Klávesové zkratky na tomto webu - základní
Přejít přímo na obsah stránky

Vysoké Mýto

oficiální stránky města

Dnes je sobota 6.6.2020

Usnesení RM č. 2014-15 ze dne 30.4.2014

07.05.14

Souhrn usnesení č. 15/14

 

z jednání Rady města Vysokého Mýta,  konané dne 30. 4. 2014

 

                                                                                 

463/14

Rada města schvaluje

pořad schůze rady města konané dne 30. 4. 2014 dle předloženého návrhu.

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        

464/14

                                                                                 

Rada města schvaluje

rozdělení dotací města Vysokého Mýta na podporu sociálních služeb, zdravotnictví a rodiny na rok 2014 dle předloženého návrhu.

                                              

Zodpovídá:  Mgr. Romana Vondřejcová, vedoucí OSZ

Termín:  30.05.2014

                                                                                                         

 

465/14

 

Rada města schvaluje

 

dar pro Občanské sdružení Babybox pro odložené děti – STATIM ve výši 5.000 Kč (pět tisíc).

                                                                                 

Zodpovídá:  Mgr. Romana Vondřejcová, vedoucí OSZ

Termín:  15.05.2014

                                                                                                                     

466/14

 

Rada města souhlasí

s uzavřením dodatku č. 1 ke smlouvě o poskytování služby mezi městem Vysokým Mýtem a organizací SKP-CENTRUM, o.p.s. Pardubice, Jungmannova 2550, Pardubice ze dne 08.01.2014 – v přiloženém znění.

                                                                                 

Zodpovídá:  Mgr. Romana Vondřejcová, vedoucí OSZ

Termín:  15.05.2014

                                                                                                                     

 

467/14

 

Rada města schvaluje

užívání veřejného prostranství, části pozemku p.č. 4783 v k.ú. Vysoké Mýto dle přiložené žádosti,  za účelem pořádání akce „Fair trade“ na náměstí Přemysla Otakara II. ve Vysokém Mýtě ve dne 10.5.2014 od 9:00 do 12:00 hod pro společnost Vega rosnička s.r.o., IČ: 28829531. Vzhledem k charakteru akce nebude vyměřován poplatek za užívání veřejného prostranství.

Zodpovídá: vedoucí oddělení správy majetku

Termín: ihned

                                                                                                                     

468/14

 

Rada města schvaluje

užívání veřejného prostranství, části pozemku p.č.4785 (chodníku před budovou č.p.211) v k.ú. Vysoké Mýto o výměře 2m2 za účelem umístění reklamního stánku ve dnech  16.5.2014 a 23.5.2014 od 9 – 17hod pro společnost GE Money Bank, a.s., IČ: 25672720  pod podmínkou, že na chodníku bude zachován průchod v minimální šíři 1,2m.

Zodpovídá: vedoucí oddělení správy majetku

Termín: ihned

                                                                                                                     

469/14

 

Rada města souhlasí

se sídlem organizace „Správa školských zařízení Vysoké Mýto, příspěvková organizace“ v budově č.p. 118 v ul. Gen. Závady ve Vysokém Mýtě.

Zodpovídá: vedoucí oddělení správy majetku

Termín: ihned

                                                                                                                     

 

 

470/14

Rada města schvaluje

 

poskytnutí dotace města Vysokého Mýta ve výši 5 000 Kč Martinu Viktorinovi ml., na akci světový pohár v kickboxu asociace WAKO konané v Maďarsku / Szeged ve dnech 15. 5. 2014 – 18. 5. 2014.

Zodpovídá: vedoucí OKT

Termín: ihned                                                                                                                                                                                                                                                        

471/14

 

Rada města souhlasí

 

s přijetím sponzorského daru pro příspěvkovou organizaci Základní škola Vysoké Mýto, Javornického, Litomyšlské Předměstí, Javornického 2, 566 01 Vysoké Mýto, IČ: 49317032 ve výši 3 000 Kč od pana MUDr. Michala Teplého, se sídlem Javornického 198, 566 01 Vysoké Mýto, IČO: 76634299.

 

Zodpovídá: vedoucí odboru vnitřních věcí

Termín: ihned

 

                                                                                                                     

 

 

472/14

Rada města vyhlašuje

 

v souladu s ustanovením § 102 odst. 2 písm. b) zákona č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení),   ve znění pozdějších předpisů, a v souladu s ustanovením  § 166 odst. 2 zákona č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon), ve znění pozdějších předpisů, a vyhláškou č. 54/2005 Sb., o náležitostech konkursního řízení a konkursních komisích, od 07.05.2014 konkurs na pracovní místo ředitele/ředitelky Správy školských zařízení Vysoké Mýto, Gen. Závady 118, 566 01 Vysoké Mýto s předpokládaným nástupem 01.08.2014.

