Klávesové zkratky na tomto webu - základní
Přejít přímo na obsah stránky

Vysoké Mýto

oficiální stránky města

Dnes je čtvrtek 4.6.2020

Usnesení RM č. 2014-21 ze dne 9.7.2014

11.07.14

Souhrn usnesení č. 21/14

 

z jednání Rady města Vysokého Mýta,  konané dne 9. 7. 2014

 

 

801/14

 

Rada města schvaluje

 

pořad schůze rady města konané dne 9. 7. 2014 dle předloženého návrhu.

                                                                                                                                

           

                                                                                                                                   

802/14

 

Rada města odkládá

 

žádost Oblastní charity Ústí nad Orlicí ohledně záměru rozšířit provozní dobu kontaktního místa Občanské poradny Ústí nad Orlicí ve Vysokém Mýtě na září 2014.

 

Zodpovídá: Mgr. Vondřejcová

Termín: 31. 8. 2014

                                                                                                                     

                                                                                                                                             

803/14

 

Rada města schvaluje

 

podání žádosti o zápis změny v údajích vedených v rejstříku škol a školských zařízení pro Základní uměleckou školu, Vysoké Mýto, Jeronýmova 100, Litomyšlské Předměstí, 566 01 Vysoké Mýto, IČ:21551189, která se týká zřízení odloučeného pracoviště.

 

Zodpovídá: vedoucí odboru vnitřních věcí

Termín: ihned

 

 

 

                                                                                                                     

804/14

 

Rada města souhlasí

 

s přijetím sponzorského daru pro příspěvkovou organizaci Základní umělecká škola Vysoké Mýto, Jeronýmova 100, Litomyšlské Předměstí, 566 01 Vysoké Mýto, IČ: 21551189 ve výši 4.391,00 Kč     od firmy ELESTAV s.r.o., Vraclavská 237, Pražské Předměstí, 566 01 Vysoké Mýto, IČ: 25993046.

 

Zodpovídá: vedoucí odboru vnitřních věcí

Termín: ihned

 

                                                                                                         

805/14

 

Rada města schvaluje

 

Správě školských zařízení – domovu mládeže a školní jídelně, Vysoké Mýto, příspěvkové organizaci rozpočet od 1.7.2014, odpisový plán na rok 2014 a účelové vázání rozpočtovaných prostředků na jednotlivé energie.

 

Zodpovídá: pověřený ředitel PaedDr. Jiří Podroužek

Termín: ihned

 

 

 

                                                                                                         

806/14

 

Rada města ukládá

 

na základě § 28, odst. 6, písm. b), zákona o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů č. 250/2000 Sb., ve znění pozdějších předpisů, příspěvkové organizaci Správa školských zařízení – domov mládeže a školní jídelna, Vysoké Mýto, příspěvková organizace, IČ: 71294791, Gen. Závady 118, Litomyšlské Předměstí, 566 01 Vysoké Mýto odvod finančních prostředků z investičního fondu organizace ve výši 70.000 Kč do rozpočtu zřizovatele města Vysokého Mýta. Uvedený odvod bude proveden převodem na běžný účet města v 1 splátce v následujícím termínu a výši:

30.11.2014      70.000 Kč

 

Zodpovídá: pověřený ředitel PaedDr. Jiří Podroužek

Termín: 30.11.2014

 

 

 

                                                                                                                     

807/14

 

Rada města schvaluje

 

výši nájemného v tělocvičně čp. 146 v ul. Husova ve Vysokém Mýtě pro období září – prosinec 2014 v částce 250,--Kč/hod.

 

Zodpovídá: pověřený ředitel PaedDr. Jiří Podroužek

Termín: 31.8.2014

 

 

 

808/14

 

Rada města bere na vědomí

 

informaci o jednání komisí ke střednímu školství ve Vysokém Mýtě, přednesenou vedoucím odboru Alešem Felgrem.

    

 

                                                                                                                 

809/14

 

Rada města souhlasí

 

s navrženými opatřeními vedoucími k podpoře VOŠ a SŠS ve Vysokém Mýtě.

 

Zodpovídá: vedoucí příslušných odborů a organizací

Termín: průběžně

 

 

 

                                                                                                         

810/14

 

Rada města souhlasí

 

s navrženými opatřeními vedoucími k podpoře ISŠT ve Vysokém Mýtě.

 

Zodpovídá: vedoucí příslušných odborů a organizací

Termín: průběžně

                                                                                                         

 

811/14

 

Rada města schvaluje

 

návrh zadávací dokumentace, včetně příloh na veřejnou zakázku, která bude vyhlášena formou zjednodušeného podlimitního řízení dle zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, ve znění pozdějších předpisů, na akci: „Regenerace přírodních zahrad mateřských školek ve Vysokém Mýtě“.

