Klávesové zkratky na tomto webu - základní
Přejít přímo na obsah stránky

Vysoké Mýto

oficiální stránky města

Dnes je pondělí 1.6.2020

Usnesení RM č. 2014-23 ze dne 6.8.2014

08.08.14

Souhrn usnesení č. 23/14

 

z jednání Rady města Vysokého Mýta,  konané dne 6. 8. 2014

872/14

Rada města schvaluje

pořad schůze rady města konané dne 6. 8. 2014 dle předloženého návrhu.

                                                                                                         

873/14

 

Rada města schvaluje

vyhodnocení cenových nabídek na zpracování Strategie rozvoje úřadu a Informační strategie v pořadí: 1. Janečka consulting, s. r. o., 2. Kasper Business Solutions, s. r. o., 3. Krula consulting, s. r. o. a uzavření smlouvy o dodávce služeb s firmou Janečka consulting, s. r. o., ve výši 379.000,- Kč (firma není plátcem DPH).

Zodpovídá:      Ing. Milan Zeman

Termín:           30.09.2014

                                                                                                         

874/14

Rada města projednala

 

žádost ředitelky Mateřské školy Pod Smrkem, Vysoké Mýto, Litomyšlské Předměstí, Štefánikova 397, 566 01 Vysoké Mýto, IČ: 70998710, Bc. Edity Lipavské, o udělení výjimky z nejvyššího počtu dětí ve třídě a tuto výjimku schvaluje podle § 23 odst. 3 a 5 zákona č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon) na školní rok 2014/2015.

Město Vysoké Mýto povoluje výjimku z nejvyššího počtu dětí stanoveného prováděcím právním předpisem do počtu 1 dítěte za předpokladu, že toto zvýšení počtu není na újmu kvalitě vzdělávací činnosti školy a jsou splněny podmínky bezpečnosti a ochrany zdraví.

Zodpovídá: vedoucí odboru vnitřních věcí

Termín: ihned

                                                                                                         

875/14

Rada města schvaluje

plat ředitele Správy školských zařízení – domova mládeže a školní jídelny, Vysoké Mýto, příspěvkové organizace, Gen. Závady 118, Litomyšlské Předměstí, IČ:71294791, pana PaedDr. Jiřího Podroužka s účinností od 01.08.2014 dle návrhu.

Zodpovídá: vedoucí odboru vnitřních věcí

Termín: ihned

                                                                                                         

876/14

Rada města schvaluje

podání žádosti o zápis změny v údajích vedených v rejstříku škol a školských zařízení pro:

školní jídelnu, jejíž činnost vykonává příspěvková organizace Základní škola Vysoké Mýto, Jiráskova, Jiráskova 317, Litomyšlské Předměstí, 566 01 Vysoké Mýto, IČ 00856878, která se týká výmazu odloučeného pracoviště této jídelny na adrese Gen. Závady 118, 566 01 Vysoké Mýto – snížení nejvyššího povoleného počtu stravovaných z 2700 na 1200 s účinností od 01.09.2014.

 

Zodpovídá: vedoucí odboru vnitřních věcí

Termín: ihned

                                                                                                         

 

877/14

Rada města schvaluje

podání žádosti o zápis do rejstříku škol a školských zařízení pro:

  1.     školní jídelnu, jejíž činnost bude vykonávat příspěvková organizace Správa školských zařízení – domov mládeže a školní jídelna, Vysoké Mýto, příspěvková organizace, Gen. Závady 118, Litomyšlské předměstí, 566 01 Vysoké Mýto, IČ 71294791, o kapacitě 1 500 stravovaných s účinností od 01.09.2014.
  2.     domov mládeže, jehož činnost bude vykonávat příspěvková organizace Správa školských zařízení – domov mládeže a školní jídelna, Vysoké Mýto, příspěvková organizace, Gen. Závady 118, Litomyšlské předměstí, 566 01 Vysoké Mýto, IČ 71294791, o kapacitě 96 lůžek s účinností od 01.09.2014.

Zodpovídá: vedoucí odboru vnitřních věcí

Termín: ihned

                                                                                                         

878/14

Rada města souhlasí

s navýšením příspěvku na investici pro Správu školských zařízení – domov mládeže a školní jídelnu, Vysoké Mýto, příspěvkovou organizaci, Gen. Závady 118, Litomyšlské Předměstí, 566 01 Vysoké Mýto na rok 2014 dle předloženého návrhu.

Zodpovídá: vedoucí odboru vnitřních věcí

Termín: ihned

                                                                                                         

879/14

 

Rada města bere na vědomí

 

závěrečné zprávy ke střednímu školství ve Vysokém Mýtě (VOŠS a SŠS VM a ISŠT VM) 

a stanovisko zaslané na Pardubický kraj vedoucím odboru VV.

 

Zodpovídá: vedoucí odboru vnitřních věcí

Termín: ihned

                                                                                                                                                                                                                                     

880/14

 

Rada města schvaluje

uzavření Dohody o umístění a provedení stavby mezi společností RWE GasNet, s.r.o., IČ 27295567, se sídlem Ústí nad Labem, Klíšská 940, PSČ 401 17 zastoupenou na základě plné moci RWE Distribuční služby, s.r.o., IČ 27935311, se sídlem Plynárenská 499/1, 657 02 Brno jako stavebníkem a městem Vysokým Mýtem jako vlastníkem pozemků parc. č. 4844/14 a 4844/15 v obci a  k.ú. Vysoké Mýto pro stavbu s názvem „Reko MS Vysoké Mýto, Kpt. Poplera II.“ dle projektové dokumentace, kterou vypracovala společnost JAFIS s.r.o., Moravská 786, 570 01 Litomyšl.

