Klávesové zkratky na tomto webu - základní
Přejít přímo na obsah stránky

Vysoké Mýto

oficiální stránky města

Dnes je sobota 30.5.2020

Usnesení RM č. 2014-09 ze dne 12.3.2014

18.03.14

Souhrn usnesení č. 9/14

 

z jednání Rady města Vysokého Mýta,  konané dne 12. 3. 2014

 

251/14

 

Rada města schvaluje

pořad schůze rady města konané dne 12. 3. 2014 dle předloženého návrhu.

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          

252/14

 

Rada města doporučuje

zastupitelstvu města přijmout toto usnesení:

Zastupitelstvo města bere na vědomí Zápis ze schůze finančního výboru č.2-2014 ze dne 3.března 2014.

                                                                                                                     

253/14

Rada města doporučuje

zastupitelstvu města přijmout toto usnesení:

Zastupitelstvo města schvaluje rozpočtové opatření č.2-2014.

Zodpovídá: vedoucí odboru finančního

Termín: 31.03.2014

                                                                                                                     

 

254/14

 

Rada města schvaluje

 

rozdělení finančních prostředků Dotace Města Vysokého Mýta na sport na rok 2014 do výše 50 000 Kč dle pozměněného návrhu členů rady města (viz příloha č. 1).

Zodpovídá: vedoucí odboru vnitřních věcí

Termín: ihned

                                                                                                                     

 

255/14

 

Rada města doporučuje

 

Zastupitelstvu města ke schválení

 

rozdělení finančních prostředků Dotace města Vysokého Mýta na sport na rok 2014 ve výši nad 50.000 Kč dle pozměněného návrhu členů rady města (viz příloha č. 2).

 

Zodpovídá: vedoucí odboru vnitřních věcí

Termín: ihned

                                                                                                                     

                                                                      

 

256/14

Rada města schvaluje

 

využití státní finanční podpory z Programu regenerace MPR (městských památkových rezervací) a MPZ (městských památkových zón) na rok 2014 ve výši 940 000,- Kč na akci „Věž Karaska (Choceňká brána)-městské opevnění na st.p.č.29 v obci a k.ú. Vysoké Mýto“, která je vedené jako nemovitá kulturní památka pod r.č. 25944/6-4106/3 a je vedená v Anketním dotazníku k programu regenerace městských památkových rezervací a městských památkových zón na rok 2014 pod pořadovým číslem 3. 

Zodpovídá:      vedoucí OSÚ

Termín:           ihned

257/14

 

Rada města doporučuje

 

zastupitelstvu města přijmout toto usnesení:

 

Zastupitelstvo města schvaluje žádost pana Doubka Martina, bytem Talafůsova 530, Vysoké Mýto, pana Pokorného Vojtěcha a paní Pokorné Petry, oba bytem Husova 459, Vysoké Mýto na změnu územního plánu na parcele p.č. 1239, v k.ú. Vysoké Mýto. Jedná se o změnu z plochy PV veřejné prostranství, žadatel žádá o provedení změny na SM plochy smíšené obytné městské. Při aktualizaci územního plánu VM bude tento záměr prověřen

                                                                                                                     

258/14

Rada města schvaluje

 

podání žádosti o finanční prostředky z  Programu péče o krajinu na akci „Významné stromy – Vysoké Mýto“.

Zodpovídá: pověřená vedením OŽP

Termín: ihned

                                                                                                                     

 

 

259/14

Rada města schvaluje

 

poskytnutí dotací města Vysokého Mýta na aktivity v kultuře na rok 2014 podle předloženého návrhu.

Zodpovídá: vedoucí OKT

Termín: duben 2014

                                                                                                                     

260/14

 

Rada města schvaluje

 

poskytnutí dotací města Vysokého Mýta na spolupráci s partnerskými městy na rok 2014 podle předloženého návrhu.

