Klávesové zkratky na tomto webu - základní
Přejít přímo na obsah stránky

Vysoké Mýto

oficiální stránky města

Dnes je čtvrtek 4.6.2020

Usnesení RM č. 2014-27 ze dne 10.9.2014

17.09.14

Souhrn usnesení č. 27/14

 

z jednání Rady města Vysokého Mýta,  konané dne 10. 9. 2014

Bez osobních údajů

 

1019/14

Rada města schvaluje

pořad schůze rady města konané dne 10. 9. 2014 dle předloženého návrhu.

                                                                                                                                                                                                                                                                                         

 

1020/14

 

Rada města schvaluje

přidělení bytu č. 13 v DPS Javornického 432 pro pana Plašila Petra, nar. 17.4.1956 , bytem Ležáků 664, Vysoké Mýto, a uzavření nájemní smlouvy na 3 roky.

Zodpovídá: vedoucí odboru sociálních služeb

Termín: ihned

                                                                                                         

1021/14

Rada města schvaluje

přidělení bytu č. 226 v DPS Litomyšlská 50 paní Šplíchalové Jarmile, nar. 20.12.1934, bytem Českých bratří 345, Vysoké Mýto, a uzavření nájemní smlouvy na 3 roky.

Zodpovídá: vedoucí odboru sociálních služeb

Termín: ihned

                                                                                                         

1022/14

Rada města schvaluje

prodloužení nájemní smlouvy paní Vobejdové Marii, nar. 7.9.1932, bytem Litomyšlská 50, Vysoké Mýto, a uzavření nájemní smlouvy na 3 roky.

Zodpovídá: vedoucí odboru sociálních služeb

Termín: ihned

1023/14

                                                                      

Rada města schvaluje

dodatek č. 1 ke smlouvě o poskytování terénních sociálních služeb

Zodpovídá: vedoucí odboru sociálních služeb

Termín: ihned

                                                                                             

 

 

1024/14

Rada města schvaluje

plat ředitelky Základní školy Vysoké Mýto, Jiráskova, Jiráskova 317, Litomyšlské Předměstí, 566 01 Vysoké Mýto, IČ 00856878, paní Mgr. Mirky Pátkové, s účinností od 01.10.2014 dle návrhu.

 

Zodpovídá: vedoucí odboru vnitřních věcí

Termín: ihned

                                                                                                                     

 

 

1025/14

 

Rada města bere na vědomí

 

„Dohodu o zastupování ředitele zaměstnancem“, sepsanou mezi paní Mgr. Monikou Bystřickou Mandíkovou a paní Mgr. Helenou Mandíkovou na dobu určitou, po dobu mateřské a rodičovské dovolené paní Mgr. Moniky Bystřické Mandíkové.

Zodpovídá: vedoucí odboru vnitřních věcí

Termín: ihned

           

                                                                                             

1026/14

Rada města zrušuje

 

usnesení č. 851/14 ze dne 23.07.2014

Zodpovídá: vedoucí oddělení správy majetku

Termín: ihned

                                                                                                         

1027/14

 

Rada města souhlasí

s pořádáním sportovní akce – dětského cyklistického závodu „Hledá se vítěz!“ v neděli 21.9.2014 od 8:00 do 16:00 hodin v rozsahu zkrácené trasy dle přiložené žádosti (trasa ulicí Svatopluka Čecha),  s uzavírkou místních komunikací během těchto závodů dle předložené žádosti  a s umístěním  4 reklamních zařízení (tzv.„áček“) na nám. Přemysla Otakara II. od 7.9.2014 do 21.9.2014. Pořadatelem akce je Cykloklub Bendl Vysoké Mýto. Vzhledem ke spolufinancování akce městem Vysokým Mýtem, nebude poplatek za užívání veřejného prostranství vyměřován.

Zodpovídá: vedoucí oddělení správy majetku

Termín: ihned

                                                                                                         

 

 

1028/14

Rada města bere na vědomí

 

podanou výpověď z nájemní smlouvy na pronájem garáže v č.p. 815 v ul. V Peklovcích

                                                                                                         

1029/14

Rada města schvaluje

 

zveřejnění informace o záměru pronajmout nebytový prostor - garáž č. 3 v budově č.p. 815 v ul. V Peklovcích ve Vysokém Mýtě, která je součástí pozemku p.č 4664/103 v k.ú. Vysoké Mýto o výměře 15 m2  zájemci s nejvyšší cenovou nabídkou s přihlédnutím k účelu pronájmu nebytových prostorů. Nejnižší cena měsíčního nájemného je stanovena ve výši 750,-Kč +

platné DPH. Roční nájemné bude každý rok zvýšeno o míru inflace vyhlášenou Českým statistickým úřadem. Nemovitá věc je zapsaná na LV 10001 pro katastrální území Vysoké Mýto u Katastrálního úřadu pro Pardubický kraj, Katastrální pracoviště Ústí nad Orlicí.

