Klávesové zkratky na tomto webu - základní
Přejít přímo na obsah stránky

Vysoké Mýto

oficiální stránky města

Dnes je sobota 30.5.2020

Usnesení RM č. 2014-02 ze dne 15.1.2014

21.01.14

Souhrn usnesení č. 2/14

 

z jednání Rady města Vysokého Mýta,  konané dne 15. 1. 2014

 

 

 

42/14

 

Rada města schvaluje

pořad schůze rady města konané dne 15. 1. 2014 dle předloženého návrhu.

                                                                                                                                

                                  

43/14

Rada města ve věci města Vysoké Mýto jako jediného společníka obchodní společnosti Městské lesy Vysoké Mýto, spol. s r.o. schvaluje

 

upravený program valné hromady

                                                                                       

 

44/14

 

Rada města ve věci města Vysoké Mýto jako jediného společníka obchodní společnosti Městské lesy Vysoké Mýto, spol. s r.o. schvaluje

 

předložený plán činnosti a rozpočet společnosti na rok 2014.

 

                                                                                                                     

 

 

45/14

 

Rada města ve věci města Vysoké Mýto jako jediného společníka obchodní společnosti Městské lesy Vysoké Mýto, spol. s r.o.

 

-          schvaluje předložený hospodářský záměr pro nový LHP na roky 2015 – 2024

-          pověřuje společnost Městské lesy Vysoké Mýto, spol. s r.o. aby zajistila a zaplatila zhotovení LHP na roky 2015 – 2024

-          pověřuje oddělení správy majetku ve spolupráci s ředitelem ML sestavit aktualizovaný seznam parcel, které budou zahrnuty do lesního hospodářského celku (LHC) pro který bude vypracován nový LHP, a ten předložit Radě města ke schválení.

-          souhlasí ponechat všechny lesy v kategorii lesy hospodářské, (změnu kategorie řešit až to bude prokazatelně přínosné)

-          nařizuje LHP vyhotovit v dobré kvalitě za přijatelnou cenu

 

 

                                                                                                                     

46/14

Rada města ve věci města Vysoké Mýto jako jediného společníka obchodní společnosti Městské lesy Vysoké Mýto, spol. s r.o. bere na vědomí

 

předběžnou zprávu o činnosti za rok 2013.

                                                                                                                     

 

 

47/14

Rada města ve věci města Vysoké Mýto jako jediného společníka obchodní společnosti Městské lesy Vysoké Mýto, spol. s r.o.  bere na vědomí

 

předložený návrh kalkulace možné výroby řeziva.

 

                                                                                                                     

 

 

 

 

48/14

 

Rada města ve věci města Vysoké Mýto jako jediného společníka obchodní společnosti Městské lesy Vysoké Mýto, spol. s r.o. bere na vědomí

 

zprávu o pořízení investic v roce 2013.

          

 

                                                                                                           

49/14

 

Rada města ve věci města Vysoké Mýto jako jediného společníka obchodní společnosti Městské lesy Vysoké Mýto, spol. s r.o. bere na vědomí

 

předložené informace jednatele společnosti.

              

 

                                                                                                       

50/14

Rada města schvaluje

rozpočet Technických služeb Vysoké Mýto na rok 2014 dle předloženého návrhu.

 

Zodpovídá: Ing. Svatoš

Termín: ihned

 

 

                                                                                                                     

51/14

Rada města schvaluje

limity pracovníků a mzdových prostředků Technických služeb Vysoké Mýto na  rok 2014 dle  předloženého návrhu.

 

Zodpovídá: Ing. Svatoš

Termín: ihned

 

 

                                                                                                                     

52/14

 

Rada města schvaluje

limity pracovníků a mzdových prostředků VPP na rok 2014 dle předloženého návrhu.

 

Zodpovídá: Ing. Svatoš

Termín: ihned

             

 

                                                                                                        

53/14

Rada města schvaluje

předložený odpisový  plán Technických služeb Vysoké Mýto na rok 2014.

