Klávesové zkratky na tomto webu - základní
Přejít přímo na obsah stránky

Vysoké Mýto

oficiální stránky města

Dnes je čtvrtek 4.6.2020

Usnesení RM č. 2014-05 ze dne 5.2.2014

10.02.14

Souhrn usnesení č. 5/14

 

z jednání Rady města Vysokého Mýta,  konané dne 5. 2. 2014

 

144/14

Rada města schvaluje

pořad schůze rady města konané dne 5. 2. 2014 dle předloženého návrhu.

                                                                                                                                                        

145/14

Rada města schvaluje

podání žádosti o dotaci a případnou realizaci projektu „Vysoké Mýto – Domovník - preventista“.

Termín:           žádost podat do 14.2.2014 

Zodpovídá:      Referent dotačních projektů

                                                                                                         

146/14

Rada města schvaluje

podání žádosti o dotaci a případnou realizaci projektu „Vysoké Mýto - Asistent prevence kriminality 2014.“

Termín:           žádost podat do 14.2.2014 

Zodpovídá:      Referent dotačních projektů

                                                                                                                     

 

147/14

Rada města doporučuje

zastupitelstvu města přijmout toto usnesení:

Zastupitelstvo města schvaluje darovat do vlastnictví Pardubického kraje, se sídlem Komenského náměstí 125, Pardubice, IČ 70892822, nemovitosti tvořící areál Gymnázia Vysoké Mýto, a to:

-pozemek parc. č. 226 zastavěná plocha a nádvoří,

na pozemku stojí stavba: Vysoké Mýto-Město, č.p. 167, obč. vyb.

-pozemek parc. č. 227/1 zastavěná plocha a nádvoří,

na pozemku stojí stavba: Vysoké Mýto-Město, č.p. 163, obč. vyb.

-pozemek parc. č. 227/2 ostatní plocha,  sportoviště a rekreační plocha vše v obci a k.ú. Vysoké Mýto, se všemi součástmi a příslušenstvím. Podmínkami převodu je závazek Pardubického kraje užívat tyto nemovitosti výlučně pro provoz Gymnázia Vysoké Mýto, a v případě ukončení činnosti Gymnázia Vysoké Mýto či přestěhování Gymnázia Vysoké Mýto z tohoto areálu, závazek Pardubického kraje vrátit předmět daru zpět městu Vysokému Mýtu.

Zodpovídá: vedoucí OPM

Termín: 19.02.2014

           

                                                                                                                                 

148/14

Rada města doporučuje

zastupitelstvu města přijmout toto usnesení:

Zastupitelstvo města schvaluje prodej bytové jednotky č. 676/4 vymezené v budově čp. 675, 676, Litomyšlské Předměstí, Vysoké Mýto na parcelách č. 4644/90, 4644/91 zastavěná plocha a nádvoří, s podílem 195/10000 na společných částech domu a pozemku, vše v obci a k.ú. Vysoké Mýto manželům Petru a Kamile Dostálovým, oba bytem Plchovice-Smetana 11, Choceň za celkovou kupní cenu ve výši 525.000,-- Kč.  

Zodpovídá: vedoucí OPM

Termín: 19.02.2014

 

 

                                                                                                                     

 

149/14

Rada města schvaluje

záměr prodat bytovou jednotku č. 676/3 (2+1) vymezenou v budově čp. 675, 676, Litomyšlské Předměstí, Vysoké Mýto na parcelách č. 4644/90, 4644/91 zastavěná plocha a nádvoří, s podílem 329/10000 na společných částech domu a pozemku, vše v obci a k.ú. Vysoké Mýto, obálkovou metodou se stanovením nejnižší kupní ceny ve výši 830.000,- Kč.    

Zodpovídá: vedoucí OPM

Termín: ihned

           

                                                                                                         

150/14

Rada města schvaluje

převod užívacích práv k bytu č. 16 v č.p. 805 v ulici Plk. B. Kohouta ve Vysokém Mýtě z manž. Michala a Markéty Novákových na paní Věru Hledíkovou, bytem Habrmanova 1896, Česká Třebová

Zodpovídá: vedoucí oddělení správy majetku

Termín: 31.03.2014

                                                                                                                     

151/14

Rada města doporučuje

zastupitelstvu města přijmout toto usnesení:

Zastupitelstvo města mění usnesení č. 110/06 ze dne 13.09.2006 tak, že se písm. „p“ tohoto usnesení mění na:

p

805/16

  3/50

Věra   Hledíková

Habrmanova   1896, Česká Třebová

 541.696,-

Zodpovídá: vedoucí OPM

Termín: 19.02.2014

 

                                                                                                                     

 

152/14

Rada města doplňuje

usnesení č. 59/08 ze dne 29.01.2008 a to tak, že u kupních smluv na prodej pozemků dlouhodobě užívaných a zaplocených kupujícím se stanovuje výše nákladů na přípravu podkladů a na sepsání kupní smlouvy v částce 500,- Kč. 