Zodpovídá: vedoucí oddělení správy majetku

Termín: 31.08.2014

881/14

Rada města schvaluje

uzavření Smlouvy o budoucí smlouvě o zřízení věcného břemene mezi městem Vysokým Mýtem a společností RWE GasNet, s.r.o., IČ 27295567, se sídlem Ústí nad Labem, Klíšská 940, PSČ 401 17, zastoupenou na základě jí udělené plné moci společností RWE Distribuční služby, s.r.o, IČ 27935311, se sídlem Plynárenská 499/1, 657 02 Brno, věcným břemenem – služebností budou dotčeny pozemky parc. č. 4844/14 a 4844/15 v obci a k.ú. Vysoké Mýto pro stavbu s názvem „Reko MS Vysoké Mýto, Kpt. Poplera II.“

Zodpovídá: vedoucí oddělení správy majetku

Termín: 31.08.2014

           

                                                                                             

882/14

Rada města schvaluje

uzavření Smlouvy o uzavření budoucí smlouvy o zřízení služebnosti inženýrské sítě mezi městem Vysokým Mýtem a společností COMA s.r.o., IČ 47471557, se sídlem Masarykova 8, 572 01 Polička, služebností inženýrské sítě budou dotčeny pozemky parc. č. 4850/1, 824/1,  818/1, 4834, 4853 a 797 v obci a k.ú. Vysoké Mýto pro stavbu „Optická síť COMA s.r.o. ve Vysokém Mýtě, IV. etapa – část B“.

           

Zodpovídá: vedoucí oddělení správy majetku

Termín: 31.08.2014

                                                                                                         

883/14

Rada města schvaluje

uzavření Smlouvy o uzavření budoucí smlouvy o zřízení služebnosti inženýrské sítě mezi městem Vysokým Mýtem a společností COMA s.r.o., IČ 47471557, se sídlem Masarykova 8, 572 01 Polička, služebností inženýrské sítě budou dotčeny pozemky parc. č. 4868, 4867, 5155/1, 1064, 4866 a 1065 v obci a k.ú. Vysoké Mýto pro stavbu „Optická síť COMA s.r.o. ve Vysokém Mýtě, IV. etapa – část C“.

           

Zodpovídá: vedoucí oddělení správy majetku

Termín: 31.08.2014

                                                                                                                     

884/14

Rada města schvaluje

odložit hlasování o bodu č. 3 - Prodej části pozemku parc. č. 1515/3 v k.ú. Vysoké Mýto – MUDr. Loskotová na jednání rady města konané dne 20. 8. 2014.

Zodpovídá: vedoucí OPM

Termín: 20.8.2014

                                                                                                         

885/14

Rada města bere na vědomí

podanou výpověď z nájemní smlouvy na pronájem budovy bez č.p. – garáže, která je součástí pozemku p.č 1225/4 v k.ú. Vysoké Mýto.

                                                                                                         

886/14

Rada města schvaluje

 

zveřejnění informace o záměru pronajmout budovu bez č.p. – garáž, která je součástí pozemku p.č 1225/4 v k.ú. Vysoké Mýto o výměře 15 m2 v ulici Gen Závady ve dvoře u č.p. 116 ve Vysokém Mýtě. Cena ročního nájemného je stanovena ve výši 500,-Kč/m2/rok + platné DPH. Roční nájemné bude každý rok zvýšeno o míru inflace vyhlášenou Českým statistickým úřadem. Nemovitá věc je zapsaná na LV 10001 pro katastrální území Vysoké Mýto u Katastrálního úřadu pro Pardubický kraj, Katastrální pracoviště Ústí nad Orlicí.

Zodpovídá: vedoucí oddělení správy majetku

Termín: ihned

                                                                                                         

887/14

Rada města neschvaluje

pronájem části pozemku parc. č. 4850/1 ostatní plocha o výměře 20 m2 v obci a k.ú. Vysoké Mýto – zpevněná plocha (vjezd) před domem čp. 200 v ul. Českých Bratří.

Zodpovídá: vedoucí oddělení správy majetku

Termín: ihned

                                                                                                         

888/14

Rada města schvaluje

ukončení nájemní smlouvy na pronájem nebytových prostorů č. 102, 103, 104, 105, 106, 107, 108, 109, 110, 111, 112 dle projektové dokumentace o celkové rozloze 112,70 m2 v budově č.p.116 tvořící součást pozemku p.č 1225/1 v ul. Gen. Závady ve Vysokém Mýtě uzavřené se společností Oční ordinace s.r.o., IČ: 28257715 dohodou ke dni 31.8.2014.

