Klávesové zkratky na tomto webu - základní
Přejít přímo na obsah stránky

Vysoké Mýto

oficiální stránky města

Dnes je čtvrtek 4.6.2020

Usnesení RM č. 2014-08 ze dne 5.3.2014

11.03.14

Souhrn usnesení č. 8/14

 

z jednání Rady města Vysokého Mýta,  konané dne 5. 3. 2014

 

227/14

 

Rada města schvaluje

 

pořad schůze rady města konané dne 5. 3. 2014 dle předloženého návrhu.

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       

228/14

 

Rada města doporučuje

 

zastupitelstvu města schválit poskytnutí mimořádného členského příspěvku Mikroregionu Vysokomýtsko na zpracování projektové dokumentace na odkanalizování a čištění odpadních vod z místních částí města Vysokého Mýta ve výši 342 900 Kč podle předloženého návrhu.

Zodpovídá: vedoucí OKT

Termín: 26. března 2014

 

                                                                                                         

 

 

229/14

 

Rada města doporučuje

 

zastupitelstvu města přijmout toto usnesení:

 

Zastupitelstvo města schvaluje žádost pana Ludvíka Münstra a paní Moniky Münsterové, oba bytem Litomyšlská 72, Vysoké Mýto, na změnu územního plánu Vysokého Mýta. Jedná se o změnu na parcele p.č. 85/3 v k.ú. Brteč z plochy NZ plochy zemědělsky obhospodařované půdy na BV- bydlení rodinných domech venkovské. Při aktualizaci územního plánu VM bude tento záměr prověřen

 

 

                                                                                                        

230/14

 

Rada města doporučuje

 

zastupitelstvu města přijmout toto usnesení:

 

Zastupitelstvo města schvaluje žádost pana Jana Nováka, bytem Brteč 13, Vysoké Mýto, na změnu územního plánu Vysokého Mýta. Jedná se o změnu na části parcely p.č. 113 v k.ú. Brteč z plochy NZ plochy zemědělsky obhospodařované půdy na BI- bydlení rodinných domech městské a příměstské. Při aktualizaci územního plánu VM bude tento záměr prověřen.

                                                                                                         

 

 

231/14

 

Rada města zrušuje

 

usnesení č. 5/14 ze dne 8.1.2014

   

 

                                                                                                      

232/14

 

Rada města doporučuje

 

zastupitelstvu města přijmout toto usnesení:

 

Zastupitelstvo města schvaluje žádost firmy TORO VM a. s., Hradecká 251, Vysoké Mýto na změnu územního plánu na parcelách p.č. 2816/2, 2818/12, 2818/11, 2818/10, 2818/9 v k.ú. Vysoké Mýto. Jedná se o změnu z plochy NZ plochy zemědělsky obhospodařované půdy na plochu s překryvnou funkcí skleníky a pěstební plochy. Při aktualizaci územního plánu VM bude tento záměr prověřen.

    

 

                                                                                                     

233/14

 

Rada města doporučuje

 

zastupitelstvu města přijmout toto usnesení:

Zastupitelstvo města přijímá účelovou dotaci (statní finanční podporu) z Programu regenerace městských památkových rezervací a městských památkových zón na rok 2014, na podporu obnov kulturních památek ve Vysokém Mýtě ve výši 940 000 Kč.

 

Zodpovídá:      vedoucí OSÚ

Termín:           ihned

      

 

                                                                                                   

234/14

 

Rada města schvaluje

 

prodloužení nájemní smlouvy u paní Evy Bezákové, nar. 8.6.1956, byt č.4 v DPS Komenského  432, a uzavření nájemní smlouvy na 1 rok.

                                                                                             

Zodpovídá: vedoucí odboru sociálních služeb

Termín: ihned

     

 

                                                                                                    

235/14

 

Rada města neschvaluje

 

prodloužení nájemní smlouvy u paní Marie Janové, nar. 11.11.1943 a pana Alberta Horvatha, nar. 18.8.1941, bytem DPS Komenského 124, byt. č. 13.

                                                                                             

Zodpovídá: vedoucí odboru sociálních služeb

Termín: ihned

        

 

 

                                                                                                 

236/14

 

Rada města schvaluje

 

záměr podat projekt do veřejné zakázky „Zajištění terénních programů v sociálně vyloučených romských lokalitách ve Vysokém Mýtě“.

