Klávesové zkratky na tomto webu - základní
Přejít přímo na obsah stránky

Vysoké Mýto

oficiální stránky města

Dnes je pondělí 1.6.2020

Usnesení RM č. 2014-20 ze dne 25.6.2014

30.06.14

Souhrn usnesení č. 20/14

 

z jednání Rady města Vysokého Mýta,  konané dne 25. 6. 2014

 

 

 

710/14

 

Rada města schvaluje

 

pořad schůze rady města konané dne 25. 6. 2014 dle předloženého návrhu.

 

 

711/14

 

Rada města ve věci města Vysokého Mýta jako jediného společníka obchodní společnosti Městský bytový podnik Vysoké Mýto s.r.o. schvaluje

 

program jednání valné hromady Městského bytového podniku Vysoké Mýto, spol. s r. o. dle předloženého návrhu.

 

 

 

 

712/14

 

Rada města ve věci města Vysokého Mýta jako jediného společníka společnosti Městský bytový podnik Vysoké Mýto s. r. o. schvaluje

 

smlouvu o výkonu funkce člena dozorčí rady Ing. Romana Bati v předloženém znění.

 

 

 

713/14

Rada města ve věci města Vysokého Mýta jako jediného společníka společnosti Městský bytový podnik Vysoké Mýto s. r. o. schvaluje

 

smlouvu o výkonu funkce člena dozorčí rady Ing. Jany Holubové v předloženém znění.

 

 

 

714/14

Rada města ve věci města Vysokého Mýta jako jediného společníka společnosti Městský bytový podnik Vysoké Mýto s. r. o. schvaluje

 

smlouvu o výkonu funkce člena dozorčí rady Ing. Františka Jiraského v předloženém znění.

 

715/14

 

Rada města ve věci města Vysokého Mýta jako jediného společníka společnosti Městský bytový podnik Vysoké Mýto s. r. o. schvaluje

 

smlouvu o výkonu funkce člena dozorčí rady JUDr. Libora Poláčka v předloženém znění.

 

 

 

716/14

Rada města ve věci města Vysokého Mýta jako jediného společníka společnosti Městský bytový podnik Vysoké Mýto s. r. o. schvaluje

 

 smlouvu o výkonu funkce člena dozorčí rady Ing. Michala Zimy v předloženém znění.

 

 

717/14

Rada města ve věci města Vysokého Mýta jako jediného společníka společnosti Městský bytový podnik Vysoké Mýto s. r. o. schvaluje

 

smlouvu o výkonu funkce jednatele Jiřího Ropka v předloženém znění.

718/14

 

Rada města ve věci města Vysokého Mýta jako jediného společníka společnosti Městský bytový podnik Vysoké Mýto s. r. o. tímto rozhoduje

o podřízení Společnosti zákonu č. 90/2012 Sb. o obchodních korporacích (dále jen „ZOK") jako celku v souladu s ust. § 777 odst. 5 ZOK.

719/14

Rada města ve věci města Vysokého Mýta jako jediného společníka společnosti Městský bytový podnik Vysoké Mýto s. r. o. schvaluje

změny Zakladatelské listiny v předloženém znění.

720/14

Rada města ve věci města Vysokého Mýta jako jediného společníka společnosti Městský bytový podnik Vysoké Mýto s. r. o. zrušuje

rezervní fond, s účinností ke dni podřízení společnosti zák.č. 90/2012 Sb. o obchodních korporacích, jako celku, který společnost vytvořila dle zrušeného zákona č. 513/1991 Sb., a dle nové zakladatelské listiny ho již společnost nevytváří a dále rozhoduje o tom, že prostředky tvořící rezervní fond se převádí na účet nerozdělený zisk minulých let.

721/14

 

Rada města pověřuje

starostu učinit o podřízení Společnosti zákonu č. 90/2012 Sb. o obchodních korporacích (dále jen „ZOK") jako celku v souladu s ust. § 777 odst. 5 ZOK a o změnách Zakladatelské listiny v předloženém znění prohlášení do notářského zápisu.

722/14                                                                                                                      

Rada města souhlasí

 

s čerpáním prostředků z investičního fondu Základní umělecké školy, Vysoké Mýto, IČ: 21551189, Jeronýmova 100, ve výši 80 000 Kč na odhlučnění dvou učeben v budově školy.

Zodpovídá: Mgr. Iva Vrátilová a vedoucí odboru vnitřních věcí

Termín: ihned

                                                                                                              

723/14

Rada města zrušuje

 

usnesení č. 473/14 ze dne 30.4.2014.

Zodpovídá: vedoucí odboru vnitřních věcí

Termín: ihned

                                                                                                                     

724/14

Rada města pověřuje

 

pana PaedDr. Jiřího Podroužka řízením příspěvkové organizace Správa školských zařízení – domov mládeže a školní jídelna, Vysoké Mýto, příspěvková organizace na přechodnou dobu od 01.07.2014 do nástupu ředitele/ředitelky vzešlého/vzešlé z konkursního řízení vyhlášeného Radou města Vysokého Mýta.

 

Zodpovídá: vedoucí odboru vnitřních věcí

Termín: ihned

 

                                                                                                              

 

 

725/14

Rada města schvaluje

plat pověřeného ředitele Správy školských zařízení – domova mládeže a školní jídelny, Vysoké Mýto, příspěvkové organizace, Gen. Závady 118, Litomyšlské Předměstí, IČ:71294791, pana PaedDr. Jiřího Podroužka s účinností od 01.07.2014 dle návrhu.

Zodpovídá: vedoucí odboru vnitřních věcí

Termín: ihned

                                                                                                              

726/14

Rada města projednala

 

žádost ředitelky Základní školy Vysoké Mýto, Javornického, Litomyšlské Předměstí, Javornického 2, 566 01 Vysoké Mýto, IČ: 49317032, Mgr. Soni Teplé, o udělení výjimky z nejvyššího počtu žáků ve třídě a tuto výjimku schvaluje podle § 23 odst. 3 a 5 zákona č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon) na školní rok 2014/2015.

Město Vysoké Mýto povoluje výjimku z nejvyššího počtu žáků stanoveného prováděcím právním předpisem do počtu 4 žáků za předpokladu, že toto zvýšení počtu není na újmu kvalitě vzdělávací činnosti školy a jsou splněny podmínky bezpečnosti a ochrany zdraví.

