Klávesové zkratky na tomto webu - základní
Přejít přímo na obsah stránky

Vysoké Mýto

oficiální stránky města

Dnes je pondělí 1.6.2020

Usnesení RM č. 2014-28 ze dne 24.9.2014

30.09.14

Souhrn usnesení č. 28/14

 

z jednání Rady města Vysokého Mýta,  konané dne 24. 9. 2014

1056/14

Rada města schvaluje

pořad schůze rady města konané dne 24. 9. 2014 dle předloženého návrhu.

1057/14

Rada města schvaluje

přijetí neinvestiční dotace Pardubického kraje ve výši 29 405 Kč na činnost a provoz Informačního centra Vysoké Mýto v období od 1. 1. do 30. 6. 2014.

Zodpovídá: vedoucí OKT

Termín: ihned

 

1058/14          

Rada města schvaluje

 

přidělení bytu č. 217 v DPS Litomyšlská 50, Vysoké mýto pro paní Marii Žroutovou, nar. 5.1.1937, bytem Partyzánská 337, Litomyšl,  a uzavření nájemní smlouvy na 3 roky.

Zodpovídá: vedoucí odboru sociálních služeb

Termín: ihned

                                                                                                         

1059/14

Rada města schvaluje

 

prodloužení nájemní smlouvy u  paní Mikulecké Anny, nar. 23.2.1941, byt č. 10 v DPS Komenského 124, Vysoké Mýto a uzavření nájemní smlouvy na 3 roky.

Zodpovídá: vedoucí odboru sociálních služeb

Termín: ihned

 

                                                                                                         

 

 

1060/14

 

Rada města souhlasí

 

se záměrem Oblastní charity Ústí nad Orlicí – kontaktní místo Občanské poradny ve Vysokém Mýtě bude od roku 2015 otevřeno každý týden na 3 hodiny.

                                                                                 

Zodpovídá:  Mgr. Romana Vondřejcová, vedoucí OSZ

Termín:  ihned

                                                                                                         

 

 

 

1061/14          

Rada města mění

 

usnesení č. 973/14 ze dne 27.08.2014 takto: původní usnesení – „Rada města souhlasí se zapojením Základní školy Vysoké Mýto, Jiráskova, Jiráskova 317, Litomyšlské Předměstí. 566 01 Vysoké Mýto, IČ: 00856878, do projektu „Škola digitálního věku“ v období od 1.9.2014 do 31.7.2015“ následovně:

Rada města jako zřizovatel Základní školy Vysoké Mýto, Jiráskova, Jiráskova 317, Litomyšlské Předměstí, 566 01  Vysoké Mýto souhlasí dle §32a odst. 5 zákona č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon), v platném znění, s uzavřením smlouvy o partnerství mezi Základní školou Vysoké Mýto, Jiráskova, Jiráskova 317, Litomyšlské Předměstí, 566 01 Vysoké Mýto (dále jen partner) a žadatelem – TEMPO TRAINING&CONSULTING a.s. – v rámci připravovaného projektu s názvem „Škola digitálního věku“, reg. č.: CZ.1.07/1.3.00/51.0003., předkládaného v rámci výzvy č. 51 k předkládání žádostí Individuálních projektů ostatních Operačního programu vzdělávání pro konkurenceschopnost, Prioritní osa 1 – Počáteční vzdělávání, Oblast podpory 1.3 – Další vzdělávání pedagogických pracovníků škol a školských zařízení.

Zodpovídá: vedoucí odboru vnitřních věcí

Termín: ihned

                                                                                                                     

1062/14

Rada města souhlasí

 

s přijetím sponzorského daru pro příspěvkovou organizaci Základní škola Vysoké Mýto, Javornického, Javornického 2, Litomyšlské Předměstí, 566 01  Vysoké Mýto, IČ: 49317032 ve výši 3.408,50 Kč od firmy LEAR, A.S se sídlem Pod Sídlištěm 3, 636 00 Brno, IČO: 00219282.

