Klávesové zkratky na tomto webu - základní
Přejít přímo na obsah stránky

Vysoké Mýto

oficiální stránky města

Dnes je pátek 5.6.2020

Usnesení RM č. 2014-10 ze dne 26.3.2014

01.04.14

Souhrn usnesení č. 10/14

 

z jednání Rady města Vysokého Mýta,  konané dne 26. 3. 2014

 

 

296/14

 

Rada města schvaluje

pořad schůze rady města konané dne 26. 3. 2014 dle předloženého návrhu.

                                                                                                                                            

297/14

Rada města schvaluje

Inventarizační zprávu týkající se souhrnného zhodnocení řádné inventarizace majetku města za rok 2013.

Zodpovídá: Ing. František Jiraský

Termín: ihned

                                                                                                                     

                                                                                                                                             

298/14

 

Rada města schvaluje

 

rozpočet Základní školy Vysoké Mýto, Jiráskova, včetně školního zařízení v ul. Gen. Závady 118 na rok 2014.

Zodpovídá: ředitelka Mgr. Mirka Pátková

Termín: ihned

                                                                                                                     

299/14

Rada města souhlasí

 

s přijetím sponzorského daru pro příspěvkovou organizaci Základní škola Vysoké Mýto, Javornického, Litomyšlské Předměstí, Javornického 2, 566 01 Vysoké Mýto, IČ: 49317032 ve výši 2 000 Kč od pana MUDr. Michala Teplého, se sídlem Javornického 198, 566 01 Vysoké Mýto, IČO: 76634299.

 

Zodpovídá: vedoucí odboru vnitřních věcí

Termín: ihned

 

                                                                                                                     

300/14

Rada města schvaluje

poskytnutí dotace na projekty škol v roce 2014 dle pozměněného návrhu členů rady města

(viz příloha č. 3b)

Zodpovídá: vedoucí odboru vnitřních věcí

Termín: ihned

 

                                                                                                                     

                                                                                 

301/14

Rada města schvaluje

záměr prodat pozemek označený jako parc. č. 1972/9 zastavěná plocha o výměře 6 m2 a pozemek nově vzniklý geometrickým plánem č. 3795-21/2014 označený jako parc. č. 1972/15 ostatní plocha o výměře 162 m2 vše v katastrálním území Vysoké Mýto. Pozemky parc. č. 1972/9 a původní pozemek parc. č. 1972/1 jsou zapsány na listu vlastnictví č. 10001 pro obec a k.ú. Vysoké Mýto u Katastrálního úřadu pro Pardubický kraj, Katastrální pracoviště Ústí nad Orlicí.

Zodpovídá: vedoucí OPM

Termín: ihned

 

                                                                                                                     

 

 

302/14

Rada města schvaluje

záměr prodat pozemek nově vzniklý geometrickým plánem č. 121-17/2014 označený jako parc. č. 260/4 ostatní plocha o výměře 183 m2 v katastrálním území Domoradice. Původní pozemky parc. č. 29/2, 260/1 a 260/4 jsou zapsány na listu vlastnictví č. 10001 pro obec Vysoké Mýto katastrální území Domoradice u Katastrálního úřadu pro Pardubický kraj, Katastrální pracoviště Ústí nad Orlicí.

Zodpovídá: vedoucí OPM

Termín: ihned

                                                                                                                     

303/14

Rada města doporučuje

zastupitelstvu města přijmout toto usnesení:

Zastupitelstvo města schvaluje bezúplatný převod pozemku parc. č. 1216/1 zastavěná plocha a nádvoří – zbořeniště a pozemku parc. č. 1217/1 zahrada v obci a k.ú. Vysoké Mýto, se všemi součástmi a příslušenstvím, z vlastnictví Pardubického kraje do vlastnictví města Vysokého Mýta.

