“, v předloženém znění.

Zodpovídá: vedoucí odboru investic

Termín: 31.10.2014

                                                                                                         

1185/14

Rada města nepřijímá

dotaci na projekt „Stezka botanickou zahradou - Vysoké Mýto“, ident. č. EDS/SMVS: 1115D122004172, ev. č. IS SFŽP: 14220376, s celkovými výdaji projektu 2.509.251,00 Kč.

Zodpovídá: vedoucí odboru investic

Termín: 30.11.2014

                                                                                             

 

1186/14

 

Rada města schvaluje

ukončení smlouvy o dílo ze dne 09.10.2014 se společností OK GARDEN s.r.o., Sládkovičova 1233/21, 142 00 Praha 4, IČ 27571297, z důvodu neobdržení přislíbené dotace.

Zodpovídá: vedoucí odboru investic

Termín: 30.11.2014

                                                                                             

1187/14

Rada města schvaluje

ukončení Nájemní smlouvy č. 666 o nájmu části pozemku uzavřené mezi městem Vysokým Mýtem a manželi Kosačíkovými dohodou ke dni 31.10.2014.

Zodpovídá: vedoucí oddělení správy majetku

Termín: ihned

1188/14

Rada města schvaluje

ukončení Smlouvy č. 482 o nájmu části pozemku uzavřené mezi městem Vysokým Mýtem a manželi Stoklasovými dohodou ke dni 31.10.2014.

Zodpovídá: vedoucí oddělení správy majetku

Termín: ihned

                                                                                             

1189/14

Rada města souhlasí

s využitím místností, v budově Základní umělecké školy Vysoké Mýto, č.p.64 v u. Jeronýmova ve Vysokém Mýtě, v zázemí velkého sálu pro provozování občerstvení. Základní umělecká škola Vysoké Mýto, IČ: 21551189 odpovídá za soulad využití těchto prostor s požadavky stavebně technickými  a s předpisy upravujícími výkon této činnosti.

Zodpovídá: vedoucí oddělení správy majetku

Termín: ihned

                                                                                                         

1190/14

Rada města schvaluje

uzavření nájemní smlouvy se společností VYSOKOMÝTSKÁ KULTURNÍ, o.p.s., IČ:28852150 na pronájem věcí movitých uvedených v příloze tohoto usnesení  za účelem provozování Muzea českého karosářství, Informačního centra a městské galerie. Nájemní smlouva bude uzavřena od 1.11.2014 na dobu neurčitou. Roční nájemné bude ve výši 412.508Kč + platné DPH. Nájemné bude hrazeno ve 12ti pravidelných splátkách  a bude každý rok zvýšeno o míru inflace vyhlášenou Českým statistickým úřadem.

Zodpovídá: vedoucí oddělení správy majetku

Termín: ihned

                                                                                                         

1191/14

Rada města schvaluje

uzavření smlouvy o smlouvě budoucí o výpůjčce s Technickými službami Vysoké Mýto, IČ:  70888671 na výpůjčku věcí nemovitých a movitých v areálu kompostárny, jejíž výstavba probíhá na pozemku p.č.4206/2, 4214/3, 4214/8 a 4214/87 v k.ú. Vysoké Mýto. Účelem výpůjčky bude zajištění provozu kompostárny. Smlouva o výpůjčce bude uzavřena  po kolaudaci stavby na dobu neurčitou.

Zodpovídá: vedoucí oddělení správy majetku

Termín: ihned

                                                                                             

1192/14

 

Rada města schvaluje

zveřejnění informace o možnosti vypůjčení části pozemků p.č. 4644/68 a 4644/46 v k.ú. Vysoké Mýto v rozsahu dle předložené žádosti za účelem vytvoření klidové zóny pro seniory.

Zodpovídá: vedoucí oddělení správy majetku

Termín: ihned

                                                                                             

1193/14

Rada města schvaluje

uzavření Smlouvy o zřízení věcného břemene - služebnosti č. IV-12-2010976/VB/1, Vysoké Mýto, Vinice 3399_9, Krejsa - knn mezi městem Vysokým Mýtem a společností ČEZ Distribuce, a.s., se sídlem Děčín, Děčín IV-Podmokly, Teplická 874/8, PSČ 405 02 zastoupenou na základě udělené plné moci společností K energo, s.r.o., se sídlem Nádražní 346, 563 01 Lanškroun, věcným břemenem - služebností budou dotčeny pozemky parc. č. 5048, 3397/12, 3397/8 a 3387 v obci a k.ú. Vysoké Mýto a to v rozsahu dle geometrického plánu č. 3787-15/2014.