Zodpovídá: vedoucí odboru vnitřních věcí

Termín: ihned

                                                                                                         

 

 

 

1063/14

Rada města schvaluje

 

poskytnutí dotace města Vysokého Mýta Ladislavu Kullovi na uspořádání koncertu Korunovační mše Mozart ve výši  5 000 Kč na dopravu účinkujících.

Zodpovídá: vedoucí OKT

Termín:  ihned

1064/14

Rada města schvaluje  

 

poskytnutí dotace města Vysokého Mýta ve výši 5 000 Kč SK Donocykl Vysoké Mýto, IČO 266 75 153, na výrobu dresů s logem města Vysokého Mýta.

Zodpovídá: vedoucí OKT

Termín:  ihned

 

                                                                                                         

 

 

 

1065/14

Rada města neschvaluje

 

poskytnutí dotace města Vysokého Mýta Sportovnímu městečku, o. s. Česká Lípa na podporu sportovního turnaje Futsal tour 2014 – Amatérské mistrovství České republiky ve futsalu konaného 21. 12. 2014 ve Vysokém Mýtě. 

Zodpovídá: vedoucí OKT

Termín:  ihned

 

                                                                                                         

 

 

 

1066/14

 

Rada města schvaluje  

 

zapojení města Vysokého Mýta do projektu Bezpečná branka, který je společným projektem Pardubického kraje a Pardubického krajského fotbalového svazu s tím, že uhradí náklady na pořízení jedné branky.

Zodpovídá: vedoucí OVV

Termín:  ihned

                                                                                                                     

1067/14

 

Rada města ve věci města Vysoké Mýto jako jediného společníka obchodní společnosti Městské lesy Vysoké Mýto, spol. s r.o. bere na vědomí:

Výsledek analýzy hospodaření na lesním majetku v Městských lesích Vysoké Mýto spol. s.r.o. firmou FORESTA SG, a.s. Horní náměstí 1, 775 01 Vsetín, IČ: 60735384.

                                                                                                         

 

 

1068/14

 

Rada města ve věci města Vysoké Mýto jako jediného společníka obchodní společnosti Městské lesy Vysoké Mýto, spol. s r.o. bere na vědomí

 

zprávu dozorčí rady ze dne 23. 9. 2014.

                                                                                             

 

 

1069/14

 

Rada města ve věci města Vysoké Mýto jako jediného společníka obchodní společnosti Městské lesy Vysoké Mýto, spol. s r.o. schvaluje:

 

-výplatu prémie řediteli za rok 2013 v navržené výši.

                                                                                                                     

 

 

1070/14

Rada města schvaluje

 

zapojení města do výzkumného úkolu „Plánování odpadového hospodářství na municipální úrovni“ a to na základě smlouvy se společností Ing. Pavel Novák s.r.o., Osadní 799/26, 170 00 Praha 7, IČ 28418794

Zodpovídá:      vedoucí OSÚ

Termín:           ihned

                                                                                                         

1071/14

 

Rada města vyhlašuje

 

v souladu s vyhláškou ZM o provedení speciální ochranné deratizace na území města Vysokého Mýta č. 1/2001, termín speciální ochranné deratizace ve dnech 06.10.2014  – 24.11.2014, kterou pro město Vysoké Mýto provede  oprávněná osoba – Ing. Jaroslav Drbálek, 675 03 Pozďatín 67,  IČ 45592888

Zodpovídá:      vedoucí OSÚ

Termín:           ihned

                                                                                                         

1072/14

Rada města schvaluje

 

uzavření smlouvy o dílo s oprávněnou osobou – Ing. Jaroslav Drbálek, 675 03 Pozďatín 67,  IČ 45592888 na provedení speciální ochranné deratizace za nabídkovou cenu 24.526,70 Kč.

Zodpovídá:      vedoucí OSÚ

Termín:           ihned

                                                                                                         

1073/14

Rada města schvaluje

 

uvolnění finančních prostředků na provedení nutných zabezpečovacích prací na objektu č.p. 29 ul. Brandlova, Vysoké Mýto v rozsahu dle znaleckého posudku ve výši 127.102,90 Kč včetně DPH.