Zodpovídá: vedoucí oddělení správy majetku

Termín: ihned

 

                                                                                                         

 

 

1030/14

Rada města schvaluje

výpůjčku pozemku označeného jako p.č. 1515/3, zastavěná plocha a nádvoří – společný dvůr o výměře 530 m2 v obci a k.ú. Vysoké Mýto MUDr. Anně Loskotové, IČ 44473486, se sídlem Jiráskova 177, Vysoké Mýto za účelem zřízení odpočinkové zóny za podmínky, že pozemek nebude oplocen, stávající zeleň bude zachována a veškeré případné náklady na úpravu a údržbu budou na náklady vypůjčitele a budou podléhat předchozímu souhlasu města. Smlouva o výpůjčce bude uzavřena s platností od 1. října 2014 na dobu neurčitou s tří měsíční výpovědní lhůtou.

Zodpovídá: vedoucí oddělení správy majetku

Termín: ihned

                                                                                                                     

1031/14

Rada města schvaluje

ukončení Nájemní smlouvy č. 519 ze dne 16.4.2003, uzavřené s paní xy, dohodou ke dni 31.12.2014.

Zodpovídá: vedoucí oddělení správy majetku

Termín: ihned

                                                                                                         

1032/14

Rada města schvaluje

pronájem části pozemku p.č. 1064, ostatní plocha v k.ú. Vysoké Mýto o výměře 130 m2 dle předloženého zákresu panu xy, nar. xx, bytem xx, xx. Nájemní smlouva bude uzavřená od 1.1.2015 na dobu neurčitou s tří měsíční výpovědní lhůtou. Roční nájemné bude ve výši 1.170Kč a bude každý rok zvýšeno o míru inflace vyhlášenou Českým statistickým úřadem.

Zodpovídá: vedoucí oddělení správy majetku

Termín: ihned

1033/14                     

Rada města schvaluje

uzavření Smlouvy o zřízení věcného břemene č. IV-12-2010768/VB/1, Vysoké Mýto, A. V. Šembery 165, Město - kNN mezi městem Vysokým Mýtem a společností ČEZ Distribuce, a.s., se sídlem Děčín, Děčín IV-Podmokly, Teplická 874/8, PSČ 405 02 zastoupenou na základě udělených plných mocí společností Geodézie Česká Třebová, s.r.o., se sídlem Palackého 297, 560 02 Česká Třebová, věcným břemenem - služebností budou dotčeny pozemky parc. č. 20, 4795 a 4798 vše v k.ú. Vysoké Mýto a to v rozsahu dle geometrického plánu č. 3729-363/2013.

                                                                                             

Zodpovídá: vedoucí oddělení správy majetku

Termín: 30.09.2014

           

                                                                                             

1034/14

 

Rada města souhlasí

s umístěním výstavního pavilonu v souvislosti s pořádáním dne architektury ve Vysokém Mýtě v rozsahu tří dnů na náměstí Přemysla Otakara II. v místě dle předložené žádosti. V případě umístění pavilonu dne 21. 9. 2014 je žadatel povinen přizpůsobit se s umístěním pavilonu cyklistickým závodům, které se budou na náměstí konat. Žadatel je povinen sdělit konkrétní dny umístění pavilonu.

                                                                                             

Zodpovídá: vedoucí oddělení správy majetku

Termín: 30.09.2014

                                                                                                                     

 

 

1035/14

Rada města schvaluje

převod užívacích práv k bytu č. 4 v č.p. 774 náměstí Naděje ve Vysokém Mýtě na paní Janu Gerndtovou (nar. 31.08.1976), bytem Dubinská 722, Pardubice.

Zodpovídá: vedoucí oddělení správy majetku

Termín: 31.10.2014

                                                                                                                     

1036/14

Rada města schvaluje

převod užívacích práv k bytu č. 17 v č.p. 774 náměstí Naděje ve Vysokém Mýtě na pana xy, bytem xx, xx.