Zodpovídá: vedoucí odboru vnitřních věcí

Termín: ihned

                                                                                                                     

473/14

Rada města pověřuje

pana PaedDr. Jiřího Podroužka řízením příspěvkové organizace Správa školských zařízení Vysoké Mýto, příspěvková organizace na přechodnou dobu od 01.07.2014 do nástupu ředitele vzešlého z konkursního řízení vyhlášeného Radou města.

Zodpovídá: vedoucí odboru vnitřních věcí

Termín: ihned

                                                                                                                     

474/14

 

Rada města souhlasí

s bezúplatným převodem do vlastnictví Hasičského záchranného sboru Pardubického kraje pozemku parc. č. 1526/92 zastavěná plocha a části pozemku parc. č. 1526/93 ostatní plocha, vše v obci a k.ú. Vysoké Mýto. Podmínkou převodu je závazek užívat tyto nemovitosti výlučně pro provoz Hasičského záchranného sboru Pardubického kraje ve Vysokém Mýtě. Nabyvatel dodá geometrický plán pro oddělení části pozemku parc. č. 1526/93 v obci a k.ú. Vysoké Mýto.

Zodpovídá: vedoucí OPM

Termín: ihned

 

                                                                                                                     

 

 

475/14

 

Rada města schvaluje

prodej pozemků parc. č. 1970/65, 1970/66 a částí pozemků parc. č. 1972/1 a 1970/27 vše v obci a k.ú. Vysoké Mýto, tj. pozemků, které jsou dlouhodobě užívány a zaploceny, za kupní cenu ve výši 400,- Kč/m2. Město Vysoké Mýto akceptuje event. úhradu kupní ceny ve splátkách. Kupující dodá geometrický plán pro rozdělení pozemku.

Zodpovídá: vedoucí OPM

Termín: ihned

 

                                                                                                                     

 

 

476/14

 

Rada města schvaluje

prodej části pozemku parc. č. 1972/1 v obci a k.ú. Vysoké Mýto, tj. pozemku, který je dlouhodobě užíván a zaplocen, za kupní cenu ve výši 400,- Kč/m2. Město Vysoké Mýto akceptuje úhradu kupní ceny ve splátkách. Kupující dodá geometrický plán pro rozdělení pozemku.

Zodpovídá: vedoucí OPM

Termín: ihned

 

                                                                                                                     

 

 

477/14

 

Rada města souhlasí

s rozdělením pozemku parc. č. 428/7 ostatní plocha v k.ú. Vanice dle přiloženého návrhu a nabídnutím jednotlivých částí k odkupu vlastníkům přilehlých nemovitostí za kupní cenu v místě a čase obvyklou, tj. 100,- Kč/m2 + náklady města. Daň z nemovitých věcí platí kupující. Geometrický plán pro rozdělení pozemku parc. č. 428/7 bude vyhotoven na náklady města.

Zodpovídá: vedoucí OPM

Termín: ihned

                                                                                                                     

478/14

Rada města schvaluje

nejvyšší možnou nabídku města Vysokého Mýta, o jejímž obsahu nelze z důvodu ochrany zájmů města Vysokého Mýta poskytovat informace jiným osobám až do doby ukončení dražebního jednání, a to za nemovitost  - pozemek parc.č. 4673/5 v k.ú. Vysoké Mýto ve výši 310.000,- Kč.

Zodpovídá: starosta, vedoucí OPM,

Termín: ihned

                                                                                                                     

 

 

479/14

Rada města schvaluje

uzavření Dodatku č. 1 smlouvy o dílo ze dne 21.03.2014 se společností PLASTIKOV s.r.o., Mlýnská 72, 568 01 Jihlava, IČ: 60711159, dle cenové nabídky v předloženém znění.

Zodpovídá: vedoucí odboru investic

Termín: 31.05.2014

                                                                                                                     

480/14

Rada města schvaluje

uzavření Smlouvy o zajištění přeložky plynárenského zařízení a úhradě nákladů s ní související, číslo smlouvy: 159729, mezi společností RWE GasNet, s.r.o., Klíšská 940, 401 17 Ústí nad Labem, IČ: 27295567, zastoupenou na základě jí udělené plné moci společností RWE Distribuční služby, s.r.o., Plynárenská 499/1, 567 02 Brno, IČ 27935311, a městem Vysoké Mýto, vyvolanou realizací přístavby Krytého plaveckého bazénu ve Vysokém Mýtě.

