Klávesové zkratky na tomto webu - základní
Přejít přímo na obsah stránky

Vysoké Mýto

oficiální stránky města

Dnes je čtvrtek 4.6.2020

Usnesení RM č. 2014-22 ze dne 23.7.2014

28.07.14

Souhrn usnesení č. 22/14

 

z jednání Rady města Vysokého Mýta,  konané dne 23. 7. 2014

832/14

Rada města schvaluje

pořad schůze rady města konané dne 23. 7. 2014 dle předloženého návrhu.

833/14

Rada města schvaluje

 

poskytnutí dotace města Vysokého Mýta Edukativní společnosti, z. s., IČO 49278371, na

realizaci doku-dramatu Přemysl Otakar II. král železný, zlatý a rytířský ve výši 5 000 Kč.

Zodpovídá: vedoucí OKT

Termín:  ihned

                                                                                                         

 

 

834/14

Rada města doporučuje

 

zastupitelstvu města přijmout následující usnesení:

zastupitelstvo města schvaluje

poskytnutí dotace města Vysokého Mýta Gymnáziu Vysoké Mýto, IČO 49314645 ve výši 100 000 Kč na provozní náklady.

Zodpovídá: vedoucí OKT

Termín: září 2014

                                                                                                                     

835/14

Rada města schvaluje

uzavření smlouvy o reklamě se společností Iveco Czech Republic, a. s., IČO: 48171131 na slavnostní otevření Muzea českého karosářství podle předloženého návrhu.

Zodpovídá: vedoucí OKT

Termín: srpen 2014

 

                                                                                                         

 

836/14

Rada města schvaluje

 

uzavření smlouvy o koupi použité věci movité - koncertního křídla Petrof s Janáčkovou akademií múzických umění v Brně, IČ: 62156462 podle předloženého návrhu.

Zodpovídá: vedoucí OKT

Termín:  ihned

 

 

837/14

Rada města ve věci města Vysokého Mýta jako jediného společníka společnosti Městský klub Vysoké Mýto s. r. o. souhlasí

s navrženým programem jednání.

                                                                                                                     

838/14

Rada města ve věci města Vysokého Mýta jako jediného společníka společnosti Městský klub Vysoké Mýto s. r. o. bere na vědomí

informace o zasedání dozorčí rady společnosti Městský klub Vysoké Mýto s. r. o. konané dne 23. 7. 2013.

                                                                                                                                                                                                                               

839/14

Rada města ve věci města Vysokého Mýta jako jediného společníka společnosti Městský klub Vysoké Mýto s. r. o. schvaluje

schválení účetní závěrky za rok 2013, vypořádání hospodářského výsledku a úhradu ztráty ze zisku z minulých let.

                                                                                                         

840/14

Rada města ve věci města Vysokého Mýta jako jediného společníka společnosti Městský klub Vysoké Mýto s. r. o. schvaluje

účetní závěrku k 26. 2. 2014 a vypořádání hospodářského výsledku.

                                                                                                                                

                                                                                                         

841/14

Rada města ve věci města Vysokého Mýta jako jediného společníka společnosti Městský klub Vysoké Mýto s. r. o. bere na vědomí

zprávu o průběhu likvidace společnosti.

                                                                                                         

842/14

Rada města ve věci města Vysokého Mýta jako jediného společníka společnosti Městský klub Vysoké Mýto s. r. o. schvaluje

převod likvidačního zůstatku společnosti na účet Města Vysokého Mýta.

                                                                                                                     

                                              

843/14                                                           

Rada města souhlasí

 

s uzavřením smlouvy o poskytování telekomunikačních a datových služeb s firmou Vodafone Czech Republic a.s.

Zodpovídá: vedoucí odboru vnitřních věcí

Termín: ihned

                                                                                                         

844/14

Rada města jmenuje

 

na základě výsledku konkursního řízení ze dne 14.07.2014 pana PaedDr. Jiřího Podroužka na pracovní místo ředitele Správy školských zařízení – domova mládeže a školní jídelny, Vysoké Mýto, příspěvkové organizace, Gen. Závady 118, Litomyšlské Předměstí, Vysoké Mýto k datu 01.08.2014. Toto jmenování je v souladu s ustanovením § 166 odst. 2 zákona č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším a jiném vzdělávání (školský zákon), ve znění pozdějších předpisů.

