Klávesové zkratky na tomto webu - základní
Přejít přímo na obsah stránky

Vysoké Mýto

oficiální stránky města

Dnes je pátek 5.6.2020

Usnesení RM č. 2014-11 ze dne 2.4.2014

09.04.14

Souhrn usnesení č. 11/14

 

z jednání Rady města Vysokého Mýta,  konané dne 2. 4. 2014

 

                                                                      

344/14

 

Rada města schvaluje

 

pořad schůze rady města konané dne 2. 4. 2014 dle předloženého návrhu.

                                                                                                                                                        

                                                                                             

345/14

 

Rada města schvaluje

 

poskytnutí dotací města Vysokého Mýta na projekty v oblasti životního prostředí na rok 2014 dle předloženého návrhu.

Zodpovídá: pověřená vedením OŽP

Termín: duben 2014

           

                                                                                                         

346/14

Rada města schvaluje

podání žádosti o dotaci ze SFŽP a případnou realizaci projektu „Stezka botanickou zahradou – Vysoké Mýto“ a zároveň schvaluje přibližnou finanční spoluúčast města na projektu ve výši 650.000,-Kč.

Termín:           žádost o dotaci podat do 15.4.2014

Zodpovídá:      Referent dotačních projektů

                                                                                                                     

 

 

347/14

Rada města schvaluje

prostorové uspořádání území lokality Z 33, Vysoké Mýto –Tisovská, v předložené verzi společností Atelier “Aurum“ s.r.o., Jiráskova  21, 530 02 Pardubice, která je zhotovitelem „Regulačního plánu, lokalita Z33 (a9/Z), Vysoké Mýto - ul.Tisovská.“

Termín:            ihned

Zodpovídá:      vedoucí OSU

                                                                                                         

348/14

 

Rada města schvaluje

uzavření Dodatku č. 1 ke smlouvě č. 2049 o výpůjčce nemovitostí uzavřené dne 29.3.2013 mezi městem Vysokým Mýtem a Mateřskou školou Pod Smrkem, Vysoké Mýto, IČ: 70998710 v předloženém znění.

uzavření Dodatku č. 1 ke smlouvě č. 2050 o výpůjčce nemovitostí uzavřené dne 29.3.2013 mezi městem Vysokým Mýtem a Mateřskou školou Kamarádi, Vysoké Mýto, IČ: 70998701 v předloženém znění.

uzavření Dodatku č. 1 ke smlouvě č. 2051 o výpůjčce nemovitostí uzavřené dne 29.3.2013 mezi městem Vysokým Mýtem a Mateřskou školou Slunečná, Vysoké Mýto, IČ: 70998698 v předloženém znění.

uzavření Dodatku č. 1 ke smlouvě č. 2052 o výpůjčce nemovitostí uzavřené dne 29.3.2013 mezi městem Vysokým Mýtem a Základní školou Vysoké Mýto, Jiráskova, IČ: 00856878 v předloženém znění.

uzavření Dodatku č. 1 ke smlouvě č. 2053 o výpůjčce nemovitostí uzavřené dne 29.3.2013 mezi městem Vysokým Mýtem a Základní školou Vysoké Mýto, Javornického, IČ: 49317032 v předloženém znění.

uzavření Dodatku č. 1 ke smlouvě č. 2054 o výpůjčce nemovitostí uzavřené dne 29.3.2013 mezi městem Vysokým Mýtem a Mateřskou školou Lidická, Vysoké Mýto, IČ: 70998680 v předloženém znění.

uzavření Dodatku č. 1 ke smlouvě č. 2055 o výpůjčce nemovitostí uzavřené dne 29.3.2013 mezi městem Vysokým Mýtem a Základní školou Vysoké Mýto, Knířov, IČ: 70998671 v předloženém znění.

uzavření Dodatku č. 1 ke smlouvě č. 2056 o výpůjčce nemovitostí uzavřené dne 29.3.2013 mezi městem Vysokým Mýtem a Základní uměleckou školou, Vysoké Mýto, IČ: 21551189 v předloženém znění.

uzavření Dodatku č. 1 ke smlouvě č. 2057 o výpůjčce nemovitostí uzavřené dne 29.3.2013 mezi městem Vysokým Mýtem a Mikádem – střediskem volného času, Vysoké Mýto IČ: 72087013 v předloženém znění.