                                                                                             

Zodpovídá: vedoucí oddělení správy majetku

Termín: 30.11.2014

                                                                                                                                

 

 

1194/14

Rada města schvaluje

uzavření Smlouvy o zřízení věcného břemene č. NET/OSNM/239-1/2009 „STL Vysoké Mýto – Mlýnský potok II“ mezi městem Vysokým Mýtem a společností RWE GasNet, s.r.o., IČ 27295567, se sídlem Ústí nad Labem, Klíšská 940, PSČ 401 17, věcným břemenem budou dotčeny pozemky parc. č. 4014/22, 5100/2, 4019/3, 4111/132, 4111/114 a 4111/110 v k.ú. Vysoké Mýto a to v rozsahu dle geometrických plánů č. 3810-104/2014 a 3705-104/2013.

                                                                                             

Zodpovídá: vedoucí oddělení správy majetku

Termín: 30.11.2014

                       

                                                                      

1195/14

 

Rada města schvaluje

 

uzavření nájemní smlouvy na byt č. 3 v č.p. 756 v ulici U Potoka ve Vysokém Mýtě s paní Michaelou Lachmanovou (nar.13.05.1989), bytem U Potoka 756, Vysoké Mýto na dobu určitou do 31.12.2014.

Zodpovídá: vedoucí oddělení správy majetku

Termín: 30.11.2014

                                                                                                         

1196/14

Rada města schvaluje

uzavření nájemní smlouvy na byt č. 4 v č.p. 756 v ulici U Potoka ve Vysokém Mýtě s paní Romanou Bláhovou (nar. 22.01.1976), bytem U Potoka 756, Vysoké Mýto na dobu určitou do 31.12.2014.

Zodpovídá: vedoucí oddělení správy majetku

Termín: 30.11.2014

                                                                                             

1197/14

Rada města schvaluje

uzavření nájemní smlouvy na byt č. 6 v č.p. 156 v ulici Husova ve Vysokém Mýtě s paní Lucií Mikovou (nar. 15.09.1990), bytem Husova 156, Vysoké Mýto na dobu určitou v délce 1 měsíce, délka trvání nájmu se automaticky prodlouží vždy o dobu 1 měsíce v případě, že nájemce řádně uhradí sjednané nájemné a úhradu za služby s nájmem spojené v souladu s nájemní smlouvou, nájem však skončí nejpozději ke dni 31.12.2014, a to podle podmínek Směrnice pro přidělování nájemních bytů ve vlastnictví města Vysokého Mýta.

Zodpovídá: vedoucí oddělení správy majetku

Termín: 30.11.2014

                                                                                                         

1198/14

 

Rada města schvaluje

 

uzavření nájemní smlouvy na byt č. 1 v č.p. 857 v ulici Husova ve Vysokém Mýtě s manželi Marcelou (nar. 14.11.1979) a Miroslavem (nar. 28.02.1974) Giňovými, oba bytem Husova 857, Vysoké Mýto na dobu určitou v délce 1 měsíce, délka trvání nájmu se automaticky prodlouží vždy o dobu 1 měsíce v případě, že nájemce řádně uhradí sjednané nájemné a úhradu za služby s nájmem spojené v souladu s nájemní smlouvou, nájem však skončí nejpozději ke dni 30.11.2014, a to podle podmínek Směrnice pro přidělování nájemních bytů ve vlastnictví města Vysokého Mýta a dále za podmínky řádného placení nájemného a dodržování splátkového kalendáře ve výši 5.000 Kč za měsíc.

Zodpovídá: vedoucí oddělení správy majetku

Termín: 30.11.2014

                                                                                                         

1199/14

 

Rada města schvaluje

uzavření nájemní smlouvy na byt č. 13 v č.p. 718 v ulici Prokopa Velikého ve Vysokém Mýtě s paní Šárkou Serdelovou (nar. 04.07.1992) bytem Černilov 433. Nájemní smlouva bude uzavřena na dobu určitou 1 rok. Podmínkou přidělení bytu je předplacení ročního nájemného ve výši 35.000,-Kč. Pokud první vylosovaný byt odmítne, bude byt přidělen dalšímu vylosovanému žadateli:

2. Bohdan Prodan (nar.17.04.1960), bytem Tisová 126

3. Jana Křenová (nar.27.07.1979) bytem Sokolovská 546, Litomyšl

Zodpovídá: vedoucí oddělení správy majetku

Termín: 30.11.2014

                                                                                                         

1200/14

 

Rada města schvaluje

 

přidělení bytu č. 2 v č.p. 857 v ulici Husova ve Vysokém Mýtě  Dezideru Husárovi  (nar. 05.03.1992),bytem Husova 858, Vysoké Mýto a Janě Balážové (nar.10.08.1995), bytem Třebařov 226. Nájemní smlouva bude uzavřena na dobu určitou od 01.11.2014 v délce 1 měsíce, délka trvání nájmu se automaticky prodlouží vždy o dobu 1 měsíce v případě, že nájemce řádně uhradí sjednané nájemné a úhradu za služby s nájmem spojené v souladu s nájemní smlouvou, nájem však skončí nejpozději ke dni 31.12.2014, a to podle podmínek Směrnice pro přidělení nájemních bytů ve vlastnictví města Vysokého Mýta.

