Klávesové zkratky na tomto webu - základní
Přejít přímo na obsah stránky

Vysoké Mýto

oficiální stránky města

Dnes je pátek 5.6.2020

Usnesení RM č. 2014-07 ze dne 26.2.2014

04.03.14

Souhrn usnesení č. 7/14

 

z jednání Rady města Vysokého Mýta,  konané dne 26. 2. 2014

 

187/14

 

Rada města schvaluje

pořad schůze rady města konané dne 26. 2. 2014 dle předloženého návrhu.

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           

188/14

 

Rada města souhlasí

s použitím městského znaku pro Gymnázium Vysoké Mýto na diplomy pro vítěze Regionálního přeboru škol v sudoku.

Zodpovídá: vedoucí OKT

Termín: ihned

 

                                                                                                                                                                                                       

 

189/14

Rada města schvaluje

 

uzavření smlouvy se společností EXPRESNET.CZ, Plzeň, Zahradní ulice 2, PSČ 326 00

IČO: 28050924 na propagaci města na www. cyklotoulkytv.cz od 1. 3. 2014 do 28. 2. 2015 podle předloženého návrhu.

Zodpovídá: vedoucí OKT

Termín: ihned

                                                                                                         

190/14

 

Rada města schvaluje

 

poskytnutí dotace ve výši 5 000 Kč Záchranné stanici a ekocentru „Pasíčka“, IČO 682 10 965, na provoz.

Zodpovídá: vedoucí OKT

Termín: ihned

                                                                                                         

191/14

Rada města schvaluje

 

výroční zprávu města Vysokého Mýta o poskytování informací za rok 2013 podle zákona 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů.

Zodpovídá:     vedoucí OKT

Termín:           únor 2014

                                                                                                         

192/14

Rada města stanovuje

 

výši finanční odměny pro držitele Výroční ceny města Vysokého Mýta za rok 2013 v kategorii  1 - 8 ve výši 3 000 Kč.

Zodpovídá: vedoucí OKT

Termín: 6. 3. 2014

                                                                                                         

193/14

 

Rada města schvaluje

 

finanční dar pro držitele Výroční ceny města Vysokého Mýta za rok 2013 v kategorii 1 – 8 ve výši 3 000 Kč.

Zodpovídá: vedoucí OKT

Termín: 6. 3. 2014

                                                                                                         

 

 

194/14

Rada města vydává

souhlas ke vstupu na pozemky města za účelem provedení geofyzikálního měření v rámci realizace projektu „Rebilance zásob podzemních vod“ v rozsahu dle žádostí podaných fmou TAXES OIL, s. r. o. ze dne 29.11.2014 (naše č.j. MUVM/32359/2013), 04.12.2013 (naše č.j. MUVM/32358/2013) a 08.12.2013 (naše č.j. MUVM/32490/2013) za následujících podmínek:

  •          realizátor měření zajistí upřesnění tras položení měřícího kabelu a pohybu vibračního auta v průběhu měření v dostatečném časovém předstihu před zahájením měřících prací zákresem do kopií katastrálních map,
  •          realizátor měření seznámí město jako vlastníka pozemků (Odbor majetkový a právní Městského úřadu Vysoké Mýto), správce pozemků (Městské lesy Vysoké Mýto, s. r. o., nebo Technické služby Vysoké Mýto) a případné nájemce pozemků v dostatečném časovém předstihu s předpokládaným časovým harmonogramem položení kabelu, provedení vlastního měření a odinstalování kabelu,
  •          realizátor měření předloží u pronajatých pozemků ve vlastnictví města kopie dohod o provedení měření na pronajatých pozemcích uzavřených s jednotlivými nájemci,
  •          konečný souhlas s provedením měření na pozemcích města vydá Odbor právní a majetkový Městského úřadu Vysoké Mýto po splnění výše uvedených podmínek,
  •          realizátor měření oznámí, před vlastním zahájením měření, očekávaný průběh prací, které budou probíhat na pozemcích města, zástupci vlastníka (Odbor majetkový a právní Městského úřadu Vysoké Mýto), správci pozemků (Městské lesy Vysoké Mýto, s. r. o., nebo Technické služby Vysoké Mýto) a případným nájemcům pozemků,
  •          v případě vzniku škod na pozemcích v majetku města Vysokého Mýta, budou tyto uvedeny do původního stavu, případně budou vzniklé škody uhrazeny subjektem provádějícím měření, způsob odstranění škod, případně výše náhrady škod, bude dohodnut po provedení dohlídky po ukončení měření.