Zodpovídá: vedoucí odboru investic

Termín: do 31.12.2014

                                                                                                                     

481/14

Rada města schvaluje

uzavření Smlouvy o budoucí smlouvě o zřízení věcného břemene, číslo smlouvy: 8800076863/1/BVB/P, mezi městem Vysoké Mýto a společností RWE GasNet, s.r.o., Klíšská 940, 401 17 Ústí nad Labem, IČ: 27295567, zastoupenou na základě jí udělené plné moci společností RWE Distribuční služby, s.r.o., Plynárenská 499/1, 567 02 Brno, IČ 27935311, věcným břemenem budou dotčeny pozemky označené jako parc. č. 1191/1, 1191/2 v k. ú. a obci Vysoké Mýto.

Zodpovídá: vedoucí odboru investic

Termín: do 31.12.2015

                                                                                                                     

482/14

Rada města schvaluje

návrh výzvy k  jednání na zajištění jednacího řízení bez uveřejnění na uvedené stavební práce na akci „Krytý plavecký bazén – modernizace – dodatečné stavební práce č. 3“.

Zodpovídá: vedoucí odboru investic

Termín: 31.05.2014

                                                                                                                     

483/14

Rada města jmenuje

 

komisi pro otevírání obálek s nabídkami a pro posouzení nabídek, na veřejnou zakázku zadanou v jednacím řízení bez uveřejnění na akci „Krytý plavecký bazén – modernizace - dodatečné stavební práce č. 3“, ve složení (v závorce jsou uvedeni náhradníci):

 

- Ing. František Jiraský – místostarosta (Ing. Miloslav Soušek – starosta);

- Ing. Jaromír Andrle – vedoucí OIN (Ing. Luboš Karmín – vedoucí OSÚ);

- JUDr. Libor Poláček – vedoucí OPM (Mgr. Lenka Kubíčková – vedoucí OPP);

- Jiří Kovařík – radní (Ing. Jindřich Svatoš – ředitel TS);

- Ing. Viktor Meduna – projektant (Ing. arch Jaroslav Menšík – projektant).

Zodpovídá: vedoucí odboru investic

Termín: ihned

                                                                                                                     

 

484/14

Rada města rozhodla

o výběru nejvhodnější nabídky a pořadí nabídek podaných v zadávacím řízení k veřejné zakázce malého rozsahu na akci „Oprava oken a dveří ZUŠ Vysoké Mýto“:

1.         Roman Štech, Čechova 837, 538 21 Slatiňany, IČ 10477616,

za nabídkovou cenu 434.660,00 Kč bez DPH, s DPH 525.939,00 Kč.

2.         Vít Fogl, DiS., Makov 61, 570 01 Litomyšl, IČ 73609692,

za nabídkovou cenu 535.200,- Kč bez DPH, s DPH 535.200,- Kč.

Zodpovídá: vedoucí odboru investic

Termín: ihned

                                                                                                         

485/14

Rada města schvaluje

 

uzavření smlouvy o dílo s firmou Roman Štech, Čechova 837, 538 21 Slatiňany, IČ 10477616 jako zhotovitelem akce „Oprava oken a dveří ZUŠ Vysoké Mýto“, za nabídkovou cenu, která bez DPH činí 434.660,00 Kč a s DPH činí 525.939,00 Kč.

Zodpovídá: vedoucí odboru investic

Termín: 31.05.2014

                                                                                                                     

486/14

Rada města rozhodla

o výběru nejvhodnější nabídky a pořadí nabídek podaných v zadávacím řízení k veřejné zakázce malého rozsahu na akci „Přechod v ulici Českých bratří“:

1.         Dlažba Vysoké Mýto, s.r.o., Husova 437, 566 01 Vysoké Mýto, IČ 25953818, za nabídkovou cenu 159.292,00 Kč bez DPH, s DPH 192.743,00 Kč.

2.         AŽD Praha s.r.o., Žirovnická 2/3146, 106 17 Praha 10, IČ 48029483, za nabídkovou cenu 169.365,30 Kč bez DPH, s DPH 204.932,00 Kč.

3.         SAPA – LPJ spol. s r.o., Dráby 850, 566 01 Vysoké Mýto, IČ 62063634,

            za nabídkovou cenu 199.448,00 Kč bez DPH, s DPH 241.332,00 Kč.