 

Zodpovídá: Ing. Svatoš

Termín: ihned

                                                                                                                     

 

 

54/14

Rada města schvaluje

 

uzavření smlouvy o dílo na odchyt zdivočelých holubů ve městě Vysokém Mýtě s firmou Stanislav Menclík, Dobrovského 72, Pražské Předměstí, 566 01 Vysoké Mýto, IČ:72841214 za nabídkovou cenu 75.000 Kč včetně DPH.

 

Zodpovídá: vedoucí odboru životního prostředí

Termín:  ihned

 

 

 

                                                                                                                     

55/14

 

Rada města schvaluje

poskytnutí daru Vysokomýtská nemocnici, IČ: 71207856 se sídlem: Hradecká 167,  566 01 Vysoké Mýto ve formě osobních počítačů určených k vyřazení.

 

Zodpovídá: vedoucí oddělení IT

Termín: 20. 2. 2014

                       

                                                                                             

56/14

Rada města schvaluje

vyřazení dlouhodobého, neupotřebitelného majetku v celkové hodnotě 1.000.635,-- Kč, dle přiloženého návrhu.

 

Zodpovídá: vedoucí oddělení IT

Termín: 10. 2. 2014

           

                                                                                                         

 

57/14

Rada města schvaluje

uzavření nájemní smlouvy na byt č. 6 v č.p. 857 v ulici Husova ve Vysokém Mýtě s panem Andrejem Ferkem (nar.20.04.1972), bytem Husova 857, Vysoké Mýto na dobu určitou v délce 1 měsíce, délka trvání nájmu se automaticky prodlouží vždy o dobu 1 měsíce v případě, že nájemce řádně uhradí sjednané nájemné a úhradu za služby s nájmem spojené v souladu s nájemní smlouvou, nájem však skončí nejpozději ke dni 30.06.2014, a to podle podmínek Směrnice pro přidělování nájemních bytů ve vlastnictví města Vysokého Mýta.

 

Zodpovídá: vedoucí oddělení správy majetku

Termín: 28.02.2014

 

 

                                                                                                                     

58/14

Rada města schvaluje

uzavření nájemní smlouvy na byt č. 5 v č.p. 857 v ulici Husova ve Vysokém Mýtě s panem Nikolasem Ferkem (nar. 28.08.1993), bytem Husova 857, Vysoké Mýto na dobu určitou v délce 1 měsíce, délka trvání nájmu se automaticky prodlouží vždy o dobu 1 měsíce v případě, že nájemce řádně uhradí sjednané nájemné a úhradu za služby s nájmem spojené v souladu s nájemní smlouvou, nájem však skončí nejpozději ke dni 30.06.2014, a to podle podmínek Směrnice pro přidělování nájemních bytů ve vlastnictví města Vysokého Mýta.

 

Zodpovídá: vedoucí oddělení správy majetku

Termín: 28.02.2014

 

 

                                                                                                                     

59/14

Rada města schvaluje

darování movitých věcí v celkové pořizovací hodnotě 12.725 Kč dle přílohy do vlastnictví příspěvkové organizace Základní škola Vysoké Mýto, Javornického, IČ: 49317032.

 

vedoucí oddělení správy majetku

Termín: 28.02.2014

 

 

 

                                                                                                                     

60/14

Rada města schvaluje

 

uzavření nájemní smlouvy na pronájem pozemku p.č. 3397/13 v k.ú. Vysoké Mýto panu Petru Šlézovi, nar. 22.11.1969, bytem Vinice 75, 566 01 na dobu neurčitou s tří měsíční výpovědní lhůtou. Roční nájemné bude ve výši 2880,-Kč a bude každý rok zvýšeno o míru inflace vyhlášenou českým statistickým úřadem.

 

Zodpovídá: vedoucí oddělení správy majetku

Termín: 31.1.2014

 

 

 

                                                                                                         

61/14

Rada města schvaluje

uzavření dodatku č. 3 ke smlouvě č. 210 o nájmu nebytových prostor dle předloženého znění.