Zodpovídá:      vedoucí OSÚ

Termín:           ihned

 

                                                                                                         

 

 

 

1074/14

 

Rada města schvaluje

 

uzavření nájemní smlouvy na byt č. 22 v č.p. 716 v ulici Prokopa Velikého ve Vysokém Mýtě s paní Alenou Pekařovou (nar. 09.06.1947), bytem Prokopa Velikého 716, Vysoké Mýto na dobu určitou do 31.10.2015.

Zodpovídá: vedoucí oddělení správy majetku

Termín: 31.10.2014

 

                                                                                                         

 

 

 

 

 

 

 

1075/14

 

Rada města schvaluje

 

uzavření nájemní smlouvy na byt č. 3 v č.p. 773 v ulici náměstí Naděje ve Vysokém Mýtě s paní Veronikou Belovou (nar. 12.07.1981), bytem náměstí Naděje 773, Vysoké Mýto na dobu určitou do 31.08.2016.

Zodpovídá: vedoucí oddělení správy majetku

Termín: 31.10.2014

                                                                                                         

1076/14

Rada města schvaluje

 

uzavření nájemní smlouvy na byt č. 7 v č.p. 779 v ulici V Břízkách ve Vysokém Mýtě s paní Radkou Stratílkovou (nar. 12.03.1981), bytem V Břízkách 779, Vysoké Mýto na dobu určitou do 31.10.2015.

Zodpovídá: vedoucí oddělení správy majetku

Termín: 31.10.2014

                                                                                                                     

           

1077/14

Rada města souhlasí

 

s podnájmem bytu č.7 v čp.779 v ulici V Břízkách na dobu určitou a to od 01.11.2014 do 31.10.2015.

Zodpovídá: vedoucí oddělení správy majetku

Termín: 31.10.2014

                                                                                                                    

1078/14

 

Rada města schvaluje

 

uzavření dodatku k prodloužení nájemní smlouvy na byt č. 13 v č.p. 815 v ulici V Peklovcích ve Vysokém Mýtě s panem Jiřím Slavíkem (nar.04.07.1986), bytem V Peklovcích 815, Vysoké Mýto na dobu určitou 2 roky.

Zodpovídá: vedoucí oddělení správy majetku

Termín: 31.10.2014

                                                                                                         

 

1079/14

Rada města schvaluje

uzavření nájemní smlouvy na byt č. 6 v č.p. 858 v ulici Husova ve Vysokém Mýtě s paní Emou Giňovou (nar. 03.06.1972), bytem Husova 858, Vysoké Mýto na dobu určitou v délce 1 měsíce, délka trvání nájmu se automaticky prodlouží vždy o dobu 1 měsíce v případě, že nájemce řádně uhradí sjednané nájemné a úhradu za služby s nájmem spojené v souladu s nájemní smlouvou, nájem však skončí nejpozději ke dni 31.12.2014, a to podle podmínek Směrnice pro přidělování nájemních bytů ve vlastnictví města Vysokého Mýta a dále za podmínky úhrady všech závazků za nájemné a služby za minulé období vůči Městskému bytovému podniku, spol. s r.o.

Zodpovídá: vedoucí oddělení správy majetku

Termín: 31.10.2014

    

                                                                                             

1080/14

 

Rada města schvaluje

 

uzavření nájemní smlouvy na byt č. 1 v č.p. 856 v ulici Husova ve Vysokém Mýtě s manželi Magdalenou (nar. 09.10.1981) a Jiřím (nar. 12.09.1980) Burianovými, oba bytem Husova 856, Vysoké Mýto na dobu určitou v délce 1 měsíce, délka trvání nájmu se automaticky prodlouží vždy o dobu 1 měsíce v případě, že nájemce řádně uhradí sjednané nájemné a úhradu za služby s nájmem spojené v souladu s nájemní smlouvou, nájem však skončí nejpozději ke dni 31.12.2014, a to podle podmínek Směrnice pro přidělování nájemních bytů ve vlastnictví města Vysokého Mýta a dále za podmínky úhrady všech závazků za nájemné a služby za minulé období vůči Městskému bytovému podniku, spol. s r.o.