Souhlas je poskytován s tím, že plnou odpovědnost za případné použití či zneužití získaných výstupů z těchto měření k jiným účelům než uvedeným ve výše citovaných žádostech, podaných fmou TAXES OIL, s. r. o., a v dopise MŽP ČR č.j. 2773/ENV/14 ze dne 03.02.2014 nese MŽP ČR a jeho organizace - Česká geologická služba.

Zodpovídá:      Ing. Milan Zeman – referent strategického plánování

Termín:           26.02.2014

                                                                                                         

 

 

           

195/14

 

Rada města souhlasí

se zveřejněním informace o záměru uzavřít pachtovní smlouvu se společností Agrokiwi spol. s r.o., IČ: 60933950 na pozemky uvedené v příloze usnesení.

Zodpovídá: vedoucí oddělení správy majetku

Termín: 28.02.2014

 

                                                                                                         

 

 

 

196/14

Rada města schvaluje

užívání veřejného prostranství za účelem pořádání nevýdělečné kulturní akce – pátého ročníku Veřejné bohoslužby Sboru Církve bratrské ve Vysokém Mýtě na náměstí Přemysla Otakara II. ve Vysokém Mýtě ve dne 22.6.2014 od 14hod. Vzhledem k charakteru akce nebude vyměřován poplatek za užívání veřejného prostranství.

Zodpovídá: vedoucí oddělení správy majetku

Termín: ihned

                                                                                                         

197/14

Rada města schvaluje

užívání veřejného prostranství za účelem pořádání nevýdělečné kulturní akce Sboru Církve bratrské ve Vysokém Mýtě a to Celonárodního čtení Bible na náměstí Přemysla Otakara II. ve Vysokém Mýtě ve dne 18.4.2014 od 13 do 17 hod. Vzhledem k charakteru akce nebude vyměřován poplatek za užívání veřejného prostranství.

Zodpovídá: vedoucí oddělení správy majetku

Termín: ihned

                                                                                                         

198/14

Rada města schvaluje

nezvyšování nájemného pro rok 2014 v budově čp. 691 v ulici Prokopa Velikého ve Vysokém Mýtě  o míru inflace. 

Zodpovídá: vedoucí oddělení správy majetku

Termín: ihned

                                                                                                                                                                                                                                                                  

199/14

Rada města schvaluje

zveřejnění záměru pronájmu části pozemku parc. č. 4644/78 v k.ú. Vysoké Mýto o výměře 73 m2 dle předloženého zákresu.                                                                                                                                                                                                                             

Zodpovídá: vedoucí oddělení správy majetku

Termín: ihned

                                                                                                         

200/14

Rada města schvaluje

uhrazení částky za užívání pozemku p.č.229 o výměře 787 m2 v obci a k.ú. Vysoké Mýto v ul. Komenského manželům Ing. Josefu a Marii Týrovým, oba bytem Stavovská 866/5 102 00 Praha 15 za období od 1.1.2014 do 31.12.2014 ve výši  9,- Kč/m2/rok což činí celkem 7083,- Kč.

Zodpovídá: vedoucí oddělení správy majetku

Termín: ihned

 

201/14                                                                                                          

Rada města zrušuje

 

usnesení č. 1348/12 ze dne 10.12.2012.

