Klávesové zkratky na tomto webu - základní
Přejít přímo na obsah stránky

Vysoké Mýto

oficiální stránky města

Dnes je sobota 30.5.2020

Usnesení RM č. 2014-29 ze dne 1.10.2014

07.10.14

Souhrn usnesení č. 29/14

 

z jednání Rady města Vysokého Mýta,  konané dne 1. 10. 2014

1106/14

Rada města schvaluje

pořad schůze rady města konané dne 1. 10. 2014 dle předloženého návrhu.

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       

1107/14

Rada města schvaluje

Rozpočet Fondu obnovy vodohospodářského majetku města Vysokého Mýta na rok 2014.

Zodpovídá: vedoucí odboru finančního

Termín: ihned

                                                                                             

 

 

1108/14

Rada města schvaluje

 

Vnitřní předpis č. 8/2014 – Kamerový systém Městského úřadu Vysoké Mýto

Zodpovídá: vedoucí oddělení IT

Termín: 3. 10. 2014

                                                                                             

1109/14

Rada města schvaluje

nákup 15 ks osobních počítačů včetně operačního systému a kancelářského SW v celkové hodnotě 251 175,--Kč bez DPH od firmy Lukáš Kubík – BLACK LIGHT,Wolkerova 1373, 565 01 Choceň, IČ 66306931.

Zodpovídá: vedoucí oddělení IT

Termín: ihned

                                                                                             

1110/14

 

Rada města schvaluje

 

uzavření Dodatku č. 1 ke Smlouvě na poskytování bezpečnostní služby při ochraně a ostraze osob a majetku v předloženém znění, kterým se smlouva doplňuje o budovu Muzea českého karosářství.

Zodpovídá: vedoucí oddělení správy majetku

Termín: 31.10.2014

           

                                                                                 

1111/14

Rada města schvaluje

 

uzavření Dodatku č. 10 k pojistné smlouvě č. 7720751182 dle předloženého návrhu, kterým bude smlouva doplněna o organizaci Správa školských zařízení – domov mládeže a školní jídelna, Vysoké Mýto, příspěvková organizace, IČ: 71294791.

Zodpovídá: vedoucí oddělení správy majetku

Termín: 31.10.2014

                                                                                             

1112/14

 

Rada města schvaluje

nezvyšování nájemného u Smlouvy č. 306 o nájmu nebytových prostor, uzavřené se Speciální školou Vysoké Mýto, IČ: 70851867, pro rok 2015 o míru inflace.

Zodpovídá: vedoucí oddělení správy majetku

Termín: 31.10.2014

                                                                                             

1113/14

 

Rada města schvaluje

zveřejnění záměru uzavřít dodatek k Pachtovní smlouvě č. 01 uzavřené se společností Agrokiwi spol. s r.o., IČ: 60933950, kterým by se smlouva doplnila o pozemek p.č. 4597/63 v k.ú. Vysoké Mýto. Roční pachtovné by bylo zvýšeno o částku 1010Kč + DPH.

Zodpovídá: vedoucí oddělení správy majetku

Termín: 31.10.2014

                                                                                                         

1114/14

 

Rada města souhlasí

s hostováním lunaparku ve Vysokém Mýtě v termínu od 15.10.2014 – 2.11.2014 za podmínky, že pouze během tří dnů (pá, so, ne) hostování lunaparku bude se zvukovou reprodukcí, ostatní dny budou bez zvukové reprodukce.

 

Zodpovídá: vedoucí oddělení správy majetku

Termín: ihned

                                                                                             

1115/14

 

Rada města schvaluje

krátkodobý pronájem budovy č.p.57 tvořící součást pozemku p.č. st.148 v k.ú. Lhůta u Vysokého Mýta pro politické hnutí ANO 2011, IČ: 71443339 ve dne 3.10.2014 od 18hod do 20hod za účelem pořádání besedy s občany místní části Vysokého Mýta. Nájemné bude ve výši 300Kč + DPH.

Zodpovídá: vedoucí oddělení správy majetku

Termín: ihned

                                                                                                         

1116/14

 

Rada města schvaluje

užívání veřejného prostranství a to zpevněných ploch na pozemku p.č. 2444/2 v k.ú. Vysoké Mýto pro pana Jiřího Drnka, IČ: 48608424 za účelem pořádání nevýdělečné společenské akce dne 4.10.2014. Na pozemku budou zaparkovaná vojenská vozidla a vozidlo hasičů pro ukázky vybavenosti a dovedností. Pozemky budou po ukončení akce uvedeny do původního stavu a předány Technickým službám Vysoké Mýto.