Zodpovídá: vedoucí odboru vnitřních věcí

Termín: ihned

                                                                                                                                                                                                                                                   

                                                                                 

727/14                                                           

Rada města schvaluje

uzavření smlouvy o dílo se společností Atelier “Aurum“ s.r.o., Jiráskova  21, 530 02 Pardubice, IČ: 42937680, jako zhotovitelem „ Změny č. 2. Územního plánu Vysoké Mýto“ cena dle SOD bez DPH činí 150 000,00 Kč a s DPH 181 500,00 Kč.(DPH 21% 31 500,00 Kč)

Termín:            ihned

Zodpovídá:      vedoucí OSU

 

                                                                                                              

728/14

Rada města schvaluje

uzavření smlouvy se společností se společností EKO-KOM, a.s. se sídlem Na Pankráci 1685/17, 140 21 Praha 4, IČ: 25134701 o zajištění zpětného odběru a využití odpadů z obalů v předloženém znění.

Termín:            ihned

Zodpovídá:      vedoucí OSU

                                                                                                              

729/14

Rada města schvaluje

uzavření darovací smlouvy v předloženém znění na částku ve výši 40 000 Kč s dárcem Vodovody a kanalizace Vysoké Mýto, s.r.o., se sídlem Čelakovského 6/II, 566 01 Vysoké Mýto, IČ : 25923099. Finanční částka bude využita na ekologické účely ve Vysokém Mýtě.

Termín:            ihned

Zodpovídá:      vedoucí OSU

730/14

Rada města přijímá

účelovou dotaci z Programu péče o krajinu na realizaci akce „Ošetření významných stromů-Vysoké Mýto“ ve výši 53 070 Kč.

Zodpovídá:      vedoucí OSÚ

Termín:           ihned

 

                                                                                                              

 

 

 

731/14

 

Rada města schvaluje

uzavření smlouvy o dílo se zhotovitelem p. Pavlem Hauptem, Kunčice 274, 56 151 Letohrad, IČO:63201038 jako zhotovitelem „Ošetření významných stromů – Vysoké Mýto“ cena dle SOD bez DPH činí 51.600 Kč a s DPH 62.436 Kč ( DPH 21% 10.836Kč) v předloženém znění.

Termín:            ihned

Zodpovídá:      vedoucí OSU

                                                                                                              

 

732/14

 

Rada města ve věci města Vysokého Mýta jako jediného společníka obchodní společnosti Sportcentrum Vysoké Mýto s.r.o. souhlasí

 

s navrženým programem jednání.

                                                                                                              

733/14

Rada města ve věci města Vysokého Mýta jako jediného společníka obchodní společnosti Sportcentrum  Vysoké  Mýto s.r.o. bere na vědomí

informace o zasedání dozorčí rady Sportcentra Vysoké Mýto s.r.o. konané dne 26.5.2014.

                                                                                                              

                                                                                                                     

734/14

Rada města ve  věci města  Vysokého Mýta jako jediného společníka obchodní společnosti Sportcentrum Vysoké Mýto s.r.o. bere na vědomí a schvaluje

 

výroční zprávu Sportcentra Vysoké Mýto s.r.o. za rok 2013 včetně účetní uzávěrky společnosti Sportcentrum Vysoké Mýto s.r.o. za rok 2013 dle předloženého návrhu. Projednání a schválení hospodářského výsledku  za  rok  2013. Hospodářský výsledek

za rok 2013 - tento bude použit na krytí ztrát z minulých let.

                                                                                                    

                                                                                                              

                                                                                                                     

 

735/14

 

Rada města ve věci města Vysokého Mýta jako jediného společníka obchodní společnosti Sportcentrum Vysoké Mýto schvaluje

Zprávu o vztazích mezi propojenými osobami dle předloženého návrhu.

                                                                                                   

                                                                                                              

736/14

Rada města ve věci města Vysokého Mýta jako jediného společníka obchodní společnosti Sportcentrum Vysoké Mýto schvaluje

uzavření smluv o výkonu funkce jednatele, členů dozorčí rady a pověřuje jednatele společnosti uskutečněním změn ve společenské smlouvě dle zákona o obchodních korporacích.

                                                                                                              

737/14                                                                                              

Rada města  ve  věci  města Vysokého  Mýta jako jediného společníka obchodní společnosti Sportcentrum Vysoké Mýto bere na  vědomí

informace  o činnosti Sportcentra Vysoké Mýto s.r.o.

                                                                                                              

                                                                                                              

738/14

 

Rada města schvaluje

Statut interního auditu s účinností od 1. 7. 2014.

Zodpovídá: Interní auditor

Termín: 30. 6. 2014

                                                                                                  

 

739/14

Rada města schvaluje

Uzavření Smlouvy o dílo na vyhotoveni analýzy hospodaření na lesním majetku v Městských lesích Vysoké Mýto spol. s.r.o. firmou FORESTA SG, a.s. Horní náměstí 1, 775 01 Vsetín, IČ: 60735384.

Zodpovídá: Interní auditor Termín: 30. 6. 2014

 

                                                                                                  

 

740/14

Rada města schvaluje

podání žádosti o dotaci z IOP a případnou realizaci projektu „Konsolidace IT infrastruktury ORP Vysoké Mýto“ a zároveň schvaluje přibližnou finanční spoluúčast města na projektu ve výši 635.000,-Kč.

Termín:           žádost o dotaci podat do 30.6.2014

Zodpovídá:      vedoucí oddělení IT a referent dotačních projektů

 

                                                                                                              

741/14

 

Rada města schvaluje

výpůjčku pozemku p.č. 1515/6, 1515/205, 1515/206 a budovy č.p. 146 stojící na p.č. 1515/6, 1515/205 a 1515/206 vše v k.ú. Vysoké Mýto a dále věcí movitých uvedené v příloze usnesení společnosti Správa školských zařízení – domov mládeže a školní jídelna, Vysoké Mýto, příspěvková organizace, IČ: 71294791 od 1.7.2014 na dobu neurčitou pro účely provozování tělovýchovných a sportovních zařízení, organizování sportovní činnosti, mimoškolní výchovy a vzdělávání, pořádání kurzů, školení včetně lektorské činnosti a přenechání vypůjčených prostor do užívání jiným subjektům za účelem poskytování školských či obdobných služeb. U smluv uzavíraných se třetími osobami na užívání vypůjčených prostor na dobu delší než 1 rok je nutné vyžádat si předchozí souhlas vypůjčitele.

Zodpovídá: vedoucí oddělení správy majetku

Termín: 30.06.2014

                                                                                                  

742/14

Rada města schvaluje

ukončení Smlouvy č. 2062 o výpůjčce nemovitostí a věcí movitých uzavřené dne 19.12.2013 mezi městem Vysokým Mýtem a Technickými službami Vysoké Mýto, příspěvkovou organizací dohodou ke dni 30.6.2014.

