Klávesové zkratky na tomto webu - základní
Přejít přímo na obsah stránky

Vysoké Mýto

oficiální stránky města

Dnes je pondělí 1.6.2020

Usnesení RM č. 2014-19 ze dne 11.6.2014

16.06.14

Souhrn usnesení č. 19/14

 

z jednání Rady města Vysokého Mýta,  konané dne 11. 6. 2014

675/14

Rada města schvaluje

pořad schůze rady města konané dne 11. 6. 2014 dle předloženého návrhu.

                                                                                                                                                                                                                                                                               

676/14

 

Rada města souhlasí

 

s těžbou cihlářské hlíny na p. p. č. 3990/18 v k. ú. Vysoké Mýto fmou Cihelna Vysoké Mýto, s. r. o. v rozsahu a způsobem dle žádosti ze dne 23.05.2014, č. j. 44/2014/Mo za podmínky, že fma zajistí očistu nákladních vozidel před vjezdem na místní komunikaci a průběžné čištění místní komunikace od hlíny v průběhu dopravy vytěžené cihlářské suroviny.

Zodpovídá:      Ing. Milan Zeman

Termín:           28.06.2014

                                                                                                                     

 

677/14

 

Rada města doporučuje

 

zastupitelstvu města schválit souhlas se zařazením správního území do území působnosti Strategie komunitně vedeného místního rozvoje (SCLLD), v rámci zařazení svého území do území působnosti MAS Litomyšlsko na období 2014–2020.

Zodpovídá:      Ing. Milan Zeman

Termín:           27.06.2014

                                                                                             

678/14

Rada města bere na vědomí

stav přípravy a plánování další etapy cyklostezky Vysoké Mýto – Litomyšl.

                                                                                                                     

679/14

Rada města doporučuje

 

zastupitelstvu města přijmout následující usnesení

Zastupitelstvo města schvaluje ukončení členství města Vysokého Mýta v Asociaci turistických informačních center ČR, IČ: 62930460 k 30. 6. 2014. 

Zodpovídá: vedoucí OKT

Termín:  ihned

                                                                                                                     

680/14

Rada města doporučuje

zastupitelstvu města přijmout toto usnesení:

Zastupitelstvo města schvaluje rozpočtové opatření č.4-2014 ve znění doplňku č.1.

Zodpovídá: vedoucí odboru finančního

Termín: 18.06.2014

                                                                                                         

681/14

 

Rada města doporučuje

zastupitelstvu města přijmout toto usnesení:

Zastupitelstvo města schvaluje koupi pozemku parc. č. 2439/2 ostatní plocha – zeleň a pozemku parc. č. 2439/3 zastavěná plocha a nádvoří, jehož součástí je stavba Pražské Předměstí, čp. 511, jiná stavba, vše v obci a k.ú. Vysoké Mýto od společnosti GOLFIT, spol. s r.o., IČ 48151203, se sídlem U Plovárny 511, Vysoké Mýto za celkovou kupní cenu ve výši 3.000.000,- Kč. Kupní cena bude uhrazena v následujících splátkách:

1. splátka ve výši 300.000,- Kč do 30 dnů od uzavření smlouvy,

2. splátka ve výši 1.000.000,- Kč do 30.11.2015,

3. splátka ve výši 1.700.000,- Kč do 30.11.2016

 Daň z převodu nemovitých věcí hradí prodávající, tj. spol. GOLFIT, spol. s r.o.

Zodpovídá: vedoucí OPM

Termín: 18.06.2014

                                                                                                                     

682/14

Rada města schvaluje

záměr směnit, s vlastníkem pozemku parc. č. 4048/14, pozemek parc. č. 4052/21 orná půda o výměře 18 m2 a pozemek parc. č. 4052/22 zastavěná plocha a nádvoří o výměře 1 m2, vše v katastrálním území Vysoké Mýto. Pozemky jsou zapsány na listu vlastnictví č. 10001 pro obec a k.ú. Vysoké Mýto u Katastrálního úřadu pro Pardubický kraj, Katastrální pracoviště Ústí nad Orlicí.

