Klávesové zkratky na tomto webu - základní
Přejít přímo na obsah stránky

Vysoké Mýto

oficiální stránky města

Dnes je pátek 5.6.2020

Usnesení RM č. 2014-12 ze dne 9.4.2014

14.04.14

Souhrn usnesení č. 12/14

 

z jednání Rady města Vysokého Mýta,  konané dne 9. 4. 2014

                                                          

                                                                      

368/214

 

Rada města doporučuje

 

zastupitelstvu města přijmout toto usnesení:

Zastupitelstvo města schvaluje

poskytnutí dotace města Vysokého Mýta Vysokomýtské nemocnici, IČO 71207856, ve výši 251.000,-- Kč na stavební úpravy budovy nemocnice podle předloženého návrhu.

Zodpovídá: vedoucí OKT

Termín: duben 2014

                                                                                                                     

369/14

 

Rada města schvaluje

poskytnutí dotace města Vysokého Mýta společnosti MAGNUSFILM s. r. o., IČO 288 18 326, ve výši 15 tis. Kč na projekt natáčení snímku s názvem Stopy osudu /života/.

Zodpovídá: vedoucí OKT

Termín: duben 2014

                                                                                                                     

370/14

Rada města doporučuje

 

zastupitelstvu města přijmout toto usnesení

Zastupitelstvo města bere na vědomí

petici Za transparentní projednávání investičních akcí ve Vysokém Mýtě doručenou dne 26.3.2014.

Zodpovídá: vedoucí OKT

Termín: 23.4.2014

                                                                                                                     

371/14

 

Rada města ukládá

tajemníkovi MěÚ odborně zpracovat a vyhodnotit body z petice Za transparentní projednávání investičních akcí ve Vysokém Mýtě doručené dne 26. 3. 2014.

Zodpovídá: JUDr. Nádvorník

Termín: průběžně

                                                                                                                     

372/14

 

Rada města schvaluje

pořad schůze rady města konané dne 9. 4. 2014 dle předloženého návrhu.

                                                                                                                     

 

 

373/14

Rada města doporučuje

zastupitelstvu města přijmout toto usnesení:

Zastupitelstvo města bere na vědomí Zápis ze schůze finančního výboru č.3-2014 ze dne 31.března 2014.

                                                                                                         

374/14

Rada města doporučuje

zastupitelstvu města přijmout toto usnesení:

Zastupitelstvo města schvaluje rozpočtové opatření č.3-2014.

Zodpovídá: vedoucí odboru finančního

Termín: 30.04.2014

                                                                                                         

375/14

Rada města zrušuje

ke dne 9.4.2014 Vnitřní předpis č.11/2012 – Směrnice o pokladní činnosti města Vysokého Mýta ze dne 29.11.2012.

Zodpovídá: vedoucí odboru finančního

Termín: 09.04.2014

                                                                                                         

376/14

Rada města schvaluje

Vnitřní předpis č.3/2014 – Směrnice o pokladní činnosti města Vysokého Mýta dle předloženého návrhu s účinností od 10.4.2014.

Zodpovídá: vedoucí odboru finančního

Termín: 10.04.2014

 

                                                                                                         

 

 

377/14

Rada města schvaluje

 podání žádosti o dotaci ze SFŽP a případnou realizaci projektu „Vysoké Mýto – dovybavení sběrného dvora ul. Průmyslová“ a zároveň schvaluje přibližnou finanční spoluúčast města na projektu ve výši 150.000,-Kč.

Termín:           žádost o dotaci podat do 15.4.2014

Zodpovídá:      Referent dotačních projektů

                                                                                                                     

378/14

Rada města schvaluje

Ukončení nájemní smlouvy č. 563 o nájmu části pozemku uzavřené mezi městem Vysokým Mýtem a paní Jarmilou Koudelkovou dohodou ke dni 30.4.2014.

Zodpovídá: vedoucí oddělení správy majetku

Termín: ihned

                                                                                             

379/14

Rada města schvaluje

zveřejnění informace o možnosti pronájmu části pozemku p.č. 1064 v k.ú. Vysoké Mýto o výměře 70m2, vyznačenou v příloze usnesení,  za účelem zřízení zahrádky.