Zodpovídá: vedoucí OPM

Termín: 26.03.2014

                                                                                                                     

304/14

Rada města schvaluje

záměr prodat pozemek označený jako st. 30/4 zastavěná plocha o výměře 9 m2 a pozemek nově vzniklý geometrickým plánem č. 121-17/2014 označený jako parc. č. 29/2 ostatní plocha o výměře 8 m2 vše v katastrálním území Domoradice. Pozemky st. 30/4 a původní pozemky parc. č. 29/2 a 260/1 jsou zapsány na listu vlastnictví č. 10001 pro obec Vysoké Mýto katastrální území Domoradice u Katastrálního úřadu pro Pardubický kraj, Katastrální pracoviště Ústí nad Orlicí.

Zodpovídá: vedoucí OPM

Termín: ihned

                                                                                                         

                                                                                                         

305/14

Rada města doporučuje

zastupitelstvu města schválit přidělení finančních prostředků z dotací města Vysokého Mýta na podporu sociálních služeb, zdravotnictví a rodiny na rok 2014 pro o. p. s. Berenika Vysoké Mýto, IČ 26668149 na provoz Denního centra Berenika Vysoké Mýto – dle přiložené žádosti, ve výši 180 tis Kč (jedno sto osmdesát tisíc korun).                                                                              

Zodpovídá:  lic. Tomáš Salášek, pověřený vedením OSZ

Termín:  ihned

           

306/14

Rada města schvaluje

uzavření nájemní smlouvy na byt č. 9 v č.p. 781 v ulici V Břízkách ve Vysokém Mýtě s panem Václavem Glosrem (nar.16.11.1991) bytem Na Blahově 468, Vysoké Mýto. Nájemní smlouva bude uzavřena na dobu určitou 1 rok. Podmínkou přidělení bytu je předplacení ročního nájemného ve výši 22.000,-Kč. Pokud první vylosovaný byt odmítne, bude byt přidělen dalšímu vylosovanému žadateli:

           

  1.             Zuzana Pekařová (nar.18.05.1988), bytem Kpt.Poplera 313, Vysoké Mýto
  2.             Denisa Cabicarová (nar.19.08.1992), bytem 17.listopadu 681, Vysoké Mýto

 

Zodpovídá: vedoucí oddělení správy majetku

Termín: 30.04.2014

           

                                                                                                         

307/14

Rada města schvaluje

uzavření nájemní smlouvy na byt č. 19 v č.p. 717 v ulici Prokopa Velikého ve Vysokém Mýtě s panem Martinem Čížkem (nar.26.01.1988), bytem B.Smetany 92, Vysoké Mýto. Nájemní smlouva bude uzavřena na dobu určitou 1 rok. Podmínkou přidělení bytu je předplacení ročního nájemného ve výši 39.000 Kč. Pokud první vylosovaný byt odmítne, bude byt přidělen dalšímu vylosovanému žadateli:

 

  1.             Zuzana Pekařová (nar.18.05.1988), bytem Kpt.Poplera 313, Vysoké Mýto
  2.             Pavel Soukup (nar. 27.09.1991) bytem Českých bratří 747, Vysoké Mýto

 

Zodpovídá: vedoucí oddělení správy majetku

Termín: 30.04.2014

                                                                                                         

308/14

Rada města schvaluje

uzavření nájemní smlouvy na byt č. 20 v č.p. 781 v ulici V Břízkách ve Vysokém Mýtě s paní Denisou Cabicarovou (nar.19.08.1992), bytem 17.listopadu 681, Vysoké Mýto. Nájemní smlouva bude uzavřena na dobu určitou 1 rok. Podmínkou přidělení bytu je předplacení ročního nájemného ve výši 22.000,-Kč. Pokud první vylosovaný byt odmítne, bude byt přidělen dalšímu vylosovanému žadateli:

 

  1.             Václav Gloser (nar.16.11.1991), bytem Na Blahově 468, Vysoké Mýto
  2.             Pavel Soukup (nar. 27.09.1991) bytem Českých bratří 747, Vysoké Mýto

 

Zodpovídá: vedoucí oddělení správy majetku

Termín: 30.04.2014

                                                                                                                     