Zodpovídá: vedoucí oddělení správy majetku

Termín: ihned

                                                                                                         

889/14

Rada města schvaluje

 

zveřejnění informace o možnosti pronájmu nebytových prostorů č. 105, 107, 109, 110, 111 a 70% na společných prostorách č. 102, 103, 104, 106, 108, dle projektové dokumentace o celkové výměře 93m2 v budově č.p.116 stojící na p.č 1225/1 v ul. Gen. Závady ve Vysokém Mýtě. Měsíční nájemné je stanoveno ve výši  4.132Kč + 700Kč záloha na služby. K  nájemnému bude připočteno platné DPH a nájemné bude každý rok zvýšeno o míru inflace vyhlášenou Českým statistickým úřadem.

Zodpovídá: vedoucí oddělení správy majetku

Termín: ihned

                                                                                                         

890/14

Rada města schvaluje

pronájem části pozemku parc. č. 4289/69 trvalý travní porost v obci a k.ú. Vysoké Mýto o výměře 75 m2 dle předloženého zákresu Bednářové Věře, Záměstí 359, Choceň, IČ: 16749456 za účelem prodeje zmrzliny, ledových nápojů a rychlého občerstvení. Nájemní smlouva bude uzavřená od 11.8.2014 na dobu neurčitou s tří měsíční výpovědní lhůtou. Roční nájemné bude ve výši 1.125Kč + DPH a bude každý rok zvýšeno o míru inflace vyhlášenou Českým statistickým úřadem.

Zodpovídá: vedoucí oddělení správy majetku

Termín: ihned

 

                                                                                                         

 

 

891/14

 

Rada města schvaluje

Ukončení Nájemní smlouvy č. 672 ze dne 4.4.2014, uzavřené s manželi Bednářovými  na pronájem části pozemku p.č. 4289/69 trvalý travní porost v obci a k.ú. Vysoké Mýto, dohodou ke dni 10.8.2014.

Zodpovídá: vedoucí oddělení správy majetku

Termín: ihned

                                                                                                                     

892/14

Rada města schvaluje

pronájem části pozemku parc. č. 4289/69 trvalý travní porost v obci a k.ú. Vysoké Mýto o výměře 36 m2 dle předloženého zákresu paní Čisárikové Marii, Polská  1872/4, 568 02 Svitavy, IČ: 87389291 za účelem prodeje potravinářských výrobků české a slovenské výroby (farmářská prodejna). Nájemní smlouva bude uzavřená od 11.8.2014 na dobu neurčitou s tří měsíční výpovědní lhůtou. Roční nájemné bude ve výši 540Kč + DPH a bude každý rok zvýšeno o míru inflace vyhlášenou Českým statistickým úřadem.

Zodpovídá: vedoucí oddělení správy majetku

Termín: ihned

           

                                                                                             

893/14

Rada města schvaluje

uzavření smlouvy o výpůjčce nebytových prostorů o celkové výměře 159 m2, vyznačených v příloze usnesení, v budově č.p. 50 v ulici Litomyšlská, tvořící součást pozemku p.č. 1166/1 v k.ú. Vysoké Mýto příspěvkové organizaci Základní umělecká škola, Vysoké Mýto, IČ: 21551189 za účelem zřízení a provozu multimediální učebny. Smlouva o výpůjčce bude uzavřená od 1.9.2014 na dobu neurčitou s tří měsíční výpovědní lhůtou.

Zodpovídá: vedoucí oddělení správy majetku

Termín: ihned

                                                                                                         

894/14

Rada města schvaluje

ukončení Smlouvy o výpůjčce nebytových prostor uzavřené dne 26.7.2011 se společností RegioVOX o.p.s., IČ: 28818539 na užívání nebytových prostorů v budově č.p. 50 v ulici Litomyšlská ve Vysokém Mýtě dohodou ke dni 31.8.2014.

Zodpovídá: vedoucí oddělení správy majetku

Termín: ihned

                                                                                                         

895/14

Rada města nesouhlasí

s užíváním veřejného prostranství v rozsahu 4 m2 v ulici Pražská, v místě dle předložené žádosti, za účelem stánkového prodeje „burčáku“ v období od 14.9.2014 do 21.9.2014 pro pana Erika Bachmanna, Pražská 251, Vysoké Mýto.

Zodpovídá: vedoucí oddělení správy majetku

Termín: ihned

                                                                                                         

896/14

 

Rada města schvaluje

uzavření nájemní smlouvy na byt č. 14 v č.p. 156 v ulici Husova ve Vysokém Mýtě s panem Romanem Miko (nar.01.01.1992), bytem Husova 156, Vysoké Mýto na dobu určitou v délce 1 měsíce, délka trvání nájmu se automaticky prodlouží vždy o dobu 1 měsíce v případě, že nájemce řádně uhradí sjednané nájemné a úhradu za služby s nájmem spojené v souladu s nájemní smlouvou, nájem však skončí nejpozději ke dni 31.12.2014, a to podle podmínek Směrnice pro přidělování nájemních bytů ve vlastnictví města Vysokého Mýta.

Zodpovídá: vedoucí oddělení správy majetku

Termín: 31.08.2014

                                                          

897/14                                               

Rada města schvaluje

uzavření nájemní smlouvy na byt č. 6 v č.p. 857 v ulici Husova ve Vysokém Mýtě s panem Andrejem Ferkem (nar.20.04.1972), bytem Husova 857, Vysoké Mýto na dobu určitou v délce 1 měsíce, délka trvání nájmu se automaticky prodlouží vždy o dobu 1 měsíce v případě, že nájemce řádně uhradí sjednané nájemné a úhradu za služby s nájmem spojené v souladu s nájemní smlouvou, nájem však skončí nejpozději ke dni 31.12.2014, a to podle podmínek Směrnice pro přidělování nájemních bytů ve vlastnictví města Vysokého Mýta.

