Klávesové zkratky na tomto webu - základní
Přejít přímo na obsah stránky

Vysoké Mýto

oficiální stránky města

Dnes je neděle 9.8.2020

Usnesení RM č. 2006-09 ze dne 28.2.2006

03.03.06

 
U s n e s e n í    č. 9/06
 
z jednání  Rady města Vysokého  Mýta,  konané dne 28.2.2006
 
 
 
 
 
Rada města schvaluje:
 
113/06
pořad schůze rady města konané dne 28.2.2006 dle předloženého návrhu.
 
 
114/06
prodej suterénního bytu č. 7 v č.p. 492 Žižkova ul., Vysoké Mýto, včetně podílu ve výši 53/1000 na společných částech domu a na pozemku p.č. 1807 v k.ú. Vysoké Mýto paní Maixnerové Renatě, bytem Hovorčovická 1716/15, 182 00 Praha 8 za cenu ve výši 104.785,-- Kč. Ve smlouvě bude uvedeno předkupní právo pro město Vysoké Mýto na dobu 5-ti let od uzavření kupní smlouvy za výše uvedenou  sjednanou kupní cenu. V případě neuzavření smlouvy ZM schvaluje prodej suterénního bytu č. 7 v č.p. 492 Žižkova ul., Vysoké Mýto, včetně podílu ve výši 53/1000 na společných částech domu a na pozemku p.č. 1807 v k.ú. Vysoké Mýto osobám dle následujícího pořadí:
1)     p. Jiří Čech, bytem 9. května 804, 570 01 Litomyšl za cenu 90.785,--Kč
 
     2) p. Zdenka Drábková, bytem Štefánkova 449, 566 01 Vysoké Mýto za cenu
88.785,-- Kč
 
     3)  p. Richard Andrle, bytem Luční 296, 566 01 Vysoké Mýto za cenu 83.785,-- Kč
 
    4) p. Jiří Richter, bytem ul. SNP 626, 566 01 Vysoké Mýto za cenu 63.885,-- Kč
 
                                                                                     Z: p. Ing. Holubová
                                                                                     T: ihned
 
 
 
115/06
prodej bytu č. 3 v č.p. 537  Jeronýmova ul., Vysoké Mýto, včetně podílu ve výši 125/1000 na společných částech domu a na pozemcích p.č. 1060 a 1061 v k.ú.
 
Vysoké Mýto panu Jiřímu Vostalovi, bytem Ležáků 665, 566 01 Vysoké Mýto za cenu ve výši  628.896,-- Kč. Ve smlouvě bude uvedeno předkupní právo pro město Vysoké Mýto na dobu 5-ti let od uzavření kupní smlouvy za výše uvedenou sjednanou kupní cenu. V případě neuzavření smlouvy ZM schvaluje prodej bytu č. 3 v č.p. 537 Jeronýmova ul., Vysoké Mýto, včetně podílu ve výši 125/1000 na společných částech domu a na pozemcích p.č. 1060 a 1061 v k.ú. Vysoké Mýto osobám dle následujícího pořadí:
1) p. Kateřina Šrautová, bytem B. Smetany 33, 566 01 Vysoké Mýto za cenu 593.885,-- Kč.
                                                                                     Z: p. Ing. Holubová
                                                                                     T: ihned
 
 
 
116/06
rozpočet Fondu na opravy, modernizaci a rozšíření bytového fondu na rok 2006.
 
                                                                                     Z: p. Ing. M. Zima
                                                                                     T: ihned
 
 
 
117/06
prodloužení splatnosti kupní ceny vyplývající z  kupní smlouvy ze dne 22.9.2005 k datu 28.2.2006.
 
                                                                                     Z: p. Ing. M. Zima
                                                                                     T: ihned
 
 
 
118/06
návrh na vypořádání výsledku hospodaření hospodářské činnosti města Vysokého Mýta a příspěvkových organizací města Vysokého Mýta k 31.12.2005 dle předloženého návrhu.
 
