Klávesové zkratky na tomto webu - základní
Přejít přímo na obsah stránky

Vysoké Mýto

oficiální stránky města

Dnes je čtvrtek 4.6.2020

Usnesení RM č. 2014-18 ze dne 4.6.2014

10.06.14

 

Souhrn usnesení č. 18/14

 

z jednání Rady města Vysokého Mýta,  konané dne 4. 6. 2014

 

 

 

645/14

Rada města schvaluje

pořad schůze rady města konané dne 4. 6. 2014 dle předloženého návrhu.

                                                                                                                                                                                                                                                                                                      

646/14                                                                                                                                                                                                                                                                   

Rada města doporučuje

 

zastupitelstvu města přijmout toto usnesení:

 

Zastupitelstvo města schvaluje

Zadání změny č. 2 územního plánu Vysokého Mýta

Termín:           ihned

Zodpovídá:      vedoucí OSU

 

                                                                                                                                                         

647/14                                                                                  

Rada města schvaluje

darování movité věci v celkové pořizovací hodnotě 3.282 Kč dle přílohy do vlastnictví příspěvkové organizace Technické služby Vysoké Mýto, Průmyslová 168, IČ: 70888671.

Zodpovídá: vedoucí oddělení správy majetku

Termín: 30.06.2014

                                                                                                                     

648/14

Rada města schvaluje

darování movitých věcí v celkové pořizovací hodnotě 8.360 Kč dle   přílohy do vlastnictví příspěvkové organizace Mateřská   škola Lidická, Vysoké Mýto, IČ: 70998680.

Zodpovídá: vedoucí oddělení správy majetku

Termín: 30.06.2014                                                                                                             

649/14

Rada města schvaluje

darování movitých věcí tj. 5 ks regálů bez inventárního čísla do   vlastnictví příspěvkové organizace Základní škola Vysoké Mýto, Jiráskova, IČ:   00856878.

Zodpovídá: vedoucí oddělení správy majetku

Termín: 30.06.2014

                                                                                                                     

650/14

Rada města schvaluje

darování movitých věcí v celkové pořizovací hodnotě 42.247 Kč dle přílohy a dále 2 ks regálů bez inventárního čísla, 1 ks stolku bez inventárního čísla do vlastnictví příspěvkové organizace Základní škola Vysoké Mýto, Javornického, IČ: 49317032.

Zodpovídá: vedoucí oddělení správy majetku

Termín: 30.06.2014

                                                                                                                     

651/14

Rada města schvaluje

 

změnu režimu bytu č.7 v č.p.156 v ulici Husova ve Vysokém Mýtě z ubytovny na nájemní byt, a zároveň směnu bytu č. 7 v čp. 156 v ulici Husova za byt č. 1 v čp. 858 v ulici Husova. Nájemcem bytu č. 7 budou manželé Jan (nar.11.01.1985)  a Žaneta ( nar.20.12.1979) Žigovi. Nájemní smlouva bude uzavřena na dobu určitou v délce 1 měsíce, délka trvání nájmu se automaticky prodlouží vždy o dobu 1 měsíce v případě, že nájemce řádně uhradí sjednané nájemné a úhradu za služby s nájmem spojené v souladu s nájemní smlouvou, nájem však skončí nejpozději ke dni 30.09.2014.

Zodpovídá: vedoucí oddělení správy majetku

Termín: 30.06.2014

652/14

Rada města schvaluje

uzavření nájemní smlouvy na byt č. 18 v č.p. 715v ulici Prokopa Velikého ve Vysokém Mýtě s manželi xx (nar.x.x.x) a xx (nar. x.x.x) xx, bytem xx, xx na dobu určitou 3 let.

Zodpovídá: vedoucí oddělení správy majetku

Termín: 30.06.2014

                                                                                                         

653/14

Rada města schvaluje

uzavření smlouvy o výpůjčce mezi městem Vysokým Mýtem jako vypůjčitelem a manželi xx xx a xx, x, xx jako půjčiteli  na dobu určitou do 30.1.2015. Předmětem výpůjčky je část pozemku p.č. 394/5 o výměře 9 m2 a část pozemku p.č. 431/1 o výměře 64 m2 vše v k.ú. Vysoké Mýto, které budou užívány za účelem zřízení staveniště pro stavbu „Stezka botanickou zahradou ve Vysokém Mýtě, etapa 2“.

Zodpovídá: vedoucí oddělení správy majetku

Termín: 30.06.2014

           

                                                                                             

654/14

Rada města schvaluje

 

odměny ředitelek mateřských škol, základních škol a školského zařízení Mikádo dle předloženého návrhu.

Zodpovídá: vedoucí odboru vnitřních věcí

Termín: ihned

                       

                                                                                             

                                                                                                                    

655/14

 

Rada města zrušuje

usnesení č. 474/14 ze dne 30.4.2014.