Zodpovídá: vedoucí oddělení správy majetku

Termín: 31.10.2014

                                                                                                                     

 

1081/14

 

Rada města schvaluje

darování movité věci v celkové pořizovací hodnotě 1.800 Kč dle přílohy do vlastnictví příspěvkové organizace Technické služby Vysoké Mýto, Průmyslová 168, IČ: 70888671.

Zodpovídá: vedoucí oddělení správy majetku

Termín: 31.10.2014

                                                                                                         

1082/14

Rada města schvaluje

darování movitých věcí v celkové pořizovací hodnotě 21.825 Kč dle přílohy a 1ks kontejneru bez inventárního čísla do vlastnictví příspěvkové organizace Základní škola Vysoké Mýto, Knířov, IČ: 70998671.

Zodpovídá: vedoucí oddělení správy majetku

Termín: 31.10.2014

           

                                                                                 

1083/14

Rada města schvaluje

darování movitých věcí v celkové pořizovací hodnotě 15.722 Kč   dle přílohy do vlastnictví příspěvkové organizace Mateřská škola Lidická, Vysoké Mýto, IČ: 70998680.

Zodpovídá: vedoucí oddělení správy majetku

Termín: 31.10.2014

                                                                                                         

1084/14

Rada města schvaluje

 

darování movité věci v celkové pořizovací hodnotě 2.000 Kč dle přílohy do vlastnictví příspěvkové organizace Základní škola Vysoké Mýto, Javornického, IČ: 49317032.

Zodpovídá: vedoucí oddělení správy majetku

Termín: 31.10.2014

                                                                                                                     

 

 

 

 

1085/14

 

Rada města doporučuje

zastupitelstvu města přijmout toto usnesení:

Zastupitelstvo města schvaluje darování movité věci v celkové pořizovací hodnotě 34.990 Kč dle přílohy do vlastnictví příspěvkové organizace Základní umělecká škola, Vysoké Mýto, IČ: 21551189.

Zodpovídá: vedoucí oddělení správy majetku

Termín: 31.10.2014

                                                                                                         

1086/14

Rada města schvaluje

přidělení  bytu č. 1 v č.p. 815  v  ulici V Peklovcích ve Vysokém Mýtě paní Kateřině Brýdlové            (nar. 24.03.1985), bytem Mládežnická 414, Vysoké Mýto. Nájemní smlouva bude uzavřena na dobu určitou 3 měsíce.

                                                                                         

Zodpovídá: vedoucí oddělení správy majetku

Termín: 31.10.2014

                                                                                                         

1087/14

Rada města schvaluje

uzavření nájemní smlouvy na byt č. 2 v č.p. 450 v ulici V Peklovcích ve Vysokém Mýtě s panem Bohuslavem Bezdíčkem (nar. 26.02.1960) bytem Plchovice-Smetana 12, Choceň. Nájemní smlouva bude uzavřena na dobu určitou 1 rok. Podmínkou přidělení bytu je předplacení ročního nájemného ve výši 25.000,-Kč. Pokud první vylosovaný byt odmítne, bude byt přidělen dalšímu vylosovanému žadateli:

2. Bohdan Prodan (nar.17.04.1960), bytem Tisová 126

3. Jana Křenová (nar.27.07.1979) bytem Sokolovská 546, Litomyšl

Zodpovídá: vedoucí oddělení správy majetku

Termín: 31.10.2014

                                                                                                                     

1088/14

Rada města schvaluje

uzavření nájemní smlouvy na byt č. 15 v č.p. 781 v ulici V Břízkách ve Vysokém Mýtě s panem Radoslavem Langerem (nar.02.01.1975), bytem V Peklovcích 453, Vysoké Mýto. Nájemní smlouva bude uzavřena na dobu určitou 1 rok. Podmínkou přidělení bytu je předplacení ročního nájemného ve výši 22.000,-Kč. Pokud první vylosovaný byt odmítne, bude byt přidělen dalšímu vylosovanému žadateli:

2. Jana Křenová (nar.27.07.1979) bytem Sokolovská 546, Litomyšl

3. Bohdan Prodan (nar.17.04.1960), bytem Tisová 126

Zodpovídá: vedoucí oddělení správy majetku

Termín: 31.10.2014

                                                                                                         

