Klávesové zkratky na tomto webu - základní
Přejít přímo na obsah stránky

Vysoké Mýto

oficiální stránky města

Dnes je sobota 6.6.2020

Usnesení RM č. 2014-03 ze dne 22.1.2014

24.01.14

Souhrn usnesení č. 3/14

 

z jednání Rady města Vysokého Mýta,  konané dne 22. 1. 2014

 

104/14

 

Rada města schvaluje

 

pořad schůze rady města konané dne 22. 1. 2014 dle předloženého návrhu.

 

 

105/14

 

Rada města schvaluje

 

návrh zadávací dokumentace včetně příloh na veřejnou zakázku v režimu původní veřejné zakázky formou otevřeného řízení v souladu s podmínkami zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, v platném znění, na stavební práce pro výběr zhotovitele na akci: „Muzeum českého karosářství – Rekonstrukce budov bývalé staré radnice (soudu) č.p. 96 na náměstí Přemysla Otakara II. a vězení č.p. 165 ul. A.V. Šembery, Vysoké Mýto – Město – související stavební práce“.

 

Zodpovídá: Ing. Andrle - pověřen vedením odboru investic

Termín: 07.02.2014

 

 

 

106/14

 

Rada města jmenuje

 

komisi pro otevírání obálek s nabídkami a pro posouzení nabídek, na veřejnou zakázku na akci „Muzeum českého karosářství – Rekonstrukce budov bývalé staré radnice (soudu) č.p. 96 na náměstí Přemysla Otakara II. a vězení č.p. 165 ul. A.V. Šembery, Vysoké Mýto – Město – související stavební práce“, ve složení (v závorce jsou uvedeni náhradníci):

 

- Ing. Miloslav Soušek – starosta (Ing. Luboš Karmín – vedoucí OSÚ);

- Ing. František Jiraský – místostarosta (Ing. Jaromír Andrle – pověřen vedením OIN);

- JUDr. Libor Poláček – vedoucí OPM (Mgr. Lenka Kubíčková – referentka UTA);

- Bc. Veronika Šubotníková – Dabona s.r.o. (Michaela Vaňková – Dabona s.r.o.);

- Miroslav Lebduška – astalon s.r.o. (Ing. Tomáš Moudrý – astalon s.r.o.).

 

Zodpovídá: Ing. Andrle - pověřen vedením odboru investic

Termín: ihned

 

 

 

107/14

 

Rada města schvaluje

 

investiční záměr na akci: „Úpravy topného systému č.p. 146“.

 

Zodpovídá: Ing. Andrle - pověřen vedením odboru investic

Termín: ihned

 

 

 

 

                                                                                             

108/14

                                                                                             

Rada města ukládá

 

na základě § 28 odst.4 písm. b) zákona o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů
č. 250/2000Sb. v platném znění příspěvkové organizaci Technické služby Vysoké Mýto, Průmyslová 168, Vysoké Mýto-Pražské Předměstí, 566 01 Vysoké Mýto IČ: 708888671 odvod prostředků z investičního fondu organizace ve výši 2.415.000,-Kč do rozpočtu zřizovatele města Vysokého Mýta. Uvedený odvod bude proveden převodem na běžný účet města ve 4 splátkách v následujících termínech a výši:

31.03.2014                 603.750,-Kč

30.06.2014                 603.750,-Kč

30.09.2014                 603.750,-Kč

31.12.2014                 603.750,-Kč.

 

Zodpovídá: ředitel organizace

Termín: 31.12.2014

 

                                                                                                                     

 

109/14

Rada města ukládá

starostovi města požádat Krajský úřad Pardubického kraje o přezkoumání hospodaření města Vysokého Mýta za rok 2014.

 

Zodpovídá:      starosta

Termín:           30.06.2014

 

 

 

                                                                                                                     

110/14

Rada města zrušuje

 usnesení RM č. 1457/13 ze dne 18.12.2013.

 

 

                                                                                                                     

111/14

Rada města vydává

souhlas s realizací akce „B.J. 8 PB-VB – Tejnora a Trnka, Vysoké Mýto č. p. 26, k. ú. Vysoké Mýto, p. č. 1118/3“, v rámci které vznikne v předmětné nemovitosti 8 vstupních bytů podpořených z programu 117 D51400 Podpora výstavby podporovaných bytů pro rok 2014, za podmínky uzavření dohody o spolupráci při užívání vstupních bytů mezi vlastníky nemovitosti a městem Vysokým Mýtem.

 

Zodpovídá:      Ing. Milan Zeman

Termín:           31.01.201

 

 

 

                                                                                                                     

112/14

 

Rada města mění

termín splatnosti 4. splátky ve výši 700.000,- Kč vyplývající z Kupní smlouvy o prodeji nemovitostí ze dne 22.12.2011 původně splatné do 30.06.2014 na nově splatné do 28.02.2014.

 

 Zodpovídá: vedoucí OPM

 Termín: 28.02.2014  

 

                                   

                                                                                                                     

113/14

Rada města schvaluje

 

uzavření dodatku č. 1 ke smlouvě č. 176 o nájmu nebytových prostor uzavřené mezi městem Vysokým Mýtem a občanským sdružením Naděje, o.s., IČ: 00570931. Dodatkem dojde k úpravě předmětu nájmu a to tak, že od 1.6.2014 bude mít Naděje, o.s. v pronájmu budovu č.p. 731 stojící na p.č. 4644/98 a dále pozemek p.č. 4644/144 vše v k.ú. Vysoké Mýto. Ustanovení týkající se pronájmu nebytových prostorů v budově č.p.688 v ul. Lidická (MŠ Lidická) budou ze smlouvy vypuštěny. Výše nájmu zůstane nezměněna.

 

Zodpovídá: vedoucí oddělení správy majetku

Termín: ihned

           

 

                                                                                                         

114/14

 

Rada města bere na vědomí

informace starosty.                                                                          

                                                                                                                     

                                                                                                                                                                                                                              

                                                                                 

Ing. Miloslav  S o u š e k

starosta

                                                                                                                                             

Ing. František  J i r a s k ý

místostarosta