Zodpovídá: vedoucí oddělení správy majetku

Termín: ihned

                                                                                                         

1117/14

 

Rada města schvaluje

uzavření Smlouvy o zřízení věcného břemene - služebnosti č. IV-12-2011382/VB/1, Brteč, p. Pohorský – AES+SV+kNN+SS mezi městem Vysokým Mýtem a společností ČEZ Distribuce, a.s., se sídlem Děčín, Děčín IV-Podmokly, Teplická 874/8, PSČ 405 02 zastoupenou na základě udělených plných mocí společností Geodézie Česká Třebová, s.r.o., se sídlem Palackého 297, 560 02 Česká Třebová, věcným břemenem - služebností bude dotčen pozemek parc. č. 421/1 v obci Vysoké Mýto v k.ú. Brteč a to v rozsahu dle geometrického plánu č. 124-734/2013.

                                                                                             

Zodpovídá: vedoucí oddělení správy majetku

Termín: 31.10.2014

                                                                                             

 

1118/14

Rada města schvaluje

uzavření Smlouvy o zřízení věcného břemene č. IP-12-2001553/VB-01 mezi městem Vysokým Mýtem a společností ČEZ Distribuce, a.s., se sídlem Děčín, Děčín IV-Podmokly, Teplická 874/8, PSČ 405 02 zastoupenou na základě udělených plných mocí společností GEOVAP, spol. s r.o., se sídlem Pardubice, Čechovo nábřeží 1790, PSČ 530 03, věcným břemenem - služebností budou dotčeny pozemky parc. č. 428/5 a 433 v obci Vysoké Mýto v k.ú. Vanice a to v rozsahu dle geometrického plánu č. 95-058/2013.

                                                                                             

Zodpovídá: vedoucí oddělení správy majetku

Termín: 31.10.2014

                                                                                             

 

1119/14

Rada města schvaluje

uzavření Smlouvy o zřízení věcného břemene č. IV-12-2008678/VB/2, Vysoké Mýto, Mlýnský potok, Kubiasová - knn mezi městem Vysokým Mýtem a společností ČEZ Distribuce, a.s., se sídlem Děčín, Děčín IV-Podmokly, Teplická 874/8, PSČ 405 02 zastoupenou na základě udělených plných mocí společností Servis VB, s.r.o., se sídlem Lukavice 181, 538 21 Slatiňany, věcným břemenem - služebností bude dotčen pozemek parc. č. 5100/6 v obci a k.ú. Vysoké Mýto a to v rozsahu dle geometrického plánu č. 3813-292/2014.

                                                                                             

Zodpovídá: vedoucí oddělení správy majetku

Termín: 31.10.2014

                                                                                             

1120/14

Rada města schvaluje

uzavření Smlouvy o uzavření budoucí smlouvy o zřízení služebnosti inženýrské sítě mezi městem Vysokým Mýtem a společností COMA s.r.o., IČ 47471557, se sídlem Masarykova 8, 572 01 Polička, služebností inženýrské sítě budou dotčeny pozemky označené jako parc. č. 1561/2, 4942/3, 4942/2, 4934, 1689 a 4920/1 v obci a k.ú. Vysoké Mýto pro stavbu „Optické kabely – Vysoké Mýto Etapa II.“.

           

Zodpovídá: vedoucí oddělení správy majetku

Termín: 31.10.2014

                                                                                                         

1121/14

Rada města doporučuje

 

zastupitelstvu města přijmout toto usnesení:

Zastupitelstvo města schvaluje darování movitých věcí v celkové pořizovací hodnotě     108.277,30 Kč dle přílohy do vlastnictví VYSOKOMÝTSKÁ KULTURNÍ, o.p.s., Litomyšlská 72, Vysoké Mýto IČ: 28852150.

Zodpovídá: vedoucí oddělení správy majetku

Termín: 30.12.2014

                                                                                             

1122/14

 

Rada města schvaluje

 

poskytnutí dotace města Vysokého Mýta Atletickému klubu Vysoké Mýto, IČO 26590182, na autobusovou dopravu do Opavy, kde se koná 27. 9. 2014 finále Mistrovství ČR družstev juniorů ve výši 10 000 Kč.