Zodpovídá: vedoucí oddělení správy majetku

Termín: ihned

           

                                                                                 

380/14

 

Rada města schvaluje

užívání veřejného prostranství za účelem pořádání akce -  4.ročníku mezinárodní soutěže pro učně ŘEMESLO/SKILL 2014 na části náměstí Přemysla Otakara II. ve Vysokém Mýtě ve dnech 22.-28. září 2014 v místě dle předloženého zákresu. Vzhledem k charakteru akce nebude vyměřován poplatek za užívání veřejného prostranství.

Zodpovídá: vedoucí oddělení správy majetku

Termín: ihned

                                                                                                         

 

381/14

 

Rada města schvaluje

dodatek č. 5 ke smlouvě mandátní uzavřené mezi městem Vysokým Mýtem a Městským bytovým podnikem Vysoké Mýto s.r.o. v předloženém znění.

Zodpovídá: vedoucí oddělení správy majetku

Termín: ihned

                                                                                             

 

382/14

 

Rada města schvaluje

zveřejnění záměru uzavřít dodatek ke smlouvě č. 2054 o výpůjčce nemovitostí uzavřené mezi městem Vysokým Mýtem a Mateřskou školou Lidická, Vysoké Mýto IČ: 70998680. Dodatkem dojde k úpravě předmětu nájmu a to tak, aby od 1.6.2014 byly do předmětu nájmu doplněny nebytové prostory kuchyně v budově č.p. 688 stojící na p.č. 4644/96 v k.ú. Vysoké Mýto a tím by byla Mateřské škole Lidická, Vysoké Mýto vypůjčena již celá budova č.p. 688 stojící na p.č. 4644/96 v k.ú. Vysoké Mýto. Další nemovitosti uvedené v předmětu výpůjčky zůstanou zachovány.

Zodpovídá: vedoucí oddělení správy majetku

Termín: ihned

                                                                                             

383/14

Rada města schvaluje

Ukončení nájemní smlouvy č. 411 o nájmu části pozemku uzavřené mezi městem Vysokým Mýtem a manželi Vrubelovými dohodou ke dni 30.4.2014.

Zodpovídá: vedoucí oddělení správy majetku

Termín: ihned

                                                                                                         

384/14

Rada města souhlasí

s pořádáním akce „setkání vozů Škoda 110R Coupé“ ve Vysokém Mýtě na nám. Přemysla Otakara II. ve dne 23.8.2014 od 11 do 16 hod v rozsahu dle přiložené žádosti. Vzhledem k charakteru akce nebude vyměřován poplatek za zvláštní užívání veřejného prostranství.

Zodpovídá: vedoucí oddělení správy majetku

Termín: ihned

                                                                                              

385/14

Rada města schvaluje

předložený soupis pozemků města vysokého Mýta určených pro obnovu Lesního hospodářského plánu na roky 2015-2024.

Zodpovídá: vedoucí oddělení správy majetku

Termín: ihned

                                                                                             

386/14

Rada města schvaluje

zveřejnění informace o možnosti pronájmu části pozemku p.č. 515/1 o výměře 108m2 v k.ú. Týnišťko.

Zodpovídá: vedoucí oddělení správy majetku

Termín: ihned

                                                                                                         

387/14

Rada města schvaluje

darování movitých věcí v celkové pořizovací hodnotě 80.000 Kč dle přílohy a 1 ks psacího stolu bez inventárního čísla, 5 ks židlí bez inventárního čísla, 1 ks nástavce skříně inv.č.722 do vlastnictví VYSOKOMÝTSKÁ KULTURNÍ, o.p.s., Litomyšlská 72, Vysoké Mýto IČ: 28852150.

vedoucí oddělení správy majetku

Termín: 30.04.2014

                                                                                                         

388/14

Rada města schvaluje

vyjmutí bytu č.6 v čp.156 v ulici Husova z režimu ubytovny a jeho převedení do režimu nájemních bytů a uzavření nájemní smlouvy s paní Lucii Mikovou (nar. 15.09.1990)  bytem Husova 156, Vysoké Mýto na dobu určitou v délce 1 měsíce a to podle podmínek Směrnice pro přidělování nájemních bytů ve vlastnictví města Vysokého Mýta. Peněžní prostředky k zajištění případné budoucí opravy bytu dle čl. III, bod 3, písm.e) Směrnice pro přidělování nájemních bytů, ve výši 10.000,-Kč mohou nájemníci zaplatit ve dvou splátkách, 5000,-Kč před uzavřením nájemní smlouvy a 5000,-Kč do 1 měsíce po uzavření nájemní smlouvy. Délka trvání nájmu se automaticky prodlouží vždy o dobu 1 měsíce v případě, že nájemce řádně uhradí peněžní prostředky k zajištění případné budoucí opravy, sjednané nájemné a úhradu za služby s nájmem spojené v souladu s nájemní smlouvou. Nájem bude uzavřen na dobu určitou 3 měsíce. Do doby uzavření nájemní smlouvy bude byt stále užíván v režimu ubytovny.