                                                                                     Z: p. Ing. M. Zima
                                                                                     T: ihned
 
 
 
 
 
 
119/06
uzavření smlouvy o věcném břemeni s Ing. Zdeňkem Paťavou, správcem konkurzní podstaty úpadce Vladimíra Boštíka zajišťující městu Vysokému Mýtu jako vlastníku přístup k pozemkům parc.č. 1981/2 a 1984 v k.ú. Vysoké Mýto z ul. Vraclavská ve Vysokém Mýtě.
 
                                                                                     Z: p. JUDr. Poláček
                                                                                     T: ihned
 
 
120/06
přílohu ke smlouvě o nájmu nemovitostí a movitých věcí uzavřené dle § 663 a následujících obč. zák. ze dne 22.12.1995 mezi pronajímatelem městem Vysokým Mýtem a nájemcem Vodovody a kanalizace Vysoké Mýto, s.r.o.
 
                                                                                     Z: p. Ing. Krejza
                                                                                     T: ihned
 
 
 
 
Rada města souhlasí:
 
121/06
s uzavřením smlouvy o zřízení věcného břemene mezi městem Vysoké Mýto a Východočeskou plynárenskou a.s., Pražská 702, Hradec Králové, na pozemcích p.č. 1515/3 a 1515/71 v k.ú. Vysoké Mýto.Věcné břemeno bude spočívat v oprávnění zřízení a provozování stavby plynárenského zařízení včetně příslušenství na pozemcích 1515/3 a 1515/71 v k.ú. Vysoké Mýto a dále v oprávnění vstupovat a vjíždět na pozemky v souvislosti se zřízením, rekonstrukcemi, opravami a provozováním plynárenského zařízení. Věcné břemeno bude zřízeno na dobu neurčitou, za jednorázovou úhradu ve výši 4.205,--Kč.
 
                                                                                     Z: p. Ing. Holubová
                                                                                     T: ihned
 
 
 
 
 
122/06
s uzavřením smlouvy o dílo s firmou První Vysokomýtská stavební spol.   s r.o., Hradecká 364/II, Vysoké Mýto jako dodavatelem akce: Garáže MěÚ  na Masarykově náměstí, Vysoké Mýto.
 
                                                                                    Z: p. Ing. Pavelka
                                                                                     T: do 31.3.2006
 
 
 
123/06
s přijetím finančních darů:
ve výši 5.000,-Kč slovy pěttisíckorunčeských od firmy Slévárna Vysoké Mýto s.r.o., Pražská 123, Pražské Předměstí, 566 01 Vysoké Mýto, IČ: 2594121
ve výši 15.000,-Kč slovy patnácttisíckorunčeských od firmy Ivan Ševčuk, Vraclavská 155, 566 01 Vysoké Mýto, IČ 132181076
na ekologické účely ve městě Vysokém Mýtě – Den  Země 2006.
 
                                                                                     Z: p. Ing. Jetmarová
                                                                                     T: ihned
 
 
 
124/06
s pořádáním Dne Země na nám. Přemysla Otakara II dne 20. 4. 2006 a s bezplatným pronájmem  náměstí na tuto akci ve dnech 19. 4. – 21. 4. 2006 z důvodu přípravy a ukončení akce.
 
                                                                                     Z: p. Ing. Jetmarová
                                                                                     T: ihned
 
 
 
125/06
s  uzavřením dohod  s provozovateli kolektivních systémů  o zajištění zpětného odběru  elektrozařízení - ASEKOL s.r.o,  IČ:273 73 231;  ELEKTROWIN a.s., IČ 272 57 843, EKOLAMP s.r.o., IČ 272 48 801 - tj. o zřízení místa zpětného odběru elektrozařízení pocházejících z domácností na sběrném dvoře ul. Průmyslová.
 
                                                                                     Z: p. Ing. Jetmarová
                                                                                     T: ihned
 
 
126/06
s vyplacením odměn předsedům výborů zastupitelstva města a komisí rady města za měsíc únor 2006 dle předloženého návrhu.
 
