Klávesové zkratky na tomto webu - základní
Přejít přímo na obsah stránky

Vysoké Mýto

oficiální stránky města

Dnes je čtvrtek 4.6.2020

Usnesení RM č. 2014-16 ze dne 14.5.2014

19.05.14

Souhrn usnesení č. 16/14

 

z jednání Rady města Vysokého Mýta,  konané dne 14. 5. 2014

 

 

 

 

494/14

Rada města schvaluje

pořad schůze rady města konané dne 14. 5. 2014 dle předloženého návrhu.

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      

495/14                                                                      

 

Rada města schvaluje

 

přijetí neinvestiční dotace na akceschopnost jednotky SDH ve výši 120 000 Kč od Pardubického kraje, Komenského náměstí  125, 532 11 Pardubice

Zodpovídá: vedoucí OVV

Termín: ihned

 

                                                                                                         

 

 

496/14

 

Rada města schvaluje

výjimku z usnesení č. 1350/13 ze dne 27.11.2013 v tom, že u prodejů bytových jednotek schválených zastupitelstvem města v období prosinec 2013 – březen 2014 a dále u prodejů realizovaných na základě usnesení ZM 9/13, 51/14, 47-51/13, bude plátcem daně z nabytí nemovitých věcí prodávající, tj. město Vysoké Mýto.

Zodpovídá: vedoucí OPM

Termín: ihned

                                                                                                         

497/14

Rada města schvaluje

nejvyšší možnou nabídku města Vysokého Mýta, o jejímž obsahu nelze z důvodu ochrany zájmů města Vysokého Mýta poskytovat informace jiným osobám až do doby ukončení dražebního jednání, a to za nemovitost  - pozemek parc.č. 4597/63 v k.ú. Vysoké Mýto ve výši 141.000,-Kč.

Zodpovídá: vedoucí OPM

Termín: ihned

 

 

 

 

498/14                                                                                              

Rada města schvaluje

výběr nejvhodnější nabídky ve veřejné zakázce „Sdružené služby dodávky elektřiny, pro Město Vysoké Mýto“. Na základě výsledku elektronické aukce konané dne 07.05.2014 podal nejvhodnější nabídku uchazeč: SYNERGY SOLUTION s.r.o., IČ. 28622740, Kubelíkova 1224/42, 130 00 Praha 3.

Zodpovídá: vedoucí OPM

Termín: ihned

                       

                                                                                 

 

499/14

Rada města schvaluje

výběr nejvhodnější nabídky ve veřejné zakázce „Sdružené služby dodávky zemního plynu pro město Vysoké Mýto“. Na základě výsledku elektronické aukce konané dne 07.05.2014 podal nejvhodnější nabídku uchazeč: SYNERGY SOLUTION s.r.o., IČ. 28622740, Kubelíkova 1224/42, 130 00 Praha 3.

Zodpovídá: vedoucí OPM

Termín: ihned

                                                                                                         

500/14

Rada města bere na vědomí

informace o posouzení stavebního a technického stavu objektu „Golfit“ a určené ceně v místě a čase obvyklé a pověřuje starostu města k jednání o věci odkupu této nemovitosti.

           

           

                                                                                 

501/14

Rada města pověřuje

řízením jednání rady města dne 14. 5. 2014 radního pana Jiřího Kovaříka.

                                                                                                         

502/14

Rada města ukládá

odboru právnímu a majetkovému podat žádost u příslušného silničního správního úřadu o odstranění pevné překážky v ulici Průmyslová před napojením na I/35.

Zodpovídá: JUDr. Poláček

Termín: 31. 5. 2014

                                                                                                         

503/14                                                                                      

 

Rada města schvaluje

uzavření dodatku ke smlouvě č. 2054 o výpůjčce nemovitostí uzavřené mezi městem Vysokým Mýtem a Mateřskou školou Lidická, Vysoké Mýto IČ: 70998680. Dodatkem dojde k úpravě předmětu nájmu a to tak, že od 1.6.2014 budou do předmětu nájmu doplněny nebytové prostory kuchyně v budově č.p. 688 stojící na p.č. 4644/96 v k.ú. Vysoké Mýto a tím bude Mateřské škole Lidická, Vysoké Mýto vypůjčena již celá budova č.p. 688 stojící na p.č. 4644/96 v k.ú. Vysoké Mýto. Další nemovitosti uvedené v předmětu výpůjčky zůstanou zachovány.