Zodpovídá: vedoucí odboru vnitřních věcí

Termín: ihned

                                                                                                                     

845/14

 

Rada města souhlasí

 

s přijetím sponzorského daru pro příspěvkovou organizaci Základní škola Vysoké Mýto, Knířov, Knířov 11, 566 01 Vysoké Mýto, IČ: 70998671 ve výši 5 000,00 Kč od paní Gabriely Škrabalové, V Průhonech 358/III, 566 01 Vysoké Mýto.

 

Zodpovídá: vedoucí odboru vnitřních věcí

Termín: ihned

                                                                                                                     

846/14

Rada města schvaluje

plat ředitelky Mateřské školy Slunečná, Vysoké Mýto, Slunečná 220, Pražské Předměstí, 566 01 Vysoké Mýto, IČ 70998698, paní Mgr. Stanislavy Burešové, s účinností od 01.08.2014 dle návrhu.

Zodpovídá: vedoucí odboru vnitřních věcí

Termín: ihned

                                                                                                         

847/14

Rada města schvaluje

plat ředitelky Mikáda - SVČ, Vysoké Mýto, Choceňská 190, Choceňské Předměstí, 566 01 Vysoké Mýto, IČ 72087013, paní Bc. Heleny Kejzlarové, s účinností od 01.08.2014 dle návrhu.

 

Zodpovídá: vedoucí odboru vnitřních věcí

Termín: ihned

                                                                                                         

 

 

 

848/14

Rada města schvaluje

uzavření Smlouvy o zřízení věcného břemene (služebnosti inženýrské sítě) Kotelna Gen. Svatoně, Vysoké Mýto mezi městem Vysokým Mýtem jako povinným a společností ČEZ Energo, s.r.o., IČ 29060109, Karolinská 661/4, 186 00 Praha 8 – Karlín jako oprávněným,  věcným břemenem - služebností inženýrské sítě budou dotčeny pozemky parc. č. 4643/37 a 4644/46 v k.ú. Vysoké Mýto a to v rozsahu dle geometrických plánů č. 3807-1526/2014, č. 3808-1527/2014 a č. 3837-1546/2014.

                                                                                             

Zodpovídá: vedoucí oddělení správy majetku

Termín: 31.08.2014

                                                                                                         

849/14

Rada města schvaluje

uzavření Smlouvy o zřízení věcného břemene (služebnosti inženýrské sítě) Kotelna Prokopa Velikého, Vysoké Mýto mezi městem Vysokým Mýtem jako povinným a společností ČEZ Energo, s.r.o., IČ 29060109, Karolinská 661/4, 186 00 Praha 8 – Karlín jako oprávněným,  věcným břemenem - služebností inženýrské sítě bude dotčen pozemek parc. č. 4644/64 v k.ú. Vysoké Mýto a to v rozsahu dle geometrických plánů č. 3806-1525/2014, č. 3807-1526/2014 a č. 3838-1547/2014.

                                                                                             

Zodpovídá: vedoucí oddělení správy majetku

Termín: 31.08.2014

                                                                                                         

850/14

Rada města schvaluje

podnájem nebytového prostoru v budově č.p.116 v ulici Gen. Závady ve Vysokém Mýtě, který užívá na základě nájemní smlouvy MUDr. Bohuslava Němečková, coby podnikající fyzická osoba, pro právnickou osobu Praktický lékař pro dospělé s.r.o., se sídlem Vysoké Mýto na dobu určitou do 31.12.2014.

                                                                                             

Zodpovídá: vedoucí oddělení správy majetku

Termín: 31.08.2014

                                                                                                         

851/14

Rada města souhlasí

s pořádáním sportovní akce - cyklistické závody pro děti od 2-16 let v Jungmanových sadech a na náměstí Přemysla Otakara II. v neděli 21.9.2014 od 8:00 do 16:00 hodin v rozsahu dle přiložené žádosti a s umístěním  4 reklamních zařízení (tzv.„áček“) na nám. Přemysla Otakara II. od 7.9.2014 do 21.9.2014. Vzhledem ke spolufinancování akce městem Vysokým Mýtem, nebude poplatek za užívání veřejného prostranství vyměřován.

Zodpovídá: vedoucí oddělení správy majetku

Termín: ihned

                                                                                                         

 

 

 

852/14

Rada města souhlasí

uzavření nájemní smlouvy na byt č. 1 v č.p. 198 v ulici Karolíny Světlé ve Vysokém Mýtě s manželi Tomášem (nar. 4.2.1971) a Ladou (nar. 17.4.1971) Brůnovými,  bytem Stradouň 12, 53863 Choroustovice,  na dobu určitou do 31.12.2014.