Zodpovídá: vedoucí oddělení správy majetku

Termín: 31.08.2014

                                                                                                                     

898/14

Rada města schvaluje

uzavření nájemní smlouvy na byt č. 34 v č.p. 156 v ulici Husova ve Vysokém Mýtě s paní Margitou Mikovou (nar.12.11.1962), bytem Husova 156, Vysoké Mýto na dobu určitou v délce 1 měsíce, délka trvání nájmu se automaticky prodlouží vždy o dobu 1 měsíce v případě, že nájemce řádně uhradí sjednané nájemné a úhradu za služby s nájmem spojené v souladu s nájemní smlouvou, nájem však skončí nejpozději ke dni 31.12.2014, a to podle podmínek Směrnice pro přidělování nájemních bytů ve vlastnictví města Vysokého Mýta.

Zodpovídá: vedoucí oddělení správy majetku

Termín: 31.08.2014

                                                                                                         

899/14

 

Rada města schvaluje

uzavření nájemní smlouvy na byt č. 7 v č.p. 753 v ulici U Potoka ve Vysokém Mýtě s paní Lenkou Rabasovou  (nar. 04.06.1980), bytem U Potoka 753, Vysoké Mýto na dobu určitou do 31.12.2014.

Zodpovídá: vedoucí oddělení správy majetku

Termín: 31.08.2014

 

           

                                                                                             

 

900/14

 

Rada města schvaluje

uzavření nájemní smlouvy na byt č. 8 v č.p. 756 v ulici U Potoka ve Vysokém Mýtě s panem Pavlem Kopeckým (nar. 23.08.1957), bytem U Potoka 756, Vysoké Mýto na dobu určitou do 30.06.2016.

Zodpovídá: vedoucí oddělení správy majetku

Termín: 31.08.2014

                                                                                                         

 

 

 

 

 

901/14

 

Rada města schvaluje

uzavření nájemní smlouvy na byt č. 4 v č.p. 756 v ulici U Potoka ve Vysokém Mýtě s paní Romanou Bláhovou (nar. 22.01.1976), bytem U Potoka 756, Vysoké Mýto na dobu určitou do 30.09.2014.

Zodpovídá: vedoucí oddělení správy majetku

Termín: 31.08.2014

                                                                                                                     

 

902/14

Rada města schvaluje

uzavření nájemní smlouvy na byt č. 6 v č.p. 449 v ulici V Peklovcích ve Vysokém Mýtě s manželi Davidem (nar. 07.07.1973) a Vlastou (nar. 13.01.1973) Stoklasovými, oba bytem V Peklovcích 449, Vysoké Mýto na dobu určitou do 30.09.2014 za podmínky řádného placení nájmu a dodržování splátkového kalendáře s měsíční splátkou minimálně 2 tis. Kč. 

Zodpovídá: vedoucí oddělení správy majetku

Termín: 31.08.2014

                                                                                                         

903/14

 

Rada města schvaluje

uzavření nájemní smlouvy na byt č. 15 v č.p. 779 v ulici V Břízkách ve Vysokém Mýtě s manželi MAUNG George Justin (nar.10.12.1975) a MAUNG Sung Khun (nar. 15.02.1982), bytem V Břízkách 779, Vysoké Mýto na dobu určitou do 30.06.2017.

Zodpovídá: vedoucí oddělení správy majetku

Termín: 31.08.2014

 

                                                                                                         

 

904/14

Rada města schvaluje

uzavření nájemní smlouvy na byt č. 10 v č.p. 777 v ulici V Břízkách ve Vysokém Mýtě s paní Lenkou Šotnerovou (nar. 08.09.1972), bytem V Břízkách 777, Vysoké Mýto na dobu určitou do 31.07.2017.

Zodpovídá: vedoucí oddělení správy majetku

Termín: 31.08.2014

                                                                                                                     

905/14

Rada města schvaluje

 

ukončení nájemní smlouvy na byt č.19 v č.p.778 v ulici V Břízkách s paní Barborou Velšovou (nar.16.03.1990) dohodou a to ke dni 31.08.2014  a schvaluje uzavření nové nájemní smlouvy na byt č. 19 v č.p. 778 v ulici V Břízkách ve Vysokém Mýtě s paní Jarmilou Lysoňkovou (nar. 14.12.1961), bytem V Břízkách 778, Vysoké Mýto na dobu určitou do 31.03.2015.