Zodpovídá: vedoucí oddělení správy majetku

Termín: 30.06.2014

                                                                                                              

743/14

 

Rada města schvaluje

pronájem

-       pozemku p.č. 1214/2 včetně stavby č.p.118 stojící na p.č. 1214/2, tvořící součást pozemku v k.ú. Vysoké Mýto

-       pozemku p.č. 1206/2 včetně stavby bez č.p. stojící na p.č. 1206/2, tvořící součást pozemku v k.ú. Vysoké Mýto

společnosti Správa školských zařízení – domov mládeže a školní jídelna, Vysoké Mýto, příspěvková organizace, IČ: 71294791 od 1.7.2014 na dobu neurčitou pro účely provozu školní jídelny, domova mládeže, závodního stravování a dalších činností uvedených ve zřizovací listině organizace. Roční nájemné bude ve výši 838.440,-Kč a bude každý rok zvýšeno o míru inflace vyhlášenou Českým statistickým úřadem. Nájemné za měsíc 7/2014, 8/2014 bude uhrazeno spolu s nájemným za měsíc 9/2014. U smluv uzavíraných se třetími osobami na užívání pronajatých prostor na dobu delší než 1 rok je nutné vyžádat si předchozí souhlas pronajímatele.

                                                                                                                            

744/14

Rada města schvaluje

výpůjčku věcí movitých uvedených v příloze usnesení společnosti Správa školských zařízení – domov mládeže a školní jídelna, Vysoké Mýto, příspěvková organizace, IČ: 71294791 od 1.7.2014 na dobu neurčitou pro účely provozu školní jídelny, domova mládeže, závodního stravování a dalších činností uvedených ve zřizovací listině organizace.

                                                                                                              

745/14

Rada města schvaluje

ukončení Smlouvy č. 2063 o výpůjčce nemovitostí uzavřené dne 19.12.2013 mezi městem Vysokým Mýtem a Základní školou Vysoké Mýto, Jiráskova dohodou ke dni 30.6.2014.

Zodpovídá: vedoucí oddělení správy majetku

Termín: 30.06.2014

                                                                                                  

746/14

Rada města schvaluje

 

snížení nájemného v budově č.p.691 v ulici Prokopa Velikého ve Vysokém Mýtě pro rok 2014 na 25 tis. Kč/měsíc.

Zodpovídá: vedoucí oddělení správy majetku

Termín: ihned

                                                                                                         

 

747/14

 

Rada města schvaluje

 

uzavření  Dodatku č. 3 ke Smlouvě č. 519 o nájmu pozemku v předloženém znění.

Zodpovídá: vedoucí oddělení správy majetku

Termín: ihned

                                                                                                         

748/14

 

Rada města schvaluje

ukončení Smlouvy č. 156 o nájmu nebytových prostor a pozemků uzavřené dne 31.12.2004 mezi městem Vysokým Mýtem a Gymnáziem Vysoké Mýto dohodou ke dni převodu předmětu nájmu do vlastnictví Pardubického kraje.

Zodpovídá: vedoucí oddělení správy majetku

Termín: 29.06.2014

                                                                                                                     

749/14

 

Rada města souhlasí

s pronájmem oplocení areálu nemocnice v místě u podchodu pod silnicí I/35 dle předloženého zákresu za účelem umístění informační tabule společnosti DP Work s.r.o., IČ: 27944719.

Zodpovídá: vedoucí oddělení správy majetku

Termín: 29.06.2014

                                                                                                         

750/14

 

Rada města schvaluje

zveřejnění informace o možnosti pronájmu nebytových prostorů v č.p. 112 v ulici Jiřího z Poděbrad ve Vysokém Mýtě v budově č.p.112 jenž je součástí pozemku p.č. 1306/2 v k.ú. Vysoké Mýto dle předloženého zákresu.

                                                                                                                     

751/14

Rada města ukládá

 

předložení návrhu Dodatku ke smlouvě mandátní na zabezpečení správy majetku města Vysokého Mýta, kterým by byla smlouva doplněna o budovu č.p. 112 v ulici Jiřího z Poděbrad ve Vysokém Mýtě.

Zodpovídá: ředitel MěBP, vedoucí oddělení správy majetku

Termín: ihned

                                                                                                         

752/14

 

Rada města souhlasí

s provedením stavebních úprav – odhlučnění učeben č. 108 a 109 v budově č.p.100 v ul. Jeronýmova ve Vysokém Mýtě v rozsahu dle předložené žádosti.

Zodpovídá: vedoucí oddělení správy majetku

Termín: ihned

                                                                                                         

 

753/14

 

Rada města schvaluje

výpůjčku věcí movitých, uvedených v příloze usnesení, společnosti Vysokomýtská kulturní o.p.s., IČ: 28852150 za účelem činnosti a provozu turistického informačního centra.

Zodpovídá: vedoucí oddělení správy majetku

Termín: ihned

                                                                                                         

754/14

Rada města schvaluje

uzavření Smlouvy o budoucí smlouvě o zřízení věcného břemene mezi městem Vysokým Mýtem a společností RWE GasNet, s.r.o., IČ 27295567, se sídlem Ústí nad Labem, Klíšská 940, PSČ 401 17, zastoupenou na základě jí udělené plné moci společností RWE Distribuční služby, s.r.o, IČ 27935311, se sídlem Plynárenská 499/1, 657 02 Brno, věcným břemenem – služebností budou dotčeny pozemky parc. č. 4920/1, 4934, 4942/3, 4664/90, 4644/89, 4644/250, 4644/88 a 4644/78 v obci a k.ú. Vysoké Mýto pro stavbu „Reko NTL Vysoké Mýto, Prokopa Velikého“, SPP 1.84500644.2221.

Zodpovídá: vedoucí oddělení správy majetku

Termín: 31.07.2014

                                                                                                         

755/14

 

Rada města schvaluje

uzavření nájemní smlouvy na byt č. 16 v č.p. 156 v ulici Husova ve Vysokém Mýtě s manželi Marií (nar. 26.06.1964) a Františkem (nar. 22.09.1961) Giňovými, oba bytem Husova 156, Vysoké Mýto na dobu určitou v délce 1 měsíce, délka trvání nájmu se automaticky prodlouží vždy o dobu 1 měsíce v případě, že nájemce řádně uhradí sjednané nájemné a úhradu za služby s nájmem spojené v souladu s nájemní smlouvou, nájem však skončí nejpozději ke dni 31.12.2014, a to podle podmínek Směrnice pro přidělování nájemních bytů ve vlastnictví města Vysokého Mýta.