Zodpovídá: vedoucí oddělení správy majetku

Termín: ihned

                                                                                                                     

 

 

 

349/14

Rada města doporučuje

zastupitelstvu města přijmout toto usnesení:

Zastupitelstvo města schvaluje prodej pozemku označeného jako parc. č. 3397/13 trvalý travní porost v obci a k.ú. Vysoké Mýto manželům Petru a Marii Šlézovým, oba bytem Vinice 75, Vysoké Mýto za celkovou kupní cenu ve výši 13.800,- Kč.

Zodpovídá: vedoucí OPM

Termín: 23.04.2014

                                                                                                         

350/14

Rada města schvaluje

 

zadávací dokumentaci veřejné zakázky „Sdružené služby dodávky zemního plynu pro

město Vysoké Mýto“.

Zodpovídá: vedoucí OPM

Termín: ihned

                                                                                                                     

 

 

351/14

 

Rada města jmenuje

hodnotící komisi pro Veřejnou zakázku „Sdružené služby dodávky zemního plynu pro město Vysoké Mýto“ ve složení:

za město Vysoké Mýto: MUDr. Jiřina Šafrová (náhradník Ing. František Jiraský), Jiří Kovařík (náhradník Dagmar Šedová) a JUDr. Libor Poláček (náhradník Ing. Jana Holubová) a za společnost eCENTRE, a.s. Ivona Štefková (náhradník Ing. Roman Pokorný), Bc. Renáta Dybová (náhradník Michal Štefek)

Zodpovídá: vedoucí OPM

Termín: ihned

                                                                                                         

352/14

Rada města schvaluje

 

zadávací dokumentaci veřejné zakázky „Sdružené služby dodávky elektrické energie pro

město Vysoké Mýto“.

Zodpovídá: vedoucí OPM

Termín: ihned

                                                                                                         

 

353/14

Rada města jmenuje

hodnotící komisi pro veřejnou zákázku „Sdružené služby dodávky elektrické energie pro

město Vysoké Mýto“  ve složení:

za město Vysoké Mýto: MUDr. Jiřina Šafrová (náhradník Ing. František Jiraský), Jiří Kovařík (náhradník Dagmar Šedová) a JUDr. Libor Poláček (náhradník Ing. Jana Holubová) a za společnost eCENTRE, a.s. Ivona Štefková (náhradník Ing. Roman Pokorný), Bc.Renáta Dybová (náhradník Michal Štefek)

 

                                                                                                         

354/14

Rada města schvaluje

nejvyšší možnou nabídku města Vysokého Mýta, o jejímž obsahu nelze z důvodu ochrany zájmů města Vysokého Mýta poskytovat informace jiným osobám až do doby ukončení dražebního jednání, a to za nemovitost  - pozemek parc. č. 10206 v k.ú. Vysoké Mýto ve výši 72.000,- Kč.

Zodpovídá: starosta, vedoucí OPM

Termín: ihned

                                                                                                                     

 

 

355/14

 

Rada města doporučuje

 

zastupitelstvu města přijmout toto usnesení:

Zastupitelstvo města schvaluje

poskytnutí dotace Vysokomýtské kulturní, o. p. s., IČO: 28850150 ve výši 272 000 Kč na provoz a činnost v roce 2014.

 

Zodpovídá: vedoucí OKT

Termín:  duben 2014

                                                                                                                     

 

356/14

 

Rada města doporučuje

 

zastupitelstvu města přijmout toto usnesení:

Zastupitelstvo města schvaluje

poskytnutí dotace Vysokomýtské kulturní, o. p. s., IČO: 28850150 ve výši 250 000 Kč na kulturní akce města Vysokého Mýta v roce 2014, zejména na slavnostní otevření Muzea českého karosářství v rámci Městských slavností, 5. 9. – 6. 9. 2014.

Zodpovídá: vedoucí OKT

Termín:  duben 2014

 

                                                                                                                     

 

 

357/14

 

Rada města doporučuje

 

zastupitelstvu města přijmout toto usnesení:

Zastupitelstvo města schvaluje

poskytnutí dotace Vysokomýtské kulturní, o. p. s., IČO: 28850150 ve výši 100 000 Kč na výstavy J. V. Myslbeka.