309/14

Rada města schvaluje

uzavření nájemní smlouvy na byt č. 5 v č.p. 756 v ulici U Potoka ve Vysokém Mýtě s panem Václavem Glosrem (nar.16.11.1991), bytem Na Blahově 468, Vysoké Mýto. Nájemní smlouva bude uzavřena na dobu určitou 1 rok. Podmínkou přidělení bytu je předplacení ročního nájemného ve výši 24.000,-Kč. Pokud první vylosovaný byt odmítne, bude byt přidělen dalšímu vylosovanému žadateli:

 

  1.             Pavel Ludvíček (nar.25.05.1987), bytem Rokycanova 697, Vysoké Mýto
  2.             Pavel Soukup (nar. 27.09.1991) bytem Českých bratří 747, Vysoké Mýto

 

Zodpovídá: vedoucí oddělení správy majetku

Termín: 30.04.2014

                                                                                                                     

310/14

 

Rada města schvaluje

uzavření nájemní smlouvy na byt č. 2 v č.p. 451 v ulici V Peklovcích ve Vysokém Mýtě s manželi xx a xx xxxx bytem xx na dobu určitou 3 let. Podmínkou přidělení bytu je vrácení současně užívaného bytu č. xx v č.p. xx v ulici xx zpět městu Vysokému Mýtu.

                                                                                                                     

311/14

Rada města schvaluje

uzavření Smlouvy o uzavření budoucí smlouvy o zřízení služebnosti inženýrské sítě mezi městem Vysokým Mýtem a společností COMA s.r.o., IČ 47471557, se sídlem Masarykova 8, 572 01 Polička, služebností inženýrské sítě budou dotčeny pozemky označené jako parc. č. 4934, 4920/1, 4871, 4873, 1182/2, 1182/3, 4819/1, 4819/4 a 4820/1 v obci a k.ú. Vysoké Mýto pro stavbu „Vysoké Mýto, optická síť COMA s.r.o., Prokopa Velikého – Litomyšlská ul.“.

           

Zodpovídá: vedoucí oddělení správy majetku

Termín: 30.04.2014

                                                                                                                     

312/14

 

Rada města schvaluje

uzavření Smlouvy o právu umístit a provést stavbu mezi společností COMA s.r.o., IČ 47471557, se sídlem Masarykova 8, 572 01 Polička jako stavebníkem a městem Vysokým Mýtem jako vlastníkem pozemků parc. č. 4850/1, 4834, 824/1, 818/1, 4853 a 797 v obci a  k.ú. Vysoké Mýto pro stavbu s názvem „Optická síť COMA s.r.o. ve Vysokém Mýtě, IV. etapa – část B“ dle projektové dokumentace, kterou vypracovala společnost BETA CZ Česká Třebová s.r.o., Pod Březinou 637, 560 02 Česká Třebová.

Zodpovídá: vedoucí oddělení správy majetku

Termín: 30.04.2014

                                                                                                                     

313/14

 

Rada města schvaluje

užívání veřejného prostranství za účelem umístění restaurační předzahrádky na náměstí Přemysla Otakara II. na části pozemku p.č. 7485 v k.ú. Vysoké Mýto  rozsahu 3 parkovacích míst (5m x 7,5m) pro pana Karla Bernarda, Ostrovní 625, Choceň, provozovatele Kavárny ve Vysokém Mýtě na nám. Přemysla Otakara II č.p.213 dle předloženého zákresu. K parkování kol doporučuje rada města využívat stávající stojany na kola rozmístěná na náměstí, nebo oslovit Technické služby s žádostí o umístění stojanu na vnitřní ploše náměstí.

Zodpovídá: vedoucí oddělení správy majetku

Termín: 30.04.2014

                                                                                                                     

314/14

Rada města schvaluje

uzavření Dodatku č. 3 ke Smlouvě č. 210 o nájmu nebytových prostor, uzavřené dne 31.12.2004 mezi městem Vysokým Mýtem a JUDr. Marií Fajtovou, v předloženém znění.