Zodpovídá: vedoucí oddělení správy majetku

Termín: 31.07.2014

                                                                                                         

756/14

Rada města schvaluje

uzavření nájemní smlouvy na byt č. 3 v č.p. 156 v ulici Husova ve Vysokém Mýtě s paní Márií Fekovou (nar.15.06.1942), bytem Husova 156, Vysoké Mýto na dobu určitou v délce 1 měsíce, délka trvání nájmu se automaticky prodlouží vždy o dobu 1 měsíce v případě, že nájemce řádně uhradí sjednané nájemné a úhradu za služby s nájmem spojené v souladu s nájemní smlouvou, nájem však skončí nejpozději ke dni 31.12.2014, a to podle podmínek Směrnice pro přidělování nájemních bytů ve vlastnictví města Vysokého Mýta.

Zodpovídá: vedoucí oddělení správy majetku

Termín: 31.07.2014

                                                                                                                     

757/14

Rada města schvaluje

uzavření nájemní smlouvy na byt č. 6 v č.p. 856 v ulici Husova ve Vysokém Mýtě s paní Andreou Novákovou (nar. 04.12.1972), bytem Husova 856, Vysoké Mýto na dobu určitou v délce 1 měsíce, délka trvání nájmu se automaticky prodlouží vždy o dobu 1 měsíce v případě, že nájemce řádně uhradí sjednané nájemné a úhradu za služby s nájmem spojené v souladu s nájemní smlouvou, nájem však skončí nejpozději ke dni 31.12.2014, a to podle podmínek Směrnice pro přidělování nájemních bytů ve vlastnictví města Vysokého Mýta.

Zodpovídá: vedoucí oddělení správy majetku

Termín: 31.07.2014

                                                                                                                     

758/14

Rada města schvaluje

uzavření nájemní smlouvy na byt č. 7 v č.p. 857 v ulici Husova ve Vysokém Mýtě s manželi Róbertem (nar.10.01.1969) a Ivetou (nar.01.06.1972) Duždovými, oba bytem Husova 857, Vysoké Mýto na dobu určitou v délce 1 měsíce, délka trvání nájmu se automaticky prodlouží vždy o dobu 1 měsíce v případě, že nájemce řádně uhradí sjednané nájemné a úhradu za služby s nájmem spojené v souladu s nájemní smlouvou, nájem však skončí nejpozději ke dni 31.12.2014, a to podle podmínek Směrnice pro přidělování nájemních bytů ve vlastnictví města Vysokého Mýta.

Zodpovídá: vedoucí oddělení správy majetku

Termín: 31.07.2014

                                                                                                         

759/14

Rada města schvaluje

uzavření nájemní smlouvy na byt č. 9 v č.p. 156 v ulici Husova ve Vysokém Mýtě s paní Annou Giňovou (03.05.1979), bytem Husova 156, Vysoké Mýto na dobu určitou v délce 1 měsíce, délka trvání nájmu se automaticky prodlouží vždy o dobu 1 měsíce v případě, že nájemce řádně uhradí sjednané nájemné a úhradu za služby s nájmem spojené v souladu s nájemní smlouvou, nájem však skončí nejpozději ke dni 31.12.2014, a to podle podmínek Směrnice pro přidělování nájemních bytů ve vlastnictví města Vysokého Mýta.

Zodpovídá: vedoucí oddělení správy majetku

Termín: 31.07.2014

                                                                                                                     

760/14

Rada města schvaluje

uzavření nájemní smlouvy na byt č. 4 v č.p. 857 v ulici Husova ve Vysokém Mýtě s paní Žanetou Giňovou (nar. 03.05.1977), bytem Husova 857, Vysoké Mýto na dobu určitou v délce 1 měsíce, délka trvání nájmu se automaticky prodlouží vždy o dobu 1 měsíce v případě, že nájemce řádně uhradí sjednané nájemné a úhradu za služby s nájmem spojené v souladu s nájemní smlouvou, nájem však skončí nejpozději ke dni 31.12.2014, a to podle podmínek Směrnice pro přidělování nájemních bytů ve vlastnictví města Vysokého Mýta.

Zodpovídá: vedoucí oddělení správy majetku

Termín: 31.07.2014

                                                                                                                     

761/14

Rada města schvaluje

uzavření nájemní smlouvy na byt č. 23 v č.p. 156 v ulici Husova ve Vysokém Mýtě s paní Hedvikou Varadiovou (nar. 03.06.1972), bytem Husova 156, Vysoké Mýto na dobu určitou v délce 1 měsíce, délka trvání nájmu se automaticky prodlouží vždy o dobu 1 měsíce v případě, že nájemce řádně uhradí sjednané nájemné a úhradu za služby s nájmem spojené v souladu s nájemní smlouvou, nájem však skončí nejpozději ke dni 31.12.2014, a to podle podmínek Směrnice pro přidělování nájemních bytů ve vlastnictví města Vysokého Mýta.

Zodpovídá: vedoucí oddělení správy majetku

Termín: 31.07.2014

                                                                                             

762/14

Rada města schvaluje

uzavření nájemní smlouvy na byt č. 7 v č.p. 171 v ulici Čapkovská ve Vysokém Mýtě s panem Františkem Tříškou (nar. 16.04.1964), bytem Čapkovská 171, Vysoké Mýto na dobu určitou v délce 1 měsíce, délka trvání nájmu se automaticky prodlouží vždy o dobu 1 měsíce v případě, že nájemce řádně uhradí sjednané nájemné a úhradu za služby s nájmem spojené v souladu s nájemní smlouvou, nájem však skončí nejpozději ke dni 31.12.2014, a to podle podmínek Směrnice pro přidělování nájemních bytů ve vlastnictví města Vysokého Mýta.

Zodpovídá: vedoucí oddělení správy majetku

Termín: 31.07.2014

                                                                                                                     

763/14

Rada města schvaluje

uzavření nájemní smlouvy na byt č. 3 v č.p. 857 v ulici Husova ve Vysokém Mýtě s manželi Renatou (nar. 21.11.1975) a Petrem (nar.28.06.1975) Ferkovými, oba bytem Husova 857, Vysoké Mýto na dobu určitou v délce 1 měsíce, délka trvání nájmu se automaticky prodlouží vždy o dobu 1 měsíce v případě, že nájemce řádně uhradí sjednané nájemné a úhradu za služby s nájmem spojené v souladu s nájemní smlouvou, nájem však skončí nejpozději ke dni 31.12.2014, a to podle podmínek Směrnice pro přidělování nájemních bytů ve vlastnictví města Vysokého Mýta.