Zodpovídá: vedoucí oddělení správy majetku

Termín: ihned

                                                                                                                                                                                                                                                                  

202/14

Rada města schvaluje

 

ukončení smlouvy o výpůjčce, uzavřené dne 5.5.1995 mezi Městem Vysokým Mýtem a obč. sdružením Naděje, dohodou ke dni 28.2.2014.

Zodpovídá: vedoucí oddělení správy majetku

Termín: ihned

           

                                                                                                         

203/14

Rada města schvaluje

zveřejnění pronájmu části pozemku parc. č. 4289/69 v  k.ú. Vysoké Mýto o výměře 24 m2 dle předloženého zákresu.  

Zodpovídá: vedoucí oddělení správy majetku

Termín: ihned

           

                                                                                                                                                                                                                                                      

204/14

Rada města neschvaluje

pronájem části pozemku parc. č. 4900/4 trvalý travní porost v obci a k.ú. Vysoké Mýto dle předloženého zákresu za účelem umístění reklamního zařízení.

Zodpovídá: vedoucí oddělení správy majetku

Termín: ihned

                                                                                                                                                                                                                                                                 

 

205/14

Rada města schvaluje

ukončení Smlouvy č. 390 o nájmu části pozemku uzavřené dne 30.9.2009 uzavřené mezi městem Vysokým Mýtem a společností NOPEK, a.s., dohodou ke dni 31.3.2014.

Zodpovídá: vedoucí oddělení správy majetku

Termín: ihned

                                                                                                                     

           

206/14

 

Rada města schvaluje

zveřejnění informace o možnosti pronájmu části pozemku p.č. 4214/42 v k.ú. Vysoké Mýto o výměře 155 m2 dle předloženého zákresu.

Zodpovídá: vedoucí oddělení správy majetku

Termín: ihned

                                                                                                                                                                                                                                                                 

207/14

Rada města neschvaluje

pokácení 2 ks javorů rostoucích na pozemku p.č. 1017/1 v k.ú. Vysoké Mýto u domu č.p. 749 v ul. U Potoka ve Vysokém Mýtě.

Zodpovídá: vedoucí oddělení správy majetku

Termín: ihned

                                                                                                                                                                                                                                                                 

208/14

Rada města schvaluje

převedení užívacích práv k bytu č. 3 v č.p. 774 náměstí Naděje ve Vysokém Mýtě z paní Violy Atanasovové na paní Alenu Valovou (nar. 21.04.1959), bytem Javorník 110.

Zodpovídá: vedoucí oddělení správy majetku

Termín: ihned

                                                                                                                                                                                                                                                                 

209/14

Rada města schvaluje

uzavření Smlouvy o uzavření budoucí smlouvy o zřízení věcného břemene a smlouvy o právu provést stavbu mezi městem Vysokým Mýtem a společností ČEZ Distribuce, a.s., IČ 24729035, se sídlem Děčín, Děčín IV-Podmokly, Teplická 874/8, PSČ 405 02, zastoupenou na základě jí udělené plné moci firmou MATEX HK s.r.o., věcným břemenem – služebností inženýrské sítě bude dotčen pozemek označený jako parc. č. 4807 v obci a k.ú. Vysoké Mýto pro stavbu „Vysoké Mýto, Vrchlického, 253/2, Beneš, RD“.

           

Zodpovídá: vedoucí oddělení správy majetku

Termín: ihned

                                                                                                                                                                                                       

 

210/14

 

Rada města trvá

 

na zachování podmínek pro kácení borovice v ulici U Staré zastávky u čp. 498 ve Vysokém Mýtě dle podmínek daných usnesením rady města č. 1129/13 ze dne 25.9.2013 z důvodu jednotného přístupu ke všem obdobným žádostem, nebo dle podmínek daných usnesením rady města č. 1166/13 ze dne 9.10.2013.