Zodpovídá: vedoucí OPM

Termín: ihned

                                                                                                                     

 

683/14

 

Rada města doporučuje

zastupitelstvu města přijmout toto usnesení:

Zastupitelstvo města schvaluje dodatek č. 7 ke zřizovací listině příspěvkové organizace Technické služby Vysoké Mýto, IČ: 70888671.

Zodpovídá: vedoucí OPM

Termín: 18.06.2014

                                                                                                                     

684/14

Rada města doporučuje

 

zastupitelstvu města přijmout toto usnesení:

Zastupitelstvo města mění usnesení ZM č. 74/14 tak, že slova „Správa školských zařízení Vysoké Mýto, příspěvková organizace“ se nahrazují slovy „Správa školských zařízení – domov mládeže a školní jídelna, Vysoké Mýto, příspěvková organizace“.

Zodpovídá: vedoucí OPM

Termín: 18.6.2014

                                                                                                         

685/14

Rada města neschvaluje

užívání veřejného prostranství, nám. Přemysla Otakara II., v místě dle předloženého zákresu, ve dne 20.6.2014 od 8:00 do 18:00 za účelem pořádání reklamní akce společnosti PC COMP s.r.o., neboť v tento den bude na náměstí Přemysla Otakara II. probíhat kulturní akce 13. ročník Evropského svátku hudby.

Zodpovídá: vedoucí oddělení správy majetku

Termín: 30.06.2014

                                                                                                                     

686/14

Rada města schvaluje

 

uzavření Smlouvy o sdružených službách dodávky plynu č. 8130000001 mezi městem Vysokým Mýtem a společností SYNERGY SOLUTION s.r.o., IČ: 28622740, Kubelíkova 1224/42, Praha – Žižkov, 130 00 v předloženém znění.

Zodpovídá: vedoucí oddělení správy majetku

Termín: 30.06.2014

                                                                                                                     

687/14

 

Rada města schvaluje

převedení užívacích práv k bytu č. 6 v č.p. 773 náměstí Naděje ve Vysokém Mýtě z paní Aleny Šestákové na pana Radka Svatoše (nar. 04.09.1983), bytem Jehnědí 71, Ústí nad Orlicí.

Zodpovídá: vedoucí oddělení správy majetku

Termín: 30.06.2014

                                                                                                         

688/14

 

Rada města schvaluje

 

záměr na akci „ZŠ Javornického čp. 2 - oprava střešních oken“.

Zodpovídá: vedoucí odboru investic

Termín: ihned

 

                                                                                                                     

 

689/14

 

Rada města schvaluje

 

návrh zadávací dokumentace včetně příloh na veřejnou zakázku malého rozsahu na stavební práce pro výběr zhotovitele na akci „ZŠ Javornického čp. 2 - oprava střešních oken“.

Zodpovídá: vedoucí odboru investic

Termín: 31.07.2014

           

                                                                                             

690/14

Rada města schvaluje

seznam uchazečů ve složení:

-       KAVOSTAV s.r.o., Komenského 160, 566 01 Vysoké Mýto, IČ: 28791193;

-       SAREKO s.r.o., Husova 187, 566 01 Vysoké Mýto, IČ: 45539197;

-       ELESTAV s.r.o., Vraclavská 237, 566 01, Vysoké Mýto, IČ: 02249863;

-       ROMAN ROZLIVKA, Talafúsova 461, 566 01 Vysoké Mýto, IČ: 48609820;

-       VÁCLAV VÍTEK, Záměstí 133, 565 01 Choceň, IČ 69138095.

kteří budou vyzvání k podání cenových nabídek na veřejnou zakázku malého rozsahu na stavební práce pro výběr zhotovitele na akci: „ZŠ Javornického čp. 2 - oprava střešních oken“.