Zodpovídá: vedoucí OKT

Termín: duben 2014

                                                                                                                     

 

261/14

Rada města doporučuje

zastupitelstvu města přijmout toto usnesení:

Zastupitelstvo města schvaluje vklad majetku do společnosti Vodovody a kanalizace Vysoké Mýto, s.r.o., IČ 25923099, se sídlem Čelakovského 6/II, Vysoké Mýto, a to:

  1.     Inženýrské sítě Průhony Vysoké Mýto III. etapa – vodovod a kanalizace včetně související technologie – pořizovací hodnota 19.727.740,- Kč,
  2.     Vodovod v ulici Vrchlického z trub PVC 110 – pořizovací hodnota 869.533,- Kč,
  3.     Kanalizace v areálu Vak a MěBP Vysoké Mýto, objekt SO-01-2 včetně související technologie – pořizovací hodnota 828.273,- Kč,
  4.     Vodovod a kanalizace – Mlýnský potok II, Vysoké Mýto – pořizovací hodnota 6.695.861,- Kč.

 

Zodpovídá: vedoucí OPM

Termín: 26.03.2014

 

 

                                                                                                         

 

 

262/14

 

Rada města doporučuje

zastupitelstvu města přijmout toto usnesení:

Zastupitelstvo města schvaluje prodej pozemku označeného jako parc. č. 4855/15 orná půda v obci a k.ú. Vysoké Mýto manželům Radku a Kateřině Burešovým, oba bytem Letní 842, Vysoké Mýto za celkovou kupní cenu ve výši 6.900,- Kč. Před podpisem kupní smlouvy bude uhrazen poplatek za bezesmluvní užívání pozemku za dva roky zpětně ve výši 288,- Kč.

Zodpovídá: vedoucí OPM

Termín: 26.03.2014

 

                                                                                                                     

 

 

 

263/14

 

Rada města doporučuje

zastupitelstvu města přijmout toto usnesení:

Zastupitelstvo města schvaluje prodej pozemku označeného jako parc. č. 4128/118 zahrada v obci a k.ú. Vysoké Mýto panu Jiřímu Vojnarovi (podíl 1/2) a paní Evě Kubíkové (podíl 1/2), oba bytem Tylova 417, Vysoké Mýto za celkovou kupní cenu ve výši 20.900,- Kč. Před podpisem kupní smlouvy bude uhrazen poplatek za bezesmluvní užívání pozemku od 06.03.2013.

Zodpovídá: vedoucí OPM

Termín: 26.03.2014

 

                                                                                                                     

 

264/14

 

Rada města doporučuje

zastupitelstvu města přijmout toto usnesení:

Zastupitelstvo města schvaluje prodej pozemku označeného jako parc. č. 1205/2 zastavěná plocha v obci a k.ú. Vysoké Mýto panu Josefu Kuchtovi, bytem Horní Sloupnice 111 (podíl 1/6), paní Lence Kuchtové, bytem Jožky Svobody 302, Vysoké Mýto (podíl 4/6) a paní Pavle Novotné, bytem Jožky Svobody 302, Vysoké Mýto (podíl 1/6) za celkovou kupní cenu ve výši 10.100,- Kč. Před podpisem kupní smlouvy bude uhrazen poplatek za bezesmluvní užívání pozemku za dva roky zpětně ve výši 432,- Kč.

Zodpovídá: vedoucí OPM

Termín: 26.03.2014

 

                                                                                                                     

 

 

265/14

 

Rada města doporučuje

zastupitelstvu města přijmout toto usnesení:

Zastupitelstvo města schvaluje prodej pozemku označeného jako parc. č. 1972/12 zastavěná plocha v obci a k.ú. Vysoké Mýto manželům Josefu a Haně Poslušným, oba bytem Sladovnická 427, Vysoké Mýto za celkovou kupní cenu ve výši 4.500,- Kč. Před podpisem kupní smlouvy bude uhrazen poplatek za bezesmluvní užívání pozemku za dva roky zpětně ve výši 180,- Kč.

