Klávesové zkratky na tomto webu - základní
Přejít přímo na obsah stránky

Vysoké Mýto

oficiální stránky města

Dnes je čtvrtek 4.6.2020

Usnesení RM č. 2014-24 ze dne 20.8.2014

25.08.14

Souhrn usnesení č. 24/14

 

z jednání Rady města Vysokého Mýta,  konané dne 20. 8. 2014

 

938/14

Rada města schvaluje

pořad schůze rady města konané dne 20. 8. 2014 dle předloženého návrhu.

939/14

 

Rada města schvaluje

nominaci referenta strategického plánování – Ing. Milana Zemana na člena Dozorčí rady MAS Litomyšlsko, o. p. s.

Zodpovídá:      Ing. Milan Zeman

                        referent strategického plánování

Termín:           31. 08. 2014

                                                                                                        

 

 

940/14

 

Rada města mění

Usnesení č. 850/14 ze dne 23.7.2014 takto:

Rada města schvaluje podnájem nebytového prostoru v budově č.p.116 v ulici Gen. Závady ve Vysokém Mýtě, který užívá na základě nájemní smlouvy MUDr. Bohuslava Němečková, coby podnikající fyzická osoba, pro právnickou osobu Ordinace praktického lékaře Vysoké Mýto s.r.o., se sídlem Gen. Závady 116, Vysoké Mýto na dobu určitou do 31.12.2014.

                                                                                             

Zodpovídá: vedoucí oddělení správy majetku

Termín: 31.08.2014

941/14

 

Rada města schvaluje

dodatek č. 6 ke smlouvě mandátní uzavřené mezi městem Vysokým Mýtem a Městským bytovým podnikem Vysoké Mýto s.r.o. v předloženém znění.

Zodpovídá: vedoucí oddělení správy majetku

Termín: ihned

942/14

 

Rada města schvaluje

pronájem nebytových prostor č. 112 o výměře 13,1 m2 a podílu 30% na společných prostorách č. 102, 103, 104, 106, 108 o výměře 21,8m2 v budově č.p.116 v ulici Gen. Závady ve Vysokém Mýtě tvořící součást pozemku p.č.1225/1 v k.ú. Vysoké Mýto Orlickoústecké nemocnici, a.s., IČ: 27520528. Celková přepočtená podlahová plocha pronajatých prostorů je 19,7m2. Měsíční nájemné včetně záloh na služby je ve výši 975,-Kč.  K nájemnému bude připočteno platné DPH a nájemné bude každý rok zvýšeno o míru inflace vyhlášenou Českým statistickým úřadem.

Zodpovídá: vedoucí oddělení správy majetku

Termín: ihned

943/14

 

Rada města schvaluje

uzavření Smlouvy o zřízení věcného břemene č. IV-12-2008412/VB/2, Vysoké Mýto, Lipová, ČZS, 46 x chata - knn mezi městem Vysokým Mýtem a společností ČEZ Distribuce, a.s., se sídlem Děčín, Děčín IV-Podmokly, Teplická 874/8, PSČ 405 02 zastoupenou na základě udělených plných mocí společností Geodézie Česká Třebová, s.r.o., se sídlem Palackého 297, 560 02 Česká Třebová, věcným břemenem - služebností budou dotčeny pozemky parc. č. 2944, 2945/1, 2946/31 a 5021 vše v k.ú. Vysoké Mýto a to v rozsahu dle geometrického plánu č. 3715-203/2013.

                                                                                             

Zodpovídá: vedoucí oddělení správy majetku

Termín: 30.09.2014

 

944/14

 

Rada města schvaluje

uzavření Dodatku č. 1 ke smlouvě č. 324 o poskytnutí investiční dotace ze státního rozpočtu na výstavbu nájemních bytů v obci uzavřené dne 6.5.1998 mezi městem Vysokým Mýtem a Ministerstvem pro místní rozvoj, se sídlem Staroměstské nám. 6, 110 15 Praha 1, předmětem dodatku je změna vázací doby platnosti podmínek pro nakládání s byty postavenými s dotací.