Zodpovídá: vedoucí OKT

Termín:  duben 2014

 

                                                                                                                     

 

 

358/14

Rada města schvaluje

projektový záměr k projektu „Konsolidace IT struktury obcí“

Zodpovídá: vedoucí oddělení IT

Termín: ihned

                                                                                                                     

359/14

Rada města schvaluje

vypsání poptávkového řízení na techniku pro pořizování zvukového záznamu z jednání Zastupitelstva města s možností toto řízení zrušit v případě neadekvátně vysoké ceny.

Zodpovídá: vedoucí oddělení IT

Termín: 28. 3. 2014

 

                                                                                                                                            

 

 

 

 

 

360/14

 

Rada města doporučuje

 

Zastupitelstvu města neschválit

nákup techniky pro pořizování zvukového záznamu z jednání zastupitelstva města

Zodpovídá. JUDr. Poláček

Termín: 23. 4. 2014

                                                                                                                     

361/14

 

Rada města schvaluje

 

návrh zadávací dokumentace včetně příloh na veřejnou zakázku na stavební práce zadanou ve formě otevřeného podlimitního řízení dle zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, ve znění pozdějších předpisů, na akci: „Stezka botanickou zahradou“.

Zodpovídá: vedoucí odboru investic

Termín: 31.05.2014

 

 

                                                                                                                     

 

 

362/14

 

Rada města jmenuje

 

komisi pro otevírání obálek s nabídkami a pro posouzení nabídek, na veřejnou zakázku na stavební práce zadanou ve formě otevřeného podlimitního řízení dle zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, ve znění pozdějších předpisů, na akci „Stezka botanickou zahradou“, ve složení (v závorce jsou uvedeni náhradníci):

 

- Ing. Miloslav Soušek – starosta (Ing. Jana Králíková – referentka OIN);

- Ing. František Jiraský – místostarosta (Ing. Jaromír Andrle – vedoucí OIN);

- JUDr. Libor Poláček – vedoucí OPM (Mgr. Lenka Kubíčková – referentka UTA);

- Ing. Jan Machek – projektant (Ing. Jan Bursa – jednatel MDS projekt s.r.o.);

- Mgr. Martina Zábranská Vrátná, DiS. – MA projekt, spol. s r.o. (Mgr. Pavlína Hromádková, DiS. – MA projekt, spol. s r.o.).

Zodpovídá: vedoucí odboru investic

Termín: ihned

 

                                                                                                                     

 

 

 

 

 

363/14

Rada města schvaluje

 

návrh výzvy k podání nabídky na veřejnou zakázku malého rozsahu na stavební práce v rámci akce „Úpravy topného systému č.p. 146“.

Zodpovídá: vedoucí odboru investic

Termín: 31.05.2014

                                                                                                                     

364/14

Rada města schvaluje

seznam uchazečů ve složení:

-       DUPA system s.r.o., Hrušová 67, 565 55 Hrušová, IČ: 28860268;

-       Josef Novák, Tolstého 455, 566 01 Vysoké Mýto, IČ: 13217585;

-       VTZ s.r.o., Dobrovského 67, 566 01 Vysoké Mýto, IČ: 46504095.

kteří budou vyzvání k podání cenových nabídek na veřejnou zakázku malého rozsahu na stavební práce v rámci akce „Úpravy topného systému č.p. 146“.

Zodpovídá: vedoucí odboru investic

Termín: 31.05.2014

 

                                                                                                                     

 

365/14

Rada města schvaluje

 

úpravu tvaru zastřešení altánu v Jungmannových sadech na osmiúhelník, zastřešení bude provedeno z čirého kaleného dvojskla bez barevných polepů. Tyto budou provedeny dodatečně dle návrhu architekta Sendlera.

 

Zodpovídá: vedoucí odboru investic

Termín: 30.04.2014

 

                                                                                                                     

 

 

366/14

Rada města bere na vědomí

vedení kroniky Města Vysokého Mýta a povinných příloh za rok 2013.

 

                                                                                                                     

 

 

 

367/14

 

Rada města bere na vědomí

informace místostarosty, tajemníka a MUDr. Šafrové.

                                                                                                                                                                                                                                                                                           

                                                                                                                                

Ing. František  J i r a s k ý

místostarosta

Ivana  Z e m k o v á

členka rady města