Zodpovídá: vedoucí oddělení správy majetku

Termín: 30.11.2014

1201/14

 

Rada města souhlasí 

 

s provozování živnosti paní Marty Pagáčové (šití a drobné opravy oděvů) v bytě č. 1 v č.p. 87 v ulici Sv.Čecha.

Zodpovídá: vedoucí oddělení správy majetku

Termín: 30.11.2014

                                                                                             

1202/14

 

Rada města doporučuje

zastupitelstvu města přijmout toto usnesení:

Zastupitelstvo města schvaluje darování movitých věcí v celkové pořizovací hodnotě 3 508 872,44 Kč dle přílohy do vlastnictví organizace Správa školských zařízení – domov mládeže a školní jídelna, Vysoké Mýto, příspěvková organizace, Gen. Závady 118, Vysoké Mýto IČ: 71294791.

Zodpovídá: vedoucí OPM

Termín: 31.12.2014

                                                                                                                     

1203/14

 

Rada města doporučuje

zastupitelstvu města přijmout toto usnesení:

Zastupitelstvo města schvaluje žádost o bezúplatný převod pozemku parc. č. 4909/2 v obci a k.ú. Vysoké Mýto od ČR - Úřadu pro zastupování státu ve věcech majetkových.

Zodpovídá: vedoucí OPM

Termín: 31.12.2014

                                                                                                         

1204/14

 

Rada města doporučuje

zastupitelstvu města přijmout toto usnesení:

Zastupitelstvo města schvaluje koupi pozemků parc. č. 5503, 5504, 5505, 5506, 5508, 5509, 5510, 5511, 5512, 5513, 5514, 5515, 5516, 5517, 10742, 10743, 10744, 10745, 10746, 10747, 10748/1, 10749 a 10750 vše v obci a k.ú. Vysoké Mýto od ČR - Úřadu pro zastupování státu ve věcech majetkových za kupní cenu ve výši 4.500.000,- Kč.

Zodpovídá: vedoucí OPM

Termín: 31.12.2014

 

                       

                                                                                 

 

1205/14

 

Rada města doporučuje

zastupitelstvu města přijmout toto usnesení:

Zastupitelstvo města schvaluje  „Prohlášení vlastníka budovy“ vlastníků bytových jednotek vymezených v budově Litomyšlské Předměstí čp. 783 stojící na pozemku parc. č. 4643/46 v k.ú. Vysoké Mýto.

Zodpovídá: vedoucí OPM

Termín: 31.12.2014

 

                                                                                                         

 

 

 

1206/14

Rada města schvaluje

záměr prodat pozemek parc. č. 3397/12 trvalý travní porost o výměře 70 m2 a pozemek parc. č. 3397/19 trvalý travní porost o výměře 89 m2 vše v katastrálním území Vysoké Mýto. Pozemky jsou zapsány na listu vlastnictví č. 10001 pro obec a katastrální území Vysoké Mýto u Katastrálního úřadu pro Pardubický kraj, Katastrální pracoviště Ústí nad Orlicí.

Zodpovídá: vedoucí OPM

Termín: ihned

 

           

                                                                                 

1207/14

 

Rada města schvaluje

 

pořadí nabídek od následujících uchazečů o zakázku „Strategie rozvoje úřadu a Informační strategie“: 1. Pontech, s. r. o., 2. Equica, a. s., 3. Lucie Bartoš, 4 Janečka consulting, s. r. o., 5. COMINT, s. r. o., 6. IT2u Czech, s. r. o., 7. Perenis, s. r. o., 8. INstrategy - Institut pro evropské a národní strategie, z. s., 9. eNovation, s. r. o., 10. Deloitte Advisory, s. r. o., 11. JS Communication, s. r. o. a 12. CORTIS Consulting, s. r. o.

Zodpovídá:      Ing. Milan Zeman

Termín:           30.11.2014

                                                                                             

1208/14

Rada města schvaluje

uzavření smlouvy na dodávku v rámci zakázky „Strategie rozvoje úřadu a Informační strategie“ s uchazečem, který předložil nejvýhodnější nabídku (Pontech, s. r. o., IČO 27977315)

Zodpovídá:      Ing. Milan Zeman

Termín:           30.11.2014

                                                                                             

 

 

 

1209/14

 

Rada města bere na vědomí

informace tajemníka.

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      

Ing. Miloslav  S o u š e k

starosta

                                                                                                         

                                                                                             

Ing. František  J i r a s k ý

místostarosta