Zodpovídá: vedoucí oddělení správy majetku

Termín: ihned

                                                                                                         

 

 

 

504/14

 

Rada města schvaluje

užívání veřejného prostranství, části pozemku p.č.4784 a 4785  v k.ú. Vysoké Mýto v rozsahu 220m2 za účelem pořádání reklamní akce propagace vozů na CNG pohon GREEN CORRIDOR 2014 ve dne  4.6.2014 od 12 – 18hod pro společnost Technika spol. s r.o., IČ: 61854522.

Zodpovídá: vedoucí oddělení správy majetku

Termín: ihned

                                                                                                         

505/14

 

Rada města schvaluje

ukončení smlouvy o výpůjčce uzavřené dne 19.12.1997 mezi městem Vysokým Mýtem a organizací Orel jednota Vysoké Mýto dohodou ke dni 20.5.2014.

Zodpovídá: vedoucí oddělení správy majetku

Termín: ihned

           

                                                                                             

506/14

 

Rada města schvaluje

zveřejnění informace o možnosti pronájmu

-       pozemku p.č. 1214/2 včetně stavby č.p.118 stojící na p.č. 1214/2, tvořící součást pozemku

-       pozemku p.č. 1206/2 včetně stavby bez č.p. stojící na p.č. 1206/2, tvořící součást pozemku

vše v k.ú. Vysoké Mýto společnosti Správa školských zařízení Vysoké Mýto, příspěvková organizace.

Zodpovídá: vedoucí oddělení správy majetku

Termín: ihned

                                                                                                         

507/14

Rada města schvaluje

zveřejnění informace o možnosti výpůjčky pozemku p.č. 1515/6, 1515/205, 1515/206 a budovy č.p. 146 stojící na p.č. 1515/6, 1515/205 a 1515/206 vše v k.ú. Vysoké Mýto společnosti Správa školských zařízení Vysoké Mýto, příspěvková organizace.

Zodpovídá: vedoucí oddělení správy majetku

Termín: ihned

                                                                                                         

508/14

Rada města schvaluje

darování movitých věcí v celkové pořizovací hodnotě 8.499 Kč dle přílohy a dále 3 ks skříněk bez inv.č., 2ks regálů bez inv.č., šatní skříň bez inv.č. a skříň alfa bez inv.č. do vlastnictví příspěvkové organizace Základní škola Vysoké Mýto, Javornického, IČ: 49317032.

Zodpovídá: vedoucí oddělení správy majetku

Termín: 31.05.2014

                                                                                                         

509/14

Rada města schvaluje

uzavření Smlouvy o zřízení věcného břemene č. PA-NET/OSNM/311-1/2014-19 „Reko MS Vysoké Mýto - V Peklovcích, k.ú. Vysoké Mýto“ mezi městem Vysokým Mýtem a společností RWE GasNet, s.r.o., IČ 27295567, se sídlem Ústí nad Labem, Klíšská 940, PSČ 401 17, věcným břemenem - služebností budou dotčeny pozemky označené jako parc. č. 4666/2, 4666/11, 4666/66, 4666/73 a 4666/80 vše v k.ú. Vysoké Mýto a to dle geometrického plánu č. 3800-53/2014.

                                                                                             

Zodpovídá: vedoucí oddělení správy majetku

Termín: 31.05.2014

                                                                                                         

510/14

Rada města schvaluje

uzavření Smlouvy o uzavření budoucí smlouvy o zřízení věcného břemene - služebnosti a smlouvy o právu provést stavbu č. EP-12-2002250/VB/02 mezi městem Vysokým Mýtem a společností ČEZ Distribuce, a.s., se sídlem Děčín, Děčín IV-Podmokly, Teplická 874/8, PSČ 405 02 zastoupenou na základě jí udělené plné moci společností Energomontáže Votroubek s.r.o., se sídlem Jiráskova 318, 516 01 Rychnov nad Kněžnou, věcným břemenem - služebností budou dotčeny pozemky označené jako parc. č. 4279/12, 4850/5 a 4280 v obci a k.ú. Vysoké Mýto pro stavbu „Vysoké Mýto, Č. bratří, ŘSD – přeložka kvnn“.