 

 

                                                                                                                     

 

656/14

 

Rada města souhlasí

s úplatným převodem pozemku parc. č. 1526/92 zastavěná plocha a části pozemku parc. č. 1526/93 ostatní plocha, vše v obci a k.ú. Vysoké Mýto do vlastnictví Hasičského záchranného sboru Pardubického kraje za cenu vyhotovení geometrického plánu.

Zodpovídá: vedoucí OPM

Termín: ihned

 

                                   

657/14

 

Rada města doporučuje

zastupitelstvu města přijmout toto usnesení:

Zastupitelstvo města schvaluje bezúplatný převod pozemků parc. č. 237/2 orná půda a parc. č. 241/11 orná půda v obci Vysoké Mýto v k.ú. Vanice do vlastnictví města Vysokého Mýta.

Zodpovídá: vedoucí OPM

Termín: 18.06.2014

 

 

 

 

658/14                                                                                                          

 

Rada města doporučuje

zastupitelstvu města přijmout toto usnesení:

Zastupitelstvo města schvaluje směnu pozemku nově vzniklého geometrickým plánem č. 3831-116/2014 označeného jako díl „c“ odděleného z pozemku parc. č. 4644/46 ve vlastnictví města Vysokého Mýta za pozemek označený jako díl „a“ oddělený z pozemku parc. č. 4644/120 ve vlastnictví spol. TORO VM, a.s., IČ 25277006, Hradecká 251, Vysoké Mýto vše v obci a k.ú. Vysoké Mýto s doplatkem ceny ve výši 18.000,- Kč.

Zodpovídá: vedoucí OPM

Termín: 18.06.2014

 

                                                                                                         

 

 

659/14

 

Rada města souhlasí

s prodejem části pozemku parc. č. 1690/1 zastavěná plocha a nádvoří – společný dvůr v obci a k.ú. Vysoké Mýto, tj. plochy v žádosti označené písmenem A o rozměrech 2,00 m x 10,59 m (= šíře budovy), společnosti CORESO, spol. s r.o., IČ 27750345, se sídlem Spolková 298/10, Brno za cenu 1.000,- Kč/m2 + náklady města za podmínky bezdlužnosti kupujícího vůči městu Vysokému Mýtu. Kupující dodá geometrický plán pro oddělení části pozemku.

Zodpovídá: vedoucí OPM

Termín: ihned

           

                                                                                             

660/14

 

Rada města doporučuje

zastupitelstvu města přijmout toto usnesení:

Zastupitelstvo města neschvaluje prodej části pozemku parc. č. 1981/2 ostatní plocha v obci a k.ú. Vysoké Mýto.

Zodpovídá: vedoucí OPM

Termín: 18.06.2014

                                                                                                                     

661/14

Rada města doporučuje

zastupitelstvu města přijmout toto usnesení:

Zastupitelstvo města neschvaluje bezúplatný převod části pozemku parc. č. 1981/2 ostatní plocha v obci a k.ú. Vysoké Mýto do vlastnictví Pardubického kraje.

Zodpovídá: vedoucí OPM

Termín: 18.06.2014

                                                                                                                     

662/14

 

Rada města souhlasí

s prodejem části pozemku parc. č. 1515/3 zastavěná plocha a nádvoří – společný dvůr v obci a k.ú. Vysoké Mýto, tj. plochy za budovou čp. 723, MUDr. Anně Loskotové – Salve centrum – odborná RHB, IČ 44473486, se sídlem Jiráskova 177, Vysoké Mýto za cenu 500,- Kč/m2 + 1.500,- Kč/m2  za zámkovou dlažbu (vč. okap. chodníku) + náklady města, za podmínky bezdlužnosti kupujícího vůči městu Vysokému Mýtu. Kupující dodá geometrický plán pro oddělení části pozemku.

Zodpovídá: vedoucí OPM

Termín: ihned

                                                                                                                     

 

663/14

 

Rada města doporučuje

zastupitelstvu města přijmout toto usnesení:

Zastupitelstvo města schvaluje „Změnu prohlášení vlastníka budovy“ vlastníků bytových jednotek vymezených v budově Vysoké Mýto-Město čp. 87, 88, 89 stojících na pozemku parc. č. 346/1, 346/2, 346/3 a 347 v k.ú. Vysoké Mýto.

Zodpovídá: vedoucí OPM

Termín: 18.06.2014

                                                                                                                     

664/14

Rada města doporučuje

zastupitelstvu města přijmout toto usnesení:

Zastupitelstvo města schvaluje dodatek č. 1 ke zřizovací listině příspěvkové organizace Správa školských zařízení – domov mládeže a školní jídelna, Vysoké Mýto, příspěvková organizace.

Zodpovídá: vedoucí OPM

Termín: 18.06.2014

                                                                                                         

665/14

Rada města vydává

 

Nařízení č. 2/2014, kterým se mění nařízení č. 1/2013.

 

Zodpovídá: vedoucí OPM

Termín: ihned

           

                                                                                                         

666/14

Rada města odmítá

 

požadavky pana Zdeňka Bureše dle dopisu z 29. 5. 2014.

