Klávesové zkratky na tomto webu - základní
Přejít přímo na obsah stránky

Vysoké Mýto

oficiální stránky města

Dnes je sobota 30.5.2020

Usnesení RM č. 2014-30 ze dne 8.10.2014

15.10.14

Souhrn usnesení č. 30/14

 

z jednání Rady města Vysokého Mýta,  konané dne 8. 10. 2014

 

 

 

 

 

1139/14

Rada města schvaluje

pořad schůze rady města konané dne 8. 10. 2014 dle předloženého návrhu.

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    

1140/14

 

Rada města souhlasí

s Dohodou o převodu činností, majetku a práv a povinností s převáděnými činnostmi souvisejícími mezi Základní školou Vysoké Mýto, Jiráskova a Správou Školských zařízení – domovem mládeže a školní jídelnou, Vysoké Mýto, příspěvkovou organizací.

Zodpovídá: vedoucí odboru vnitřních věcí

Termín: ihned

                                                                                                         

1141/14

Rada města schvaluje

 

vyúčtování hospodaření Základní školy Vysoké Mýto, Jiráskova, odloučeného pracoviště ul. Generála Závady 118, za období od 01.01.2014 do 30.06.2014 dle přílohy. 

Zodpovídá: vedoucí odboru vnitřních věcí

Termín: ihned

 

1142/14

 

Rada města zrušuje

 

usnesení Rady města č. 493/13 ze dne 10.04.2013.

                                                                                                         

 

 

 

 

 

1143/14

Rada města schvaluje

převedení užívacích práv k bytu č. 11 v č.p. 775 náměstí Naděje ve Vysokém Mýtě z pana Roberta Laby na pana Jiřího Šedu (nar. 28.11.1975), bytem B.Smetany 92, Vysoké Mýto.

Zodpovídá: vedoucí oddělení správy majetku

Termín: 31.10.2014

                                                                                                                     

1144/14

Rada města schvaluje

převedení užívacích práv k bytu č. 12 v č.p. 775 náměstí Naděje ve Vysokém Mýtě z pana Květoslava Koutníka na pana Lukáše Jiříčka (nar.14.02.1988), bytem náměstí Naděje 775, Vysoké Mýto.

Zodpovídá: vedoucí oddělení správy majetku

Termín: 31.10.2014

                                                                                                                     

1145/14

Rada města schvaluje

směnu bytu č. 5 v č.p. 795 v ulici Prokopa Velikého ve Vysokém Mýtě, který užívá Vladimír Vaníček za byt č. 4 v č.p. 795 v ulici Prokopa Velikého ve Vysokém Mýtě, který užívá Jana Stratílková.

Zodpovídá: vedoucí oddělení správy majetku

Termín: 31.10.2014

                                                                                                         

1146/14

 

Rada města schvaluje

uzavření Smlouvy o budoucí smlouvě o zřízení věcného břemene mezi městem Vysokým Mýtem a společností RWE GasNet, s.r.o., IČ 27295567, se sídlem Ústí nad Labem, Klíšská 940, PSČ 401 17, věcným břemenem – služebností bude dotčen pozemek parc. č. 4943/3 v obci a k.ú. Vysoké Mýto pro stavbu „Reko NTL Vysoké Mýto, Prokopa Velikého“ - změna stavby před jejím dokončením (přípojka pro dům čp. 407).

           

Zodpovídá: vedoucí oddělení správy majetku

Termín: 31.10.2014

                                                                                             

1147/14

Rada města schvaluje

uzavření nájemní smlouvy se společností VYSOKOMÝTSKÁ KULTURNÍ, o.p.s., IČ:28852150 na pronájem koncertního křídla č.ev. 494. Nájemní smlouva bude uzavřena od 15.10.2014 na dobu neurčitou. Roční nájemné bude ve výši 5.580Kč + platné DPH a bude každý rok zvýšeno o míru inflace vyhlášenou Českým statistickým úřadem.

           

Zodpovídá: vedoucí oddělení správy majetku

Termín: 31.10.2014

                                                                                                                     

1148/14

Rada města schvaluje

poskytnutí každoroční dotace společnosti VYSOKOMÝTSKÁ KULTURNÍ, o.p.s., IČ: 28852150 ve výši sjednaného nájemného za pronájem koncertního křídla č.ev. 494.

           

Zodpovídá: vedoucí OKT

                                                                                                                     

1149/14

Rada města schvaluje

Vypůjčení budovy č.p. 245 stojící na p.č 275 a budovy bez č.p. stojící na p.č. 276 v k.ú. Vysoké Mýto – Pražská brána Speciální základní škole Vysoké Mýto, IČ: 70851867 ve dne 30.10.2014 za účelem  pořádání školní akce.

Zodpovídá: vedoucí oddělení správy majetku

Termín: ihned

                                                                                                                     

1150/14

Rada města schvaluje

darování movitých věcí v celkové pořizovací hodnotě 8.737 Kč dle přílohy a dále 1 ks policové skříně bez inventárního čísla do vlastnictví příspěvkové organizace Základní škola Vysoké Mýto, Javornického, IČ: 49317032.