Zodpovídá: vedoucí oddělení správy majetku

Termín: 31.07.2014

                                                                                                                     

764/14

 

Rada města schvaluje

uzavření nájemní smlouvy na byt č. 3 v č.p. 856 v ulici Husova ve Vysokém Mýtě s manželi Albínem (nar.10.04.1958) a Květou (nar.22.09.1958) Ferkovými, bytem Husova 856, Vysoké Mýto na dobu určitou v délce 1 měsíce, délka trvání nájmu se automaticky prodlouží vždy o dobu 1 měsíce v případě, že nájemce řádně uhradí sjednané nájemné a úhradu za služby s nájmem spojené v souladu s nájemní smlouvou, nájem však skončí nejpozději ke dni 31.12.2014, a to podle podmínek Směrnice pro přidělování nájemních bytů ve vlastnictví města Vysokého Mýta.

Zodpovídá: vedoucí oddělení správy majetku

Termín: 31.07.2014

                                                                                                                     

765/14

Rada města schvaluje

uzavření nájemní smlouvy na byt č. 3 v č.p. 858 v ulici Husova ve Vysokém Mýtě s manželi Deziderem (nar. 05.05.1964) a Olgou (nar.11.12.1965) Husárovými, bytem Husova 858, Vysoké Mýto na dobu určitou v délce 1 měsíce, délka trvání nájmu se automaticky prodlouží vždy o dobu 1 měsíce v případě, že nájemce řádně uhradí sjednané nájemné a úhradu za služby s nájmem spojené v souladu s nájemní smlouvou, nájem však skončí nejpozději ke dni 31.12.2014, a to podle podmínek Směrnice pro přidělování nájemních bytů ve vlastnictví města Vysokého Mýta.

Zodpovídá: vedoucí oddělení správy majetku

Termín: 31.07.2014

           

                                                                                                         

766/14

Rada města schvaluje

uzavření nájemní smlouvy na byt č. 5 v č.p. 856 v ulici Husova ve Vysokém Mýtě s manželi Annou (nar. 28.09.1964) a Deziderem (nar. 30.12.1960) Ferkovými, oba bytem Husova 856, Vysoké Mýto na dobu určitou v délce 1 měsíce, délka trvání nájmu se automaticky prodlouží vždy o dobu 1 měsíce v případě, že nájemce řádně uhradí sjednané nájemné a úhradu za služby s nájmem spojené v souladu s nájemní smlouvou, nájem však skončí nejpozději ke dni 31.12.2014, a to podle podmínek Směrnice pro přidělování nájemních bytů ve vlastnictví města Vysokého Mýta.

Zodpovídá: vedoucí oddělení správy majetku

Termín: 31.07.2014

                                                                                                                     

767/14

Rada města schvaluje

uzavření nájemní smlouvy na byt č. 15 v č.p. 156 v ulici Husova ve Vysokém Mýtě s paní Helenou Kramčaninovou ( nar.08.09.1971), bytem Husova 156, Vysoké Mýto na dobu určitou v délce 1 měsíce, délka trvání nájmu se automaticky prodlouží vždy o dobu 1 měsíce v případě, že nájemce řádně uhradí sjednané nájemné a úhradu za služby s nájmem spojené v souladu s nájemní smlouvou, nájem však skončí nejpozději ke dni 31.12.2014, a to podle podmínek Směrnice pro přidělování nájemních bytů ve vlastnictví města Vysokého Mýta a dále za podmínky dodržování splátkového kalendáře s minimální měsíční splátkou 2.000 Kč.

Zodpovídá: vedoucí oddělení správy majetku

Termín: 31.07.2014

                                                                                                         

768/14

Rada města schvaluje

uzavření nájemní smlouvy na byt č. 24 v č.p. 156 v ulici Husova ve Vysokém Mýtě s paní Hanou Borskou (nar. 09.07.1984), bytem Husova 156, Vysoké Mýto na dobu určitou v délce 1 měsíce, délka trvání nájmu se automaticky prodlouží vždy o dobu 1 měsíce v případě, že nájemce řádně uhradí sjednané nájemné a úhradu za služby s nájmem spojené v souladu s nájemní smlouvou, nájem však skončí nejpozději ke dni 31.12.2014, a to podle podmínek Směrnice pro přidělování nájemních bytů ve vlastnictví města Vysokého Mýta a dále za podmínky splácení pohledávky s minimální měsíční splátkou 750 Kč.

Zodpovídá: vedoucí oddělení správy majetku

Termín: 31.07.2014

                                                                                                                     

769/14

Rada města schvaluje

uzavření nájemní smlouvy na byt č. 13 v č.p. 156 v ulici Husova ve Vysokém Mýtě s panem Filipem Giňou (nar.10.11.1988) a  Marcelou Bykárovou (nar.28.10.1988), bytem Husova 156, Vysoké Mýto na dobu určitou v délce 1 měsíce, délka trvání nájmu se automaticky prodlouží vždy o dobu 1 měsíce v případě, že nájemce řádně uhradí sjednané nájemné a úhradu za služby s nájmem spojené v souladu s nájemní smlouvou, nájem však skončí nejpozději ke dni 31.12.2014, a to podle podmínek Směrnice pro přidělování nájemních bytů ve vlastnictví města Vysokého Mýta a dále za podmínky dodržování splátkového kalendáře s minimální měsíční splátkou ve výši 1.000 Kč.

Zodpovídá: vedoucí oddělení správy majetku

Termín: 31.07.2014

                                                                                                                     

770/14

Rada města schvaluje

uzavření nájemní smlouvy na byt č. 5 v č.p. 858 v ulici Husova ve Vysokém Mýtě s paní Simonou Bykarovou (nar. 25.01.1984), bytem Husova 858, Vysoké Mýto na dobu určitou v délce 1 měsíce, délka trvání nájmu se automaticky prodlouží vždy o dobu 1 měsíce v případě, že nájemce řádně uhradí sjednané nájemné a úhradu za služby s nájmem spojené v souladu s nájemní smlouvou, nájem však skončí nejpozději ke dni 31.12.2014, a to podle podmínek Směrnice pro přidělování nájemních bytů ve vlastnictví města Vysokého Mýta a dále za podmínky uzavření splátkového kalendáře s minimální měsíční splátkou 1.000 Kč.