           

Zodpovídá: vedoucí oddělení správy majetku

Termín: 31.05.2014

           

                                                                                             

511/14

Rada města schvaluje

převedení užívacích práv k bytu č. 1 v č.p. 775 náměstí Naděje ve Vysokém Mýtě z paní Hany Kubíčkové na pana Pavla Bulvu (nar. 07.01.1963), bytem Hroubovice 57, Luže.

Zodpovídá: vedoucí oddělení správy majetku

Termín: 31.05.2014

                                                                                                         

 

 

 

512/14

 

Rada města schvaluje

užívání veřejného prostranství – náměstí Přemysla Otakara II. ve Vysokém Mýtě  za účelem pořádání festivalu Sodomkovo Vysoké Mýto ve dne  7.6.2014 od 6:30 – 18hod pro Regionální muzeum ve Vysokém Mýtě, IČ: 372331.

Zodpovídá: vedoucí oddělení správy majetku

Termín: ihned

                                                                                                         

513/14

Rada města rozhodla

o výběru nejvhodnější nabídky a pořadí nabídek podaných ve zjednodušeném podlimitním řízení na výběr zhotovitele stavebních prací k veřejné zakázce: „Rekonstrukce ulice Odbojářská – Vysoké Mýto“ :

-       DLAŽBA Vysoké Mýto, s.r.o., Husova 437, 566 01 Vysoké Mýto, IČ 25953818; nabídková cena bez DPH 3 338 994,00 Kč, s DPH 4 040 183,00 Kč;

-       AGILE spol. s r.o., Mírové náměstí 542, 562 01 Ústí nad Orlicí, IČ 15030741; nabídková cena bez DPH 3 467 930,00 Kč, s DPH 4 196 195,00 Kč;

-       STRABAG a.s., Na Bělidle 198/21, 150 00 Praha 5, IČ 60838744; nabídková cena bez DPH 4 014 086,00 Kč, s DPH 4 857 044,00 Kč;

-       SAPA-LPJ spol. s r.o., Dráby 850, 566 01 Vysoké Mýto, IČ 62063634; nabídková cena bez DPH 4 353 889,00 Kč, s DPH 5 268 206,00 Kč;

-       M-SILNICE a.s., Husova 1697,53003 Pardubice, IČ 42196868; nabídková cena bez DPH 4 604 389,00 Kč, s DPH 5 306 010,00 Kč;

-       GREGOR CZ, s.r.o., Horní 2299/36, 591 01 Žďár nad Sázavou, IČ27938999; nabídková cena bez DPH 4 838 944,00 Kč, s DPH 5 855 122,00 Kč;

Zodpovídá: vedoucí odboru investic

Termín: ihned

                                                                                                                     

514/14

Rada města schvaluje

 

uzavření smlouvy o dílo se společností DLAŽBA Vysoké Mýto, s.r.o., Husova 437, 566 01 Vysoké Mýto, IČ 25953818; za nabídkovou cenu bez DPH 3 338 994,00 Kč, s DPH 4 040 183,00 Kč;

Zodpovídá: vedoucí odboru investic

Termín: 31.05.2014

                                                                                                                     

515/14

Rada města schvaluje

uzavření příkazní smlouvy se společností Bohemia VZ, s.r.o., Tusarova 1152/36, 170 00 Praha 7 – Holešovice, IČ 28882831, na komplexní administraci veřejné zakázky na stavební práce podle zákona č. 137/2006 Sb., ve znění pozdějších předpisů, na akci „Realizace úspor energií - areál Vraclavská Vysoké Mýto“, za celkovou nabídkovou cenu, která bez DPH činí 30.000,00 Kč.

Zodpovídá: vedoucí odboru investic

Termín: 31.05.2014

                                                                                                                     

516/14

Rada města schvaluje

uzavření Dohody o ukončení smlouvy č. 1385/I ze dne 24.10.2013 na administraci procesu přípravy a organizace výběrového řízení na poskytovatele energetických služeb pro projekt: „Vysoké Mýto – úspory energií metodou EPC“, se společností DABONA s.r.o., Sokolovská 682, 516 01 Rychnov nad Kněžnou, IČ 00279773.

