Klávesové zkratky na tomto webu - základní
Přejít přímo na obsah stránky

Vysoké Mýto

oficiální stránky města

Dnes je čtvrtek 4.6.2020

Usnesení RM č. 2014-26 ze dne 3.9.2014

09.09.14

Souhrn usnesení č. 26/14

 

z jednání Rady města Vysokého Mýta,  konané dne 3. 9. 2014

989/14

Rada města schvaluje

pořad schůze rady města konané dne 3. 9. 2014 dle předloženého návrhu.

990/14

Rada města souhlasí

 

se zapojením Základní školy Vysoké Mýto, Knířov, Knířov 11, 566 01 Vysoké Mýto, IČ: 70998671, do projektu „Rozvoj počítačové gramotnosti na českých školách“ v rámci Operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost.

 

Zodpovídá: vedoucí odboru vnitřních věcí

Termín: ihned

                                                                                                                     

 

991/14

Rada města souhlasí

se zapojením Základní školy Vysoké Mýto, Javornického, Javornického 2, Litomyšlské Předměstí, 566 01 Vysoké Mýto, IČ: 49317032, do projektu „Tablety do škol – pomůcka pro pedagoga ve světě digitálního vzdělávání“.

Zodpovídá: vedoucí odboru vnitřních věcí

Termín: ihned

                                                                                                                     

 

 

992/14

 

Rada města schvaluje

pronájem pozemku p.č. 1221 včetně stavby č.p.117, tvořící součást pozemku v k.ú. Vysoké Mýto společnosti Technické služby Vysoké Mýto, příspěvková organizace, IČ: 70888671 od 19.9.2014 na dobu neurčitou pro účely provozu krytého plaveckého bazénu a dalších činností s tím souvisejících. Roční nájemné bude ve výši 1.300.000Kč + platné DPH a bude každý rok zvýšeno o míru inflace vyhlášenou Českým statistickým úřadem. Nájemné za období od 19.9.2014 do 30.9.2014 bude uhrazeno spolu s nájemným za měsíc říjen 2014. U smluv uzavíraných se třetími osobami na užívání pronajatých prostor na dobu delší než 1 rok je nutné vyžádat si předchozí písemný souhlas pronajímatele.

Zodpovídá: vedoucí oddělení správy majetku

Termín: 19.9.2014

           

993/14

 

Rada města souhlasí

s hostováním Cirkusu Berosini ve Vysokém Mýtě v období od 19.9.2014 do 21.9.2014.

Zodpovídá: vedoucí oddělení správy majetku

Termín: ihned

                                                                                                                     

994/14

 

Rada města souhlasí

s užíváním náměstí Přemysla Otakara II.  ve dne 16.9.2014 od 9:00 do 13 hod pro Oblastní spolek ČČK Ústí nad Orlicí  za účelem pořádání akce „Světový den první pomoci“. Vzhledem k charakteru akce nebude vyměřován poplatek za zvláštní užívání veřejného prostranství.

Zodpovídá: vedoucí oddělení správy majetku

Termín: ihned

                                                                                                                     

 

995/14

 

Rada města schvaluje

uzavření Dodatku č. 9 k pojistné smlouvě č. 7720751182 uzavřené se společností Kooperativa pojišťovna, a.s., Vienna Insurance Group, IČ: 47116617 v předloženém znění.

Zodpovídá: vedoucí oddělení správy majetku

Termín: ihned

                                                                                                                                

996/14

Rada města schvaluje

uzavření nájemní smlouvy na byt č. 4 v č.p. 858 v ulici Husova ve Vysokém Mýtě s manželi Sandrou a Štefanem Godlovými, oba bytem Husova 858, Vysoké Mýto na dobu určitou v délce 1 měsíce, délka trvání nájmu se automaticky prodlouží vždy o dobu 1 měsíce v případě, že nájemce řádně uhradí sjednané nájemné a úhradu za služby s nájmem spojené v souladu s nájemní smlouvou, nájem však skončí nejpozději ke dni 31.12.2014, a to podle podmínek Směrnice pro přidělování nájemních bytů ve vlastnictví města Vysokého Mýta a dále za podmínky úhrady všech závazků za nájemné a služby za minulé období vůči Městskému bytovému podniku, spol. s r.o..

Zodpovídá: vedoucí oddělení správy majetku

Termín: 30.09.2014

           

                                                                                                                     

997/14

Rada města schvaluje

 

uzavření nájemní smlouvy se společností VYSOKOMÝTSKÁ KULTURNÍ, o.p.s., IČ:28852150 na pronájem pozemku p.č. 19 včetně budovy č.p. 96 tvořící součást pozemku a dále pronájem pozemku p.č. 20 včetně budovy č.p. 165 tvořící součást pozemku vše v k.ú. Vysoké Mýto za účelem provozování Muzea českého karosářství a Informačního centra. Nájemní smlouva bude uzavřena od 4.9.2014 na dobu neurčitou. Roční nájemné bude ve výši 1.412.590Kč + platné DPH. Nájemné bude hrazeno ve 12ti pravidelných splátkách  a bude každý rok zvýšeno o míru inflace vyhlášenou Českým statistickým úřadem. U smluv uzavíraných se třetími osobami na užívání pronajatých prostor na dobu delší než 1 rok je nutné vyžádat si předchozí písemný souhlas pronajímatele.