Zodpovídá: vedoucí oddělení správy majetku

Termín: 31.07.2014                                                                                                 

771/14

Rada města schvaluje

uzavření nájemní smlouvy na byt č. 1 v č.p. 857 v ulici Husova ve Vysokém Mýtě s manželi Marcelou (nar. 14.11.1979) a Miroslavem (nar. 28.02.1974) Giňovými, oba bytem Husova 857, Vysoké Mýto na dobu určitou v délce 1 měsíce, délka trvání nájmu se automaticky prodlouží vždy o dobu 1 měsíce v případě, že nájemce řádně uhradí sjednané nájemné a úhradu za služby s nájmem spojené v souladu s nájemní smlouvou, nájem však skončí nejpozději ke dni 30.9.2014, a to podle podmínek Směrnice pro přidělování nájemních bytů ve vlastnictví města Vysokého Mýta a dále za podmínky dodržování splátkového kalendáře s minimální měsíční splátkou 5.000 Kč.

Zodpovídá: vedoucí oddělení správy majetku

Termín: 31.07.2014

                                                                                                         

    

772/14                                          

Rada města schvaluje

uzavření nájemní smlouvy na byt č. 20 v č.p. 715 v ulici Prokopa Velikého ve Vysokém Mýtě s paní Erikou Balážovou (nar.29.07.1969), bytem Prokopa Velikého 715, Vysoké Mýto na dobu určitou do 31.12.2014.

Zodpovídá: vedoucí oddělení správy majetku

Termín: 31.07.2014

 

                                                                                                         

 

 

773/14

 

Rada města schvaluje

uzavření nájemní smlouvy na byt č. 8 v č.p. 114 v ulici Jiřího z Poděbrad ve Vysokém Mýtě s paní Ilonou Husákovou (nar. 21.05.1953), bytem Jiřího z Poděbrad 114, Vysoké Mýto na dobu určitou do 31.12.2014.

Zodpovídá: vedoucí oddělení správy majetku

Termín: 31.07.2014

                                                                                                                     

774/14

Rada města schvaluje

uzavření nájemní smlouvy na byt č. 16 v č.p. 777 v ulici V Břízkách ve Vysokém Mýtě s panem Markem Puškou (nar.24.07.1974), bytem V Břízkách 777, Vysoké Mýto na dobu určitou do 31.12.2014.

Zodpovídá: vedoucí oddělení správy majetku

Termín: 31.07.2014

                                                                                                                     

775/14

 

Rada města schvaluje

 

uzavření dodatku k prodloužení nájemní smlouvy na byt č. 9 v č.p. 815 v ulici V Peklovcích ve Vysokém Mýtě s paní Antonií Frycovou (nar. 23.08.1956), bytem V Peklovcích 815, Vysoké Mýto na dobu určitou 2 roky.

Zodpovídá: vedoucí oddělení správy majetku

Termín: 31.07.2014

                                                                                                                     

776/14

Rada města schvaluje

uzavření nájemní smlouvy na byt č. 9 v č.p. 780 v ulici V Břízkách ve Vysokém Mýtě s panem Pavlem Machem (nar.14.12.1989) bytem Morašice 96. Nájemní smlouva bude uzavřena na dobu určitou 1 rok. Podmínkou přidělení bytu je předplacení ročního nájemného ve výši 30.000,-Kč. Pokud první vylosovaný byt odmítne, bude byt přidělen dalšímu vylosovanému žadateli:

2. Eva Bartošová (nar.23.01.1952), bytem Gen.Svatoně 147, Vysoké Mýto

3. Jana Neprašová (nar.24.04.1990), bytem U Potoka 759, Vysoké Mýto

Zodpovídá: vedoucí oddělení správy majetku

Termín: 31.07.2014

                                                                                                         

777/14

Rada města schvaluje

 

uzavření nájemní smlouvy na byt č. 4 v č.p. 718 v ulici Prokopa Velikého ve Vysokém Mýtě s panem Jiřím Chalupou (nar.03.03.1987) bytem Dvořisko 31, Choceň. Nájemní smlouva bude uzavřena na dobu určitou 1 rok. Podmínkou přidělení bytu je předplacení ročního nájemného ve výši 35.000,-Kč. Pokud první vylosovaný byt odmítne, bude byt přidělen dalšímu vylosovanému žadateli:

2. Lenka Škrancová (nar.01.02.1990), bytem Lipová 138, Vysoké Mýto

3. Ivana Sekaninová (nar.11.05.1977), bytem Sladovnická 420, Vysoké Mýto

Zodpovídá: vedoucí oddělení správy majetku

Termín: 31.07.2014                                                                                                 

 

778/14

 

Rada města schvaluje

uzavření nájemní smlouvy na byt č. 2 v č.p. 717 v ulici Prokopa Velikého ve Vysokém Mýtě Pavlem Machem (nar.14.12.1989) bytem Morašice 96. Nájemní smlouva bude uzavřena na dobu určitou 1 rok. Podmínkou přidělení bytu je předplacení ročního nájemného ve výši 24.000,-Kč. Pokud první vylosovaný byt odmítne, bude byt přidělen dalšímu vylosovanému žadateli:

2. Martina Čiháková (nar.07.01.1986), bytem Prokopa Velikého 718, Vysoké Mýto

3. Miroslav Vebr (nar.18.04.1990), bytem V Zahrádkách 531, Vysoké Mýto

Zodpovídá: vedoucí oddělení správy majetku

Termín: 31.07.2014

                                                                                                                     

779/14

Rada města schvaluje

převedení užívacích práv k bytu č. 7 v č.p. 775 náměstí Naděje ve Vysokém Mýtě z paní xx na pana xx (nar. xx.xx.xx), bytem xx.  

Zodpovídá: vedoucí oddělení správy majetku

Termín: 31.07.2014

                                                                                                         

780/14

Rada města odkládá

převedení užívacích práv k bytu č. 17 v č.p. 774 náměstí Naděje ve Vysokém Mýtě 

do doby dodání podkladů družstva NOVÝ DOMOV Vysoké Mýto.

Zodpovídá: vedoucí oddělení správy majetku

Termín: 31.07.2014

                                                                                                                     

 

 

781/14

 

Rada města neschvaluje

 

uzavření dodatku k prodloužení nájemní smlouvy na byt č. 8 v č.p. 815 v ulici V Peklovcích ve Vysokém Mýtě s paní Ilonou Hladilovou  (nar. 24.03.1970) bytem V Peklovcích 815, Vysoké Mýto.