Zodpovídá: vedoucí OPM

Termín: ihned

                                                                                                                     

 

 

 

 

667/14

Rada města pověřuje

starostu města a vedoucího OPM jednáním o podmínkách prodeje fermentační stanice na základě žádosti JUDr. Radomíra Starého.

Zodpovídá: starosta města a vedoucí OPM

Termín: průběžně

           

                                                                                                         

668/14

Rada města schvaluje

 

smlouvu o poskytnutí dotace se sdružením Triangl, IČO 265 88 463, ve výši 30 000 Kč dle předloženého návrhu.

Zodpovídá: vedoucí OKT

Termín:  ihned

           

                                                                                 

669/14

Rada města souhlasí

 

s použitím znaku města Vysokého Mýta pro fotografa Pavla Paclta do videoklipu o Muzeu českého karosářství, který bude použit na Youtube k propagaci Muzea českého karosářství.

Zodpovídá: vedoucí OKT

Termín: ihned

                                                                                                                     

670/14

Rada města rozhodla

o výběru nejvhodnější nabídky a pořadí nabídek podaných v zadávacím řízení k veřejné zakázce „Výměna oken v M-klubu“:

1. PROPLAST, spol. s r.o., Hřbitovní 218, 562 01 Ústí nad Orlicí, IČ: 60935987, za nabídkovou cenu 511.947,00 Kč bez DPH, 619.456,00 Kč s DPH;

2. WINDIW HOLDING a.s., Hlavní 456, 250 89 Lázně Toušeň, IČ: 28436024, za nabídkovou cenu 552.786,21 Kč bez DPH, 668.871,31 Kč s DPH;

3. ELESTAV s.r.o., Vraclavská 237, 566 01 Vysoké Mýto, IČ: 25993046, za nabídkovou cenu 636.468,24 Kč bez DPH, s DPH 770.126,57 Kč.

Zodpovídá: vedoucí odboru investic

Termín: ihned

                       

                                                                                             

671/14

Rada města schvaluje

 

uzavření smlouvy o dílo se společností PROPLAST, spol. s r.o., Hřbitovní 218, 562 01 Ústí nad Orlicí, IČ: 60935987, jako zhotovitelem akce: „Výměna oken v M-klubu“, za nabídkovou cenu, která bez DPH činí 511.947,00 Kč a s DPH činí 619.456,00 Kč.

Zodpovídá: vedoucí odboru investic

Termín: 30.06.2014

                                                                                                                     

672/14

Rada města rozhodla

o výběru nejvhodnější nabídky a pořadí nabídek podaných v zadávacím řízení ve veřejné zakázce na stavební práce zadané  formou otevřeného podlimitního řízení na akci „Výstavba stezky – Město Vysoké Mýto“:

1.         AGILE spol. s r.o., Mírové náměstí 133, 562 01 Ústí nad Orlicí, IČ 15030741, za nabídkovou cenu 6 870 027,00 Kč bez DPH, s DPH 8 312 733,00 Kč;

2.         SAPA LPJ, spol. s r.o., Dráby 850, 566 01 Vysoké Mýto,  IČ 62063634, za nabídkovou cenu 7 492 211,00 Kč bez DPH, s DPH 9 065 575,00 Kč;

3.         EUROVIA CS, a.s. Národní 10, 113 49 Praha 1, IČ 45274924, za nabídkovou cenu 7 725 898,00 Kč bez DPH, s DPH 9 348 337,00 Kč;

4.         Dlažba Vysoké Mýto, s.r.o., Litomyšlské předměstí, Husova 437, 566 01 Vysoké Mýto, IČ 25953818, za nabídkovou cenu 9 759 917,00 Kč bez DPH, s DPH 11 809 500,00 Kč;

5.         M-SILNICE a.s., Husova 1697, 530 03 Pardubice, IČ 42196868, za nabídkovou cenu 10 183 554,00 Kč bez DPH, s DPH 12 322 101,00 Kč.

Zodpovídá: vedoucí odboru investic

Termín: ihned

                                                                                                                     

673/14

Rada města schvaluje

 

uzavření smlouvy o dílo se společností AGILE spol. s r.o., Mírové náměstí 133, 562 01 Ústí nad Orlicí, IČ 15030741, jako dodavatelem stavebních prací  na akci „Výstavba stezky – Město Vysoké Mýto“, za nabídkovou cenu, která bez DPH činí 6 870 027,00 Kč a s DPH činí 8 312 733,00 Kč;

Zodpovídá: vedoucí odboru investic

Termín: 30.06.2014

                                                                                                                     

 

674/14

                                  

Rada města bere na vědomí

informace starosty, tajemníka, MUDr. Šafrové a pana Kovaříka.

                                                                                                                                            

                                                                                                                                                                                

Ing. Miloslav  S o u š e k

starosta

                                                                                                         

                                                                                             

Jiří  K o v a ř í k

člen rady města