Zodpovídá: vedoucí oddělení správy majetku

Termín: ihned

                                                                                                         

           

998/14

Rada města souhlasí

s umístěním plakátů na dvou reklamních zařízeních typu „A“ na náměstí Přemysla

Otakara II. ve dnech od 6. – 7. 9. 2014 za účelem zvýšení propagace výstavy fotografií

Pavla Máry,  která probíhá ve sboru Církve československé husitské ve Vysokém Mýtě.

                                                                                                                     

999/14

 

Rada města doporučuje

přijmout zastupitelstvu města toto usnesení:

Zastupitelstvo města Vysokého Mýta promíjí pohledávku evidovanou za panem Vladimírem Boštíkem v celkové výši 4.677.819,00 Kč, a to z důvodu nevymožitelnosti pohledávky.

Zodpovídá: vedoucí oddělení přestupků a pohledávek

Termín: ihned

                                                                                                                                

1000/14

Rada města doporučuje

 

zastupitelstvu města zrušit usnesení č. 40/14 ze dne 26.3.2014

                                                                                                                     

1001/14

Rada města doporučuje

zastupitelstvu města přijmout toto usnesení:

Zastupitelstvo města schvaluje využití Státní finanční podpory z Programu regenerace MPR (městských památkových rezervací) a MPZ (městských památkových zón) na rok 2014 ve výši 640 000,- Kč na akci „Restaurování vitráží na chrámu sv. Vavřince ve Vysokém Mýtě, která je vedená v Anketním dotazníku k programu regenerace městských památkových rezervací a městských památkových zón na rok 2014 pod pořadovým číslem 12. Objekt je veden jako kulturní památka pod rejstříkovým číslem 14570/6-4109.

Zodpovídá:      vedoucí OSÚ

Termín:           ihned

 

1002/14

Rada města doporučuje

 

zastupitelstvu města přijmout toto usnesení:

 

Zastupitelstvo města schvaluje finanční příspěvek města ve výši 128 tis. Kč (10% celkově uznatelných nákladů) na opravu vitráží v chrámu sv. Vavřince v rámci programu regenerace městských památkových rezervací a městských památkových zón vlastníkovi stavby.

 

Zodpovídá:      vedoucí OSÚ

Termín:           ihned

 

1003/14

Rada města doporučuje

zastupitelstvu města přijmout toto usnesení:

Zastupitelstvo města schvaluje koupi pozemku nově vzniklého geometrickým plánem č. 3848-172/2014 označeného jako parc. č. 5156/19 ostatní plocha a pozemku nově vzniklého geometrickým plánem č. 3848-172/2014 označeného jako parc. č. 2142/5 zastavěná plocha, jehož součástí je stavba - budova bez čp/če - jiná stavba vše v obci a k.ú. Vysoké Mýto od společnosti Vodovody a kanalizace Vysoké Mýto, s.r.o., Čelakovského 6, Pražské Předměstí, Vysoké Mýto za celkovou kupní cenu ve výši 206.305,- Kč.

Zodpovídá: vedoucí OPM

Termín: 17.09.2014

                                                                                                                                                        

                                  

1004/14

 

Rada města doporučuje

zastupitelstvu města přijmout toto usnesení:

Zastupitelstvo města schvaluje koupi pozemku parc. č. 2439/2 ostatní plocha a pozemku parc. č. 2439/3 zastavěná plocha, jehož součástí je stavba Pražské Předměstí, čp. 511, jiná stavba, vše v obci a k.ú. Vysoké Mýto od společnosti GOLFIT, spol. s r.o., IČ 48151203, se sídlem U Plovárny 511, Vysoké Mýto za maximální kupní cenu 2,9 mil. Kč.

Zodpovídá: vedoucí OPM

Termín: 17.09.2014

                       

1005/14

Rada města doporučuje

zastupitelstvu města přijmout toto usnesení:

Zastupitelstvo města neschvaluje prodej částí pozemků označených jako parc. č. 4666/293 a 4666/147 v obci a k.ú. Vysoké Mýto.

Zodpovídá: vedoucí OPM

Termín: 17.09.2014

                                                                                                                     

1006/14

Rada města doporučuje

zastupitelstvu města přijmout toto usnesení:

Zastupitelstvo města neschvaluje prodej části pozemku parc. č. 4666/80 ostatní plocha v obci a k.ú. Vysoké Mýto.

Zodpovídá: vedoucí OPM

Termín: 17.09.2014

                                                                                                         

1007/14

Rada města doporučuje

zastupitelstvu města přijmout toto usnesení:

Zastupitelstvo města neschvaluje prodej částí pozemků parc. č. 4666/80 a 4666/146 v obci a k.ú. Vysoké Mýto.