Zodpovídá: vedoucí OPM

Termín: 30.09.2014

 

945/14

 

Rada města schvaluje

uzavření Dodatku č. 1 ke smlouvě č. 326 o poskytnutí investiční dotace ze státního rozpočtu na výstavbu nájemních bytů v obci uzavřené dne 6.5.1998 mezi městem Vysokým Mýtem a Ministerstvem pro místní rozvoj, se sídlem Staroměstské nám. 6, 110 15 Praha 1, předmětem dodatku je změna vázací doby platnosti podmínek pro nakládání s byty postavenými s dotací.

Zodpovídá: vedoucí OPM

Termín: 30.09.2014

 

946/14

 

Rada města schvaluje

uzavření Dodatku č. 2 ke smlouvě č. 181 o poskytnutí investiční dotace ze státního rozpočtu na výstavbu nájemních bytů v obci uzavřené dne 8.6.1998 mezi městem Vysokým Mýtem a Ministerstvem pro místní rozvoj, se sídlem Staroměstské nám. 6, 110 15 Praha 1, předmětem dodatku je změna vázací doby platnosti podmínek pro nakládání s byty postavenými s dotací.

Zodpovídá: vedoucí OPM

Termín: 30.09.2014

 

947/14

 

Rada města doporučuje

zastupitelstvu města přijmout toto usnesení:

Zastupitelstvo města schvaluje prodej pozemku parc. č. 1526/92 zastavěná plocha a nádvoří a pozemku nově vzniklého geometrickým plánem č. 3832-117/2014 označeného jako parc. č. 1526/96 ostatní plocha vše v katastrálním území Vysoké Mýto Hasičskému záchrannému sboru Pardubického kraje, IČ 70885869, se sídlem Teplého 1526, 530 02 Pardubice za celkovou kupní cenu ve výši 5.445,- Kč. Poplatníkem daně z nabytí nemovitých věcí je nabyvatel, tj. kupující.

Zodpovídá: vedoucí OPM

Termín: 17.09.2014

 

948/14

 

Rada města schvaluje

záměr prodat pozemek nově vzniklý geometrickým plánem č. 3840-216/2014 označený jako parc. č. 4128/350 zahrada o výměře 31 m2 v katastrálním území Vysoké Mýto. Původní pozemek parc. č. 4128/43 je zapsán na listu vlastnictví č. 10001 pro obec a k.ú. Vysoké Mýto u Katastrálního úřadu pro Pardubický kraj, Katastrální pracoviště Ústí nad Orlicí.

Zodpovídá: vedoucí OPM

Termín: ihned

 

 

949/14

 

Rada města schvaluje

záměr prodat pozemek parc. č. 428/9 trvalý travní porost o výměře 126 m2 v katastrálním území Vanice. Pozemek je zapsán na listu vlastnictví č. 10001 pro obec Vysoké Mýto katastrální území Vanice u Katastrálního úřadu pro Pardubický kraj, Katastrální pracoviště Ústí nad Orlicí.

Zodpovídá: vedoucí OPM

Termín: ihned

 

 

950/14

 

Rada města doporučuje

zastupitelstvu města přijmout toto usnesení:

Zastupitelstvo města neschvaluje prodej pozemků parc. č. 138 zahrada, parc. č. 139 zahrada, parc. č. 137/1 orná půda, parc. č. 137/2 zahrada, parc. č. 136 trvalý travní porost,

parc. č. 106/1 lesní pozemek, parc. č. 93/1 lesní pozemek, parc. č. 86 lesní pozemek, parc. č. 87 lesní pozemek, parc. č. 88 lesní pozemek a části pozemku parc. č. 219 lesní pozemek vše v katastrálním území Rzy.