Zodpovídá: vedoucí oddělení správy majetku

Termín: ihned

                                                                                                                     

315/14

Rada města schvaluje

uzavření Dodatku ke Smlouvě č. 60 o nájmu nebytových prostor a pozemků uzavřené dne 11.2.2009 mezi městem vysokým Mýtem a společností AUTOKLUB KAROSA klub v AČR, IČ: 00485802. Dodatkem dojde k rozšíření předmětu nájmu o část pozemku p.č. 4214/42 o výměře 155 m2 – dle předloženého zákresu plocha č. 4 a zvýšení nájemného o částku 2325,-Kč/rok.

Zodpovídá: vedoucí oddělení správy majetku

Termín: ihned

                                                                                                                     

316/14

Rada města schvaluje

pronájem části pozemku parc. č. 4289/69 trvalý travní porost v obci a k.ú. Vysoké Mýto o výměře 24 m2 dle předloženého zákresu manželům Bednářové Věře (nar. 3.5.1969), bytem Záměstí 359, Choceň a Zdeňkovi (nar.2.6.1967), bytem Dvořákova 809, Choceň za účelem prodeje zmrzliny. Nájemní smlouva bude uzavřená na dobu určitou od 1.5.2014 do 30.9.2014. Nájemné za období od 1.5.2014 do 30.9.2014 bude ve výši 151,-Kč.

Zodpovídá: vedoucí oddělení správy majetku

Termín: ihned

                                                                                                                     

317/14

 

Rada města schvaluje

výpověď z nájemní smlouvy č. 162 uzavřené dne 20.6.2006 s manželi Giňovými Dagmar a Štefanem.

Zodpovídá: vedoucí oddělení správy majetku

Termín: ihned

                                                                                                                     

                                  

318/14                                               

 

Rada města schvaluje

 

zveřejnění informace o možnosti pronájmu nebytových prostorů č. 102, 103, 104, 105, 106, 107, 108, 109, 110, 111, 112 dle projektové dokumentace o celkové rozloze 112,70 m2 v budově č.p.116 stojící na p.č 1225/1 v ul. Gen. Závady ve Vysokém Mýtě. Měsíční nájemné je stanoveno ve výši 5.007,--Kč.  K  nájemnému bude připočteno platné DPH a nájemné bude každý rok zvýšeno o míru inflace vyhlášenou Českým statistickým úřadem.

Zodpovídá: vedoucí oddělení správy majetku

Termín: ihned

                                                                                                                     

319/14

Rada města bere na vědomí

výpověď ze Smlouvy č. 667 o nájmu nebytových prostor uzavřené dne 10.6.2013 mezi městem Vysokým Mýtem a společností MěSP Vysoké Mýto s.r.o., IČ: 60916052.

Zodpovídá: vedoucí oddělení správy majetku

Termín: ihned

                                                                                                                     

320/14

 

Rada města schvaluje

zveřejnění záměru uzavřít dodatek ke smlouvě o výpůjčce, kterým by se ze smlouvy vyjmuly prostory dle předložené žádosti.

Zodpovídá: vedoucí oddělení správy majetku

Termín: ihned

                                                                                                                     

321/14

Rada města schvaluje

zveřejnění záměru pronájmu nebytových prostor ve 3. NP v budově č.p. 167 stojící na pozemku p.č. 1985/3 v k.ú. Vysoké Mýto v ul. Hradecká dle předloženého zákresu.

Zodpovídá: vedoucí oddělení správy majetku

Termín: ihned

                                                                                                                     

322/14

Rada města schvaluje

uzavření smluv o společném postupu zadavatelů při centralizovaném zadávání veřejné zakázky na dodávky elektrické energie a zemního plynu mezi městem Vysokým Mýtem a účastníky podle přiloženého seznamu.

Zodpovídá: vedoucí oddělení správy majetku

Termín: ihned

                                                                                                                     

323/14

Rada města bere na vědomí

 

informace vedoucí oddělení správy majetku Ing. Holubové a lic. Saláška pověřeného vedením odboru sociálních věcí a zdravotnictví ve věci zajišťování bydlení slečny Růžičkové.

                                                                                                                     

324/14

 

Rada města nesouhlasí

 

se změnou stávajícího železničního přejezdu v km 8,702 (P5166) – ul. Gen. Závady na železniční přechod pro chodce s vyloučením silniční dopravy.