Zodpovídá: vedoucí odboru investic

Termín: ihned

                                                                                                                     

487/14

Rada města schvaluje

 

uzavření smlouvy o dílo se společností Dlažba Vysoké Mýto, s.r.o., Husova 437, 566 01 Vysoké Mýto, IČ 25953818 jako zhotovitelem akce „Přechod v ulici Českých bratří“, za nabídkovou cenu, která bez DPH činí 159.292,00 Kč a s DPH činí 192.743,00 Kč.

Zodpovídá: vedoucí odboru investic

Termín: 31.05.2014

 

                                                                                                         

488/14

Rada města rozhodla

o výběru nejvhodnější nabídky a pořadí nabídek podaných v zadávacím řízení k veřejné zakázce zadané v režimu původní veřejné zakázky formou otevřeného nadlimitního řízení v souladu s podmínkami zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, v platném znění, na stavební práce pro výběr zhotovitele na akci: „Muzeum českého karosářství – Rekonstrukce

budov bývalé staré radnice (soudu) č.p. 96 na náměstí Přemysla Otakara II. a vězení č.p. 165 ul. A.V. Šembery, Vysoké Mýto – Město – související stavební práce“:

1.         BAK stavební společnost, a.s., Vodní 177, 541 01 Trutnov, IČ: 28402758, za nabídkovou cenu 2.384.526,00Kč bez DPH, s DPH 2.885.276,46 Kč;

2.         HIKELE stavební firma, s.r.o., Svitavská 522/54, 568 02 Svitavy, IČ: 26006111, za nabídkovou cenu 2.573.157,00Kč bez DPH, s DPH 3.113.519,97 Kč.

Zodpovídá: vedoucí odboru investic

Termín: ihned

                                                                                                                     

489/14

Rada města rozhodla

o přidělení zakázky uchazeči BAK stavební společnost, a.s., se sídlem Vodní 177, 541 01 Trutnov, IČ:28402758, jako dodavatelem stavebních prací na akci: „Muzeum českého karosářství – Rekonstrukce budov bývalé staré radnice (soudu) č.p. 96 na náměstí Přemysla Otakara II. a vězení č.p. 165 ul. A.V. Šembery, Vysoké Mýto – Město – související stavební práce“.

Zodpovídá: vedoucí odboru investic

Termín: ihned

                                                                                                                     

490/14

Rada města schvaluje

 

uzavření smlouvy o dílo s firmou BAK stavební společnost, a.s., Vodní 177, 541 01 Trutnov, IČ:28402758, jako dodavatelem stavebních prací veřejné zakázky zadané v režimu původní veřejné zakázky formou otevřeného nadlimitního řízení na akci: „Muzeum českého karosářství – Rekonstrukce budov bývalé staré radnice (soudu) č.p. 96 na náměstí Přemysla Otakara II. a vězení č.p. 165 ul. A.V. Šembery, Vysoké Mýto – Město – související stavební práce“, za nabídkovou cenu, která bez DPH činí 2.384.526,00 Kč a s DPH činí 2.885.276,46 Kč.

Zodpovídá: vedoucí odboru investic

Termín: 30.06.2014

                                                                                                                     

491/14

 

Rada města schvaluje

 

návrh zadávací dokumentace včetně příloh na veřejnou zakázku malého rozsahu na stavební práce pro výběr zhotovitele na akci „Obnova Choceňské věže – I. etapa“.

Zodpovídá: vedoucí odboru investic

Termín: 31.05.2014

                                                                                                                     

492/14

Rada města schvaluje

seznam uchazečů ve složení:

-       František Ruprecht, Štefánikova 2963, 544 01 Dvůr Králové n/L, IČ: 66824338;

-       Zbyněk Nyč, Příkopy 1126, 547 01 Náchod, IČ: 14545110;

-       Vladimír Georgiadis, Zátor 13, 793 16 Zátor, IČ: 44734573;

-       Jaroslav Dvořák, Rožmitál 33, 550 01 Broumov, IČ: 16272625;

-       Břetislav Kocián, Kojatice 63, 675 32 Kojatice, IČ: 68594224.

kteří budou vyzvání k podání cenových nabídek na veřejnou zakázku malého rozsahu na stavební práce pro výběr zhotovitele na akci: „Obnova Choceňské věže – I. etapa“.

Zodpovídá: vedoucí odboru investic

Termín: 31.05.2014

                                                                                                                     

493/14

 

Rada města bere na vědomí

informace starosty, místostarosty a tajemníka.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           

           

                                                                                                                                                                                                                                                                             

Ing. Miloslav  S o u š e k

starosta

                                                                                                         

                                                                                             

Ing. František  J i r a s k ý

místostarosta