Zodpovídá: vedoucí oddělení správy majetku

Termín: 31.08.2014

                                                                                                         

906/14

Rada města schvaluje

uzavření nájemní smlouvy na byt č. 5 v č.p. 450 v ulici V Peklovcích ve Vysokém Mýtě s panem Pavlem Jasanským (nar.13.12.1984) bytem Pražská 87, Vysoké Mýto. Nájemní smlouva bude uzavřena na dobu určitou 1 rok. Podmínkou přidělení bytu je předplacení ročního nájemného ve výši 24.000,-Kč. Pokud první vylosovaný byt odmítne, bude byt přidělen dalšímu vylosovanému žadateli:

2. Martin Daš (nar.06.12.1982), bytem Prokopa Velikého 717, Vysoké Mýto

Zodpovídá: vedoucí oddělení správy majetku

Termín: 31.08.2014

                                                                                                                     

907/14

Rada města schvaluje

 

uzavření nájemní smlouvy na byt č. 12 v č.p. 114 v ulici Jiřího z Poděbrad ve Vysokém Mýtě s paní Lenkou Škrancovou (nar.01.02.1990) bytem Lipová 138, Vysoké Mýto. Nájemní smlouva bude uzavřena na dobu určitou 1 rok. Podmínkou přidělení bytu je předplacení ročního nájemného ve výši 42.000,-Kč. Pokud první vylosovaný byt odmítne, bude byt přidělen dalšímu vylosovanému žadateli:

2. Jan Fuksa (nar.04.04.1988), bytem B.Smetany 92, Vysoké Mýto

3. Ivana Sekaninová (nar.11.05.1977), bytem Sladovnická 420, Vysoké Mýto

Zodpovídá: vedoucí oddělení správy majetku

Termín: 31.08.2014

                                                                                                                     

908/14

Rada města schvaluje

uzavření nájemní smlouvy na byt č. 9 v č.p. 795 v ulici Prokopa Velikého ve Vysokém Mýtě s paní Stanislavou Beránkovou (nar.23.09.1975) bytem Chmelová 439, Vysoké Mýto. Nájemní smlouva bude uzavřena na dobu určitou 1 rok. Podmínkou přidělení bytu je předplacení půlročního nájemného ve výši 37.500,-Kč. Pokud první vylosovaný byt odmítne, bude byt přidělen dalšímu vylosovanému žadateli:

2. Jan Karpíšek (nar.22.08.1988), bytem Dolní 1200, Choceň

Zodpovídá: vedoucí oddělení správy majetku

Termín: 31.08.2014

                                                                                                         

909/14

 

Rada města schvaluje

uzavření nájemní smlouvy na byt č. 10 v č.p. 451 v ulici V Peklovcích ve Vysokém Mýtě s panem Lukášem Chalupníkem (nar.12.02.1990) bytem Sladovnická 422, Vysoké Mýto. Nájemní smlouva bude uzavřena na dobu určitou 1 rok. Podmínkou přidělení bytu je předplacení ročního nájemného ve výši 44.000,-Kč. Pokud první vylosovaný byt odmítne, bude byt přidělen dalšímu vylosovanému žadateli:

2. Leszek Aleksander Czupryna (nar.07.02.1977), bytem Sulkowskiego 10/5, Myslakowice

3. Petra Harciníková (nar.14.04.1986), bytem Větrná 678, Vysoké Mýto

Zodpovídá: vedoucí oddělení správy majetku

Termín: 31.08.2014

                                                                                                                     

910/14

Rada města schvaluje

uzavření nájemní smlouvy na byt č. 10 v č.p. 781 v ulici V Břízkách ve Vysokém Mýtě s panem Martinem Dašem (nar.06.12.1982) bytem Prokopa Velikého 717, Vysoké Mýto. Nájemní smlouva bude uzavřena na dobu určitou 1 rok. Podmínkou přidělení bytu je předplacení ročního nájemného ve výši 29.000,-Kč. Pokud první vylosovaný byt odmítne, bude byt přidělen dalšímu vylosovanému žadateli:

2. Denisa Labová (nar.01.10.1986), bytem Erbenova 285, Vysoké Mýto

3. Tomáš Kusý (nar. 02.04.1989), bytem V Břízkách 778, Vysoké Mýto

Zodpovídá: vedoucí oddělení správy majetku

Termín: 31.08.2014

                                                                                                         

911/14

Rada města schvaluje

uzavření nájemní smlouvy na byt č. 6 v č.p. 783 v ulici V Břízkách ve Vysokém Mýtě s paní Petrou Harciníkovou (nar.14.04.1986) bytem Větrná 678, Vysoké Mýto. Nájemní smlouva bude uzavřena na dobu určitou 1 rok. Podmínkou přidělení bytu je předplacení ročního nájemného ve výši 30.000,-Kč. Pokud první vylosovaný byt odmítne, bude byt přidělen dalšímu vylosovanému žadateli:

2. Denisa Labová (nar.01.10.1986), bytem Erbenova 285, Vysoké Mýto

3. Jan Slezák (nar.14.04.1983), bytem Javornického 260, Vysoké Mýto

Zodpovídá: vedoucí oddělení správy majetku

Termín: 31.08.2014

                                                                                                                     

          

912/14

Rada města schvaluje

přidělení  bytu č. 4 v č.p. 815  v  ulici V Peklovcích ve Vysokém Mýtě paní Lence Pokorné            (nar. 01.01.1965), bytem B.Smetany 92, Vysoké Mýto. Nájemní smlouva bude uzavřena na dobu určitou ½ roku.