Zodpovídá: vedoucí odboru dopravy a silničního hospodářství

Termín: ihned

                                                                                                                     

325/14

Rada města souhlasí

se záměrem stavby rekonstrukce SZZ VŽST Vysoké Mýto u takto navržených přejezdů

PZS v km 8,437 (P5164) – ul. Rašínova

PZS v km 8,570 (P5165) – ul. Rokycanova

PZSv km 8,702 (P5166) – ul.Gen.Závady – dle varianty č.2 (se zachováním silniční dopravy)

PZS v km 8,863 (P5167) – ul. Prokopa Velikého

PZS v km 9,199 (P5168) – ul. Gen. Svatoně

PZS v km 9,225 (P5169) – ul. Slepá u ul. Gen. Svatoně.

                                                                                                                            

326/14

 

Rada města schvaluje

 

investiční záměr na akci „Výměna oken v M-klubu“.

Zodpovídá: vedoucí odboru investic

Termín: ihned

 

                                                                                                         

 

327/14

 

Rada města schvaluje

 

návrh zadávací dokumentace včetně příloh na veřejnou zakázku malého rozsahu na stavební práce pro výběr zhotovitele na akci „Výměna oken v M-klubu“.

Zodpovídá: vedoucí odboru investic

Termín: 30.04.2014

                                                                                                         

328/14

Rada města schvaluje

seznam uchazečů ve složení:

-       WINDIW HOLDING a.s., Hlavní 456, 250 89 Lázně Toušeň, IČ 28436024

-       PROPLAST, spol. s r.o., Hřbitovní 218, 562 01 Ústí nad Orlicí, IČ: 60935987;

-       STAVONA spol. s r.o., České Libchavy 177, okres Ústí nad Orlicí, IČ: 15030768;

-       PROFISTAV Litomyšl, a.s., Tyršova 231, Litomyšl, IČ: 27742741;

-       PLASTIKOV, s.r.o., Mlýnská 4905/72, 568 01 Jihlava, IČ 60711159;

kteří budou vyzvání k podání cenových nabídek na veřejnou zakázku malého rozsahu na stavební práce pro výběr zhotovitele na akci: „Výměna oken v M-klubu“.

Zodpovídá: vedoucí odboru investic

Termín: 30.04.2014

                                                                                             

329/14

Rada města rozhodla

o výběru nejvhodnější nabídky a pořadí nabídek podaných v zadávacím řízení k veřejné zakázce „Kompostárna Vysoké Mýto - dodávky“:

- ENERGREEN PROJEKT s.r.o., Sladkovského 65/94, 779 00 Olomouc,

IČ: 268 80 342, nabídková cena bez DPH 1 578 000,00 Kč, s  DPH 1 909 380,00 Kč;

- MTM TECH s.r.o., Janovská 375, 109 00 Praha, IČ 604 71 417, nabídková cena bez DPH 1 895 000,00 Kč, s DPH 2 292 950,00 Kč;

Zodpovídá: vedoucí odboru investic

Termín: ihned

                                                                                                         

330/14

Rada města schvaluje

 

uzavření kupní smlouvy se společností ENERGREEN PROJEKT s.r.o., Sladkovského 65/94, 779 00 Olomouc, IČ: 26880342 jako dodavatele akce: „Kompostárna Vysoké Mýto - dodávky“, za nabídkovou cenu, která bez DPH činí 1 578 000,00 Kč, s  DPH 1 909 380,00 Kč;

Zodpovídá: vedoucí odboru investic

Termín:30.04.2014

                                                                                                         

331/14

Rada města rozhodla

o vyloučení uchazeče agriKomp Bohemia s.r.o., Závist 874/58, 624 00 Brno, IČ 27676030 a Dlažba Vysoké Mýto s.r.o., Husova 437, 566 01 Vysoké Mýto, IČ 25953818 z účasti v zadávacím řízení veřejné zakázky: “Kompostárna Vysoké Mýto – stavební část“ z důvodu nesplnění kvalifikačních předpokladů dle ustanovení § 60 zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, ve znění pozdějších předpisů.