Zodpovídá: vedoucí odboru investic

Termín: 31.07.2014

                                                                                                         

691/14

Rada města schvaluje

Dodatek č. 2 Smlouvy o dílo ze dne 22.05.2014 uzavřené mezi městem Vysoké Mýto a společností BAK stavební společnost, a.s., se sídlem Vodní 177, 541 01 Trutnov, IČ 28402758, s termínem dokončení díla do 18.07.2014.

Zodpovídá: vedoucí odboru investic

Termín: 31.07.2014

                                                                                                         

692/14

Rada města schvaluje

návrh výzvy k  jednání na zajištění jednacího řízení bez uveřejnění na dodatečné stavební práce na akci „Muzeum českého karosářství – Rekonstrukce budov bývalé staré radnice (soudu) č.p. 96 na náměstí Přemysla Otakara II. a vězení č.p. 165 ul. A.V. Šembery, Vysoké Mýto – Město – související stavební práce“.

Zodpovídá: vedoucí odboru investic

Termín: 31.07.2014

                                                                                                                     

 

693/14

Rada města jmenuje

 

komisi pro otevírání obálek s nabídkami a pro posouzení nabídek, na veřejnou zakázku zadanou v jednacím řízení bez uveřejnění na akci „Muzeum českého karosářství – Rekonstrukce budov bývalé staré radnice (soudu) č.p. 96 na náměstí Přemysla Otakara II. a vězení č.p. 165 ul. A.V. Šembery, Vysoké Mýto – Město – související stavební práce“, ve složení (v závorce jsou uvedeni náhradníci):

 

- Ing. František Jiraský – místostarosta (Ing. Miloslav Soušek – starosta);

- Ing. Jaromír Andrle – vedoucí OIN (Ing. Jana Králíková – referentka OIN);

- JUDr. Libor Poláček – vedoucí OPM (Mgr. Lenka Kubíčková – vedoucí OPP);

- Ing. Luboš Karmín – vedoucí OSÚŽP (Bořivoj Pitra – referent OIN);

- Miroslav Lebduška – astalon s.r.o. (Ing. Tomáš Moudrý – astalon s.r.o.).

Zodpovídá: vedoucí odboru investic

Termín: ihned

694/14

Rada města schvaluje

investiční záměr na akci „Cyklostezka Vysoké Mýto - Hrušová“ a zveřejnění předběžného oznámení ve Věstníku veřejných zakázek.

Zodpovídá: vedoucí odboru investic

Termín: 31.07.2014

           

                                                                                             

695/14

Rada města schvaluje

uzavření příkazní smlouvy se společností Mgr. Petr Panýr advokátní kancelář, Vocelova 603/5, 120 00 Praha 2, IČO: 69288721, na komplexní administraci veřejné zakázky zadané formou otevřeného řízení podle § 27 zákona č. 137/2006 Sb., ve znění pozdějších předpisů, na stavební práce na akci: „Cyklostezka Vysoké Mýto - Hrušová", za nabídkovou cenu 50.000 Kč bez DPH.

Zodpovídá: vedoucí odboru investic

Termín: 31.07.2014

           

                                                                                             

696/14

Rada města bere na vědomí

zadání lesnické a ekonomické analýzy zpracování hospodaření na lesním majetku v Městských lesích Vysoké Mýto, spol. s r. o. společnosti FORESTA SG, a.s. Horní náměstí 1, 755 01 Vsetín, IČ: 60735384, s nabídkovou cenou 89.400,-Kč bez DPH.

Zodpovídá: Interní auditor

Termín: 31. 8. 2014

                                                                                                                     

697/14

Rada města schvaluje

příspěvkové organizaci Technické služby Vysoké Mýto, Průmyslová 168, 566 01 Vysoké Mýto, IČ 70888671, výsledek hospodaření k 31.12.2013 ve výši  - 1071044,96 Kč.

 

Zodpovídá: Ing. Svatoš

Termín:  ihned

                                                                                                         

698/14

Rada města schvaluje

příspěvkové organizaci Technické služby Vysoké Mýto, Průmyslová 168, 566 01 Vysoké Mýto, IČ 70888671, provést převod ztráty na neuhrazenou ztrátu minulých let.