Zodpovídá: vedoucí oddělení správy majetku

Termín: 30.04.2014

                                                                                                         

389/14

 

Rada města schvaluje

uzavření Smlouvy o právu umístit a provést stavbu mezi společností COMA s.r.o., IČ 47471557, se sídlem Masarykova 8, 572 01 Polička jako stavebníkem a městem Vysokým Mýtem jako vlastníkem pozemků parc. č. 4868, 5155/1, 4867, 1064, 1065 a 4866 v obci a  k.ú. Vysoké Mýto pro stavbu s názvem „Optická síť COMA s.r.o. ve Vysokém Mýtě, IV. etapa – část C“ dle projektové dokumentace, kterou vypracovala společnost BETA CZ Česká Třebová s.r.o., Pod Březinou 637, 560 02 Česká Třebová.

Zodpovídá: vedoucí oddělení správy majetku

Termín: 30.04.2014

                                                                                                         

 

390/14

 

Rada města schvaluje

doplnění zadávací dokumentace dle usnesení č. 352/14  ze dne 2.4.2014 o zadavatele Obec Zámrsk a doplnění přílohy usnesení č. 322/14 ze dne 26.3.2014 o zadavatele Obec Zámrsk.

Zodpovídá: vedoucí oddělení správy majetku

Termín: 30.04.2014

                                                                                                                                            

                                                                                                         

391/14

Rada města schvaluje

doplnění zadávací dokumentace dle usnesení č. 352/14  ze dne 2.4.2014 o zadavatele Obec Vraclav a doplnění přílohy usnesení č. 322/14 ze dne 26.3.2014 o zadavatele Obec Vraclav.

Zodpovídá: vedoucí oddělení správy majetku

Termín: 30.04.2014

                                                                                                                                

392/14

Rada města doporučuje

zastupitelstvu města přijmout toto usnesení:

Zastupitelstvo města schvaluje prodej pozemku označeného jako parc. č. 1972/9 zastavěná plocha a pozemku parc. č. 1972/15 ostatní plocha v obci a k.ú. Vysoké Mýto paní Marcele Lněničkové, bytem Sladovnická 431, Vysoké Mýto za celkovou kupní cenu ve výši 67.700,- Kč. Před podpisem kupní smlouvy bude uhrazen poplatek za bezesmluvní užívání pozemku za dva roky zpětně ve výši 3.024,- Kč.

Zodpovídá: vedoucí OPM

Termín: 23.04.2014

                                                                                                                     

 

393/14

Rada města doporučuje

zastupitelstvu města přijmout toto usnesení:

Zastupitelstvo města schvaluje prodej pozemku označeného jako st. 30/4 zastavěná plocha a pozemku nově vzniklého geometrickým plánem č. 121-17/2014 označeného jako parc. č. 29/2 ostatní plocha vše v obci Vysoké Mýto v k.ú. Domoradice paní Haně Viktorinové, bytem Domoradice 69, Vysoké Mýto za celkovou kupní cenu ve výši 4.700,- Kč. Před podpisem kupní smlouvy bude uhrazen poplatek za bezesmluvní užívání pozemku za dva roky zpětně ve výši 306,- Kč.

Zodpovídá: vedoucí OPM

Termín: 23.04.2014

 

                                                                                                                     

 

394/14

Rada města doporučuje

zastupitelstvu města přijmout toto usnesení:

Zastupitelstvo města schvaluje prodej pozemku nově vzniklého geometrickým plánem č. 121-17/2014 označeného jako parc. č. 260/4 ostatní plocha v obci Vysoké Mýto v k.ú. Domoradice panu Pavlu Královi, bytem Hradecká 311, Vysoké Mýto za celkovou kupní cenu ve výši 21.300,- Kč. Poplatek za bezesmluvní užívání pozemku za dva roky zpětně ve výši 3.294,- Kč bude uhrazen předchozími vlastníky nemovitosti čp. 15 v Domoradicích.