Zodpovídá: vedoucí OPM

Termín: ihned

                                                                                                                     

 

 

153/14

 

Rada města schvaluje

 

návrh zadávací dokumentace na veřejnou zakázku na dodávky pro akci: „Muzeum českého karosářství – Rekonstrukce budov bývalé staré radnice (soudu) č.p. 96 na náměstí Přemysla Otakara II. a vězení č.p. 165 ul. A.V. Šembery, Vysoké Mýto - Město - interiér budovy bývalého soudu“.

Zodpovídá: vedoucí odboru investic

Termín: 28.02.2014

 

                                                                                                                     

 

154/14

 

Rada města jmenuje

 

komisi pro otevírání obálek s nabídkami a pro posouzení nabídek, na veřejnou zakázku na dodávky pro akci „Muzeum českého karosářství – Rekonstrukce budov bývalé staré radnice (soudu) č.p. 96 na náměstí Přemysla Otakara II. a vězení č.p. 165 ul. A.V. Šembery, Vysoké Mýto - Město - interiér budovy bývalého soudu“, ve složení (v závorce jsou uvedeni náhradníci):

 

- Ing. Miloslav Soušek – starosta (Ing. Dagmar Sabolčiková – VMK o.p.s.);

- Ing. František Jiraský – místostarosta (Ing. Jaromír Andrle – vedoucí OIN);

- JUDr. Libor Poláček – vedoucí OPM (Mgr. Lenka Kubíčková – referentka UTA);

- akad. arch. Jakub Cajthaml – projektant (Ing. David Mařík - projektant);

- Ing. Jaroslav Bidman – realizace interiérů (Ing. Karel Fiala – výrobce nábytku).

Zodpovídá: vedoucí odboru investic

Termín: ihned

 

                                                                                                                     

 

155/14

 

Rada města schvaluje

 

návrh zadávací dokumentace na veřejnou zakázku na dodávky pro akci: „Muzeum českého karosářství – Rekonstrukce budov bývalé staré radnice (soudu) č.p. 96 na náměstí Přemysla Otakara II. a vězení č.p. 165 ul. A.V. Šembery, Vysoké Mýto - Město - expozice a grafické řešení, orientační systém“.

Zodpovídá: vedoucí odboru investic

Termín: 28.02.2014

                                                                                                                     

156/14

Rada města jmenuje

 

komisi pro otevírání obálek s nabídkami a pro posouzení nabídek, na veřejnou zakázku na dodávky pro akci „Muzeum českého karosářství – Rekonstrukce budov bývalé staré radnice (soudu) č.p. 96 na náměstí Přemysla Otakara II. a vězení č.p. 165 ul. A.V. Šembery, Vysoké Mýto - Město - expozice a grafické řešení, orientační systém“, ve složení (v závorce jsou uvedeni náhradníci):

 

- Ing. Miloslav Soušek – starosta (Ing. Dagmar Sabolčiková – VMK o.p.s.);

- Ing. František Jiraský – místostarosta (Ing. Jaromír Andrle – vedoucí OIN);

- JUDr. Libor Poláček – vedoucí OPM (Mgr. Lenka Kubíčková – referentka UTA);

- akad. arch. Jakub Cajthaml – projektant (Ing. David Mařík - projektant);

- Ing. arch Milan Košař – architekt města (Mgr. Hana Chadimová – referentka UTA).

Zodpovídá: vedoucí odboru investic

Termín: ihned

                                                                                                                     

157/14

Rada města schvaluje

návrh na změnu plnění předmětu smlouvy o dílo na akci „Muzeum českého karosářství…“ Změnové listy č. 27, 36, 39, 40, 41, 42, 43, 45, 48, 49, 50, 51, 52, 53, 54, 55, 56, které jsou závazným podkladem pro jednací řízení bez uveřejnění, od zhotovitele díla BAK stavební společnost, a.s., se sídlem Vodní 177, 541 01 Trutnov, IČ 28402758, v předloženém znění.

 

Zodpovídá: vedoucí odboru investic

Termín: ihned

                                                                                                         

158/14

Rada města schvaluje

Dodatek č. 11 a Dodatek č. 12 Smlouvy o dílo ze dne 15.6.2012 evidenční číslo smlouvy zhotovitele 600/12/2016, uzavřené mezi městem Vysoké Mýto a společností BAK stavební společnost, a.s., se sídlem Vodní 177, 541 01 Trutnov, IČ 28402758, v předloženém znění.

Zodpovídá: vedoucí odboru investic

Termín: 28.02.2014

                                                                                                                     

159/14

 

Rada města schvaluje

 

uzavření smlouvy o dílo se společností VTZ s.r.o., Dobrovského 67, 566 01 Vysoké Mýto, IČ: 46504095, jako zhotovitelem akce: „Úpravy topného systému č.p. 146“, za nabídkovou cenu, která bez DPH činí 185.157,40 Kč a s DPH činí 224.040,45 Kč.