Zodpovídá: vedoucí OPM

Termín: 26.03.2014

 

                                                                                                                     

 

266/14

 

Rada města doporučuje

zastupitelstvu města přijmout toto usnesení:

Zastupitelstvo města schvaluje prodej pozemku označeného jako parc. č. 4670/3 trvalý travní porost a pozemku parc. č. 4671/11 zastavěná plocha  v obci a k.ú. Vysoké Mýto manželům Ladislavu a Marii Šrůtovým, oba bytem V Peklovcích 443, Vysoké Mýto za celkovou kupní cenu ve výši 5.700,- Kč. Před podpisem kupní smlouvy bude uhrazen poplatek za bezesmluvní užívání pozemku za dva roky zpětně ve výši 234,- Kč.

Zodpovídá: vedoucí OPM

Termín: 26.03.2014

 

           

                                                                                                         

 

267/14

 

Rada města doporučuje

zastupitelstvu města přijmout toto usnesení:

Zastupitelstvo města schvaluje prodej pozemku označeného jako parc. č. 4669/15 orná půda a pozemku parc. č. 4670/2 ostatní plocha v obci a k.ú. Vysoké Mýto panu Miroslavu Zedníkovi, bytem V Peklovcích 442, Vysoké Mýto (podíl 7/12) a paní Lence Zedníkové, bytem V Peklovcích 442, Vysoké Mýto (podíl 5/12) za celkovou kupní cenu ve výši 59.300,- Kč. Před podpisem kupní smlouvy bude uhrazen poplatek za bezesmluvní užívání pozemku za dva roky zpětně ve výši 2.646,- Kč.

Zodpovídá: vedoucí OPM

Termín: 26.03.2014

 

                                                                                                                     

 

 

268/14            

Rada města doporučuje

zastupitelstvu města přijmout toto usnesení:

Zastupitelstvo města schvaluje prodej pozemku označeného jako parc. č. 5156/18 zastavěná plocha a pozemku parc. č. 5156/19 ostatní plocha v obci a k.ú. Vysoké Mýto společnosti Vodovody a kanalizace Vysoké Mýto, s.r.o., IČ 25923099, se sídlem Čelakovského 6/II, Vysoké Mýto za celkovou kupní cenu ve výši 287.000,- Kč.

Zodpovídá: vedoucí OPM

Termín: 26.03.2014

                                                                                                                     

269/14

 

Rada města doporučuje

zastupitelstvu města přijmout toto usnesení:

Zastupitelstvo města schvaluje koupi pozemku označeného jako parc. č. 1289 zahrada v obci a k.ú. Vysoké Mýto od Státního pozemkového úřadu, IČ 01312774, se sídlem Husinecká 1024/11a, 130 00 Praha 3 za celkovou kupní cenu ve výši 413.300,- Kč.

Zodpovídá: vedoucí OPM

Termín: 26.03.2014

                                                                                                                     

270/14

Rada města doporučuje

zastupitelstvu města přijmout toto usnesení:

Zastupitelstvo města neschvaluje prodej části pozemku označeného jako parc. č. 3259/1 lesní pozemek v obci a k.ú. Vysoké Mýto.

Zodpovídá: vedoucí OPM

Termín: 26.03.2014

                                                                                                                     

 

 

271/14

Rada města souhlasí

 

s objednáním odborného posudku na fermentační stanici, zvlášť nemovitosti, zvlášť  technologie.

Zodpovídá: JUDr. Poláček

Termín: ihned

                                                                                                                     

 

 

272/14

 

Rada města pověřuje

starostu jednáním se společností TORO VM a.s. ve věci podmínek prodeje fermentační stanice.

Zodpovídá: Ing. Soušek

Termín: ihned

           

                                                                                                         

273/14

Rada města schvaluje

zajištění nákupu elektrické energie a zemního plynu elektronickou aukcí prostřednictvím společností  eCENTRE, a.s., IČ: 27149862, dle předložené nabídky.

Zodpovídá: vedoucí OPM

Termín: ihned

                                                                                                         

274/14

 

Rada města schvaluje

uzavření smluv o společném postupu zadavatelů při centralizovaném zadávání mezi městem Vysokým Mýtem a účastníky podle seznamu v předloženém znění.   