Zodpovídá: vedoucí OPM

Termín: 23.04.2014

                                                                                                                     

 

 

395/14

Rada města schvaluje

záměr prodat pozemek nově vzniklý geometrickým plánem č. 3789-13/2014 označený jako parc. č. 1970/97 ostatní plocha o výměře 163 m2 v katastrálním území Vysoké Mýto. Původní pozemky parc. č. 1970/10, 1970/26 a 1975/1 jsou zapsány na listu vlastnictví č. 10001 pro obec a k.ú. Vysoké Mýto u Katastrálního úřadu pro Pardubický kraj, Katastrální pracoviště Ústí nad Orlicí.

Zodpovídá: vedoucí OPM

Termín: ihned

 

                                                                                                                     

 

 

396/14

Rada města doporučuje

zastupitelstvu města přijmout toto usnesení:

I.Zastupitelstvo města zřizuje příspěvkovou organizaci Správa školských zařízení Vysoké Mýto.

II.Zastupitelstvo města schvaluje zřizovací listinu příspěvkové organizace Správa školských zařízení Vysoké Mýto.

Zodpovídá: vedoucí OPM

Termín: 23.04.2014

 

 

 

 

                                                                                                         

397/14

Rada města doporučuje

zastupitelstvu města přijmout toto usnesení:

Zastupitelstvo města schvaluje žádost o úplatný převod pozemků parc. č. 5503, 5504, 5505, 5506, 5508, 5509, 5510, 5511, 5512, 5513, 5514, 5515, 5516, 5517, 10742, 10743, 10744, 10745, 10746, 10747, 10748/1, 10749 a 10750 vše v obci a k.ú. Vysoké Mýto od ČR - Úřadu pro zastupování státu ve věcech majetkových.

Zodpovídá: vedoucí OPM

Termín: 23.04.2014

                                                                                                         

398/14

 

Rada města schvaluje

návrh na změnu plnění předmětu smlouvy o dílo na akci „Muzeum českého karosářství…“ Změnový list č. 57 (méněpráce), od zhotovitele díla BAK stavební společnost, a.s., se sídlem Vodní 177, 541 01 Trutnov, IČ 28402758, v předloženém znění.

Zodpovídá: vedoucí odboru investic

Termín: ihned

           

                                                                                             

399/14

Rada města schvaluje

Dodatek č. 13 Smlouvy o dílo ze dne 15.6.2012 evidenční číslo smlouvy zhotovitele 600/12/2016, uzavřené mezi Městem Vysoké Mýto a společností BAK stavební společnost, a.s., se sídlem Vodní 177, 541 01 Trutnov, IČ 28402758, v předloženém znění.

Zodpovídá: vedoucí odboru investic

Termín: 30.04.2013

                                                                                             

400/14

 

Rada města schvaluje

 

záměr na akci „Oprava oken a dveří ZUŠ Vysoké Mýto“.

Zodpovídá: vedoucí odboru investic

Termín: ihned

                                                                                             

401/14

 

Rada města schvaluje

 

návrh zadávací dokumentace včetně příloh na veřejnou zakázku malého rozsahu na stavební práce pro výběr zhotovitele na akci „Oprava oken a dveří ZUŠ Vysoké Mýto“.

Zodpovídá: vedoucí odboru investic

Termín: 31.05.2014

                                                                                             

402/14

Rada města schvaluje

seznam uchazečů ve složení:

-       Vít Fogl, DiS, Makov 61, 570 01 Litomyšl, IČ 73609692;

-       Václav Novotný, Řetová 185, 561 41, IČ: 41240740;

-       Jiří Věneček, Jiráskova 10, Litomyšl, IČ: 18428274;

-       Martin Šulc, Tyršova 282, Žamberk, 564 01;

-       TTK CZ s.r.o., Dolní Čermná 12, 561 53, IČ: 25928180

    

kteří budou vyzvání k podání cenových nabídek na veřejnou zakázku malého rozsahu na stavební práce pro výběr zhotovitele na akci: „Oprava oken a dveří ZUŠ Vysoké Mýto“.