 

Zodpovídá: vedoucí oddělení správy majetku

Termín: 31.1.2014

 

 

                                                                                                                     

62/14

Rada města mění

Usnesení č. 22/14 ze dne 8.1.2014 takto:

Rada města schvaluje

uzavření nájemní smlouvy na byt č. 24 v č.p. 156 v ulici Husova ve Vysokém Mýtě s paní Hanou Borskou, bytem Husova 156, Vysoké Mýto na dobu určitou v délce 1 měsíce, délka trvání nájmu se automaticky prodlouží vždy o dobu 1 měsíce v případě, že nájemce řádně uhradí sjednané nájemné a úhradu za služby s nájmem spojené v souladu s nájemní smlouvou, nájem však skončí nejpozději ke dni 30.06.2014, a to podle podmínek Směrnice pro přidělování nájemních bytů ve vlastnictví města Vysokého Mýta a dále za podmínky splácení pohledávky s minimální měsíční splátkou 750,-Kč/měsíc.

 

Zodpovídá: vedoucí oddělení správy majetku

Termín: 31.1.2014

 

 

 

                                                                                                                     

63/14

Rada města schvaluje

rozpočtové opatření č. 7-2013.

 

Zodpovídá: vedoucí odboru finančního

Termín: 31.1.2014

                                                                                                                     

 

 

64/14

 

Rada města doporučuje

zastupitelstvu města přijmout toto usnesení:

Zastupitelstvo města bere na vědomí rozpočtové opatření č. 7-2013.

 

Zodpovídá: vedoucí odboru finančního

Termín: 29.01.2014

 

 

                                                                                                                     

65/14

Rada města souhlasí

s doplněním rozpočtového opatření o položku „Úprava topného systému čp. 146“

v částce  150 tis. Kč.

          

 

                                                                                                           

66/14

 

Rada města doporučuje

zastupitelstvu města přijmout toto usnesení:

Zastupitelstvo města schvaluje rozpočtové opatření č. 1-2014.

 

Zodpovídá: vedoucí odboru finančního

Termín: 31.01.2014

 

 

 

                                                                                                                     

67/14

Rada města schvaluje

použití finančních prostředků Fondu udržitelného rozvoje města Vysokého Mýta na akce Muzeum českého karosářství - rekonstrukce komplexu budov staré radnice (soudu) a vězení, Varovný systém města Vysokého Mýta, Kompostárna Vysoké Mýto a Čistící a komunální technika Vysoké Mýto.

 

Zodpovídá: vedoucí odboru finančního

Termín: ihned

 

 

                                                                                                                     

68/14

Rada města schvaluje

rozpočet Fondu udržitelného rozvoje města Vysokého Mýta na rok 2014.

 

Zodpovídá: vedoucí odboru finančního

Termín: ihned

 

 

 

                                                                                                                     

69/14

Rada města doporučuje

zastupitelstvu města přijmout toto usnesení:

Zastupitelstvo města bere na vědomí Zápis ze schůze finančního výboru č.1-2014 ze dne  13. lLedna 2014.

  

 

                                                                                                                   

70/14

Rada města schvaluje

záměr darovat do vlastnictví Pardubického kraje nemovitosti tvořící areál Gymnázia Vysoké Mýto, a to:

-pozemek parc. č. 226 zastavěná plocha a nádvoří (568 m2),

na pozemku stojí stavba: Vysoké Mýto-Město, č.p. 167, obč. vyb.

-pozemek parc. č. 227/1 zastavěná plocha a nádvoří (854
m2),

na pozemku stojí stavba: Vysoké Mýto-Město, č.p. 163, obč. vyb.

-pozemek parc. č. 227/2 ostatní plocha,  sportoviště a rekreační plocha a nádvoří (843 m2)

Nemovitosti jsou zapsány na listu vlastnictví č. 10001 pro obec a k.ú. Vysoké Mýto u Katastrálního úřadu pro Pardubický kraj, Katastrální pracoviště Ústí nad Orlicí.

 

Zodpovídá: vedoucí OPM

Termín: ihned

 

                                                                                                                     

 

 

 

71/14

 

Rada města souhlasí

s prodejem částí pozemku parc. č. 1690/1 zastavěná plocha a nádvoří – společný dvůr v obci a k.ú. Vysoké Mýto, tj. plochy pro umístění elektrorozvaděče a plochy zastavené klimatizací, společnosti CORESO, spol. s r.o., IČ 27750345, se sídlem Spolková 298/10, Brno za cenu 1.000,- Kč/m2 + náklady města za podmínky bezdlužnosti kupujícího vůči městu Vysokému Mýtu. Kupující dodá geometrický plán pro oddělení částí pozemku.