Zodpovídá: vedoucí oddělení správy majetku

Termín: ihned

                                                                                                                     

853/14

Rada města schvaluje

podání výpovědi ze smlouvy č. 349 o nájmu pozemků uzavřené 30.10.2004 se společností MULTIAGRO v.o.s., IČ: 15030342.

Zodpovídá: vedoucí oddělení správy majetku

Termín: ihned

                                                                                                         

854/14

Rada města schvaluje

užívání veřejného prostranství, náměstí Přemysla Otakara II. za účelem pořádání promo akce v termínu od 4.8.2014 do 6.8.2014 a od 13.8.2014 do 15.8.2014 v rozsahu 1m2 pro paní Sabinu Kavanovou, IČ: 74923447. Podmínkou je, že při této promo akci nebude docházet k prodeji.

Zodpovídá: vedoucí oddělení správy majetku

Termín: ihned

                                                                                                         

 

 

855/14

 

Rada města doporučuje

zastupitelstvu města přijmout toto usnesení:

Zastupitelstvo města schvaluje směnu pozemků parc. č. 4052/21 orná půda a parc. č. 4052/22 zastavěná plocha a nádvoří vše v obci a k.ú. Vysoké Mýto ve vlastnictví města Vysokého Mýta za pozemek nově vzniklý geometrickým plánem č. 3809-65/2014 označený jako parc. č. 4048/26 ostatní plocha v obci a k.ú. Vysoké Mýto ve vlastnictví paní Věry Kerhartové, bytem Puškinova 514, Vysoké Mýto.

Zodpovídá: vedoucí OPM

Termín: 17.09.2014

856/14

 

Rada města schvaluje

záměr úplatně převést (prodat), do vlastnictví  Hasičského záchranného sboru Pardubického kraje, pozemek parc. č. 1526/92 zastavěná plocha a nádvoří o výměře 16 m2 a pozemek  nově vzniklý geometrickým plánem č. 3832-117/2014 označený jako parc. č. 1526/96 ostatní plocha o výměře 52 m2 vše v katastrálním území Vysoké Mýto. Pozemek parc. č. 1526/92 a původní pozemek parc. č. 1526/93 jsou zapsány na listu vlastnictví č. 10001 pro obec a k.ú. Vysoké Mýto u Katastrálního úřadu pro Pardubický kraj, Katastrální pracoviště Ústí nad Orlicí.

Zodpovídá: vedoucí OPM

Termín: ihned

                                                                                                                     

857/14

Rada města schvaluje

záměr prodat pozemky nově vzniklé geometrickým plánem č. 96-135/2014 označené jako parc. č. 428/7 ostatní plocha o výměře 283 m2, parc. č. 428/20 ostatní plocha o výměře 4 m2 a parc. č. 428/21 ostatní plocha o výměře 47 m2 vše v katastrálním území Vanice. Původní pozemek parc. č. 428/7 je zapsán na listu vlastnictví č. 10001 pro obec Vysoké Mýto katastrální území Vanice u Katastrálního úřadu pro Pardubický kraj, Katastrální pracoviště Ústí nad Orlicí.

Zodpovídá: vedoucí OPM

Termín: ihned

                                                                                                         

858/14

                       

Rada města schvaluje

odložit hlasování o bodu č. 4 - Prodej části pozemku parc. č. 1515/3 v k.ú. Vysoké Mýto – MUDr. Loskotová na jednání rady města konané dne 6. 8. 2014.

Zodpovídá: vedoucí OPM

Termín: 6.8.2014

                                                                                                                                

859/14

                       

Rada města ukládá

 

vedoucímu OPM připravit návrhy smluv na převod věcí tvořících areál Fermentační stanice Vysoké Mýto dle zveřejnění na základě usnesení RM č. 783/14 s uchazeči. Termín akceptace smlouvy je do 5. 8. 2014.

Zodpovídá: vedoucí OPM

Termín: do 5. 8. 2014

                                                                                                                     

860/14

 

Rada města schvaluje

 

předložení návrhu Ministerstvu financí na zrušení zajišťovacího převodu práv dle čl. IX smlouvy s FNM ČR ze dne 15.12.2004 ve vztahu k budově č.p. 167, Pražské Předměstí na pozemku par.č. 1985/3 v k.ú. Vysoké Mýto při zachování využití budovy pro poskytování zdravotnických služeb.