Zodpovídá: vedoucí odboru investic

Termín: 31.05.2014

                                                                                             

403/14

Rada města schvaluje

 

uzavření Dodatku č. 1 Smlouvy o dílo ze dne 12.02.2014, uzavřené mezi městem Vysoké Mýto a společností KAVOSTAV s.r.o., Pražská 160, 566 01 Vysoké Mýto, IČ: 28791193, jako zhotovitelem akce „Regenerace části Jungmannových sadů - zastřešení altánu“, podle předloženého návrhu s termínem dokončení do 11.07.2014.

Zodpovídá: vedoucí odboru investic

Termín: 31.05.2014

                                                                                             

404/14

Rada města schvaluje

uzavření smlouvy o dílo se společností VTZ s.r.o., Dobrovského 67, 566 01 Vysoké Mýto, IČ: 46504095, jako zhotovitelem akce: „Úpravy topného systému č.p. 146“, za nabídkovou cenu, která bez DPH činí 171.804,00 Kč a s DPH činí 207.882,00 Kč.

Zodpovídá: vedoucí odboru investic

Termín: 31.05.2014

                                                                                              

405/14

Rada města schvaluje

 

záměr na akci „Obnova Choceňské věže – I. etapa“.

Zodpovídá: vedoucí odboru investic

Termín: ihned

                                                                                             

406/14

Rada města schvaluje

uzavření smlouvy o dílo s firmou František Ruprecht, Štefánikova 2963, 544 01 Dvůr Králové nad Labem, IČ: 66824338, jako zhotovitelem akce: „Obnova Choceňské věže – I. etapa“, za nabídkovou cenu, která bez DPH činí 132.463,91 Kč.

Zodpovídá: vedoucí odboru investic

Termín: 31.05.2014

                                                                                                         

 

407/14

Rada města schvaluje

uzavření smlouvy o dílo s firmou Ing. Miloš Kudrnovský, Bílá Třemešná 33, 544 72 Bílá Třemešná, IČ: 74376586, jako zhotovitelem geodetických a projekčních prací na akci: „Obnova Choceňské věže – I. etapa“, za nabídkovou cenu, která bez DPH činí 106.000,00 Kč a s DPH činí 128.260,00 Kč.

Zodpovídá: vedoucí odboru investic

Termín: 31.05.2014

                                                                                                         

408/14

Rada města schvaluje

objednávku realizace kamerového a ozvučovacího systému pro krytý plavecký bazén Vysoké Mýto dle předložené nabídky.

Zodpovídá: vedoucí odboru investic

Termín: 30.4.2014

           

                                                                                 

409/14

Rada města schvaluje

že v případě nutnosti lze zkrátit lhůtu na předložení materiálů k projednání radě města s tím, že zkrácení lhůty musí být náležitě odůvodněno.

Zodpovídá: předkládající

Termín: ihned

                                                                                                         

410/14

Rada města schvaluje

s účinností do 01.05.2014

I. zrušení odboru životního prostředí

II. změnu názvu odboru stavebního úřadu a územního plánování na odbor stavebního úřadu a životního prostředí

III zřízení oddělení životního prostředí na odboru stavebního úřadu a životního prostředí

Zodpovídá: tajemník

Termín: 30.04.2014

411/14

Rada města schvaluje

dodatek č. 1 k organizačnímu řádu Městského úřadu Vysoké Mýto

Zodpovídá: tajemník

Termín: 30.04.2014

                                                                                                         

412/14

 

Rada města doporučuje

zastupitelstvu města přijmout toto usnesení:

Zastupitelstvo města bere na vědomí rezignaci 4 členů osadního výboru Svařeň:

Václav Příhoda

Jiří Paďour

Jan Dubec

Bc. Vladimír Flídr

Zodpovídá: Ing. František Jiraský, místostarosta

Termín: ihned

                                                                                                                                            

                                                          

413/14

 

Rada města doporučuje

zastupitelstvu města přijmout toto usnesení:

Zastupitelstvo města volí tyto členy osadního výboru Svařeň:

Pavla Dušková, do funkce předsedkyně

Radek Šimčík

Petr Páv

Jaroslava Pilařová

Aleš Dalecký

Jiří Stránský

Zodpovídá: Ing. František Jiraský, místostarosta

Termín: ihned

                                                                                                                     

 

 

414/14

Rada města bere na vědomí

informace starosty, místostarosty, tajemníka, Kovaříka, MUDr. Šafrové a Ing. Pešiny.

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        

                                  

Ing. Miloslav  S o u š e k

starosta

                                                                                                                                                                                                        

                                                                                                                                 

Ing. František  J i r a s k ý

místostarosta