Zodpovídá: vedoucí odboru sociálních služeb

Termín: ihned

         

 

 

                                                                                                

237/14

 

Rada města jmenuje

 

Konkursní komisi pro konkursní řízení na pracovní místo ředitele/ky Mateřské školy Slunečná, Vysoké Mýto v tomto složení:

Mgr. Josef Vondráček – zástupce zřizovatele – předseda komise

Marie Matoušková – zástupkyně zřizovatele – člen komise

Mgr. Miluše Málková – zástupkyně Krajského úřadu PK – členka komise

Mgr. Ivana Blažková – školní inspektorka Pardubického inspektorátu ČŠI – členka komise

Eva Krejsová – ředitelka MŠ Záměstí, Choceň – členka komise

Jana Zuntová – učitelka MŠ Slunečná, Vysoké Mýto – členka komise

Funkcí tajemníka komise pověřuje Rada města Mgr. Hanu Doležalovou, zaměstnankyni MěÚ Vysoké Mýto

Zodpovídá: vedoucí OVV

Termín: ihned

        

 

                                                                                                 

238/14

 

Rada města jmenuje

 

Konkursní komisi pro konkursní řízení na pracovní místo ředitele/ředitelky  Mikáda – střediska volného času, Vysoké Mýto v tomto složení:

Mgr.  Josef Vondráček – zástupce zřizovatele – předseda komise

Marie Matoušková – zástupkyně zřizovatele – členka komise

Mgr. Renata Černíková – zástupkyně Krajského úřadu PK – členka komise

Mgr. Ivana Blažková – školní inspektorka Pardubického inspektorátu ČŠI – členka komise

Mgr. Petra Fridrichová –  ředitelka DDM Choceň  – členka komise

Lada Kociánová – pedagogická pracovnice Mikáda – střediska volného času, Vysoké Mýto – členka komise

Funkcí tajemníka komise pověřuje Rada města Mgr. Hanu Doležalovou, zaměstnankyni MěÚ Vysoké Mýto

Zodpovídá: vedoucí OVV

Termín: ihned

 

                                                                                                         

239/14

 

Rada města zrušuje

 

usnesení č. 61/14 ze dne 15.1.2014.

Zodpovídá: vedoucí oddělení správy majetku

Termín: ihned

     

 

 

                                                                                                    

240/14

 

Rada města schvaluje

 

zveřejnění záměru uzavření dodatku č. 3 ke Smlouvě č. 210 o nájmu nebytových prostor dle předloženého znění.

Zodpovídá: vedoucí oddělení správy majetku

Termín: ihned

             

 

                                                                                            

241/14

 

Rada města schvaluje

 

uzavření pachtovní smlouvy se společností Agrokiwi spol. s r.o., IČ: 60933950 na pozemky uvedené v příloze usnesení. Pachtovní smlouva bude uzavřená na dobu neurčitou s šestiměsíční výpovědní lhůtou. Pachtovné bude ve výši 47.836,-Kč. K této částce v souladu s platnými právními předpisy bude přičtena aktuální základní sazba DPH. Pachtovné bude každý rok zvýšeno o míru inflace vyhlášenou českým statistickým úřadem. Pachtovní smlouva nahrazuje Smlouvu č. 329 o nájmu pozemků ve znění pozdějších dodatků.

Zodpovídá: vedoucí oddělení správy majetku

Termín: ihned

        

 

                                                                                                 

242/14

 

Rada města schvaluje

 

uzavření nájemní smlouvy na byt č. 6 v č.p. 858 v ulici Husova ve Vysokém Mýtě s paní Emou Giňovou (nar. 03.06.1972), bytem Husova 858, Vysoké Mýto na dobu určitou v délce 1 měsíce, délka trvání nájmu se automaticky prodlouží vždy o dobu 1 měsíce v případě, že nájemce řádně uhradí sjednané nájemné a úhradu za služby s nájmem spojené v souladu s nájemní smlouvou, nájem však skončí nejpozději ke dni 30.06.2014, a to podle podmínek Směrnice pro přidělování nájemních bytů ve vlastnictví města Vysokého Mýta a dále za podmínky dodržování splátkového kalendáře ve výši 2.000 Kč.

Zodpovídá: vedoucí oddělení správy majetku

Termín: 31.03.2014

           

 

               

                                                                               

243/14

 

Rada města schvaluje

 

darování hmotných movitých věcí v celkové pořizovací hodnotě 5.980 Kč dle přílohy a 7 ks židlí bez inventárního čísla do vlastnictví Sboru dobrovolných hasičů, Lhůta, IČ: 61238198.

Zodpovídá: vedoucí oddělení správy majetku

Termín: 31.03.2014

                

 

                                                                                         

244/14

 

Rada města schvaluje

 

převedení užívacích práv k bytu č. 2 v č.p. 773 náměstí Naděje ve Vysokém Mýtě z paní Marie Ščudlové na paní Jitku Jirsákovou (nar. 29.09.1981), bytem V Zahrádkách 531, Vysoké Mýto.