Zodpovídá: vedoucí OPM

Termín: ihned

                                                                                                                     

 

275/14

 

Rada města odkládá

 

předložení návrhu nového jednacího řádu do schválení koupě zařízení na zvukový záznam z jednání ZM.

 

Zodpovídá: JUDr. Poláček

Termín: do schválení investice ZM

 

                                                                                                                     

276/14

 

Rada města doporučuje

 

zastupitelstvu města přijmout toto usnesení:

Zastupitelstvo města

I. Schvaluje

1. Účast města Vysokého Mýta na vyhlášené dražbě nemovitého majetku, a to pozemku parc.č. 10206 o celkové výměře 4244 m2 v k.ú. Vysoké Mýto, zapsané na LV č. 733 u Katastrálního úřadu pro Pardubický kraj, Katastrální pracoviště Ústí nad Orlicí.

2. Nabytí shora uvedené nemovitosti v případě, že se město Vysoké Mýto stane vydražitelem.

3. Zajištění úhrady za předmětnou nemovitost specifikované v bodě I.1.

II. P o v ě ř u j e

Radu města Vysokého Mýta

ke stanovení maximální výše kupní ceny pro nabídku města Vysoké Mýta k účasti v dražbě.

III. U k l á d á

Radě města Vysokého Mýta

Stanovit a schválit maximální výši kupní ceny dle bodu I. tohoto usnesení.

Termín: 14.03.2014

odpovídá: vedoucí OPM

 

                                                                                                                     

 

 

 

277/14

Rada města doporučuje

zastupitelstvu města přijmout toto usnesení:

Zastupitelstvo města schvaluje prodej bytové jednotky č. 676/3 vymezené v budově čp. 675, 676, Litomyšlské Předměstí, Vysoké Mýto na parcelách č. 4644/90, 4644/91 zastavěná plocha a nádvoří, s podílem 329/10000 na společných částech domu a pozemku, vše v obci a k.ú. Vysoké Mýto paní Daniele Novákové, bytem Leopolda Peka 1520, Říčany u Prahy, za celkovou kupní cenu ve výši 831.000,- Kč.

Zodpovídá: vedoucí OPM

Termín: 26.03.2014

                                                                                                                     

 

 

278/14

 

Rada města schvaluje

uzavření nájemní smlouvy na byt č. 4 v č.p. 756 v ulici U Potoka ve Vysokém Mýtě s paní Romanou Bláhovou (nar. 22.01.1976), bytem U Potoka 756, Vysoké Mýto na dobu určitou do 30.06.2014.

Zodpovídá: vedoucí oddělení správy majetku

Termín: 31.03.2014

                                                                                                                     

279/14

Rada města schvaluje

uzavření nájemní smlouvy na byt č. 20 v č.p. 718 v ulici Prokopa Velikého ve Vysokém Mýtě s Terezou Šípkovou (nar. 18.10.1983), bytem Prokopa Velikého 718, Vysoké Mýto na dobu určitou do 28.02.2015.

Zodpovídá: vedoucí oddělení správy majetku

Termín: 31.03.2014

                                                                                                                     

280/14

Rada města schvaluje

uzavření nájemní smlouvy na byt č. 18 v č.p. 778 v ulici V Břízkách ve Vysokém Mýtě s paní Zuzanou Tillovou (nar. 20.02.1976), bytem V Břízkách 778, Vysoké Mýto na dobu určitou do 31.07.2014.

Zodpovídá: vedoucí oddělení správy majetku

Termín: 31.03.2014

                                                                                                                     

281/14

Rada města schvaluje

uzavření nájemní smlouvy na byt č. 6 v č.p. 449 v ulici V Peklovcích ve Vysokém Mýtě s manželi Davidem (nar. 07.07.1973) a Vlastou (nar. 13.01.1973) Stoklasovými, oba bytem V Peklovcích 449, Vysoké Mýto na dobu určitou do 30.06.2014 za podmínky dodržování splátkového kalendáře s měsíční splátkou minimálně 2 tis. Kč. 