                                                                                         

Zodpovídá: vedoucí oddělení správy majetku

Termín: 31.08.2014

913/14

Rada města schvaluje

uzavření nájemní smlouvy na byt č. 5 v č.p. 857 v ulici Husova ve Vysokém Mýtě s panem Nikolasem Ferkem (nar. 28.08.1993), bytem Husova 857, Vysoké Mýto na dobu určitou v délce 1 měsíce, délka trvání nájmu se automaticky prodlouží vždy o dobu 1 měsíce v případě, že nájemce řádně uhradí sjednané nájemné a úhradu za služby s nájmem spojené v souladu s nájemní smlouvou, nájem však skončí nejpozději ke dni 31.12.2014, a to podle podmínek Směrnice pro přidělování nájemních bytů ve vlastnictví města Vysokého Mýta a dále za podmínky úhrady všech závazků za nájemné a služby za minulé období vůči Městskému bytovému podniku, spol. s r.o..

Zodpovídá: vedoucí oddělení správy majetku

Termín: 31.08.2014

           

                                                                                                         

914/14

Rada města schvaluje

uzavření nájemní smlouvy na byt č. 2 v č.p. 856 v ulici Husova ve Vysokém Mýtě s manželi Pavlem (nar.20.11.1964) a Natašou (nar.10.04.1967) Ferkovými, bytem Husova 856, Vysoké Mýto na dobu určitou v délce 1 měsíce, délka trvání nájmu se automaticky prodlouží vždy o dobu 1 měsíce v případě, že nájemce řádně uhradí sjednané nájemné a úhradu za služby s nájmem spojené v souladu s nájemní smlouvou, nájem však skončí nejpozději ke dni 31.12.2014, a to podle podmínek Směrnice pro přidělování nájemních bytů ve vlastnictví města Vysokého Mýta a dále za podmínky úhrady všech závazků za nájemné a služby za minulé období vůči Městskému bytovému podniku, spol. s r.o..

Zodpovídá: vedoucí oddělení správy majetku

Termín: 31.08.2014

                                                                                             

915/14

Rada města schvaluje

uzavření nájemní smlouvy na byt č. 9 v č.p. 857 v ulici Husova ve Vysokém Mýtě s manželi Ivetou (nar. 04.03.1972) a Josefem (nar. 29.01.1962) Dudovými, bytem Husova 857, Vysoké Mýto na dobu určitou v délce 1 měsíce, délka trvání nájmu se automaticky prodlouží vždy o dobu 1 měsíce v případě, že nájemce řádně uhradí sjednané nájemné a úhradu za služby s nájmem spojené v souladu s nájemní smlouvou, nájem však skončí nejpozději ke dni 31.12.2014, a to podle podmínek Směrnice pro přidělování nájemních bytů ve vlastnictví města Vysokého Mýta a dále za podmínky úhrady všech závazků za nájemné a služby za minulé období vůči Městskému bytovému podniku, spol. s r.o..

Zodpovídá: vedoucí oddělení správy majetku

Termín: 31.08.2014

                                                                                             

916/14

Rada města schvaluje

uzavření nájemní smlouvy na byt č. 8 v č.p. 857 v ulici Husova ve Vysokém Mýtě s panem Davidem Dudou (nar. 14.05.1993), bytem Husova 857, Vysoké Mýto na dobu určitou v délce 1 měsíce, délka trvání nájmu se automaticky prodlouží vždy o dobu 1 měsíce v případě, že nájemce řádně uhradí sjednané nájemné a úhradu za služby s nájmem spojené v souladu s nájemní smlouvou, nájem však skončí nejpozději ke dni 31.12.2014, a to podle podmínek Směrnice pro přidělování nájemních bytů ve vlastnictví města Vysokého Mýta a dále za podmínky úhrady všech závazků za nájemné a služby za minulé období vůči Městskému bytovému podniku, spol. s r.o..

Zodpovídá: vedoucí oddělení správy majetku

Termín: 31.08.2014

                                                                                                                     

917/14

 

Rada města schvaluje

uzavření nájemní smlouvy na byt č. 10 v č.p. 717 v ulici Prokopa Velikého ve Vysokém Mýtě s panem Jakubem Burešem (nar. 14.11.1984), bytem Prokopa Velikého 717, Vysoké Mýto na dobu určitou do 30.09.2014 a dále za podmínky úhrady všech závazků za nájemné a služby za minulé období vůči Městskému bytovému podniku, spol. s r.o..

Zodpovídá: vedoucí oddělení správy majetku

Termín: 31.08.2014

                                                                                                         

918/14

Rada města schvaluje

uzavření nájemní smlouvy na byt č. 16 v č.p. 782 v ulici V Břízkách ve Vysokém Mýtě s panem Martinem Šimonem (nar. 18.01.1977), bytem V Břízkách 782, Vysoké Mýto na dobu určitou do 31.01.2015 a dále za podmínky úhrady všech závazků za nájemné a služby za minulé období vůči Městskému bytovému podniku, spol. s r.o..

Zodpovídá: vedoucí oddělení správy majetku

Termín: 31.08.2014

                                                                                                         

919/14

 

Rada města schvaluje

 

uzavření dodatku k prodloužení nájemní smlouvy na byt č. 11 v č.p. 815 v ulici V Peklovcích ve Vysokém Mýtě s manželi Jitkou (nar. 29.11.1972) a Pavlem (nar. 24.06.1964) Zelingerovými, oba bytem V Peklovcích 815, Vysoké Mýto na dobu určitou do 30.11.2014 a dále za podmínky úhrady všech závazků za nájemné a služby za minulé období vůči Městskému bytovému podniku, spol. s r.o..