Zodpovídá: vedoucí odboru investic

Termín: 30.05.2014

                                                                                                         

517/14

Rada města schvaluje

uzavření příkazní smlouvy se společností LOYD GROUP s.r.o., Za Štěpnicí 311, 252 03 Praha, IČ 24821471 na komplexní administraci veřejné zakázky na služby podle zákona č. 137/2006 Sb., ve znění pozdějších předpisů, na veřejnou zakázku zadávanou formou podlimitního řízení na akci „Úspory energií metodou EPC“.

Zodpovídá: vedoucí odboru investic

Termín: 31.05.2014

                                                                                                                     

518/14

Rada města schvaluje

 

zveřejnění Oznámení o zakázce ve Věstníku veřejných zakázek na akci: „Vysoké Mýto – úspory energií metodou EPC“.

Zodpovídá: vedoucí odboru investic

Termín: 31.05.2014

                                                                                                                     

 

519/14

 

Rada města jmenuje

 

komisi pro otevírání obálek na prokázání kvalifikace s nabídkami a pro posouzení nabídek, na veřejnou zakázku na akci „Vysoké Mýto – úspory energií metodou EPC“, ve složení (v závorce jsou uvedeni náhradníci):

 

- Ing. Miloslav Soušek – starosta (Ing. Luboš Karmín – vedoucí OSÚ);

- Ing. František Jiraský – místostarosta (Mgr. Lenka Kubíčková – vedoucí OPP);

- JUDr. Libor Poláček – vedoucí OPM (Ing. Jana Holubová – vedoucí OSM);

- Ing. Libor Prouza – LOYD GROUP (Ing. Jana Mikulenková – LOYD GROUP);

- Ing. Jaromír Andrle – vedoucí OIN (lic. Dagmar Zavoralová – referent OIN);

Zodpovídá: vedoucí odboru investic

Termín: 31.05.2014

 

                                                                                                         

520/14

Rada města schvaluje

 

zahraniční služební cestu starosty Ing. Miloslava Souška, radní Ivany Zemkové, radního Jiřího Kovaříka a zastupitele Mgr. Josefa Vondráčka do polského Ozorkówa ve dnech

13. 6. – 15. 6. 2014.

Zodpovídá: vedoucí OKT

Termín: ihned

 

                                                                                             

 

 

521/14

 

Rada města schvaluje

 

zahraniční služební cestu starosty Ing. Miloslava Souška, místostarosty Ing. Františka Jiraského a radního Ing. Jana Pešiny do německého Korbachu ve dnech 3. 7. – 6. 7. 2014.

Zodpovídá: vedoucí OKT

Termín: ihned

                                                                                                         

 

522/14

 

Rada města schvaluje

 

zahraniční studijní cestu místostarosty Ing. Františka Jiraského do Německa ve dnech 1. 6. – 7. 6. 2014.

Zodpovídá: vedoucí OKT

Termín: ihned

 

                                                                                                         

523/14

Rada města schvaluje

uzavření dodatku č. 1 darovací smlouvy se společností Jindřich Valenta - ELKO Valenta, IČO: 13216660, kterým se mění cena předmětu daru – myčky MNV 2045 z původních 3 983,02 Kč na 4 819,42 Kč včetně DPH.   

Zodpovídá:      vedoucí OKT

Termín:            ihned

 

                                                                                                         

 

524/14

Rada města bere na vědomí

 

záměr úpravy památníku padlých na hřbitově ve Vysokém Mýtě podle návrhu ing. arch. Košaře.

                                                                                                                     

525/14

Rada města ve věci města Vysoké Mýto jako jediného společníka obchodní společnosti Městské lesy Vysoké Mýto, spol. s r. o. ukládá

dozorčí radě Městské lesy Vysoké Mýto, spol. s r. o. provést kontrolu hospodaření obchodní společnosti Městské lesy Vysoké Mýto, spol. s r. o. za rok 2013.

                                                          

526/14                                               

 

Rada města bere na vědomí

informace starosty, místostarosty a tajemníka.

                                                                                                                                                        

                                                                                                                                                                                                                                                                  

Ing. Miloslav  S o u š e k

starosta

                                                                                                         

                                                                                             

Ing. František  J i r a s k ý

místostarosta