 

Zodpovídá: vedoucí odboru investic

Termín: 31.07.2014

 

                                                                                                         

 

 

812/14

 

Rada města schvaluje

 

seznam uchazečů ve složení:

-  8D o.s., Rybkova 23, Kraví hora areál VUT obj. 30, 602 00 Brno, IČ 27047156

-  TR Antoš, s.r.o., Na Perchtě 1631, 511 01 Turnov, IČ 48152587

-  DŘEVOARTIKL, spol. s r.o.,Brněnská 3794/27, 669 02 Znojmo, IČ 26306921;

-  BEB, s.r.o., Malá Tyršovka 379/1, 143 00 Praha 4 – Modřany, IČ 45313814;

-  Jaroslav Pešička –GARPEN, U Skalky 16, 181 00 Praha 8 – Bohnice,IČ 46534971.

kteří budou vyzváni k podání cenových nabídek na veřejnou zakázku v souvislosti s realizací akce „Regenerace přírodních zahrad mateřských školek ve Vysokém Mýtě“.

 

Zodpovídá: vedoucí odboru investic

Termín: 31.07.2014

 

 

 

                                                                                                         

813/14

 

Rada města jmenuje

 

komisi pro otevírání obálek s nabídkami, posouzení a hodnocení nabídek, na veřejnou zakázku, která bude vyhlášena formou zjednodušeného podlimitního řízení dle zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, ve znění pozdějších předpisů, na akci „Regenerace přírodních zahrad mateřských školek ve Vysokém Mýtě“, ve složení (v závorce jsou uvedeni náhradníci):

 

- Ing. Miloslav Soušek – starosta (Ing. František Jiraský – místostarosta);

- JUDr. Libor Poláček – vedoucí OPM (Mgr. Lenka Kubíčková – vedoucí OPP);

- Ing. Veronika Richtrová – pověřena řízením OŽP (Jana Janecká – referentka OŽP);

- Ing. Lenka Hladíková – Zahrady pro radost s.r.o. (Ing.Yvona Eliášová  - Zahrady pro

  radost s.r.o.);

- Ing. Petr Vlášek – Ing. Petr Vlášek (Ing. Lenka Vlášková – Ing. Petr Vlášek).

 

Zodpovídá: vedoucí odboru investic

Termín: 31.09.2014

 

                                                                                                                     

 

 

814/14

 

Rada města schvaluje

 

Dodatek č. 2 Smlouvy o dílo ze dne 22.05.2014 uzavřené mezi městem Vysoké Mýto a společností BAK stavební společnost, a.s., se sídlem Vodní 177, 541 01 Trutnov, IČ 28402758, s celkovou cenou díla ve výši 2.488.244,00 Kč bez DPH.

 

Zodpovídá: vedoucí odboru investic

Termín: 31.07.2014

 

 

 

                                                                                                                     

815/14

 

Rada města schvaluje

 

seznam uchazečů ve složení:

-       ELESTAV s.r.o., Vraclavská 237, 566 01 Vysoké Mýto, IČ: 25993046;

-       KAVOSTAV s.r.o., Komenského 160, 566 01 Vysoké Mýto, IČ 28791193;

-       AGILE spol. s r.o., Ústí nad Orlicí, Mírové nám. 133, IČ: 15030741;

-       MEJTOSTAV spol.s r.o., Jiřího z Poděbrad 166, 566 01 Vysoké Mýto, IČ27552616;

-       První Vysokomýtská stavební společnost s r.o., Vysoké Mýto, Pražské Předměstí, Hradecká 364, IČ: 15029956;

-    BW - stavitelství s.r.o., Vysokomýtská 718, 534 01 Holice, IČ: 15049752;

-    REDOMO a.s., Vážní 1064, 500 03 Hradec Králové, IČ: 25937499;

-    NEPRO stavební a.s., Útočiště 632, 431 51 Kláštěrec nad Ohří, IČ 27342093;

-    PROFISTAV Litomyšl, a.s., Tyršova 231, 570 01 Litomyšl, IČ 27742741;

-    MARHOLD a.s., Jiráskova 169, 530 02 Pardubice, IČ 15050050.

kteří budou vyzváni k podání cenové nabídky na veřejnou zakázku v souvislosti s realizací akce: „ Realizace úspor energií – areál Vraclavská Vysoké Mýto“.