Zodpovídá: vedoucí oddělení správy majetku

Termín: 31.07.2014                                                                         

782/14

 

Rada města odkládá

 

vyhlášení výběrového řízení na byt č.1 v č.p.198 v ulici Karolíny Světlé bez podmínky  předplaceného nájemného na jednání rady města dne 9. 7. 2014.

                                                                                                                     

 

 

783/14

Rada města schvaluje

záměr prodat, na základě obdržených žádostí, nemovité věci v obci a katastrálním území Vysoké Mýto zapsané na listu vlastnictví č. 10001 u Katastrálního úřadu pro Pardubický kraj, Katastrální pracoviště Ústí nad Orlicí, a to:

-    pozemek parc. č. 10740/2 - zastavěná plocha a nádvoří, jehož součástí je stavba bez čp/če, stavba technického vybavení (senážní žlab);

-    pozemek parc. č. 10740/3 - zastavěná plocha a nádvoří, jehož součástí je stavba bez čp/če, stavba technického vybavení (fermentor);

-    pozemek parc. č. 10740/4 - zastavěná plocha a nádvoří, jehož součástí je stavba bez čp/če, stavba technického vybavení (uskladňovací nádrž s plynojemem);

-    pozemek parc. č. 10740/8 - zastavěná plocha a nádvoří, na pozemku stojí stavba Pražské Předměstí čp. 527, stavba technického vybavení (bioplynová stanice);

-    pozemek parc. č. 10748/2 - zastavená plocha a nádvoří, na pozemku stojí stavba Pražské Předměstí čp. 527, stavba technického vybavení (bioplynová stanice);

-    pozemek parc. č. 10740/7 - ostatní plocha - jiná plocha;

-    pozemek parc. č. 10748/3  ostatní plocha - manipulační plocha;

-    pozemek parc. č. 10740/11 vzniklý oddělením z pozemku parc. č. 10740/6 na základě geometrického plánu č. 3841-139/2014

včetně technologického souboru movitých a nemovitých věcí nezapisovaných do katastru nemovitostí, které jsou nezbytné k zajištění provozu Fermentační stanice a tvoří součást nebo příslušenství Fermentační stanice:

-      mostní váha postavená na pozemku parc. č. 10740/7

-      přístřešek na kal u severní strany budovy bioplynové stanice

-      opěrná zeď

-      komunikace a zpevněné plochy na pozemku parc. č. 10740/7

-      dešťová kanalizace

-      vodovod

-      veřejné osvětlení

-      oplocení

-      sloupová trafostanice postavená na pozemku parc. č. 10740/11

-      příjem suroviny k hygienizaci a hygienizace

-      příjem běžné suroviny

-      rozvody bioplynu

-      kogenerace

-      drtič

-      ohřev kalů

-      separace

-      rozvody a regulace tepla

-      vzduchotechnika

-      elektroinstalace nízkého napětí (technologie a přípojka)

-      měření a regulace

Zodpovídá: vedoucí OPM

Termín: ihned

                                                                                                         

 

 

 

 

784/14

Rada města schvaluje

uzavření Smlouvy o zřízení služebnosti inženýrské sítě mezi městem Vysokým Mýtem jako povinným a společností Vodovody a kanalizace Vysoké Mýto, s.r.o., IČ 25923099, se sídlem Čelakovského 6/II, Vysoké Mýto jako oprávněným, pro uložení vodovodního řadu PVC 90 mm a elektrického kabelu v pozemcích parc. č. 10740/6  a 10738 v obci a k.ú. Vysoké Mýto.                                                                                      

Zodpovídá: vedoucí OPM

Termín: 31.07.2014

                                                                                                         

785/14

Rada města schvaluje

uzavření Smlouvy o zřízení služebnosti cesty mezi městem Vysokým Mýtem jako povinným a společností Vodovody a kanalizace Vysoké Mýto, s.r.o., IČ 25923099, se sídlem Čelakovského 6/II, Vysoké Mýto jako oprávněným, za účelem zajištění přístupu a příjezdu k trafostanici ČOV umístěné na pozemku parc. č. 10740/6 v obci a k.ú. Vysoké Mýto.                                                                                     

Zodpovídá: vedoucí OPM

Termín: 31.07.2014

 

                                                                                                         

 

786/14

 

Rada města nesouhlasí

 

s výjimkou z časově vymezeného období nočního klidu dle žádosti pana Romana Svobody.

Zodpovídá: vedoucí OPM

Termín: ihned

                                                                                                         

 

787/14

Rada města schvaluje

 

poskytnutí dotace města Vysokého Mýta ve výši 20 000 Kč Klubu letců veteránů na vydání publikace s leteckými fotografiemi města Vysokého Mýta.

Zodpovídá: vedoucí OKT

Termín:  ihned

                                                                                                         

788/14

Rada města schvaluje

 

zahraniční služební cestu radní Ivany Zemkové do partnerského Korbachu (Německo) ve dnech 3. 7. – 6. 7. 2014.

Zodpovídá: vedoucí OKT

Termín: ihned

                                                                                                         

789/14

Rada města schvaluje

 

prodej zboží Vysokomýtské kulturní, o. p. s. IČ: 28852150  pořízeného městem Vysokým Mýtem do 31. 12. 2012 pro prodej v informačním centru za 50 % pořizovací ceny bez DPH a zboží nakoupené od 1. 1. 2013 do 30. 6. 2014 za pořizovací cenu bez DPH dle přiloženého návrhu.

Zodpovídá: vedoucí OKT

Termín: 30. 6.   2014

                                                                                                                     

790/14

Rada města schvaluje

 

dohodu o ukončení smlouvy o poskytování služeb při prodeji vstupenek se společností IRSnet CZ, s. r. o. se sídlem Radlická 28/663, 15000 Praha 5 Smíchov,

IČ 26732122 k 30. 6. 2014 v předloženém znění.

Zodpovídá: vedoucí OKT

Termín: 30. 6. 2014

                                                                                                         

 

791/14

 

Rada města schvaluje

 

návrh zadávací dokumentace, včetně příloh na veřejnou zakázku na služby, která bude vyhlášena formou zjednodušeného podlimitního řízení dle zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, ve znění pozdějších předpisů, na akci: „Stezka botanickou zahradou Vysoké Mýto - revitalizace zeleně“.