Zodpovídá: vedoucí oddělení správy majetku

Termín: 31.10.2014

1037/14

Rada města schvaluje

uzavření nájemní smlouvy na byt č. 3 v č.p. 783 v ulici V Břízkách ve Vysokém Mýtě s paní xy, bytem xx, xx na dobu určitou 3 let. Podmínkou přidělení bytu je vrácení bytu č. 1 v č.p. 147 v ulici Gen. Svatoně ve Vysokém Mýtě.

Zodpovídá: vedoucí oddělení správy majetku

Termín: 31.10.2014

                                                                                                         

 

1038/14

 

Rada města schvaluje

přidělení  bytu č. 8 v č.p. 815  v  ulici V Peklovcích ve Vysokém Mýtě paní Iloně Matějkové            (nar. 18.01.1973), bytem V Peklovcích 506, Vysoké Mýto. Nájemní smlouva bude uzavřena na dobu určitou 1 rok.

                                                                                         

Zodpovídá: vedoucí oddělení správy majetku

Termín: 31.10.2014

                                                                                                                     

1039/14

Rada města schvaluje

 

uzavření nájemní smlouvy na byt č. 5 v č.p. 777 v ulici V Břízkách ve Vysokém Mýtě s panem Jiřím Bretšnajdrem (nar.18.06.1962), bytem Talafusova 563, Vysoké Mýto. Nájemní smlouva bude uzavřena na dobu určitou 1 rok. Podmínkou přidělení bytu je předplacení ročního nájemného ve výši 22.000,-Kč. Pokud první vylosovaný byt odmítne, bude byt přidělen dalšímu vylosovanému žadateli:

2. Radoslav Langer (nar.02.01.1975), bytem V Peklovcích 453, Vysoké Mýto

3. Bohuslav Bezdíček (nar. 26.02.1960) bytem Plchovice-Smetana 12, Choceň

Zodpovídá: vedoucí oddělení správy majetku

Termín: 31.10.2014

           

                                                                                             

1040/14

 

Rada města schvaluje

uzavření nájemní smlouvy na byt č. 10 v č.p. 796 v ulici Prokopa Velikého ve Vysokém Mýtě s paní Renátou Pirošovou (nar.08.12.1989), bytem Čsl.armády 634, Vysoké Mýto. Nájemní smlouva bude uzavřena na dobu určitou 1 rok. Podmínkou přidělení bytu je předplacení ročního nájemného ve výši 24.000 Kč. Pokud první vylosovaný byt odmítne, bude byt přidělen dalšímu vylosovanému žadateli:

2. Jiří Bretšnajdr (nar.18.06.1962), bytem Talafusova 563, Vysoké Mýto

3. Bohuslav Bezdíček (nar. 26.02.1960) bytem Plchovice-Smetana 12, Choceň

Zodpovídá: vedoucí oddělení správy majetku

Termín: 31.10.2014

           

                                                                                                         

1041/14

Rada města schvaluje

 

přidělení bytu č. 1 v č.p. 858 v ulici Husova ve Vysokém Mýtě  paní Petře Bykárové  (nar. 04.01.1983), bytem Husova 156, Vysoké Mýto. Nájemní smlouva bude uzavřena na dobu určitou od 01.10.2014 v délce 1 měsíce, délka trvání nájmu se automaticky prodlouží vždy o dobu 1 měsíce v případě, že nájemce řádně uhradí sjednané nájemné a úhradu za služby s nájmem spojené v souladu s nájemní smlouvou, nájem však skončí nejpozději ke dni 31.12.2014, a to podle podmínek Směrnice pro přidělení nájemních bytů ve vlastnictví města Vysokého Mýta.

Zodpovídá: vedoucí oddělení správy majetku

Termín: 31.10.2014

                                                                                                                     

1042/14

Rada města schvaluje

text smlouvy o nájmu prostor sloužících k podnikání se společností B. Braun Avitum s.r.o., jež bude zaslán Ministerstvu financí ve věci žádosti města Vysokého Mýta o schválení pronájmu, a to dle návrhu předloženého vedoucím OPM se změnami předloženými radě města dne 10. 9. 2014 s tím, že smlouva bude doplněna v čl. IX. o nový odstavec 7., jehož znění bude přílohou tohoto zápisu; s tím, že dosavadní odstavce 7–10, budou označeny jako 8-11. Toto usnesení není rozhodnutím o schválení nájemní smlouvy dle § 102 zákona č. 128/2000 Sb., ve znění pozdějších předpisů.

Zodpovídá: vedoucí OPM

Termín: ihned

                                                                                                                     

 

 

1043/14

 

Rada města doporučuje

 

Zastupitelstvu města přijmout následující usnesení:

Zastupitelstvo města schvaluje dodatek č. 8 ke zřizovací listině příspěvkové organizace Technické služby Vysoké Mýto, IČ: 70888671.