Zodpovídá: vedoucí OPM

Termín: ihned

                                                                                                                     

 

                                                          

                                                                                                                     

861/14

 

Rada města schvaluje

uzavření Dodatku č. 1 smlouvy o dílo ze dne 22.05.2014 se společností Roman Štech, Čechova 837, 538 21 Slatiňany, IČ: 10477616, dle cenové nabídky v předloženém znění.

Zodpovídá: vedoucí odboru investic

Termín: 31.08.2014

                                                                                                         

862/14

Rada města schvaluje

ukončení investiční akce „Plynofikace obce Vysoké Mýto, části obce Brteč a Lhůta“ a vyřazení akce z nedokončených investic formou odpisu do zmařených investic.

Zodpovídá: vedoucí odboru investic

Termín: ihned

                                                                                                                     

863/14

Rada města schvaluje

ukončení investiční akce „Plynofikace obce Vysoké Mýto, části obce Vinice“ a vyřazení akce z nedokončených investic formou odpisu do zmařených investic.

Zodpovídá: vedoucí odboru investic

Termín: ihned

                                                                                                                     

864/14

Rada města ukládá

vedoucímu odboru investic prověřit možnosti a podmínky realizace akcí „Plynofikace obce Vysoké Mýto, části obce Brteč a Lhůta“ a „Plynofikace obce Vysoké Mýto, části obce Vinice“ z vlastních zdrojů.

Zodpovídá: vedoucí odboru investic

Termín: 30.09.2014

                                                                                                                     

865/14

Rada města schvaluje

uzavření Smlouvy o dílo týkající se zajištění funkční způsobilosti a provozu automatických měřících systémů na objektech lokálního výstražného systému s firmou Ing. Tomáš Kocman, Teyschlova 30, 635 00 Brno, IČ: 60360844, dle cenové nabídky v předloženém znění.

Zodpovídá: vedoucí odboru investic

Termín: 31.08.2014

                                                                                                                     

866/14

Rada města schvaluje

ukončení investiční akce „Vysoké Mýto - úspory energií metodou EPC“ a vrácení poskytnuté dotace z programu MPO EFEKT 2013, aktivita E. 2 Příprava energeticky úsporných projektů řešených metodou EPC.

Zodpovídá: vedoucí odboru investic

Termín: 31.08.2014

                                                                                                                     

867/14

Rada města schvaluje

odložení bodu č. 4 - Vysoké Mýto - Úspory energií metodou EPC na jednání rady města konané dne 6. 8. 2014.

Zodpovídá: vedoucí odboru investic

Termín: 6.08.2014

                                                                                                                     

868/14

Rada města schvaluje

uzavření objednávky s firmou František Dostál, Dražkovice 87, 53333 Pardubice, IČ: 10493409, na přípravu vozu Praga Piccolo P31, z roku 1939 do stavu exponátu pro Muzeum českého karosářství s ukázkou technologie výroby karoserií, za cenu, která nepřesáhne 100.000,00 Kč bez DPH.

Zodpovídá: vedoucí odboru investic

Termín: 31.08.2014

 

 

 

869/14                                                                                              

Rada města schvaluje

uzavření Kupní smlouvy s panem Jiřím Plodíkem, bytem Svatý Kříž 166, 580 01 Havlíčkův Brod, na zakoupení čtrnácti kusů modelů autobusů v měřítku 1:43, za kupní cenu 3.000,00 Kč za jeden kus.

Zodpovídá: vedoucí odboru investic

Termín: 31.08.2014

                                                                                                         

870/14

Rada města pověřuje

společnost VYSOKOMÝTSKÁ KULTURNÍ o.p.s., Litomyšlská 72, Litomyšlské předměstí, 566 01 Vysoké Mýto, IČ: 28852150, k zajištění exponátů do připravovaného Muzea českého karosářství.

Zodpovídá: ředitelka Vysokomýtské kulturní o.p.s.

Termín: 30.09.2014

                                                                                                                     

 

871/14

 

Rada města bere na vědomí

informace starosty, místostarosty, tajemníka, MUDr. Šafrové a Ing. Coufala.

 

                                                                                                         

                                                                                                         

 

                                                                      

Ing. Miloslav  S o u š e k

starosta

                                                                                                         

                                                                                             

Ing. František  J i r a s k ý

místostarosta