                                                                                     Z: p. Pohorská
                                                                                     T: ihned
 
 
 
Rada města bere na vědomí:
 
127/06
předložený záměr společnosti Nopek s.r.o. Vysoké Mýto související s koupí nebytových prostor v čp. 188 a pozemku v lokalitě Mlýnský potok I.
 
 
128/06
zápis ze schůze Finančního výboru zastupitelstva města ze dne 23.2.2006.
 
 
129/06
dopis Velvyslanectví Čínské lidové republiky v České republice ze dne 21.2.2006, týkající se  přiblížení tibetské historie, současnosti a čínského stanoviska k otázce Tibetu.
 
 
130/06
informace starosty a místostarosty města.
 
 
 
 
Rada města nesouhlasí:
 
131/06
s výměnou sloupů na pozemcích v majetku města Vysoké Mýto tak, jak je uvedeno v Oznámení majitelům nemovitosti o umístění el. zařízení rozvodu elektřiny a požaduje, aby na pozemcích města Vysoké Mýto bylo kabelové vedení uloženo do země tak, jak bylo řečeno při ústním jednání dne 2.1.2006.
 
                                                                                     Z: p. Ing. Holubová
                                                                                     T: ihned
 
 
 
Rada města doporučuje:
 
132/06
ZM přijmout toto usnesení:
        ZM schvaluje v souladu s vyhláškou č. 4/99 ve znění pozdějších změn                 o vytvoření a použití fondu v rámci „Programu poskytování státních půjček na opravy, modernizaci a rozšíření bytového fondu“, vyhlášení tohoto výběrového řízení:
1)     Celková částka, která je k dispozici pro poskytování úvěrů činí  2 670 000,- Kč
2)     Účel, na který se poskytují úvěry:
a)  obnova střechy starší 10 let
b)  zřízení plynového nebo elektrického vytápění nebo vytápění z obnovitelných
      zdrojů náhradou za vytápění tuhými fosilními palivy,
c)   zřízení malé čistírny odpadových vod ke stávajícímu domu
d)   připojení na městskou kanalizaci
e)   zřízení vodovodní přípojky
f)   dodatečná izolace domu proti spodní vodě
g)   obnova fasády domu včetně klempířských konstrukcí
h)   zateplení obvodového pláště domu
i)   vybudování WC nebo koupelny v bytě, ve kterém dosud nebyla zřízena
j)    vybudování nového bytu nástavbou nebo vestavbou.
3)     Žadatelem může být fyzická nebo právnická osoba, která je vlastníkem obytné budovy nebo bytu na území města nebo společenství vlastníků jednotek a nemá závazky vůči Městu Vysokému Mýtu či jiným osobám zřízeným Městem Vysokým Mýtem nebo s majetkovou účastí Města Vysokého Mýta.
4)     Období, ve kterém budou úvěry poskytovány:   do tří měsíců od jejich schválení Zastupitelstvem města.
5)     Žádost o úvěr se předkládá na formuláři, který vydal MěÚ Vysoké Mýto, k žádosti je nutno doložit přílohy uvedené v tomto formuláři.
6)     Žádosti o úvěr je nutno doručit nejpozději do 31.10.2006  na podatelnu MěÚ Vysoké Mýto (kancelář č. 117, 1. patro).
 
Z: p. Ing. Pavelka
T: do 28.4.2006
 
 
 
133/06
ZM přijmout toto usnesení:
ZM schvaluje příspěvek Města Vysokého Mýta na provedenou fasádu v  MPZ             p. Václavu Jetmarovi, bytem Havlíčkova 21, 551 01 Jaroměř na dům v  Tůmově ulici č.p. 105, Vysoké Mýto ve výši 9 105,- Kč.
 
                                                                                     Z: p. Ing. Pavelka
                                                                                     T: do 31.3.2006
 
 
134/06
zastupitelstvu města schválit předložený návrh rozpočtu města Vysokého Mýta na rok 2006.
 
                                                                                     Z: p. Ing. M. Zima
                                                                                     T: 22.3.2006
 
 
 
 
Bohuslav  F e n c l
starosta
 
 
 
Ing. Martin  K r e j z a
místostarosta