1089/14

Rada města schvaluje

uzavření krátkodobé výpůjčky na užívání zasedacích místností č. 167 a 168 v budově městského úřadu č.p. 91 a dále využívání zázemí kuchyňky v 1. patře městského úřadu pro přípravu teplých nápojů ve dnech 13. a 14. října 2014 za účelem pořádání celostátního semináře Vodní mlýny V. aneb mimořádné stavby českého venkova a ve dne 12.11.2014 za účelem pořádání celostátního semináře Detektory kovů v archeologii 2014 pro Regionální muzeum ve Vysokém Mýtě.

                                                                                         

Zodpovídá: vedoucí oddělení správy majetku

Termín: 13.10.2014

                                                                                                         

1090/14

 

Rada města schvaluje

uzavření přiložené Smlouvy o právu umístit a provést stavbu mezi společností COMA s.r.o., IČ 47471557, se sídlem Masarykova 8, 572 01 Polička jako stavebníkem a městem Vysokým Mýtem jako vlastníkem pozemků parc. č. 1561/2, 4942/3, 4942/2, 4934, 1689 a 4920/1 v obci a  k.ú. Vysoké Mýto pro stavbu s názvem „Optické kabely – Vysoké Mýto, Etapa II.“ v rozsahu dle přiložené situace.

Zodpovídá: vedoucí oddělení správy majetku

Termín: 30.9.2014

 

1091/14

Rada města rozhodla

o výběru nejvhodnější nabídky a pořadí nabídek podaných v zadávacím řízení ve veřejné zakázce malého rozsahu na služby pro výběr dodavatele na akci: „Dopravní průzkum a analýza zátěžových proudů Vysokého Mýta “:

- Mott MacDonald CZ, spol. s r.o., Národní 984/15, 110 00 Praha 1,

  IČ: 48588733, DIČ CZ48588733; nabídková cena 475 000,00 Kč bez DPH;

- Haskoning DHV Czech Republic, spol. s r.o., Černopolní 39, 613 00 Brno,

  IČ: 45797170, DIČ CZ45797170, nabídková cena  484 000,00 Kč bez DPH.

Zodpovídá: vedoucí odboru investic

Termín: ihned

                                                                                                         

1092/14

Rada města schvaluje

uzavření smlouvy o dílo se společností Mott MacDonald CZ, spol. s r.o., Národní 984/15, 110 00 Praha 1, IČ: 48588733 za nabídkovou cenu 475 000,00 Kč bez DPH.

Zodpovídá: vedoucí odboru investic

Termín: 31.10.2014

                                                                                                                     

1093/14

Rada města zrušuje

 

usnesení Rady města Vysoké Mýto č. 925/14 ze dne 6.8.2014.

                                                                                                         

1094/14

Rada města schvaluje

poskytnutí podkladů a výstupů z projektu „Dopravní průzkum a analýza zátěžových proudů Vysokého Mýta“ za smluvní cenu ve výši 230 000,00 Kč bez DPH společnosti MDS PROJEKT s.r.o.,IČ:274 87 938, a to za účelem zhotovení studie pro Ředitelství silnic a dálnic na optimalizaci křížení ulic ve Vysokém Mýtě se silnicí I/35.

Zodpovídá: vedoucí odboru investic

Termín: 28.02.2015

                                                                                                                     

1095/14

Rada města rozhodla

o výběru nejvhodnější nabídky a pořadí nabídek podaných v zadávacím řízení ve veřejné zakázce zadávané formou zjednodušeného podlimitního řízení pro výběr dodavatele na akci: „Stezka botanickou zahradou Vysoké Mýto – revitalizace zeleně“:

- OK GARDEN s.r.o., Sládkovičova 1233/21, 142 00 Praha 4, IČ 27571297 za nabídkovou cenu 947 464,50 Kč bez DPH;

- Zahrada Harta, s.r.o., Voštice 129, 566 01 Vysoké Mýto, IČ 28774990 za nabídkovou cenu 1 076 222,07 Kč bez DPH;

- SAPA-LPJ, spol. s r.o., Dráby 850, 566 01 Vysoké Mýto, IČ 62063634 za nabídkovou cenu 1 371 498,00 Kč bez DPH;

-  Mrázek Libor, Na Větrníku 1293, 537 05 Chrudim, IČ 45968454 za nabídkovou cenu 1 386 596,00 Kč bez DPH.