                                                                                                                     

1044/14

Rada města doporučuje

zastupitelstvu města přijmout toto usnesení:

Zastupitelstvo města schvaluje místostarostu ing. Františka Jiraského pro spolupráci na pořízení Změny č. 3 ÚP Vysoké Mýto

Termín:               ihned

Zodpovídá:         místostarosta

1045/14                                                                                                                   

 

Rada města schvaluje

 

Strategický plán rozvoje města Vysokého Mýta – města pohody a příležitostí.

Zodpovídá:      Ing. Milan Zeman

Termín:           30.09.2014.2014

                                                                                                         

1046/14

Rada města bere na vědomí

změnové listy č. 1 až č. 7 na akci „Kompostárna Vysoké Mýto“.

                                                                                                                     

1047/14

Rada města schvaluje

uzavření Dodatku č. 1 smlouvy o dílo ze dne 20.08.2014 se společností Elestav s.r.o.

Vraclavská 237, 566 01 Vysoké Mýto, IČ : 25993046, dle cenové nabídky v předloženém znění.

Zodpovídá: vedoucí odboru investic

Termín: 30.9.2014

                                                                                                                     

1048/14

Rada města schvaluje

 

uzavření dodatku č. 2 ke Smlouvě o dílo ze dne 08.07.2014 se společností PROPLAST, spol. s r.o., Hřbitovní 218, 562 01 Ústí nad Orlicí, IČ: 60935987, jako zhotovitelem akce: „Výměna oken v M-klubu“, v předloženém znění.

Zodpovídá: vedoucí odboru investic

Termín: do 30.09.2014

                                                                                                                     

1049/14

Rada města schvaluje

 

záměr na akci „Oprava chodníku ul. Fibichova ve Vysokém Mýtě“.

Zodpovídá: vedoucí odboru investic

Termín: ihned

                                                                                                         

1050/14

Rada města schvaluje

 

uzavření smlouvy o dílo s firmou OPTIMA spol. s r.o., Žižkova 738, 566 01 Vysoké Mýto, IČ: 15030709, jako zhotovitelem projektové dokumentace na akci: „Oprava chodníku ul. Fibichova ve Vysokém Mýtě“, za nabídkovou cenu, která bez DPH činí 30.000,00 Kč.

Zodpovídá: vedoucí odboru investic

Termín: 31.10.2014

                                                                                                                     

1051/14

Rada města odkládá

bod č. 5 - záměr na akci „Chodník k autobusové zastávce v Knířově“.

Zodpovídá: vedoucí odboru investic

Termín: 24. 9. 2014

                                                                                                         

 

1052/14

Rada města schvaluje

 

uzavření Dodatku č. 1 ke Smlouvě o dílo ze dne 08.07.2014 se společností AKIT s.r.o., U Libeňského pivovaru 63, 180 00 Praha 8 - Libeň, IČ: 45803293, jako dodavatelem interiéru budovy bývalého soudu na akci: „Muzeum českého karosářství – Rekonstrukce budov bývalé staré radnice (soudu) č.p. 96 na náměstí Přemysla Otakara II. a vězení č.p. 165 ul. A.V. Šembery, Vysoké Mýto - Město - interiér budovy bývalého soudu“, v předloženém znění.

Zodpovídá: vedoucí odboru investic

Termín: do 30.09.2014

 

                                                                                                         

1053/14

 

Rada města schvaluje

 

uzavření Dohody o provedení záchranného archeologického výzkumu s Východočeským muzeem v Pardubicích se sídlem Zámek čp. 2, 530 02 Pardubice, IČ 14450542, na stavbě „Stezka botanickou zahradou ve Vysokém Mýtě, Etapa II“, za nabídkovou cenu, která bez DPH činí 45.000,00 Kč.

Zodpovídá: vedoucí odboru investic

Termín: 30.11.2014

 

                                                                                                                     

1054/14

Rada města doporučuje

zastupitelstvu města přijmout toto usnesení:

Zastupitelstvo města schvaluje rozpočtové opatření č.5-2014 ve znění doplňku č.1.

Zodpovídá: vedoucí odboru finančního

Termín: 30.09.2014

                                                                                                         

1055/14

 

Rada města bere na vědomí

informace starosty, místostarosty a tajemníka.

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  

                                                                                                         

                                                                      

Ing. Miloslav  S o u š e k

starosta

                                                                                                         

                                                                                             

Ing. František  J i r a s k ý

místostarosta