 

Zodpovídá: vedoucí OPM

Termín: ihned

 

 

 

                                                                                                                     

72/14

 

Rada města doporučuje

zastupitelstvu města přijmout toto usnesení:

Zastupitelstvo města vydává obecně závaznou vyhlášku č. 1/2014, kterou se zrušuje vyhláška č. 1/2005 o podrobnostech stejnokroje strážníků městské policie a o jeho nošení.

 

Zodpovídá: vedoucí OPM

Termín: 29.01.2014                                      

                                                                                                                     

 

73/14

 

Rada města schvaluje

 

návrh zadávací dokumentace na veřejnou zakázku malého rozsahu na stavební práce pro výběr zhotovitele na akci „Stavební úpravy  B. Smetany čp. 92“.

 

Zodpovídá: Ing. Andrle - pověřen vedením odboru investic

Termín: 06.02.2014

 

 

                                                                                                                     

74/14

Rada města schvaluje

seznam uchazečů ve složení:

-       AGILE spol. s r.o., Ústí nad Orlicí, Mírové nám. 133, IČ: 15030741;

-       BOSS spol. s r.o., Vysoké Mýto, Pražské Předměstí, Pražská 58, IČ: 45539120;

-       ELESTAV s.r.o., Vysoké Mýto, Pražské Předměstí, Vraclavská 237,

IČ: 25993046;

-       KAVOSTAV s.r.o., Vysoké Mýto, Litomyšlské Předměstí, Komenského 160, IČ: 28791193;

-       KVARTA spol. s r.o., Choceň, Dolní 222, IČ: 13582747;

-       Mejtostav spol. s r.o., Vysoké Mýto, Pražské Předměstí, Jiřího z Poděbrad 166, IČ: 27552616;

-       První Vysokomýtská stavební společnost s r.o., Vysoké Mýto, Pražské Předměstí, Hradecká 364, IČ: 15029956;

-       STATING s.r.o., Pardubická 861/75a, 500 04 Hradec Králové, IČ 25963864, DIČ

CZ25963864;

kteří budou vyzvání k podání cenových nabídek na veřejnou zakázku malého rozsahu na stavební práce pro výběr zhotovitele na akci: „Stavební úpravy B. Smetany čp. 92“.

 

Zodpovídá: Ing. Andrle - pověřen vedením odboru investic

Termín: 06.02.2014

           

                                                                                                         

75/14

 

Rada města doporučuje

zastupitelstvu města přijmout toto usnesení:

Zastupitelstvo města schvaluje

Odůvodnění veřejné zakázky podle § 156 odst. 1 a 4 zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, v platném znění, pro výběrové řízení na dodavatele souvisejících stavebních prací na akci: „Muzeum českého karosářství – Rekonstrukce budov bývalé staré radnice (soudu) č.p. 96 na náměstí Přemysla Otakara II. a vězení č.p. 165 ul. A.V. Šembery, Vysoké Mýto – Město“, podle předloženého návrhu.

 

Zodpovídá: Ing. Andrle - pověřen vedením odboru investic

Termín: jednání ZM

 

 

 

76/14

 

Rada města doporučuje

 

zastupitelstvu města přijmout toto usnesení:

Zastupitelstvo města schvaluje

volební řád pro udílení Výročních cen města Vysokého Mýta za rok 2013. 

 

Zodpovídá: vedoucí OKT

Termín: ihned

                                                                                                                     

 

 

 

77/14

Rada města doporučuje

 

zastupitelstvu města přijmout toto usnesení:

Zastupitelstvo města jmenuje

volební komisi pro udílení Výročních cen města za rok 2013 ve složení: Mgr. Marie Lněničková, Markéta Nádvorníková a JUDr. Libor Poláček.