Zodpovídá: vedoucí OKT

Termín:  ihned

                                                                                             

 

 

1123/14

Rada města schvaluje

 

poskytnutí dotace města Vysokého Mýta občanskému sdružení Erudio CZ, IČO 22903852, na ubytování a stravování účastníků 4. ročníku mezinárodní soutěže učňů ŘEMESLO / SKILL 2014 ve výši 15 000 Kč.

Zodpovídá: vedoucí OKT

Termín:  ihned

                                                                                             

1124/14

 

Rada města schvaluje

 

poskytnutí dotace města Vysokého Mýta Vyšší odborné škole stavební a střední škole stavební Vysoké Mýto, IČO 49314785, ve výši 20 000 Kč na nákup elektronických tabletů pro výuku volitelných předmětů žáků vysokomýtských ZŠ.

Zodpovídá: vedoucí OKT

Termín:  ihned

                                                                                             

1125/14

Rada města doporučuje

zastupitelstvu města přijmout toto usnesení:

Zastupitelstvo města schvaluje prodej pozemku nově vzniklého geometrickým plánem č. 3348-177/2009 označeného jako parc. č. 1515/198 zastavění plocha a nádvoří v obci a k.ú. Vysoké Mýto MUDr. Anně Loskotové – Salve centrum – odborná RHB, IČ 44473486, se sídlem Jiráskova 177, Vysoké Mýto za celkovou kupní cenu ve výši 487.726,- Kč. Poplatníkem daně z nabytí nemovitých věcí je nabyvatel, tj. kupující.

Zodpovídá: vedoucí OPM

Termín: 31.12.2014

                                                                                             

1126/14

                       

Rada města odkládá

 

na některé z příštích schůzí rady města projednání bodu č. 2  - Prodej části pozemku parc. č. 4290/2 v k.ú. Vysoké Mýto. 

Zodpovídá: vedoucí OPM

 

                                                                                 

1127/14

Rada města ruší

své usnesení ze dne 06.08.2014 číslo 873/14.

Zodpovídá:      Ing. Milan Zeman – správce strategického plánu

Termín:           ihned

                                                                                             

1128/14

Rada města schvaluje

zadávací dokumentaci na zakázku malého rozsahu „Strategie rozvoje úřadu a informační strategie“ ze dne 26.09.2014.

Zodpovídá:      Ing. Milan Zeman – správce strategického plánu

Termín:           15.11.2014

           

                                                                                 

112914

Rada města schvaluje

následující okruh potenciálních uchazečů, kteří budou osloveni v rámci zadávání zakázky malého rozsahu „Strategie rozvoje úřadu a informační strategie“:¨

 •          INstrategy - Institut pro evropské a národní strategie, o.s.:
  Vinohradská 190, 13000 Praha 3 – Vinohrady,
  IČO: 26671174, DIČ: CZ26671174),
 •          MVS Projekt, s.r.o.:
  Na Spojce 963/6, 739 32 VRATIMOV,
  IČO: 28617932, DIČ: CZ28617932,
 •          CORTIS Consulting s.r.o.:
  Teslova 1202/3, Budova A3, 301 00  PLZEŇ,
  IČO: 26397668, DIČ: CZ263 97 668,
 •          Leucanta s.r.o.:
  Kozí 684/8, 602 00 BRNO,
  IČO: 27917673, DIČ: CZ27917673.

Zodpovídá:      Ing. Milan Zeman – správce strategického plánu

Termín:           15.11.2014

                                                                                                         

1130/14

Rada města schvaluje

komisi pro otevírání obálek a hodnocení nabídek pro zadání zakázky malého rozsahu „Strategie rozvoje úřadu a informační strategie“ ve složení:

 •     členové:     Ing. Miloslav Soušek, Ing. František Jiraský, Ing. Jan Pešina, JUDr. Libor Poláček, Mgr. Jan Vlček, JUDr. Pavel Nádvorník
 •     náhradníci: JUDr. Ilona Kučíková, Mgr. Marie Lněničková.