Zodpovídá: vedoucí oddělení správy majetku

Termín: 31.08.2014

                                                                                                                     

920/14

Rada města ukládá

vedoucímu OPM předložit do příštího zasedání Rady města návrh na usnesení o převodu věcí tvořících areál Fermentační stanice Vysoké Mýto, společnosti KSK METAL družstvo, IČ: 2293803 ve smyslu zaslaného návrhu smlouvy.

Zodpovídá: vedoucí OPM

Termín: 20.8.2014

                                                                                                         

 

921/14

Rada města schvaluje

 

zrušení veřejné zakázky zadané formou zjednodušeného podlimitního řízení v souladu s ustanovením § 84 odst. 1 písm. e) zákona č. 137/2006 Sb. o veřejných zakázkách, ve znění pozdějších předpisů, na akci: „Regenerace přírodních zahrad mateřských školek ve Vysokém Mýtě“.

Zodpovídá: vedoucí odboru investic

Termín: 31.08.2014

922/14

Rada města schvaluje

zahájení nového zadávacího řízení z důvodu zrušení předešlého zadávacího řízení veřejné zakázky formou zjednodušeného podlimitního řízení dle zákona č.137/2006, o veřejných zakázkách, ve znění pozdějších předpisů, na „Regenerace přírodních zahrad mateřských školek ve Vysokém Mýtě“.

 

Zodpovídá: vedoucí odboru investic

Termín: 31.08.2014

 

                                                                                                         

 

 

923/14

 

Rada města schvaluje

seznam uchazečů ve složení:

-  8D o.s., Rybkova 23, Kraví hora areál VUT obj. 30, 602 00 Brno, IČ 27047156

-  TR Antoš, s.r.o., Na Perchtě 1631, 511 01 Turnov, IČ 48152587

-  DŘEVOARTIKL, spol. s r.o.,Brněnská 3794/27, 669 02 Znojmo, IČ 26306921;

-  BEB, s.r.o., Malá Tyršovka 379/1, 143 00 Praha 4 – Modřany, IČ 45313814;

-  Jaroslav Pešička –GARPEN, U Skalky 16, 181 00 Praha 8 – Bohnice,IČ 46534971.

kteří budou vyzváni k podání cenových nabídek na veřejnou zakázku v souvislosti s realizací akce „Regenerace přírodních zahrad mateřských školek ve Vysokém Mýtě“.

Zodpovídá: vedoucí odboru investic

Termín: 31.08.2014

                                                                                                         

 

 

924/14

 

Rada města jmenuje

 

komisi pro otevírání obálek s nabídkami, posouzení a hodnocení nabídek, na veřejnou zakázku, která bude vyhlášena formou zjednodušeného podlimitního řízení dle zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, ve znění pozdějších předpisů, na akci „Regenerace přírodních zahrad mateřských školek ve Vysokém Mýtě“, ve složení (v závorce jsou uvedeni náhradníci):

 

- Ing. Miloslav Soušek – starosta (Ing. František Jiraský – místostarosta);

- JUDr. Libor Poláček – vedoucí OPM (Mgr. Lenka Kubíčková – vedoucí OPP);

- Ing. Veronika Richtrová – pověřena řízením OŽP (Jana Janecká – referentka OŽP);

- Ing. Lenka Hladíková – Zahrady pro radost s.r.o. (Ing.Yvona Eliášová  - Zahrady pro

  radost s.r.o.);

- Ing. Petr Vlášek – administrátor VZ (Ing. Lenka Vlášková – administrátor VZ).

Zodpovídá: vedoucí odboru investic

Termín: 30.09.2014

                                                                                                                     

925/14

 

Rada města schvaluje

 

investiční záměr na akci: „Dopravní průzkum a analýza zátěžových proudů Vysokého Mýta“ za podmínky kofinancování ze strany ŘSD ve výši 50% vysoutěžené ceny.

Zodpovídá: vedoucí odboru investic

Termín: 30.09.2014

 

                                                                                                                     

 

 

926/14

 

Rada města schvaluje

 

návrh zadávací dokumentace, včetně příloh na veřejnou zakázku malého rozsahu na služby na akci: „Dopravní průzkum a analýza zátěžových proudů Vysokého Mýta“.

Zodpovídá: vedoucí odboru investic

Termín: 30.09.2014

 

                                                                                                         

 

 

927/14

 

Rada města schvaluje

seznam uchazečů ve složení:

- Mott MacDonald CZ, spol. s r.o., Národní 984/15, 110 00 Praha 1,

  IČ: 48588733, DIČ CZ48588733;

- Haskoning DHV Czech Republic, spol. s r.o., Černopolní 39, 613 00 Brno,

  IČ: 45797170, DIČ CZ45797170;

- SUDOP PRAHA a.s., Olšanská 2643/1a,130 80 Praha 3,

  IČ: 25793349, DIČ CZ25793349;

- DOPRAVOPROJEKT Ostrava spol. s r.o., Masarykovo náměstí 5/5,702 00 Ostrava,

  IČ: 42767377, DIČ: CZ42767377;

- Ing. Petr Šanca, Valouškova 570/3, 635 00 Brno, IČ: 40389359.