Zodpovídá: vedoucí oddělení správy majetku

Termín: 31.10.2014

 

                                                                                                                     

1151/14

Rada města schvaluje

 

poskytnutí dotace města Vysokého Mýta Volejbalovému klubu Vysoké Mýto, IČO 64771431, na materiál, vybavení mládeže ve výši 8 000 Kč.

Zodpovídá: vedoucí OKT

Termín:  ihned

1152/14

Rada města neschvaluje

 

poskytnutí dotace města Vysokého Mýta futsalovému klubu 1. FC Nejzbach Vysoké Mýto na pořádání juniorských a mládežnických celodenních turnajů ve Vysokém Mýtě, které Nejzbach Vysoké Mýto pořádá v termínech 8. listopadu a 13. prosince 2014.

Zodpovídá: vedoucí OKT

Termín:  ihned

                                                                                                         

 

 

1153/14

Rada města bere na vědomí

souhlas MF s převodem budovy č.p. 383 Litomyšlské Předměstí včetně pozemků s tím, že bude realizován bezúplatný převod těchto nemovitých věcí dle uzavřené smlouvy.

Zodpovídá: vedoucí OPM

Termín: 15.10.2014

                                                                                                         

 

 

1154/14

 

Rada města schvaluje

uzavření Dohody o umístění a provedení stavby mezi společností RWE GasNet, s.r.o., IČ 27295567, se sídlem Ústí nad Labem, Klíšská 940, PSČ 401 17 zastoupenou na základě plné moci RWE Distribuční služby, s.r.o., IČ 27935311, se sídlem Plynárenská 499/1, 657 02 Brno jako stavebníkem a městem Vysokým Mýtem jako vlastníkem pozemků parc. č. 4874, 4875/5 a 4877 v obci a  k.ú. Vysoké Mýto pro stavbu s názvem „Reko MS Vysoké Mýto – Gen. Závady + 1, 1. etapa“ dle projektové dokumentace, kterou vypracovala společnost VK CAD s.r.o., Vraclavská 285, Vysoké Mýto. V uvedené dohodě výjimečně nebude ustanovení o neodvolatelném souhlasu stavebníka s výsadbou dřevin v ochranném pásmu, a to z důvodu plánovaného umístění plynovodu pod komunikací.

Zodpovídá: vedoucí oddělení správy majetku

Termín: 31.10.2014

                                                                                                                     

1155/14

Rada města schvaluje

uzavření Smlouvy o budoucí smlouvě o zřízení věcného břemene mezi městem Vysokým Mýtem a společností RWE GasNet, s.r.o., IČ 27295567, se sídlem Ústí nad Labem, Klíšská 940, PSČ 401 17, zastoupenou na základě jí udělené plné moci společností RWE Distribuční služby, s.r.o, IČ 27935311, se sídlem Plynárenská 499/1, 657 02 Brno, věcným břemenem – služebností budou dotčeny pozemky parc. č. 4874, 4875/5 a 4877 v obci a k.ú. Vysoké Mýto pro stavbu s názvem „Reko MS Vysoké Mýto – Gen. Závady + 1, 1. etapa“.

Zodpovídá: vedoucí oddělení správy majetku

Termín: 31.10.2014

                                                                                                         

 

 

1156/14

Rada města schvaluje

návrh výzvy k  jednání na zajištění jednacího řízení bez uveřejnění na dodatečné stavební práce na akci „Kompostárna Vysoké Mýto - stavební část - dodatečné práce“.

Zodpovídá: vedoucí odboru investic

Termín: 30.11.2014

                                                                                                         

1157/14

Rada města jmenuje

 

komisi pro otevírání obálek s nabídkami a pro posouzení nabídek, na veřejnou zakázku zadanou v jednacím řízení bez uveřejnění na akci „Kompostárna Vysoké Mýto Mýto - stavební část - dodatečné práce“, ve složení (v závorce jsou uvedeni náhradníci):

 

- Ing. František Jiraský – místostarosta (Ing. Miloslav Soušek – starosta);

- Ing. Jaromír Andrle – vedoucí OIN (Ing. Jana Králíková – referentka OIN);

- JUDr. Libor Poláček – vedoucí OPM (Mgr. Lenka Knapová – vedoucí OPP);

- Ing. Luboš Karmín – vedoucí OSÚŽP (Bořivoj Pitra – referent OIN);

- Ing. Tomáš Dvořáček – projektant (Ing. arch. Zdeněk Petráš – projektant).

Zodpovídá: vedoucí odboru investic

Termín: ihned

1158/14                                                                                                        

Rada města schvaluje

investiční záměr na akci „Oplocení pozemku na Náměstí Naděje“ s tím, že oplocení včetně branek bude realizováno z prostředků města Vysoké Mýto.

Zodpovídá: vedoucí odboru investic

Termín: 31.05.2015

 

                                                                                                                                 

 

 

1159/14

 

Rada města bere na vědomí

informace tajemníka a MUDr. Šafrové.

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          

Ing. Miloslav  S o u š e k

starosta

                                                                                                         

                                                                                             

Ing. František  J i r a s k ý

místostarosta