Zodpovídá:      Ing. Milan Zeman – správce strategického plánu

Termín:           15.11.2014

                                              

                                                                      

1131/14

Rada města rozhodla

o výběru nejvhodnější nabídky a pořadí nabídek podaných v zadávacím řízení ve veřejné zakázce zadávané formou zjednodušeného podlimitního řízení pro výběr dodavatele na akci: „Regenerace přírodních zahrad mateřských školek ve Vysokém Mýtě“:

- DŘEVOARTIKL, spol. s r.o., Brněnská 3794/27, 669 02 Znojmo, IČ 26306921 za nabídkovou cenu 2 081 266,00 Kč bez DPH;

- Jaroslav Pešička, 277 21 Vidim 41, IČ 46534971 za nabídkovou cenu 2 097 176,00 Kč bez DPH.

Zodpovídá: vedoucí odboru investic

Termín: ihned

           

                                                                                                         

1132/14

Rada města schvaluje

uzavření smlouvy o dílo se společností DŘEVOARTIKL, spol. s r.o., Brněnská 3794/27, 669 02 Znojmo, IČ 26306921 za nabídkovou cenu 2 081 266,00 Kč bez DPH.

Zodpovídá: vedoucí odboru investic

Termín: 31.10.2014

 

                                                                                                         

 

 

1133/14

 

Rada města schvaluje

 

investiční záměr na akci: „Vysoké Mýto - dovybavení sběrného dvora ul. Průmyslová“.

Zodpovídá: vedoucí odboru investic

Termín: ihned

 

                                                                                                                     

 

 

1134/14

 

Rada města schvaluje

 

návrh zadávací dokumentace, včetně příloh na veřejnou zakázku na dodávky, která bude vyhlášena v souladu se zákonem č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, ve znění pozdějších předpisů, na akci: „Vysoké Mýto - dovybavení sběrného dvora ul. Průmyslová“.

Zodpovídá: vedoucí odboru investic

Termín: 30.11.2014

                                                                                             

1135/14

 

Rada města schvaluje

seznam uchazečů ve složení:

- ZD Sloupnice, Dolní Sloupnice 134, 565 53 Sloupnice, IČ 00131024;

- AGROCAR, Na Vápenkách 381/16, 742 21 Kopřivnice, IČ 64616134;

- LUX-PTZ s.r.o., Mlýnská 701, 561 64 Jablonné nad Orlicí, IČ 62065351;

- Garfen.cz, s.r.o., 696 49 Kelčany 67, IČ 26283948;

- TRANSTECHNIK CS spol. s r.o., Průběžná 80b,100 00 Praha 10 – Strašnice,   

  IČ 45275718;

- SOME Jindřichův Hradec s.r.o., Jarošovská 1267/II,377 01 Jindřichův Hradec

  IČ 62508831.

kteří budou vyzváni k podání cenových nabídek na veřejnou zakázku v souvislosti s realizací akce „Vysoké Mýto - dovybavení sběrného dvora ul. Průmyslová“.

Zodpovídá: vedoucí odboru investic

Termín: 30.11.2014

 

           

                                                                                                         

 

1136/14

 

Rada města jmenuje

 

komisi pro otevírání obálek s nabídkami, posouzení a hodnocení nabídek, na veřejnou zakázku na dodávky, která bude vyhlášena dle zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, ve znění pozdějších předpisů, na akci „Vysoké Mýto -dovybavení sběrného dvora ul. Průmyslová“, ve složení (v závorce jsou uvedeni náhradníci):

 

- Ing. Miloslav Soušek – starosta (Ing. František Jiraský – místostarosta);

- JUDr. Libor Poláček – vedoucí OPM (Mgr. Lenka Knapová – vedoucí OPP);

- Ing. Jaromír Andrle – vedoucí OIN (Ing. Jana Králíková – referentka OIN);

- Ing. Ludvík Blažek - INGENIRING KRKKONOŠE a.s. (Helga Poláková –

   INGENIRING KRKKONOŠE a.s);

- Ing. Jindřich Svatoš – ředitel TS (Pavel Dvořák – vedoucí provozu TS).

Zodpovídá: vedoucí odboru investic

Termín: 30.11.2014

           

                                                                                             

 

1137/14

 

Rada města zrušuje

 

usnesení Rady města Vysoké Mýto č. 385/10 ze dne 30.03.2010.

                                                                                                         

1138/14

 

Rada města bere na vědomí

informace starosty, místostarosty a tajemníka.

                                                                                                                                                                                                                                                                              

                                                                                                         

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               

                                                                      

Ing. Miloslav  S o u š e k

starosta

                                                                                                         

                                                                                             

Ing. František  J i r a s k ý

místostarosta