Zodpovídá: vedoucí odboru investic

Termín: ihned

                                                                                                         

1096/14

Rada města schvaluje

uzavření smlouvy o dílo se společností OK GARDEN s.r.o., Sládkovičova 1233/21, 142 00 Praha 4, IČ 27571297 za nabídkovou cenu 947 464,50 Kč bez DPH.

Zodpovídá: vedoucí odboru investic

Termín: 31.10.2014

                                                                                                         

1097/14

Rada města schvaluje

uzavření příkazní smlouvy s firmou INGENIRING KRKKONOŠE a.s., Pražská 135, 541 01 Trutnov, IČ: 27472493 na komplexní administraci veřejné zakázky na výběr dodavatele, dle zákona č. 137/2006 Sb., ve znění pozdějších předpisů na akci „Vysoké Mýto – dovybavení sběrného dvora ul. Průmyslová“, za nabídkovou cenu 19.800,00 Kč bez DPH.

Zodpovídá: vedoucí odboru investic

Termín: 31.10.2014

                                                                                                                     

1098/14

Rada města schvaluje

 

uzavření Dodatku č. 3 ke Smlouvě o dílo se společností BAK stavební společnost, a.s., Vodní 177, 541 01 Trutnov, IČ: 28402758 se zhotovitelem akce: „Muzeum českého karosářství – Rekonstrukce budov bývalé staré radnice (soudu) č.p. 96 na náměstí Přemysla Otakara II. a vězení č.p. 165 ul. A.V. Šembery, Vysoké Mýto - Město – související stavební práce – dodatečné práce“, v předloženém znění.

Zodpovídá: vedoucí odboru investic

Termín: do 30.09.2014

                                                                                                                     

1099/14

Rada města schvaluje

uzavření smlouvy o dílo s firmou Liana Špatenková, Vraclav 34, 565 42 Vraclav, IČ: 73988081, jako zhotovitelem akce: „Oprava válečného hrobu“, za nabídkovou cenu, která bez DPH činí 66.500,00 Kč.

Zodpovídá: vedoucí odboru investic

Termín: 31.10.2014

                                                                                                                     

1100/14

Rada města schvaluje

uzavření smlouvy o dílo se společností Jiří Barek, Horní Sloupnice 195, 565 53 Sloupnice, IČ: 66296056, jako zhotovitelem akce: „Multimediální učebna ZUŠ“, za nabídkovou cenu, která bez DPH činí 122.906,00 Kč bez DPH Kč.

Zodpovídá: vedoucí odboru investic

Termín: 31.10.2014

                                                                                                         

1101/14

Rada města zrušuje

 

usnesení Rady města Vysoké Mýto č. 864/14 ze dne 23.07.2014.

           

                                                                                             

1102/14

Rada města ukládá

vedoucímu odboru investic prověřit možnosti a podmínky realizace akcí „Plynofikace obce Vysoké Mýto, části obce Brteč a Lhůta“ a „Plynofikace obce Vysoké Mýto, části obce Vinice“ z vlastních zdrojů.

Zodpovídá: vedoucí odboru investic

Termín: 31.12.2014

                                                                                                                     

 

1103/14

Rada města bere na vědomí

rezignaci doc. PhDr. Jana Klímy na funkci předsedy kulturní komise a na členství v této komisi.

 

                                                                                                         

 

 

1104/14

Rada města bere na vědomí

rezignaci Mgr. Marty Řezáčové na funkci členky kulturní komise.  

                                                                                                                     

 

1105/14

 

Rada města bere na vědomí

informace starosty, místostarosty a tajemníka.

                                                                                                                                                                                                                                                             

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            

                                                                      

Ing. Miloslav  S o u š e k

starosta

                                                                                                         

                                                                                             

Ing. František  J i r a s k ý

místostarosta