Zodpovídá: vedoucí oddělení správy majetku

Termín: 31.03.2014

                                                                                                                     

282/14

Rada města schvaluje

uzavření nájemní smlouvy na byt č. 10 v č.p. 717 v ulici Prokopa Velikého ve Vysokém Mýtě s panem Jakubem Burešem (nar. 14.11.1984), bytem Prokopa Velikého 717, Vysoké Mýto na dobu určitou do 30.06.2014 za podmínky dodržování splátkového kalendáře s měsíční splátkou minimálně 500 Kč.

Zodpovídá: vedoucí oddělení správy majetku

Termín: 31.03.2014

                                                                                                                     

 

 

 

283/14

 

Rada města schvaluje

 

uzavření dodatku k prodloužení nájemní smlouvy na byt č. 7 v č.p. 815 v ulici V Peklovcích ve Vysokém Mýtě s paní  Evou Šafránkovou, bytem V Peklovcích 815, Vysoké Mýto na dobu určitou 2 roky.

Zodpovídá: vedoucí oddělení správy majetku

Termín: 31.03.2014

                                                                                                                     

284/14

 

Rada města schvaluje

uzavření nájemní smlouvy na byt č. 13 v č.p. 156 v ulici Husova ve Vysokém Mýtě s panem Filipem Giňou  a  Marcelou Bykárovou, bytem Husova 156, Vysoké Mýto na dobu určitou v délce 1 měsíce, délka trvání nájmu se automaticky prodlouží vždy o dobu 1 měsíce v případě, že nájemce řádně uhradí sjednané nájemné a úhradu za služby s nájmem spojené v souladu s nájemní smlouvou, nájem však skončí nejpozději ke dni 30.06.2014, a to podle podmínek Směrnice pro přidělování nájemních bytů ve vlastnictví města Vysokého Mýta.

Zodpovídá: vedoucí oddělení správy majetku

Termín: 31.03.2014

                                                                                                                     

285/14

 

Rada města neschvaluje

uzavření nájemní smlouvy na byt č. 12 v č.p. 718 v ulici Prokopa Velikého ve Vysokém Mýtě s paní Hanou Fikejzovou (nar. 15.2.1965), bytem Prokopa Velikého 718, Vysoké Mýto

Zodpovídá: vedoucí oddělení správy majetku

Termín: 31.03.2014

                                                                                                                     

286/14

Rada města neschvaluje

uzavření nájemní smlouvy na byt č. 1 v č.p. 796 v ulici Prokopa Velikého ve Vysokém Mýtě s panem Petrem Ščučkou (nar. 13.08.1976), bytem Prokopa Velikého 796, Vysoké Mýto.

Zodpovídá: vedoucí oddělení správy majetku

Termín: 31.03.2014

                                                                                             

287/14

 

Rada města schvaluje

udělení výjimky z podmínek dle čl.II, odst.4), písm.b Směrnice pro přidělování nájemních bytů ve vlastnictví města Vysokého Mýta pro Mgr. Jolanu Kouřímovou.

Zodpovídá: vedoucí oddělení správy majetku

Termín: 31.03.2014

                                                                                                                     

288/14

Rada města schvaluje

směnu bytu č. 7 v č.p. 779 v ulici V Břízkách ve Vysokém Mýtě, který užívá Kateřina Šrautová za byt č. 10 v č.p. 781 v ulici V Břízkách ve Vysokém Mýtě, který užívá Radka Stratílková.

Zodpovídá: vedoucí oddělení správy majetku

Termín: 31.03.2014

                                                                                                                     

289/14

 

Rada města neschvaluje

manželům Monice a Tomášovi Solilovým udělení výjimky z podmínek Směrnice pro přidělování nájemních bytů ve vlastnictví města Vysokého Mýta.