Zodpovídá: vedoucí odboru investic

Termín: 31.08.2014

 

                                                                                                                     

 

 

 

792/14

 

Rada města schvaluje

seznam uchazečů ve složení:

- Zahrada Harta s.r.o., Voštice 129, 566 01 Vysoké Mýto, IČ 28774990;

- Ing. Tomáš Krásný, Špindlerova 1156, 562 01 Ústí nad Orlicí, IČ 61204722;

- Pavel Haupt, Kunčice 274, 561 51 Letohrad, IČ 63201038;

- Vojtěch Plecháč, DiS., Soběslavská 56,130 00 Praha 3 – Vinohrady, IČ: 76549488;

- Antonín Přibyl, Velké náměstí 21/31, 500 03 Hradec Králové, IČ 76297748;

kteří budou vyzvání k podání cenových nabídek na veřejnou zakázku na služby v souvislosti s realizací akce „Stezka botanickou zahradou Vysoké Mýto - revitalizace zeleně“.

Zodpovídá: vedoucí odboru investic

Termín: 31.08.2014

 

                                                                                                                     

 

 

 

793/14

 

Rada města jmenuje

 

komisi pro otevírání obálek s nabídkami, posouzení a hodnocení nabídek, na veřejnou zakázku na služby, která bude vyhlášena formou zjednodušeného podlimitního řízení dle zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, ve znění pozdějších předpisů, na akci „Stezka botanickou zahradou Vysoké Mýto - revitalizace zeleně“, ve složení (v závorce jsou uvedeni náhradníci):

 

- Ing. Miloslav Soušek – starosta (Ing. František Jiraský – místostarosta);

- Ing. Jaromír Andrle – vedoucí OIN (Ing. Jana Králíková – referentka OIN);

- JUDr. Libor Poláček – vedoucí OPM (Mgr. Lenka Kubíčková – vedoucí OPP);

- Ing. Jana Kulhánková – Zahradní architektura Pardubice s.r.o (Ing. Jitka Šídlová –

  Zahradní architektura Pardubice s.r.o.);

- Ing. Veronika Richtrová – pověřena řízením OŽP (Jana Janecká – referentka OŽP).

Zodpovídá: vedoucí odboru investic

Termín: 31.08.2014

 

                                                                                                                     

 

 

 

794/14

Rada města schvaluje

uzavření příkazní smlouvy s Ing. Petrem Vláškem, Selicharova 1419/1, 500 12 Hradec Králové, IČ: 74836994, na komplexní administraci výběrového řízení zadávané formou zjednodušeného podlimitního řízení na služby dle zákona č. 137/2006 Sb., ve znění pozdějších předpisů na akci „Regenerace přírodních zahrad mateřských školek ve Vysokém Mýtě“, za nabídkovou cenu 30.000,00 Kč včetně DPH.

Zodpovídá: vedoucí odboru investic

Termín: 31.07.2014

                                                                                                         

795/14

Rada města rozhodla

o výběru nejvhodnější nabídky a pořadí nabídek podaných v zadávacím řízení ve veřejné zakázce malého rozsahu na stavební práce na akci: „Oprava omítek kamenného zdiva“:

1. ELESTAV s.r.o., Vysoké Mýto, Pražské Předměstí, Vraclavská 237, IČ: 25993046,

    nabídková cena 472.570,00 Kč bez DPH, 571.811,00 Kč s DPH;

2. Jurina s.r.o., Lidmily Malé 618, 530 12 Pardubice, IČ 28849787,

    nabídková cena 477.554,05 Kč bez DPH, 577.840,45 Kč s DPH;

3. DUMIT+ s.r.o., Němčice 24, 533 52 Staré Hradiště, IČ 27534383,

    nabídková cena 511.100,00 Kč bez DPH, 618.431,00 Kč s DPH;

4. Miroslav Špaček, Pionýrská 366, 550 01 Broumov, IČ 72853841,

    nabídková cena 515.865,25 Kč bez DPH, 624.197,05 Kč s DPH;

5. Stavitelství-Trunec s.r.o., Zimní 823, 566 01 Vysoké Mýto, IČ 27528545,

    nabídková cena 526.076,35 Kč bez DPH, 636.552,45 Kč s DPH;

6. MEJTOSTAV spol.s r.o., Jiřího z Poděbrad 166, 56601 Vysoké Mýto, IČ27552616,

    nabídková cena 558.931,00 Kč bez DPH, 676.306,51 Kč s DPH;

7. KAVOSTAV s.r.o., Komenského 160, 566 01 Vysoké Mýto IČ 28791193,

    nabídková cena 595.983,00 Kč bez DPH, 721.140,00 Kč s DPH.

Zodpovídá: vedoucí odboru investic

Termín: ihned

                                                                                                                     

796/14

Rada města schvaluje

uzavření smlouvy o dílo se společností ELESTAV s.r.o., Vysoké Mýto, Pražské Předměstí, Vraclavská 237, IČ: 25993046, jako dodavatelem stavebních prací na akci: „Oprava omítek kamenného zdiva“, za nabídkovou cenu, která bez DPH činí 472.570,00 Kč, s DPH činí 571.811,00 Kč.

Zodpovídá: vedoucí odboru investic

Termín: 15.07.2014

                                                                                                         

797/14

Rada města schvaluje

uzavření smlouvy o zajištění provozu a údržby plynovodní přípojky pro objekt ul. Jiřího z Poděbrad 112, Vysoké Mýto, se společností RWE Distribuční služby s.r.o., Plynárenská 499/1, 65702 Brno, IČ 27935311, dle předloženého návrhu.

Zodpovídá: vedoucí odboru investic

Termín: 31.07.2014

                                                                                                                     

 

798/14

 

Rada města schvaluje

uzavření smlouvy číslo Z_S24_12_8120038830 na realizaci distribučního zařízení určeného k dodávce elektrické energie s firmou ČEZ Distribuce a.s., Děčín IV – Podmokly, Teplická 874/8, PSČ 405 02, IČ 24729035, dle předloženého návrhu.

Zodpovídá: vedoucí odboru investic

Termín: 31.08.2014

                                                                                                         

799/14

Rada města schvaluje

 

vyúčtování smluvní pokuty společnosti Ing. Miloš Kudrnovský, Bílá Třemešná 33, 544 72 Bílá Třemešná, IČ: 74376586, za prodlení s předáním řádného a bezvadného plnění dle sjednaného termínu, a to dle uzavřené smlouvy o dílo.

Zodpovídá: vedoucí odboru investic

Termín: 31.08.2014

                                                                                                                     

 

 

 

 

800/14

Rada města schvaluje

dodatek č. 2 k organizačnímu řádu Městského úřadu Vysoké Mýto.

Zodpovídá: tajemník

Termín: 30.06.2014

                                  

             

 

 

Ing. Miloslav  S o u š e k

starosta

                                                                                                                                             

 

Ivana  Z e m k o v á

členka rady města