 

Zodpovídá: vedoucí OKT

Termín:  ihned

 

 

                                                                                                                     

 

78/14

 

Rada města schvaluje

 

poskytnutí dotace ve výši 5 000 Kč Oblastnímu spolku ČČK Ústí nad Orlicí, IČO 00426261, na činnost místní skupiny ČČK Vysoké Mýto.

 

Zodpovídá: vedoucí OKT

Termín: ihned

                                                                                                                                                                                                                              

79/14

 

Rada města schvaluje

 

poskytnutí dotace města Vysokého Mýta ve výši 2 000 Kč pobočce Konfederace politických vězňů v Ústí nad Orlicí na činnost. 

  

Zodpovídá: vedoucí OKT

Termín: ihned

 

 

                                                                                                                     

80/14

 

Rada města schvaluje

plat ředitelky Základní školy Vysoké Mýto, Jiráskova, Litomyšlské Předměstí, Jiráskova 317, 566 01 Vysoké Mýto, IČ: 00856878, paní Mgr. Mirky Pátkové, s účinností od 01.02.2014 dle předloženého  návrhu.

 

Zodpovídá: vedoucí odboru vnitřních věcí

Termín: ihned

 

 

 

                                                                                                                     

81/14

Rada města schvaluje

plat ředitelky Základní školy Vysoké Mýto, Javornického, Litomyšlské Předměstí, Javornického 2, 566 01 Vysoké Mýto, IČ: 49317032, paní Mgr. Soni Teplé, s účinností od 01.02.2014 dle předloženého  návrhu.

 

Zodpovídá: vedoucí odboru vnitřních věcí

Termín: ihned

 

 

 

                                                                                                                     

82/14

Rada města schvaluje

plat ředitelky Základní školy Vysoké Mýto, Knířov, Vysoké Mýto – Knířov 11, 566 01 Vysoké Mýto, IČ: 70998671, paní Mgr. Moniky Bystřické Mandíkové, s účinností od 01.02.2014 dle předloženého  návrhu.

 

Zodpovídá: vedoucí odboru vnitřních věcí

Termín: ihned

 

 

                                                                                                                     

83/14

Rada města schvaluje

plat ředitelky Základní umělecké školy, Vysoké Mýto, Litomyšlské Předměstí, Jeronýmova 100, 566 01 Vysoké Mýto, IČ: 21551189, paní Mgr. Ivy Vrátilové, s účinností od 01.02.2014 dle předloženého  návrhu.

 

Zodpovídá: vedoucí odboru vnitřních věcí

Termín: ihned

 

 

 

                                                                                                                     

84/14

Rada města souhlasí

s navýšením příspěvku na provoz pro Základní školu Vysoké Mýto, Jiráskova, Litomyšlské Předměstí, Jiráskova 317, 566 01 Vysoké Mýto na 1. čtvrtletí roku 2014 dle předloženého návrhu.

 

Zodpovídá: vedoucí odboru vnitřních věcí

Termín: ihned

 

 

                                                                                                                     

85/14

Rada města ukládá

ředitelce ZŠ Vysoké Mýto, Jiráskova Mgr. Pátkové předložit návrh rozpočtu školy upraveného o provoz střediska Domov mládeže.

 

Zodpovídá: Mgr. Pátková

Termín: 29.1.2014

 

 

 

                                                                                                                     

86/14

Rada města schvaluje

 

Základní škole Vysoké Mýto, Jiráskova rozpočet na rok 2014, odpisový plán na rok 2014 a účelové vázání rozpočtovaných prostředků na jednotlivé energie.

 

Zodpovídá: ředitelka Mgr. Mirka Pátková

Termín: ihned

 

 

 

                                                                                                                     

87/14

Rada města ukládá

 

na základě § 28, odst. 6, písm. b), zákona o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů č. 250/2000 Sb., ve znění pozdějších předpisů, příspěvkové organizaci Základní škola Vysoké Mýto, Jiráskova, IČ: 00856878, Jiráskova 317, Litomyšlské Předměstí,  566 01  Vysoké Mýto odvod finančních prostředků z investičního fondu organizace ve výši 66.000 Kč do rozpočtu zřizovatele města Vysokého Mýta. Uvedený odvod bude proveden převodem na běžný účet města v 1 splátce v  následujícím termínu a výši:

30.11.2014      66.000 Kč

 

Zodpovídá: ředitelka Mgr. Mirka Pátková

Termín: 30.11.2014

                                                                                                                     

 

 

 

88/14

Rada města schvaluje

 

Základní škole Vysoké Mýto, Knířov rozpočet na rok 2014, nulový odpisový plán na rok 2014 a účelové vázání rozpočtovaných prostředků na jednotlivé energie.