 

Zodpovídá: vedoucí odboru investic

Termín: 31.07.2014

       

 

 

                                                                                                              

816/14

 

Rada města schvaluje

 

uzavření dodatku č.1 ke Smlouvě o dílo se společností PROPLAST, spol. s r.o., Hřbitovní 218, 562 01 Ústí nad Orlicí, IČ: 60935987, jako zhotovitelem akce: „Výměna oken v M-klubu“, za nabídkovou cenu, která činí 289 730,- Kč bez DPH.

 

Zodpovídá: vedoucí odboru investic

Termín: do 30.07.2014

   

 

 

                                                                                                      

817/14

 

Rada města schvaluje

 

uzavření Smlouvy o připojení odběrného elektrického zařízení k distribuční soustavě do napěťové hladiny 0,4 kV (NN) číslo: 14 SOP 02 4121013604 se společností ČEZ Distribuce a.s., Teplická 874/8, Děčín IV – Podmokly, PSČ 405 02 Děčín.

 

Zodpovídá: vedoucí odboru investic

Termín: do 30.07.2014

 

                                                                                                                     

818/14

 

Rada města schvaluje

 

zveřejnění záměru pronajmout Orlickoústecké nemocnici, a.s., IČ: 27520528 nebytový prostor č. 112 o výměře 13,1 m2 a podíl 30% na společných prostorách č. 102, 103, 104, 106, 108 o výměře 21,8m2 v budově č.p.167 v ulici Gen. Závady ve Vysokém Mýtě tvořící součást pozemku p.č.1225/1 v k.ú. Vysoké Mýto. Celková přepočtená podlahová plocha pronajatých prostorů je 19,7m2. Cena měsíčního nájemného je stanovena ve výši 975,-Kč.  K  nájemnému bude připočteno platné DPH a nájemné bude každý rok zvýšeno o míru inflace vyhlášenou Českým statistickým úřadem.

 

Zodpovídá: vedoucí oddělení správy majetku

Termín: ihned

 

 

 

                                                                                                         

819/14

 

Rada města schvaluje

 

ukončení nájemní smlouvy, uzavřené s panem Ivanem Havlíčkem, Žižkova 312, Vysoké Mýto dne 3.11.2010, na pronájem budovy bez č.p. – garáže, která je součástí pozemku p.č 1225/7 v k.ú. Vysoké Mýto dohodou ke dni 15.7.2014.

 

Zodpovídá: vedoucí oddělení správy majetku

Termín: ihned

                        

 

 

                                                                                             

820/14

 

Rada města schvaluje

 

zveřejnění informace o záměru pronajmout budovu bez č.p. – garáž, která je součástí pozemku p.č 1225/7 v k.ú. Vysoké Mýto o výměře 16 m2 v ulici Gen Závady ve dvoře u č.p. 116 ve Vysokém Mýtě. Cena ročního nájemného je stanovena ve výši 500,-Kč/m2/rok + platné DPH. Roční nájemné bude každý rok zvýšeno o míru inflace vyhlášenou Českým statistickým úřadem. Budova je zapsaná na LV 10001 pro katastrální území Vysoké Mýto u Katastrálního úřadu pro Pardubický kraj, Katastrální pracoviště Ústí nad Orlicí.

 

Zodpovídá: vedoucí oddělení správy majetku

Termín: ihned

 

 

 

                                                                                                         

821/14

 

Rada města souhlasí 

 

s užíváním veřejného prostranství ve dne 22.8.2014 na náměstí Přemysla Otakara II. v místě dle předloženého zákresu za účelem pořádání Blešího trhu.

 

Zodpovídá: vedoucí oddělení správy majetku

Termín: ihned

                  

 

                                                                                       

822/14

 

Rada města schvaluje

 

ukončení Smlouvy č. 2032 o výpůjčce pozemku p.č. 3366 v k.ú. Vysoké Mýto uzavřené dne 14.4.2009 s Václavem Brandejským a Jiřinou Brandejskou dohodou ke dni 15.7.2014.

 

Zodpovídá: vedoucí oddělení správy majetku

Termín: ihned

                                                                                                         

823/14

 

Rada města schvaluje

zveřejnit záměr pronájmu části pozemku parc. č. 4289/69 v k. ú. Vysoké Mýto vyznačeného v přiložené mapě. Z této plochy je možné pronajmout pouze část.

