Klávesové zkratky na tomto webu - základní
Přejít přímo na obsah stránky

Vysoké Mýto

oficiální stránky města

Dnes je čtvrtek 4.6.2020

Usnesení RM č. 2014-25 ze dne 27.8.2014

02.09.14

Souhrn usnesení č. 25/14

 

z jednání Rady města Vysokého Mýta,  konané dne 27. 8. 2014

 

963/14

                                                                                                         

Rada města schvaluje

 

pořad schůze rady města konané dne 27. 8. 2014 dle předloženého návrhu.

       

 

                                                                                      

964/14

 

Rada města souhlasí

 

s přidělením finančních prostředků z mimořádné dotace pro SKP-CENTRUM, o.p.s. Pardubice na úhradu nákladů spojených s užíváním prostor v Centru sociálních služeb ve Vysokém Mýtě za období leden – prosince 2013 pro organizační jednotku Azylový dům pro ženy a matky s dětmi ve výši 20.000,- Kč.

                                                                                 

Zodpovídá:  Mgr. Romana Vondřejcová, vedoucí OSZ

Termín:  ihned

                                                                                                         

 

 

965/14

 

Rada města předběžně souhlasí

 

se změnou služby v Domově pro seniory Ledax Vysoké Mýto, o. p. s. spočívající ve využití 25 lůžek (jedno patro zařízení) pro sociální službu domov se zvláštním režimem (§ 50 zák. č. 80/2006 Sb., o sociálních službách ve znění pozdějších předpisů).

                                                                                 

Zodpovídá:  Mgr. Romana Vondřejcová, vedoucí OSZ

Termín:  ihned

 

                                                                                                                     

 

 

966/14

 

Rada města schvaluje

 

poskytnutí dotace města Vysokého Mýta Cyklo klubu Bendl Vysoké Mýto, IČO 612 39 640, na pořádání finále II. ročníku dětských cyklistických závodů HLEDÁ SE VÍTĚZ ve výši

7 000,- Kč.

Zodpovídá: vedoucí OKT

Termín:  ihned

                                                                                                         

 

967/14

 

Rada města schvaluje

 

poskytnutí dotace města Vysokého Mýta ve výši 3 000,- Kč společnosti Decaro RMG s. r. o, IČO 61943762, pro žáka ZŠ Jiráskova Ahmada Hamida soutěžícího v Republikovém finále Odznaku Všestrannosti Olympijských Vítězů.

Zodpovídá: vedoucí OKT

Termín:  ihned

                                                                                                         

968/14

 

Rada města doporučuje

 

zastupitelstvu města přijmout následující usnesení:

Zastupitelstvo města schvaluje

poskytnutí dotace společnosti Vysokomýtská kulturní, o. p. s., IČO: 28850150 ve výši

300 000,- Kč na provoz a činnost v roce 2014.

 

Zodpovídá: vedoucí OKT

Termín:  září 2014

               

                                                                                          

969/14

 

Rada města doporučuje

 

zastupitelstvu města přijmout následující usnesení:

Zastupitelstvo města schvaluje

poskytnutí dotace společnosti Vysokomýtská kulturní, o. p. s., IČO: 28850150 ve výši

345 000,- Kč na provoz a činnost Muzea českého karosářství v roce 2014.

Zodpovídá: vedoucí OKT

Termín:  září 2014

                                                                                                         

 

970/14

 

Rada města doporučuje

 

zastupitelstvu města přijmout toto usnesení:

 

Zastupitelstvo města schvaluje

Zprávu o uplatňování územního plánu Vysokého Mýta 06/2010 až 06/2014.

Termín:           ihned

Zodpovídá:      vedoucí OSU

    

                                                                                                     

971/14

 

Rada města souhlasí

 

s odložením projednání bodu č. 2 - Program regenerace městských památkových rezervací a městských památkových zón do zasedání rady města konané dne 3. 9. 2014 a zároveň ukládá odboru investic zdůvodnit  proč nemohla být provedena obnova Choceňské věže

a odboru právnímu a majetkovému předložit radě města analýzu vyvození důsledků porušení smluvních povinností dle smlouvy o dílo ze dne 14. 4. 2014 (PD na obnovu Choceňské věže).

 

Zodpovídá: vedoucí OPM a OIN

Termín: 3. 9. 2014

                                                                                                         

972/14

 

Rada města souhlasí

 

s přijetím finančního sponzorského daru pro příspěvkovou organizaci Základní umělecká škola Vysoké Mýto, Jeronýmova 100, Litomyšlské Předměstí, 566 01 Vysoké Mýto, IČ: 21551189 ve výši 15 000 Kč od společnosti IVECO Czech Republic, a.s., Dobrovského 74, Pražské Předměstí, 566 01 Vysoké Mýto, IČ: 48171131 a od společnosti Vodovody a kanalizace Vysoké Mýto, s.r.o., Čelakovského 6, Pražské Předměstí, 566 01 Vysoké Mýto, IČ: 25923099 ve výši 10 000 Kč.

 

Zodpovídá: vedoucí odboru vnitřních věcí

Termín: ihned

                                                                                                         

973/14

 

Rada města souhlasí

 

se zapojením Základní školy Vysoké Mýto, Jiráskova, Jiráskova 317, Litomyšlské Předměstí. 566 01 Vysoké Mýto, IČ: 00856878, do projektu „Škola digitálního věku“ v období od 1.9.2014 do 31.7.2015.

 

Zodpovídá: vedoucí odboru vnitřních věcí

Termín: ihned

                                                                                                         

974/14

 

Rada města schvaluje

 

první tři kapitoly návrhové části Strategického plánu rozvoje města Vysokého Mýta – města pohody a příležitostí.