 

 

                                                                                                                     

 

 

211/14

Rada města doporučuje

zastupitelstvu města přijmout toto usnesení:

Zastupitelstvo města neschvaluje prodej části pozemku označeného jako parc. č. 1690/1 zastavěná plocha a nádvoří v obci a k.ú. Vysoké Mýto. Na uvedeném pozemku je plánovaná realizace projektu „Vysoké Mýto – Revitalizace areálu ulice Žižkova“.

Zodpovídá: vedoucí OPM

Termín: 26.03.2014

 

                                                                                                                                

 

 

212/14

Rada města doporučuje

zastupitelstvu města přijmout toto usnesení:

Zastupitelstvo města neschvaluje prodej části pozemku označeného jako parc. č. 1198/3 ostatní plocha v obci a k.ú. Vysoké Mýto. V uvedené lokalitě se v současné době zpracovává studie vytápění okolních budov v majetku města.

Zodpovídá: vedoucí OPM

Termín: 26.03.2014

 

 

                                                                                                         

213/14

 

Rada města schvaluje

záměr prodat pozemek označený jako parc. č. 4855/15 orná půda o výměře 16 m2 nacházející se v katastrálním území Vysoké Mýto, pozemek je zapsán na listu vlastnictví č. 10001 pro obec a k.ú. Vysoké Mýto u Katastrálního úřadu pro Pardubický kraj, Katastrální pracoviště Ústí nad Orlicí.

Zodpovídá: vedoucí OPM

Termín: ihned

                                                                                                         

214/14

Rada města schvaluje

záměr prodat pozemek označený jako parc. č. 1205/2 zastavěná plocha o výměře 24 m2 nacházející se v katastrálním území Vysoké Mýto, pozemek je zapsán na listu vlastnictví č. 10001 pro obec a k.ú. Vysoké Mýto u Katastrálního úřadu pro Pardubický kraj, Katastrální pracoviště Ústí nad Orlicí.

Zodpovídá: vedoucí OPM

Termín: ihned

                                                                                                         

215/14

Rada města schvaluje

záměr prodat pozemek označený jako parc. č. 1972/12 zastavěná plocha o výměře 10 m2 nacházející se v katastrálním území Vysoké Mýto, pozemek je zapsán na listu vlastnictví č. 10001 pro obec a k.ú. Vysoké Mýto u Katastrálního úřadu pro Pardubický kraj, Katastrální pracoviště Ústí nad Orlicí.

Zodpovídá: vedoucí OPM

Termín: ihned

 

                                                                                                         

 

 

 

216/14

 

Rada města schvaluje

záměr prodat pozemek označený jako parc. č. 4670/3 trvalý travní porost o výměře 2 m2 a pozemek parc. č. 4671/11 zastavěná plocha o výměře 11 m2 vše v katastrálním území Vysoké Mýto, pozemky jsou zapsány na listu vlastnictví č. 10001 pro obec a k.ú. Vysoké Mýto u Katastrálního úřadu pro Pardubický kraj, Katastrální pracoviště Ústí nad Orlicí.

Zodpovídá: vedoucí OPM

Termín: ihned

 

                                                                                                         

 

 

217/14

 

Rada města schvaluje

záměr prodat pozemek označený jako parc. č. 4128/118 zahrada o výměře 51 m2 nacházející se v katastrálním území Vysoké Mýto, pozemek je zapsán na listu vlastnictví č. 10001 pro obec a k.ú. Vysoké Mýto u Katastrálního úřadu pro Pardubický kraj, Katastrální pracoviště Ústí nad Orlicí.

Zodpovídá: vedoucí OPM

Termín: ihned

 

                                                                                                         

 

 

218/14

 

Rada města schvaluje

záměr prodat pozemek označený jako parc. č. 4669/15 orná půda o výměře 94 m2 a pozemek parc. č. 4670/2 ostatní plocha o výměře 53 m2 vše v katastrálním území Vysoké Mýto, pozemky jsou zapsány na listu vlastnictví č. 10001 pro obec a k.ú. Vysoké Mýto u Katastrálního úřadu pro Pardubický kraj, Katastrální pracoviště Ústí nad Orlicí.