 

Zodpovídá: Ing. Svatoš

Termín:  ihned

                                                                                                                     

699/14

Rada města schvaluje

příspěvkové organizaci Technické služby Vysoké Mýto, Průmyslová 168, 566 01 Vysoké Mýto, IČ 70888671, rozbor hospodaření za rok 2013.

 

Zodpovídá: Ing. Svatoš

Termín:  ihned

                                                                                                                     

700/14

 

Rada města schvaluje

příspěvkové organizaci Technické služby Vysoké Mýto, Průmyslová 168, 566 01 Vysoké Mýto, IČ 70888671,  účetní závěrku sestavenou k 31. 12. 2013.

 

Zodpovídá: Ing. Svatoš

Termín:  ihned

           

                                                                                             

701/14

Rada města schvaluje

 

odměnu řediteli Technických služeb Vysoké Mýto dle předloženého návrhu.

702/14

Rada města ve věci města Vysokého Mýta jako jediného společníka obchodní společnosti Městský bytový podnik Vysoké Mýto s.r.o. schvaluje

 

program jednání valné hromady Městského bytového podniku Vysoké Mýto, spol.

s r. o. dle předloženého návrhu.

 

703/14

 

Rada  města  ve  věci  města Vysoké Mýto,  jako  jediného společníka   obchodní   společnosti   Městský  bytový   podnik   Vysoké   Mýto   s.r.o. bere na vědomí

 Výroční zprávu Městského bytového podniku Vysoké Mýto s.r.o. za rok 2013.

           

                                                                                                         

 

704/14                                                                                              

Rada  města  ve  věci  města Vysoké Mýto,  jako  jediného společníka   obchodní   společnosti   Městský  bytový   podnik   Vysoké   Mýto   s.r.o. bere na vědomí

informaci o zasedání dozorčí rady Městského bytového podniku Vysoké Mýto,

spol. s r. o.

           

                                                                                             

705/14                                                                                              

 

Rada  města  ve  věci  města Vysoké Mýto,  jako  jediného společníka   obchodní   společnosti   Městský  bytový   podnik   Vysoké   Mýto   s.r.o. schvaluje

  

účetní závěrku společnosti Městský bytový podnik Vysoké Mýto s.r.o. za rok 2013 dle předloženého návrhu.

 

   

                                                                                                                     

706/14

Rada  města  ve  věci  města Vysoké Mýto,  jako  jediného společníka   obchodní   společnosti   Městský  bytový   podnik   Vysoké   Mýto   s.r.o. schvaluje

rozdělení zisku Městského bytového podniku Vysoké Mýto s.r.o. za rok 2013.

                                                                                                         

                                                                                                                     

707/14

Rada  města  ve  věci  města Vysoké Mýto,  jako  jediného společníka   obchodní   společnosti   Městský  bytový   podnik   Vysoké   Mýto   s.r.o. schvaluje

výplatu odměny členu dozorčí rady dle návrhu dozorčí rady.

           

                                                                                                         

                                                                                                         

708/14

 

Rada  města  ve  věci  města Vysoké Mýto,  jako  jediného společníka   obchodní   společnosti   Městský  bytový   podnik   Vysoké   Mýto   s.r.o. schvaluje

zprávu o vztazích mezi propojenými osobami dle předloženého návrhu.                                                                                            

709/14

Rada  města  ve  věci  města Vysoké Mýto,  jako  jediného společníka   obchodní   společnosti   Městský  bytový   podnik   Vysoké   Mýto   s.r.o. schvaluje

vyplacení prémií řediteli společnosti Městský bytový podnik Vysoké Mýto, spol. s r.o. dle návrhu dozorčí rady.

                                                                                 

 

                                                                      

Ing. Miloslav  S o u š e k

starosta

                                                                                                         

                                                                                             

Ing. František  J i r a s k ý

místostarosta