Zodpovídá:      Ing. Milan Zeman

Termín:           31.08.2014

                                                                                                         

 

 

975/14

 

Rada bere na vědomí

 

dopis SFDI ze dne 31.07.2014 ve věci nepřidělení příspěvku z rozpočtu Státního fondu dopravní infrastruktury (SFDI) pro rok 2014 na výstavbu a údržbu cyklistických stezek pro akci „Cyklostezka Vysoké Mýto – Hrušová“.

        

 

                                                                                                             

976/14

 

Rada města schvaluje

 

pokračování projektové přípravy akce „Cyklostezka Vysoké Mýto - Hrušová“.

Zodpovídá: vedoucí odboru investic

Termín: ihned

                                                                                                         

977/14

 

Rada města schvaluje

 

uzavření smlouvy o dílo s firmou OPTIMA spol. s r.o., Žižkova 738, 566 01 Vysoké Mýto, IČ: 15030709, jako zhotovitelem projektové dokumentace na akci: „Cyklostezka Vysoké Mýto - Hrušová“, za nabídkovou cenu, která bez DPH činí 130.000,00 Kč.

 

Zodpovídá: vedoucí odboru investic

Termín: 31.10.2014

                                                                                                                     

 

978/14

 

Rada města schvaluje

 

přijetí podpory na základě Rozhodnutí o poskytnutí dotace ev.č. EDS/SMVS 115D242001407 a uzavření Smlouvy č. 12136234 o poskytnutí podpory ze Státního fondu životního prostředí ČR v rámci Operačního programu Životní prostředí na realizaci projektu „Kompostárna Vysoké Mýto CZ.1.02/4.1.00/12.16305“, identifikační číslo EIS: reg.č. IS SFZP 12136234.

 

Zodpovídá: vedoucí odboru investic

Termín: 30.09.2014

                                                                                                                     

979/14

 

Rada města schvaluje

 

uzavření smlouvy o připojení odběrného elektrického zařízení k distribuční soustavě do napěťové hladiny 04 kV (NN) číslo 14_SOP_01_4121032223 se společností ČEZ Distribuce a.s., Děčín IV – Podmokly, Teplická 874/8, PSČ 405 02, IČ 24729035, dle předloženého návrhu.

 

Zodpovídá: vedoucí odboru investic

Termín: 30.09.2014

                  

                                                                                                   

980/14

 

Rada města bere na vědomí

 

prodlení zhotovitele Ing. Miloš Kudrnovský, Bílá Třemešná 33, 544 72 Bílá Třemešná, IČ: 74376586, s předáním řádného a bezvadného plnění dle sjednaného termínu, dle uzavřené smlouvy o dílo ze dne 14.04.2014 na akci „Obnova Choceňské věže – 1. etapa“.

                                                                                                         

981/14

 

Rada města neschvaluje

 

uzavření Dodatku č. 6 ke smlouvě o dílo ze dne 26.08.2013 se společností Genext a.s., nám. E. F. Buriana 448, 500 04 Hradec Králové, IČ: 25733699, s termínem předání bankovní záruky do 15.09.2014.

 

Zodpovídá: vedoucí odboru investic

Termín: 30.09.2014

                                                                                                                     

982/14

 

Rada města schvaluje

 

vyúčtování smluvní pokuty dle článku 4.2. Smlouvy o dílo ze dne 26.08.2013 se společností Genext a.s., nám. E. F. Buriana 448, 500 04 Hradec Králové, IČ: 25733699, za prodlení s předáním bankovní záruky.

 

Zodpovídá: vedoucí odboru investic

Termín: 30.09.2014

                                                                                                         

983/14

 

Rada města schvaluje

 

uzavření objednávky se společností Siemens, s.r.o., Siemensova 1, 155 00 Praha 13, IČ: 00268577, jako dodavatelem rozšíření systému měření a regulace o řízení okruhu ohřevu plaveckého bazénu na akci „Krytý plavecký bazén – modernizace“, dle předložené nabídky.

 

Zodpovídá: vedoucí odboru investic

Termín: 30.09.2014

                                                                                                         

984/14

 

Rada města schvaluje

 

investiční záměr na akci „Trať pro horská kola v lokalitě Vinice“.

 

Zodpovídá: vedoucí odboru investic

Termín: 30.09.2014

                                                                                                         

985/14

 

Rada města schvaluje

 

zpracování studie proveditelnosti firmou Roman Kalabus, Josefa Sousedíka 1160, 755 01 Vsetín, IČ: 63689391, na akci „Trať pro horská kola v lokalitě Vinice“, dle předložené nabídky.

 

Zodpovídá: vedoucí odboru investic

Termín: 30.09.2014

 

 

                                                                                                                     

986/14

 

Rada města odvolává

 

redakční radu Vysokomýtského zpravodaje ke dni 31. srpna 2014.

  

 

                                                                                                       

987/14

 

Rada města jmenuje

 

redakční radu Vysokomýtského zpravodaje ve složení: Ing. Dagmar Sabolčiková – šéfredaktorka, Bc. Iveta Danko – editorka, Mgr. Marie Lněničková – člen,  Aleš Felgr – člen, Jitka Baňková – člen s platností od 1. září 2014.

      

                                                                                                   

988/14

 

Rada města bere na vědomí

 

informace starosty, místostarosty a tajemníka.

 

                                                                                                                                                                                                       

                                                                                                         

 

                                                                      

Ing. Miloslav  S o u š e k

starosta

                                                                                                         

                                                                                             

Ing. František  J i r a s k ý

místostarosta