Zodpovídá: vedoucí OPM

Termín: 17.09.2014

                                                                                                                            

951/14

 

Rada města souhlasí

s prodejem části pozemku parc. č. 1515/1 ostatní plocha v obci a k.ú. Vysoké Mýto panu Milanu Horáčkovi, trvale bytem U dvou srpů 3146/9, Praha-Smíchov za cenu obvyklou stanovenou na základě znaleckého posudku ve výši 460,- Kč/m2 + cena za 1 m2 asfaltové vozovky ve výši 621,- Kč + náklady na přípravu a sepsání kupní smlouvy ve výši 3.000,- Kč + náklady na vyhotovení znaleckého posudku ve výši 1.030,- Kč. Poplatníkem daně z nabytí nemovitých věcí je nabyvatel, tj. kupující. Nabyvatel dodá geometrický plán na rozdělení pozemku.

Zodpovídá: vedoucí OPM

Termín: ihned

952/14

 

Rada města zrušuje

usnesení č. 662/14 ze dne 04.06.2014.

953/14

                

Rada města souhlasí

s prodejem pozemku nově vzniklého geometrickým plánem č. 3348-177/2009 označeného jako parc. č. 1515/198 zastavěná plocha a nádvoří – společný dvůr v obci a k.ú. Vysoké Mýto MUDr. Anně Loskotové – Salve centrum – odborná RHB, IČ 44473486, se sídlem Jiráskova 177, Vysoké Mýto za cenu obvyklou stanovenou na základě znaleckého posudku ve výši 460,- Kč/m2 + zpevněné plochy souhrnně 215.224,- Kč + trvalé porosty souhrnně 6.732,- Kč + náklady na přípravu a sepsání kupní smlouvy ve výši 3.000,- Kč + náklady na vyhotovení znaleckého posudku ve výši 1.030,- Kč.

Zodpovídá: vedoucí OPM

Termín: ihned

                                                                                                                                    

    

954/14

 

RM  zrušuje usnesení č. 920/14

Zodpovídá: vedoucí OPM

Termín: ihned

955/14

 

RM ukládá vedoucímu OPM zaslat uchazečům VENIA INVEST s.r.o. a KSK METAL, družstvo žádost o specifikaci jejich připomínek k zaslaným dokumentům, popřípadě jasné sdělení, zda v případě schválení prodeje, uzavřou smlouvy v předloženém znění. Lhůta k zaslání odpovědi uvedených uchazečů je stanovena v délce 14 dní ode dne doručení této žádosti s tím, že žádost bude vypravena dne 21. 8. 2014..

Zodpovídá: vedoucí OPM

Termín: ihned

956/14

Rada města schvaluje

podání žaloby ve věci zdržení se nepřiměřeného hluku z provozovny „Stodola“ v ul. Pivovarská ve Vysokém Mýtě podstatně omezujícího pokojné bydlení okolních obyvatel.

Zodpovídá: vedoucí OPM

Termín: 31.08.2014

957/14

 

Rada města doporučuje

zastupitelstvu města přijmout toto usnesení:

Zastupitelstvo města bere na vědomí Zápis ze schůze finančního výboru č.5-2014 ze dne 13.srpna 2014.

958/14

 

Rada města doporučuje

zastupitelstvu města přijmout toto usnesení:

Zastupitelstvo města schvaluje rozbor hospodaření sestavený k 30.06.2014.

Zodpovídá: vedoucí odboru finančního

Termín: 17.09.2014

959/14

 

Rada města doporučuje

zastupitelstvu města přijmout toto usnesení:

Zastupitelstvo města schvaluje rozpočtové opatření č.5-2014.

Zodpovídá: vedoucí odboru finančního

Termín: 17.09.2014

960/14

 

Rada města doporučuje

zastupitelstvu města přijmout toto usnesení:

Zastupitelstvo města zřizuje stálý peněžní Fond obnovy vodohospodářského majetku města Vysokého Mýta dle předloženého návrhu k 01.10.2014.

Zodpovídá: vedoucí odboru finančního

Termín:  01.10.2014

961/14

 

Rada schválila

odložení projednání bodů 6 - 8 programu na jednání RM 27. 8. 2014.

 

 

962/14

 

Rada města bere na vědomí

informace tajemníka

 

 

 

                                     

                                                                                    

 

 

                                                     Ing. Miloslav Soušek

                                                               starosta         

 

                                                                                                                 

  

 

                                                                                                                                      

                                                   Ing. František Jiraský

                                                           místostarosta