Zodpovídá: vedoucí oddělení správy majetku

Termín: 31.03.2014

        

 

                                                                                                 

245/14

 

Rada města schvaluje

 

návrh zadávací dokumentace na veřejnou zakázku na stavební práce zadanou ve formě zjednodušeného podlimitního řízení dle zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, ve znění pozdějších předpisů, na akci: „Rekonstrukce ulice Odbojářská“.

Zodpovídá: vedoucí odboru investic

Termín: 30.04.2014

                 

 

                                                                                        

246/14

 

Rada města schvaluje

 

seznam uchazečů ve složení:

-           AGILE spol. s r.o., Mírové nám. 133, 562 01 Ústí nad Orlicí, IČ: 15030741;

-           Dlažba Vysoké Mýto, s.r.o., Husova 437, 566 01 Vysoké Mýto, IČ: 25953818;

-           PROFISTAV Litomyšl, a.s., Tyršova 231, 570 01 Litomyšl, IČ: 27742741;

-           SAPA - LPJ, spol. s r.o., Dráby 850, 566 01 Vysoké Mýto IČ: 62063634;

-           STRABAG a.s., Na bělidle 198/21, 150 00 Praha 5, IČ: 60838744;

-           PSK, v.o.s. Choceň, T.N. Kautníka 165, 565 01 Choceň, IČ: 63220369.

kteří budou obesláni k podání cenových nabídek na veřejnou zakázku na stavební práce zadanou ve formě zjednodušeného podlimitního řízení dle zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, ve znění pozdějších předpisů, na akci „Rekonstrukce ulice Odbojářská“.

Zodpovídá: vedoucí odboru investic

Termín: 30.04.2014

                                                                                                         

 

247/14

 

Rada města jmenuje

 

komisi pro otevírání obálek s nabídkami a pro posouzení nabídek, na veřejnou zakázku na stavební práce zadanou ve formě zjednodušeného podlimitního řízení dle zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, ve znění pozdějších předpisů, na akci „Rekonstrukce ulice Odbojářská“, ve složení (v závorce jsou uvedeni náhradníci):

 

- Ing. Miloslav Soušek – starosta (Ing. Jana Králíková – referentka OIN);

- Ing. František Jiraský – místostarosta (Ing. Jaromír Andrle – vedoucí OIN);

- JUDr. Libor Poláček – vedoucí OPM (Mgr. Lenka Kubíčková – referentka UTA);

- Ing. Zbyněk Neudert – projektant (Ing. Stanislav Netolický - projektant);

- Mgr. Martina Zábranská Vrátná, DiS. – MA projekt, spol. s r.o. (Mgr. Pavlína Hromádková, DiS. – MA projekt, spol. s r.o.).

Zodpovídá: vedoucí odboru investic

Termín: ihned

 

           

                                                                                             

248/14

 

Rada města rozhodla

 

o výběru nejvhodnější nabídky a pořadí nabídek podaných v zadávacím řízení k veřejné zakázce „Zateplení ZŠ Javornického, školní družina č.p. 350 – výměna výplní“:

1.         PLASTIKOV, s.r.o., Mlýnská 4905/72, 568 01 Jihlava, IČ 60711159, za nabídkovou cenu 448.634,00 Kč bez DPH, s DPH 542.847,00 Kč.

2.         PROPLAST, spol. s r.o., Hřbitovní 218, 562 01 Ústí nad Orlicí, IČ 60935987, za nabídkovou cenu 460.392,00 Kč bez DPH, s DPH 557.074,00 Kč.

3.         Pavel Mann, U zastávky 93, 779 00 Bystrovany, IČ 72007478, za nabídkovou cenu 523.236,00 Kč bez DPH, s DPH 633.115,56 Kč.

Zodpovídá: vedoucí odboru investic

Termín: ihned

    

 

 

              

                                                                                       

249/14

 

Rada města schvaluje

 

uzavření smlouvy o dílo se společností PLASTIKOV, s.r.o., Mlýnská 4905/72, 568 01 Jihlava, IČ 60711159, jako zhotovitelem akce: „Zateplení ZŠ Javornického, školní družina č.p. 350 – výměna výplní“, za nabídkovou cenu, která bez DPH činí 448.634,00 Kč a s DPH činí 542.847,00 Kč.

Zodpovídá: vedoucí odboru investic

Termín: 31.03.2014

 

                                                                                                         

 

 

250/14

 

Rada města bere na vědomí

 

Informace místostarosty, tajemníka a pana Kovaříka.                   

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              

                                                                                                                     

Ing. František  J i r a s k ý

místostarosta

 

 

 

 

 

Ivana  Z e m k o v á

členka rady města