 

Zodpovídá: ředitelka Mgr. Monika Bystřická Mandíková

Termín: ihned

                                                                                                                     

 

89/14

Rada města schvaluje

 

Základní umělecké škole, Vysoké Mýto rozpočet na rok 2014 a odpisový plán na rok 2014 dle předloženého návrhu.

 

Zodpovídá: ředitelka Mgr. Iva Vrátilová

Termín: ihned

 

 

 

                                                                                                         

90/14

Rada města schvaluje

 

Základní škole Vysoké Mýto, Javornického rozpočet na rok 2014, odpisový plán na rok 2014 a účelové vázání rozpočtovaných prostředků na jednotlivé energie.

 

Zodpovídá: ředitelka Mgr. Soňa Teplá

Termín: ihned

                                                                                                                     

 

 

 

91/14

Rada města ukládá

 

na základě § 28, odst. 6, písm. b), zákona o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů č. 250/2000 Sb., ve znění pozdějších předpisů, příspěvkové organizaci Základní škola Vysoké Mýto, Javornického, IČ: 49317032, Javornického 2, Litomyšlské Předměstí,  566 01 Vysoké Mýto, odvod finančních prostředků z investičního fondu organizace ve výši 12.000 Kč do rozpočtu zřizovatele města Vysokého Mýta. Uvedený odvod bude proveden převodem na běžný účet města v 1 splátce v následujícím termínu a výši:

30.11.2014                 12.000 Kč

 

Zodpovídá: ředitelka Mgr. Soňa Teplá

Termín: 30.11.2014

                                                                                                                     

 

 

 

92/14

Rada města schvaluje

 

Mateřské škole Pod Smrkem, Vysoké Mýto rozpočet na rok 2014, odpisový plán na rok 2014 a účelové vázání rozpočtových prostředků na jednotlivé energie.

 

Zodpovídá: ředitelka Bc. Edita Lipavská

Termín: ihned

                                                                                                                     

 

93/14

Rada města ukládá

 

na základě § 28, odst. 6, písm. b), zákona o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů č. 250/2000 Sb., ve znění pozdějších předpisů, příspěvkové organizaci Mateřská škola Pod Smrkem, IČ: 70998710, Štefánikova 397, Litomyšlské Předměstí, 566 01 Vysoké Mýto, odvod prostředků z investičního fondu organizace ve výši 13.500 Kč do rozpočtu zřizovatele města Vysokého Mýta. Uvedený odvod bude proveden převodem na běžný účet města v 1 splátce v následujícím termínu a výši:

30.11.2014                 13.500 Kč

 

Zodpovídá: ředitelka Bc. Edita Lipavská

Termín: 30.11.2014

       

 

                                                                                                              

94/14

Rada města schvaluje

 

Mateřské škole Slunečná, Vysoké Mýto rozpočet na rok 2014, odpisový plán na rok 2014 a účelové vázání rozpočtovaných prostředků na jednotlivé energie.

 

Zodpovídá: ředitelka Mgr. Stanislava Burešová

Termín: ihned

                                                                                                                     

95/14

Rada města ukládá

 

Na základě § 28, odst. 6, písm. b), zákona o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů č. 250/2000 Sb., ve znění pozdějších předpisů, příspěvkové organizaci Mateřská škola Slunečná, Vysoké Mýto,IČ: 70998698, Slunečná 220, Pražské Předměstí, 566 01 Vysoké Mýto, odvod finančních prostředků z investičního fondu organizace ve výši 20.000 Kč do rozpočtu zřizovatele města Vysokého Mýta. Uvedený odvod bude proveden převodem na běžný účet města v 1 splátce v následujícím termínu a výši:

30.11.2014       20.000 Kč

Zodpovídá: ředitelka Mgr. Stanislava Burešová

Termín: 30.11.2014

                                                                                                                     

96/14

Rada města schvaluje

 

Mateřské škole Lidická, Vysoké Mýto rozpočet na rok 2014, odpisový plán na rok 2014 a účelové vázání rozpočtových prostředků na jednotlivé energie.