-AF-CITYPLAN s.r.o., Jindřišská 889/17, 110 00 Praha – Nové Město, IČ 47307218

Zodpovídá: vedoucí odboru investic

Termín: 30.09.2014

                                                                                                                     

 

 

 

 

928/14

 

Rada města jmenuje

 

komisi pro otevírání obálek s nabídkami, posouzení a hodnocení nabídek, na veřejnou zakázku malého rozsahu na služby na akci: Dopravní průzkum a analýzu zátěžových proudů Vysokého Mýta“ ve složení (v závorce jsou uvedeni náhradníci):

- Ing. František Jiraský – místostarosta (Ing. Miloslav Soušek- starosta);

- Ing. Mojmír Myšák - KÚPK, ODSHI (Ing. Bohumil Salaba - KÚPK, ODSHI);

- Ing. Jiří Čáp, Ph.D. – Univerzita Pardubice, DF (Ing. Jaromír Andrle – vedoucí OIN);

- Ing. Pavel Lopour – Univerzita Pardubice, dopravní fakulta (Petr Motl – člen DK);

- Ing. Stanislav Netolický – předseda dopr. kom. (Ing. Zdeněk Neudert – projektant);

- Ing. Pavel Kubeš – referent OIN (Bořivoj Pitra – referent OIN);

- Ing. Kristýna Šťastná – vedoucí ODSH (Ing. Jana Králíková – referent OIN).

Zodpovídá: vedoucí odboru investic

Termín: 30.09.2014

                                                                                                                     

929/14

 

Rada města schvaluje

 

odstranění havarijního stavu dodávky TUV a skladu chlazených potravin v budově Domova pro seniory Vysoké Mýto, Žižkova 913, z prostředků města Vysokého Mýta s tím, že vynaložené náklady budou požadovány po zhotoviteli díla, společnosti Profistav Litomyšl, a.s.

Zodpovídá: vedoucí odboru investic

Termín: 30.09.2014

                                                                                                         

930/14

Rada města rozhodla

o výběru nejvhodnější nabídky a pořadí nabídek podaných v zadávacím řízení k veřejné zakázce malého rozsahu na stavební práce na akci „ZŠ Javornického čp. 2 – oprava střešních oken“:

1. ELESTAV s.r.o., Vraclavská 237, 566 01 Vysoké Mýto, IČ: 25993046, DIČ: CZ25993046, za nabídkovou cenu 240.582,00 Kč bez DPH;

2. STŘEKO Chrudim s.r.o., Čáslavská 630, 537 01 Chrudim, IČ: 27461441, DIČ: CZ27461441, za nabídkovou cenu 245.418,41 Kč bez DPH;

3. Milan Beneš, Vítězná 36, 568 02 Svitavy, IČ:13177176, DIČ: CZ5710120537, za nabídkovou cenu 260.193,00 Kč bez DPH.

 

Zodpovídá: vedoucí odboru investic

Termín: ihned

                                                                                                         

931/14

Rada města schvaluje

 

uzavření smlouvy o dílo se společností ELESTAV s.r.o., Vraclavská 237, 566 01 Vysoké Mýto, IČ: 25993046, DIČ: CZ25993046, jako zhotovitelem akce: „ZŠ Javornického čp. 2 – oprava střešních oken“ za nabídkovou cenu 240.582,00 Kč bez DPH.

Zodpovídá: vedoucí odboru investic

Termín: 31.08.2014

                                                                                                         

932/14

Rada města schvaluje

ukončení investiční akce „Vysoké Mýto - úspory energií metodou EPC“ a vrácení poskytnuté dotace z programu MPO EFEKT 2013, aktivita E. 2 Příprava energeticky úsporných projektů řešených metodou EPC.

Zodpovídá: vedoucí odboru investic

Termín: 30.09.2014

                                                                                                         

933/14

Rada města zrušuje

usnesení Rady města Vysoké Mýto č. 517/14 ze dne 14.05.2014.

                                                                                                                     

934/14

Rada města schvaluje

 

ukončení administrace veřejné zakázky na služby podle zákona č. 137/2006 Sb., s firmou LOYD GROUP s.r.o., Řitka, Za Štěpnicí 311, 252 03 Praha, IČ: 24821471 na akci: „Vysoké Mýto – úspory energií metodou EPC“. Vzhledem k částečné administraci veřejné zakázky bude společnosti LOYD GROUP s.r.o. vyplacena odměna ve výši 10.000,00 Kč bez DPH

Zodpovídá: vedoucí odboru investic

Termín: 30.09.2014

                                                                                                         

935/14

Rada města schvaluje

investiční záměr na akci „Multimediální učebna ZUŠ“.

Zodpovídá: vedoucí odboru investic

Termín: 31.08.2014

                                                                                                         

936/14

Rada města schvaluje

 

upravený rozpočet Sociálního fondu města Vysokého Mýta na rok 2014 dle předloženého návrhu.

Zodpovídá: tajemník MěÚ

Termín: ihned

                                                                                                         

937/14

 

Rada města bere na vědomí

informace starosty, místostarosty, tajemníka a pana Kovaříka.

 

                                                                                                                                                                                                       

                                                                                                         

                                                                      

Ing. Miloslav  S o u š e k

starosta

                                                                                                         

                                                                                             

Ing. František  J i r a s k ý

místostarosta