Zodpovídá: vedoucí odboru investic

Termín: 28.02.2014

                                                                                                                     

160/14

 

Rada města schvaluje

 

uzavření smlouvy o dílo se společností KAVOSTAV s.r.o., Pražská 160, 566 01 Vysoké Mýto, IČ: 28791193, jako zhotovitelem akce: „Regenerace části Jungmannových sadů - zastřešení altánu“, za nabídkovou cenu, která bez DPH činí 446.802,00 Kč.

Zodpovídá: vedoucí odboru investic

Termín: 31.03.2014

 

 

 

161/14

                                                                                                                     

Rada města schvaluje

návrh zadávací dokumentace včetně příloh, na podlimitní veřejnou zakázku zadávanou formou zjednodušeného podlimitního řízení na výběr dodavatele technického zařízení na projekt „Kompostárna Vysoké Mýto – dodávky“.

Zodpovídá: vedoucí odboru investic

Termín: 31.03.2014

                                                                                                                     

162/14

Rada města jmenuje

 

komisi pro otevírání obálek s nabídkami a pro posouzení nabídek na veřejnou zakázku „Kompostárna Vysoké Mýto – dodávky“ zadanou formou zjednodušeného podlimitního řízení na výběr dodavatele technického zařízení, ve složení (v závorce jsou uvedeni náhradníci):

- Ing. Miloslav Soušek – starosta (Ing. Roman Baťa – zastupitel);

- Ing. František Jiraský – místostarosta (Mgr. Jan Vlček – referent UTA);

- JUDr. Libor Poláček – vedoucí OPM (Mgr. Lenka Kubíčková – referentka UTA);

- Ing. Jaromír Andrle – vedoucí OIN (Ing. Jana Králíková – referentka OIN);

- Ing. Tomáš Dvořáček – projektant (Ing. arch. Zdeněk Petráš – projektant);

- Mgr. Jaroslav Fránek - IWWAL consulting,.s.r.o. (Ing. Adéla Kuchtová IWWAL consulting, s.r.o.);

- Ing. Jindřich Svatoš – ředitel TS (Pavel Dvořák – zástupce ředitele TS).

Zodpovídá: vedoucí odboru investic

Termín: ihned

                                                                                                                     

 

163/14

Rada města rozhodla

 

v souladu s § 71 odst. 11 zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, ve znění pozdějších předpisů, o vyloučení uchazeče Elestav s.r.o., Vraclavská 237, 566 01 Vysoké Mýto, IČ 00279773, z účasti v zadávacím řízení veřejné zakázky: “Stavební úpravy B. Smetany čp. 92“ z důvodu, že nabídka uchazeče nevyhověla kontrole dle § 71 odst. 9 zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, návrh smlouvy o dílo nebyl podepsán osobou oprávněnou jednat jménem či za uchazeče.

Zodpovídá: vedoucí odboru investic

Termín: ihned

                                                                                                                     

164/14

Rada města rozhodla

o výběru nejvhodnější nabídky a pořadí nabídek podaných v zadávacím řízení k veřejné zakázce „Stavební úpravy B. Smetany čp. 92“:

1.         DUMIT+ s.r.o., Němčice 24, 533 52 Němčice, IČ 27534383, za nabídkovou cenu 1.866.872,90 Kč bez DPH, s DPH 2.258.916,20 Kč.

2.         BROMACH spol. s r.o., Dobrovského 83, 563 01 Lanškroun, IČ 27467520, za nabídkovou cenu 1.959.433,69 Kč bez DPH, s DPH 2.370.914,76 Kč.

3.         STATING s.r.o., Pardubická 861/75, 500 04 Hradec Králové, IČ 25963864, za nabídkovou cenu 1.983.039,59 Kč bez DPH, s DPH 2.399.477,90 Kč.

Zodpovídá: vedoucí odboru investic

Termín: ihned

                                                                                                         

165/14

Rada města schvaluje

 

uzavření smlouvy o dílo se společností DUMIT+ s.r.o., Němčice 24, 533 52 Němčice, IČ 27534383, jako zhotovitelem akce: „Stavební úpravy B. Smetany čp. 92“, za nabídkovou cenu, která bez DPH činí 1.866.872,90 Kč a s DPH činí 2.258.916,20 Kč.

Zodpovídá: vedoucí odboru investic

Termín: 31.03.2014

                                                                                                                     

166/14

Rada města vydává

souhlas s realizací a provozem 9 vstupních bytů podpořených z programu „117 D51400 Podpora výstavby podporovaných bytů pro rok 2014“, které vzniknou v objektu čp. 143, v ul. Fibichově, na stavební parcele č. 2237, v k.ú. Vysoké Mýto za podmínky uzavření dohody o spolupráci při užívání vstupních bytů mezi vlastníkem nemovitosti a Městem Vysokým Mýtem.

Zodpovídá:      Ing. Milan Zeman

Termín:           12.02.2014

                                                                                                                     

167/14

 

Rada města bere na vědomí

informace místostarosty.                                                                                        

                                                                                                                                

           

                       

                                                          

Ing. Miloslav  S o u š e k

starosta

                                                                                                                                             

Ing. František  J i r a s k ý

místostarosta