Zodpovídá: ředitelka Mgr. Martina Wichová

Termín: ihned

                                                                                                                     

97/14

Rada města ukládá

 

na základě § 28, odst. 6, písm. b), zákona o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů č. 250/2000 Sb., ve znění pozdějších předpisů, příspěvkové organizaci Mateřská škola Lidická, Vysoké Mýto, IČ: 70998680, Lidická 688, Litomyšlské Předměstí, 566 01 Vysoké Mýto, odvod finančních prostředků z investičního fondu organizace ve výši 10.000 Kč do rozpočtu zřizovatele města Vysokého Mýta. Uvedený odvod bude proveden převodem na běžný účet města v 1splátce v následujícím termínu a výši:

30.11.2014                 10.000 Kč

Zodpovídá: ředitelka Mgr. Martina Wichová

Termín: 30.11.2014

                                                                                                                     

98/14

Rada města schvaluje

 

Mateřské škole Kamarádi, Vysoké Mýto rozpočet na rok 2014, odpisový plán na rok 2014 a účelové vázání rozpočtových prostředků na jednotlivé energie.

Zodpovídá: ředitelka Mgr. Hana Štindlová

Termín: ihned

                                                                                                                     

99/14

Rada města ukládá

 

Na základě § 28, odst. 6, písm. b), zákona o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů č. 250/2000 Sb., ve znění pozdějších předpisů, příspěvkové organizaci Mateřská škola Kamarádi, Vysoké Mýto, IČ: 70998701, Žerotínova 60, Litomyšlské Předměstí, 566 01 Vysoké Mýto, odvod finančních prostředků z investičního fondu organizace ve výši 35.000 Kč do rozpočtu zřizovatele města Vysokého Mýta. Uvedený odvod bude proveden převodem na běžný účet města v 1 splátce v následujícím termínu a výši:

30.11.2014        35.000 Kč

Zodpovídá: ředitelka Mgr. Hana Štindlová

Termín: 30.11.2014

           

                                                                                                         

100/14

Rada města schvaluje

 

Mikádu – středisku volného času, Vysoké Mýto rozpočet na rok 2014, odpisový plán na rok 2014 a účelové vázání rozpočtových prostředků na jednotlivé energie.

Zodpovídá: ředitelka Bc. Helena Kejzlarová

Termín: ihned

                                                                                                                     

101/14

Rada města ukládá

 

na základě § 28, odst. 6, písm. b), zákona o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů č. 250/2000 Sb., ve znění pozdějších předpisů, příspěvkové organizaci Mikádo – středisko volného času, Vysoké Mýto, IČ: 72087013, Choceňská 190, Choceňské Předměstí, 566 01 Vysoké Mýto, odvod finančních prostředků z investičního fondu organizace ve výši 24.000 Kč do rozpočtu zřizovatele města Vysokého Mýta. Uvedený odvod bude proveden převodem na běžný účet města v 1 splátce v následujícím termínu a výši:

30.11.2014                 24.000 Kč

Zodpovídá: ředitelka Bc. Helena Kejzlarová

Termín: 30.11.2014

   

 

                                                                                                                  

102/14

Rada města jmenuje

 

Ing. Jaromíra  Andrleho do funkce vedoucího odboru investic na dobu neurčitou s termínem nástupu 01.02.2014.

 

Zodpovídá: tajemník

Termín:  01.02.2014

      

 

 

                                                                                                               

103/14

 

Rada města bere na vědomí

informace starosty a tajemníka.                                                                                         

                                                                                                                     

                                  

           

                                                                                 

 

Ing. Miloslav  S o u š e k

starosta

                                                                                                                                             

Ing. František  J i r a s k ý

místostarosta