Zodpovídá: vedoucí odboru investic

Termín: ihned

                                                                                                         

332/14

Rada města rozhodla

o výběru nejvhodnější nabídky a pořadí nabídek podaných v otevřeném řízení na podlimitní veřejnou zakázku na výběr zhotovitele stavebních prací k veřejné zakázce: „Kompostárna Vysoké Mýto – stavební část“:

-       SAPA-LPJ spol. s r.o., Dráby 850, 566 01 Vysoké Mýto, IČ 62063634, nabídková cena bez DPH 8 318 021,00 Kč, s DPH 10 064 805,00 Kč;

-       IMOS group s.r.o., 763 02 Tečovice 353, IČ 27756971, nabídková cena bez DPH 8 506 043,00 Kč , s DPH 10 292 312,00 Kč;

-       AGILE spol. s r.o., Mírové náměstí 133, 562 01 Ústí nad Orlicí, IČ 15030741, nabídková cena bez DPH 8 896 730,00 Kč, s DPH 10 765 043,00Kč;

-       Agrostav a.s., Tvrdkova 1191, 562 01 Ústí nad Orlicí; IČ 47452943; nabídková cena bez DPH 8 967 003,00 Kč, s DPH 10 850 073,00 Kč;

-       FORTEX – AGS a.s., Jílová 1550/1, 787 92 Šumperk, IČ 00150584, nabídková cena bez DPH 8 977 318,00 Kč, s DPH 10 862 554,00 Kč;

-       První Vysokomýtská stavební společnost s r.o., Hradecká 364/II, 566 01 Vysoké Mýto, IČ 15029956, nabídková cena bez DPH 8 982 007,00 Kč, s DPH 10 868 228,00  Kč;

-       PROFISTAV Litomyšl,a.s., Tyršova 231, 570 01 Litomyšl, IČ 27742741, nabídková cena bez DPH 9 445 818,00 Kč, s DPH 11 429 439,00 Kč;

-       Sdružení SPOLEČNOST – Kompostárna Vysoké Mýto, M-Silnice a.s. a SKOS s.r.o, člen sdružení – SKOS s.r.o., Smetanova 269, 539 73 Skuteč, IČ 62027077, M-SILNICE a.s., Husova 1697, 530 03 Pardubice, IČ 42196868, nabídková cena bez DPH 9 450 000,00 Kč, s DPH 11 434 500,00Kč;

-       STRABAG a.s., Na Bělidle 198/21, 150 00 Praha 5, IČ 60838744, nabídková cena bez DPH 10 387 754,00 Kč, s DPH 12 569 182,00Kč;

Zodpovídá: vedoucí odboru investic

Termín: ihned

                                                                                                         

333/14

Rada města schvaluje

 

uzavření smlouvy o dílo se společností SAPA-LPJ spol. s r.o., Dráby 850, 566 01 Vysoké Mýto, IČ 62063634; jako zhotovitele akce: „Kompostárna Vysoké Mýto – stavební část“, za nabídkovou cenu, která činí 8 318 021,00 Kč bez DPH, s  DPH činí 10 064 805,00 Kč

Zodpovídá: vedoucí odboru investic

Termín: 30.04.2014

                                                                                                         

 

334/14

 

Rada města schvaluje

 

návrh zadávací dokumentace, včetně příloh na veřejnou zakázku malého rozsahu na stavební práce pro výběr zhotovitele na akci „Přechod v ulici Českých Bratří ve Vysokém Mýtě“.