 

Zodpovídá: vedoucí oddělení správy majetku

Termín: ihned

 

 

                                                                                             

824/14

 

Rada města schvaluje

 

uzavření nájemní smlouvy na byt č. 4 v č.p. 856 v ulici Husova ve Vysokém Mýtě s manželi Danielou (nar.28.03.1983) a Stanislavem (nar.23.06.1980) Godlovými, oba bytem Husova 856, Vysoké Mýto na dobu určitou v délce 1 měsíce, délka trvání nájmu se automaticky prodlouží vždy o dobu 1 měsíce v případě, že nájemce řádně uhradí sjednané nájemné a úhradu za služby s nájmem spojené v souladu s nájemní smlouvou, nájem však skončí nejpozději ke dni 31.12.2014, a to podle podmínek Směrnice pro přidělování nájemních bytů ve vlastnictví města Vysokého Mýta.

 

Zodpovídá: vedoucí oddělení správy majetku

Termín: ihned

 

 

 

                                                                                                                     

825/14

 

Rada města schvaluje

 

uzavření nájemní smlouvy na byt č. 2 v č.p. 858 v ulici Husova ve Vysokém Mýtě s paní Olgou Giňovou (nar.01.11.1947), bytem Husova 858, Vysoké Mýto na dobu určitou v délce 1 měsíce, délka trvání nájmu se automaticky prodlouží vždy o dobu 1 měsíce v případě, že nájemce řádně uhradí sjednané nájemné a úhradu za služby s nájmem spojené v souladu s nájemní smlouvou, nájem však skončí nejpozději ke dni 31.12.2014, a to podle podmínek Směrnice pro přidělování nájemních bytů ve vlastnictví města Vysokého Mýta.

 

Zodpovídá: vedoucí oddělení správy majetku

Termín: ihned

 

 

 

                                                                                                         

826/14

 

Rada města schvaluje

 

uzavření nájemní smlouvy na byt č. 6 v č.p. 858 v ulici Husova ve Vysokém Mýtě s paní Emou Giňovou (nar. 03.06.1972), bytem Husova 858, Vysoké Mýto na dobu určitou v délce 1 měsíce, délka trvání nájmu se automaticky prodlouží vždy o dobu 1 měsíce v případě, že nájemce řádně uhradí sjednané nájemné a úhradu za služby s nájmem spojené v souladu s nájemní smlouvou, nájem však skončí nejpozději ke dni 31.08.2014, a to podle podmínek Směrnice pro přidělování nájemních bytů ve vlastnictví města Vysokého Mýta a dále za podmínky uzavření splátkového kalendáře s minimální měsíční splátkou ve výši 1.000 Kč.

 

Zodpovídá: vedoucí oddělení správy majetku

Termín: ihned

 

 

 

                                                                                                         

827/14

 

Rada města schvaluje

zveřejnit záměr vypůjčit část pozemku p.č. 1515/3 o výměře 530 m2 v k.ú. Vysoké Mýto dle předloženého zákresu. Pozemek je zapsán na LV 10001 pro katastrální území Vysoké Mýto u Katastrálního úřadu pro Pardubický kraj, Katastrální pracoviště Ústí nad Orlicí.

 

Zodpovídá: vedoucí oddělení správy majetku

Termín: ihned

 

 

 

                                                                                                         

828/14

 

Rada města schvaluje

 

žádost Ministerstvu financí o souhlas s pronájmem nebytových prostorů  v budově  č.p.167 v ul. Hradecká ve Vysokém Mýtě společnosti  B.Braun Avitum s.r.o, IČ: 61856827 za účelem provozování zdravotnického zařízen dle předloženého znění.

 

Zodpovídá: vedoucí oddělení správy majetku

Termín: ihned

             

 

                                                                                            

829/14

 

Rada města souhlasí

 

s výpůjčkou nebytových prostorů, vyznačených v příloze usnesení, v budově č.p.146 v ulici Husova ve Vysokém Mýtě společnosti SKP – CENTRUM, o.p.s., IČ:27534804 za účelem provozu Nízkoprahového zařízení pro děti a mládež EMKO VM. Smlouva bude uzavřena na dobu neurčitou s tří měsíční výpovědní lhůtou.

 

Zodpovídá: vedoucí oddělení správy majetku

Termín: ihned

 

 

                                                                                                                     

830/14

 

Rada města schvaluje

 

návrh loga Muzea českého karosářství dle předloženého návrhu.

 

Zodpovídá: Ing. Andrle

Termín: ihned

 

                                                                                                                     

 

 

831/14

 

Rada města bere na vědomí

 

informace starosty, místostarosty, tajemníka, Kovaříka

 

                                                                                                         

 

                                                                      

Ing. Miloslav  S o u š e k

starosta

                                                                                                         

                                                                                             

Ing. František  J i r a s k ý

místostarosta