Zodpovídá: vedoucí OPM

Termín: 17.09.2014

                                                                                                                     

1008/14

Rada města doporučuje

zastupitelstvu města přijmout toto usnesení:

Zastupitelstvo města schvaluje prodej pozemku nově vzniklého geometrickým plánem č. 96-135/2014 označeného jako parc. č. 428/21 ostatní plocha v obci  Vysoké Mýto v k.ú. Vanice panu Janu Zamastilovi, bytem Slatina 9 za celkovou kupní cenu ve výši 7.700,- Kč. Poplatníkem daně z nabytí nemovitých věcí je nabyvatel, tj. kupující.

Zodpovídá: vedoucí OPM

Termín: 17.09.2014

                                                                                                                     

1009/14

           

Rada města doporučuje

zastupitelstvu města přijmout toto usnesení:

Zastupitelstvo města schvaluje prodej pozemku parc. č. 428/9 trvalý travní porost v obci Vysoké Mýto v k.ú. Vanice panu Fabianu Obrotkovi, Matiašovce 146, 059 01 Matiašovce, Slovensko za celkovou kupní cenu ve výši 15.600,- Kč. Poplatníkem daně z nabytí nemovitých věcí je nabyvatel, tj. kupující.

Zodpovídá: vedoucí OPM

Termín: 17.09.2014

1010/14

Rada města doporučuje

zastupitelstvu města přijmout toto usnesení:

Zastupitelstvo města schvaluje prodej pozemku nově vzniklého geometrickým plánem č. 3840-216/2014 označeného jako parc. č. 4128/350 zahrada v obci a k.ú. Vysoké Mýto paní Marii Trávníčkové, bytem Tisovská 430, Vysoké Mýto za celkovou kupní cenu ve výši 12.900,- Kč. Před podpisem kupní smlouvy bude uhrazen poplatek za bezesmluvní užívání pozemku za dva roky zpětně ve výši 5.112,- Kč. Poplatníkem daně z nabytí nemovitých věcí je nabyvatel, tj. kupující.

Zodpovídá: vedoucí OPM

Termín: 17.09.2014

                                                                                                                     

1011/14

Rada města doporučuje

zastupitelstvu města přijmout toto usnesení:

Zastupitelstvo města schvaluje darování movitých věcí v celkové pořizovací hodnotě  564.987 Kč dle přílohy do vlastnictví Speciální základní školy Vysoké Mýto, IČ 70851867.

Zodpovídá: vedoucí OPM

Termín: 17.09.2014

                                                                                                         

1012/14

Rada města schvaluje

záměr prodat pozemek nově vzniklý geometrickým plánem č. 3348-177/2009 označený jako parc. č. 1515/198 zastavěná plocha a nádvoří o výměře 569 m2 v katastrálním území Vysoké Mýto. Původní pozemek parc. č. 1515/3 je zapsán na listu vlastnictví č. 10001 pro obec a k.ú. Vysoké Mýto u Katastrálního úřadu pro Pardubický kraj, Katastrální pracoviště Ústí nad Orlicí.

Zodpovídá: vedoucí OPM

Termín: ihned

                                                                                                                     

1013/14

 

Rada města doporučuje

zastupitelstvu města přijmout toto usnesení:

Zastupitelstvo města vydává obecně závaznou vyhlášku č. 3/2014, kterou se zrušuje vyhláška č. 3/2010 o místním poplatku za provozovaný výherní hrací přístroj nebo jiné technické herní zařízení povolené Ministerstvem financí podle jiného právního předpisu.

Zodpovídá: vedoucí OPM

Termín: 17.09.2014                                      

                                                                                                                     

 

 

 

1014/14

Rada města bere na vědomí

dopis společnosti Iveco Czech Republic, a.s. ohledně podnětu k pořízení změny územního plánu.

                                                                                             

1015/14

 

Rada města doporučuje

Zastupitelstvu města přijmout toto usnesení:

Zastupitelstvo města schvaluje pořízení změny č. 3 územního plánu Vysoké Mýto.

Zodpovídá: vedoucí OSÚ a OŽP

Termín: ihned

                       

                                                                      

1016/14

Rada města schvaluje

podání žádosti Zastupitelstvu obce Hrušová o pořízení změny územního plánu obce Hrušová u pozemku p.č. 1215/1 v k.ú. Hrušová dle podnětu společnosti Iveco Czech Republic, a.s.  ze dne 2.9.2014.

Zodpovídá: vedoucí OPM

Termín: ihned

                                                                                                         

1017/14

Rada města odkládá

bod č. 13 - Návrh textu nájemní smlouvy se společností B. Braun Avitum s.r.o. k zaslání

na MF.

Zodpovídá: vedoucí OPM

Termín: 10. 9. 2014

                                                                                                         

1018/14

 

Rada města bere na vědomí

informace tajemníka.

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                

                                                                                                         

                                                                      

Ing. Miloslav  S o u š e k

starosta

                                                                                                         

                                                                                             

Ing. František  J i r a s k ý

místostarosta