Zodpovídá: vedoucí OPM

Termín: ihned

                                                                                                         

 

 

219/14

 

Rada města schvaluje

záměr prodat pozemek označený jako parc. č.  3397/13 trvalý travní porost o výměře 72 m2 nacházející se v katastrálním území Vysoké Mýto, pozemek je zapsán na listu vlastnictví č. 10001 pro obec a k.ú. Vysoké Mýto u Katastrálního úřadu pro Pardubický kraj, Katastrální pracoviště Ústí nad Orlicí.

Zodpovídá: vedoucí OPM

Termín: ihned

                                                                                                         

 

 

220/14

Rada města schvaluje

výpůjčku čtyř obrazů dle návrhu Muzeu a galerii Orlických hor v Rychnově nad Kněžnou, IČ: 00371149, na dobu od 01.05.2014 do 30.09.2014 pro Výstavu českých krajinářů 2. poloviny 19. století.

Zodpovídá: ředitelka VYSOKOMÝTSKÉ KULTURNÍ, o.p.s.

Termín: ihned

                                                                                                         

221/14

Rada města schvaluje

záměr prodat pozemek označený jako parc. č. 5156/18 zastavěná plocha o výměře 175 m2 a pozemek parc. č. 5156/19 ostatní plocha o výměře 360 m2 vše v katastrálním území Vysoké Mýto, pozemky jsou zapsány na listu vlastnictví č. 10001 pro obec a k.ú. Vysoké Mýto u Katastrálního úřadu pro Pardubický kraj, Katastrální pracoviště Ústí nad Orlicí.

Zodpovídá: vedoucí OPM

Termín: ihned

 

                                                                                                         

 

 

222/14

 

Rada města ve věci města Vysoké Mýto jako jediného společníka obchodní společnosti Městské lesy Vysoké Mýto, spol. s r.o. souhlasí

s koupí pozemku parc.č. 3271 v k.ú. Vysoké Mýto do vlastnictví společnosti Městské lesy Vysoké Mýto, spol. s r.o.

 

Zodpovídá: ředitel společnosti Městské lesy, spol. s r.o.

Termín: ihned

                                                                                                         

 

 

223/14

Rada města schvaluje

uzavření Dodatku č. 3 ke smlouvě o dílo ze dne 26.08.2013 se společností Genext a. s., nám. E. F. Buriana 448, 500 04 Hradec Králové, IČ: 25733699, v předloženém znění.

Zodpovídá: vedoucí odboru investic

Termín: 31.03.2014

 

                                                                                                         

 

 

224/14

 

Rada města schvaluje

 

uzavření smlouvy o dílo se společností VLABO, s r.o., Opatov 228, 569 12 Opatov, IČ: 60935405, jako dodavatelem interiéru přízemí budovy B. Smetany čp. 92, v předloženém znění.

Zodpovídá: vedoucí odboru investic

Termín: 31.03.2014

                                                                                                         

225/14

Rada města schvaluje

uzavření příkazní smlouvy se společností MA projekt, spol. s r.o., Patočkova 1638/67, 169 00 Praha 6, IČ: 28436318, na komplexní administraci veřejných zakázek na stavební práce a dodávky podle zákona č. 137/2006 Sb., ve znění pozdějších předpisů, na akce „Stezka botanickou zahradou“ a „Rekonstrukce ulice Odbojářská“, za celkovou nabídkovou cenu, která bez DPH činí 50.000,00 Kč.

Zodpovídá: vedoucí odboru investic

Termín: 31.03.2014

                                                                                                         

 

226/14

 

Rada města bere na vědomí

informace místostarosty, tajemníka a pana Kovaříka.                               

                                                                                                         

           

                                                                                                         

                                                                                 

Ing. Miloslav  S o u š e k

starosta

                                                                                                                                             

Ing. František  J i r a s k ý

místostarosta