Zodpovídá: vedoucí odboru investic

Termín: 30.04.2014

                                                                                                         

335/14

Rada města schvaluje

seznam uchazečů ve složení:

-       AGILE spol. s r.o., Husova 542, 566 01 Vysoké Mýto, IČ: 15030741;

-       DLAŽBA Vysoké Mýto s.r.o., Husova 437, 566 01 Vysoké Mýto, IČ: 25953818;

-       SAPA – LPJ, s.r.o., Dráby 850, 566 01 Vysoké Mýto, IČ 62063634;

-       AŽD PRAHA, s.r.o., Žirovnická 2/3146, 106 17 Praha 10, IČ 48029483;

-       První Vysokomýtská stavební společnost s r. o., Hradecká 364, 566 01, Vysoké Mýto, IČ 15029956;

kteří budou vyzvání k podání cenových nabídek na veřejnou zakázku malého rozsahu na stavební práce pro výběr zhotovitele na akci: „Přechod v ulici Českých Bratří ve Vysokém Mýtě“.                                                                                   

336/14

Rada města schvaluje

přijetí podpory na základě Rozhodnutí o poskytnutí dotace ev. č. EDS/SMVS 115D112000738 a uzavření Smlouvy č. 11092661 o poskytnutí podpory ze Státního fondu životního prostředí ČR v rámci Operačního programu Životní prostředí na realizaci projektu „Varovný systém města Vysoké Mýto – CZ.1.02/1.3.00/11.10854 – 115D112000738 - 11092661 “.

Zodpovídá: vedoucí odboru investic

Termín: 30.04.2014

                                                                                                         

337/14

Rada města bere na vědomí

Rekapitulaci a rozdělení vícenákladů na stavbu „Muzeum českého karosářství – Rekonstrukce budov bývalé staré radnice (soudu) č.p. 96 na náměstí Přemysla Otakara II. a vězení č.p. 165 ul. A.V. Šembery, Vysoké Mýto – Město“ podle změnových listů k 19. březnu 2014.

                                                                                                         

338/14

Rada města schvaluje

uzavření Dodatku č. 1 smlouvy o dílo ze dne 12.12.2013 s firmou Ing. Zdeněk Teufl, Břevnická 1590, 58301 Chotěboř, IČ: 11005157, v předloženém znění.

Zodpovídá: vedoucí odboru investic

Termín: 30.04.2014

                                                                                                         

339/14

 

Rada města schvaluje

 

prodloužení nájemní smlouvy u paní Marty Klesalové, nar. 12.4.1946,  DPS Javornického 432, Vysoké Mýto a uzavření nájemní smlouvy na 3 roky.

prodloužení nájemní smlouvy u paní Ivany Doležalové, nar. 17.11.1957,  DPS Komenského 124, Vysoké Mýto a uzavření nájemní smlouvy na 1 rok.

prodloužení nájemní smlouvy u paní Gertrudy Sittové, nar. 14.2.1942 a pana Vítězslava Sitty, nar. 13.12.1939, oba bytem DPS Litomyšlská 50 a uzavření nájemní smlouvy na 3 roky.

                                                                                             

Zodpovídá: vedoucí odboru sociálních služeb

Termín: ihned

                                                                                                                     

340/14

 

Rada města schvaluje

 

přidělení bytu č. 202 A v DPS Litomyšlská 50  paní Vávrové Ludmile, nar. 28.12.1951 a panu Janu Šuchovi, nar. 13.12.1947, bytem Ležáků 674, Vysoké Mýto a uzavření nájemní smlouvy na 3 roky.

Zodpovídá: vedoucí odboru sociálních služeb

Termín: ihned

                                                                                                                     

341/14

Rada města schvaluje

 

poskytnutí dotace města Vysokého Mýta ve výši 3 000 Kč Regionu Orlicko – Třebovsko,  IČO 709 396 59, na akci CYKLO GLACENSIS 2014.

Zodpovídá: vedoucí OKT

Termín: ihned

                                                                                                                     

 

342/14

Rada města schvaluje

 

poskytnutí dotace města Vysokého Mýta ve výši 8 000 Kč Společnosti při DKV Česká Třebová,  IČO 612 39 691, na akci Mikulášský vlak.

Zodpovídá: vedoucí OKT

Termín: ihned

                                                                                                                     

 

343/14

 

Rada města bere na vědomí

informace  tajemníka a Ing. Pešiny.

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          

Ing. Miloslav  S o u š e k

starosta

                                                                                                                                                                                                        

Ing. František  J i r a s k ý

místostarosta