Zodpovídá: vedoucí oddělení správy majetku

Termín: 31.03.2014

                                                                                                                     

290/14

 

Rada města schvaluje

uzavření nájemní smlouvy na byt č. 4 v č.p. 753 v ulici U Potoka ve Vysokém Mýtě s paní Jolanou Kouřímovou (nar.10.10.1976) bytem U Staré zastávky 553, Vysoké Mýto. Nájemní smlouva bude uzavřena na dobu určitou 1 rok. Podmínkou přidělení bytu je předplacení ročního nájemného ve výši 54.000 Kč.

Zodpovídá: vedoucí oddělení správy majetku

Termín: 31.03.2014

                                                                                                                     

 

291/14

 

Rada města schvaluje

uzavření nájemní smlouvy na byt č. 14 v č.p. 756 v ulici U Potoka ve Vysokém Mýtě s panem Pavlem Ludvíčkem (nar.25.05.1987), bytem Rokycanova 697, Vysoké Mýto. Nájemní smlouva bude uzavřena na dobu určitou 1 rok. Podmínkou přidělení bytu je předplacení ročního nájemného ve výši 24.000 Kč. Pokud první vylosovaný byt odmítne, bude byt přidělen dalšímu vylosovanému žadateli:

  1.             Vojtěch Jirout (nar.04.02.1992), bytem Ležáků 550, Vysoké Mýto
  2.             Václav Forejt (nar.23.09.1987), bytem Větrná 713, Vysoké Mýto

Zodpovídá: vedoucí oddělení správy majetku

Termín: 31.03.2014

 

 

 

                                                                                                                     

292/14

Rada města schvaluje

uzavření nájemní smlouvy na byt č. 22 v č.p. 718 v ulici Prokopa Velikého ve Vysokém Mýtě s panem Michalem Bouškou (nar.31.03.1987), bytem Větrná 714, Vysoké Mýto. Nájemní smlouva bude uzavřena na dobu určitou 1 rok. Podmínkou přidělení bytu je předplacení ročního nájemného ve výši 36.000 Kč. Pokud první vylosovaný byt odmítne, bude byt přidělen dalšímu vylosovanému žadateli:

  1.             Taťjana Bělinová ( nar. 06.06.1981), bytem Prokopa Velikého 712, Vysoké Mýto
  2.             Zuzana Pekařová (nar.18.05.1988), bytem Kpt. Poplera 313, Vysoké Mýto

Zodpovídá: vedoucí oddělení správy majetku

Termín: 31.03.2014

 

 

                                                                                                                     

 

 

 

293/14

 

Rada města schvaluje

 

přidělení bytu č. 8 v č.p. 857 v ulici Husova ve Vysokém Mýtě  Davidu Dudovi  (nar. 14.05.1993), bytem Husova 858, Vysoké Mýto. Nájemní smlouva bude uzavřena na dobu určitou od 01.04.2014 v délce 1 měsíce, délka trvání nájmu se automaticky prodlouží vždy o dobu 1 měsíce v případě, že nájemce řádně uhradí sjednané nájemné a úhradu za služby s nájmem spojené v souladu s nájemní smlouvou, nájem však skončí nejpozději ke dni 30.06.2014, a to podle podmínek Směrnice pro přidělení nájemních bytů ve vlastnictví města Vysokého Mýta.

Zodpovídá: vedoucí oddělení správy majetku

Termín: 31.03.2014

                                                                                                                     

294/14

Rada města schvaluje

 

užívání veřejného prostranství – části pozemku p.č.4784  v k.ú. Vysoké Mýto o výměře 30m2 za účelem prodeje okrasných a užitkových rostlin a košů ve dne 19. 3. 2014 pro Michala Čapka – zahradnictví, IČ:65681347.

Zodpovídá: vedoucí oddělení správy majetku

Termín: ihned

                                                                                                                     

 

 

 

 

 

295/14

 

Rada města bere na vědomí

informace starosty, místostarosty a pana Kovaříka.                       

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        

                                                                      

Ing. Miloslav  S o u š e k

starosta

                                                                                                                                                                                                        

Ing. František  J i r a s k ý

místostarosta